| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.16.2013 Burmistrza Miasta Ustroń; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach miasta Ustronia

zawarte pomiędzy:

POWIATEM CIESZYŃSKIM reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Cieszynie, w

imieniu którego występują:

- Jerzy Nogowczyk - Starosta Cieszyński,

- Jerzy Pilch - Wicestarosta,

jako strona Powierzająca

a MIASTEM USTROŃ , które reprezentuje:

- Ireneusz Szarzec - Burmistrza Miasta,

jako strona Przyjmująca

Na podstawie

- art. 5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.),

- art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

- art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.).

§ 1.

1. Zarząd Powiatu w Cieszynie powierza, a Burmistrz Miasta Ustronia przyjmuje zarządzanie drogami powiatowymi w obrębie miasta Ustronia, w zakresie:

1) utrzymanie i remonty nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

2) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

3) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

4) koordynacja robót w pasie drogowym,

5) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

6) wydawanie zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

7) prowadzenie ewidencji dróg, drogowych obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom (za wyjątkiem założenia ewidencji),

8) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Powiatowemu Zarządowi Dróg Publicznych w Cieszynie,

9) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

10) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego,

11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub
powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

14) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

16) utrzymywanie zieleni przydrożnej w tym nasadzenia, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów z wyłączeniem uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, po wcześniejszym zweryfikowaniu przez stronę Przejmującą zasadności ich usunięcia,

17) gospodarowanie nieruchomościami zajętymi pod drogi powiatowe za wyjątkiem zbywania i nabywania w tym dysponowania gruntem na cele budowlane,

18) wydawanie zgody na odstępstwo od lokalizacji obiektów budowlanych w odległości
mniejszej niż 8 m w terenie zabudowanym i 20 m poza terenem zabudowanym od drogi powiatowej,

19) ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej dróg kategorii powiatowej i obiektów
mostowych zgodnie z wykazami zawartymi w załącznikach nr 1 i 2 do porozumienia,

20) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat za ich udostępnianie,

21) sporządzanie informacji do projektów planów rozwoju sieci drogowej.

2. W ramach prowadzenia spraw objętych niniejszym porozumieniem decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Burmistrz Miasta Ustronia lub osoba przez niego upoważniona.

§ 2.

1. Wykaz powierzonych do zarządzania dróg powiatowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

2. Wykaz obiektów mostowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

§ 3.

1. W celu wykonywania zadań objętych porozumieniem Zarząd Powiatu przekaże dotację celową na dany rok budżetowy - składającą się z II części:

I część - podstawowa (o której mowa w ust. 2-8),

II część - dodatkowa (o której mowa w § 5).

2. W roku 2013 dotacja celowa (podstawowa) wynosi 658.237 zł.

3. Dotacja celowa (podstawowa) będzie corocznie waloryzowana przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, określonego w projekcie budżetu państwa.

4. Informacja o projektowanej kwocie dotacji na następny rok będzie przekazywana przez stronę Powierzającą w terminie do 5 listopada każdego roku. W przypadku zmiany planowanej kwoty, informacja o ostatecznej wysokości dotacji będzie przekazana przez stronę Powierzającą po podjęciu uchwały budżetowej przez Radę Powiatu.

5. Dotacja celowa (podstawowa) na realizację zadań objętych porozumieniem będzie przekazywana w 12 równych ratach do budżetu Miasta, do 25-go każdego miesiąca.

6. Zwłoka w przekazaniu dotacji celowej w wyznaczonym terminie może spowodować naliczenie odsetek ustawowych.

7. Nie przekazanie dotacji celowej, przez okres kolejnych dwóch miesięcy upoważnia Przyjmującego do wypowiedzenia porozumienia w trybie natychmiastowym.

8. W przypadku niewykorzystania przekazanej dotacji celowej za dany rok, pozostała kwota dotacji podlega zwrotowi do dnia 31 – go stycznia następnego roku.

§ 4.

1. Opłaty pobierane przez Stronę Przyjmującą z tytułu powierzonego na mocy niniejszego porozumienia zarządzania drogami powiatowymi, w tym:

- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

- opłaty, opłaty dodatkowe oraz kary za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie
płatnego parkowania,

- opłaty z tytułu najmu lub dzierżawy gruntów na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu,

- opłaty za udostępnianie kanałów technologicznych,

- odsetki od nieterminowych wpłat (bez kosztów postępowania upominawczego i windykacyjnego), stanowią dochód własny budżetu powiatu (opłaty netto bez podatku VAT).

2. Opłaty będą gromadzone przez Stronę Przyjmującą na wyodrębnionym rachunku bankowym (odsetki od oprocentowania rachunku stanowią dochód własny Miasta) i przekazywane na rachunek budżetu powiatu w miesięcznych ratach do 5 dnia po zakończeniu każdego miesiąca.

3. Strona Przyjmująca sporządzi i przekaże do Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego sprawozdania dotyczące środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, które stanowią dochód własny budżetu Powiatu:

- miesięczne na drukach RB–27S w terminie do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,

- kwartalne na drukach RB -27S, RB-N do 10 następnego miesiąca po upływie każdego
kwartału,

- roczne na drukach RB -27S, RB-N do 31 stycznia po upływie roku.

4. Strona Przyjmująca jest zobowiązana i upoważniona na podstawie niniejszego porozumienia do prowadzenia windykacji należności w pełnym zakresie.

5. Strona Przyjmująca przekaże Powiatowemu Zarządowi Dróg Publicznych w Cieszynie, w terminie do 28 lutego każdego roku, roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykorzystania dotacji, o której mowa w § 3 i § 5.

6. Wzór formularza rocznego sprawozdania rzeczowo – finansowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego porozumienia.

§ 5.

1. Opłaty, o których mowa w § 4, Strona Powierzająca będzie przekazywać w formie dotacji celowej (dodatkowej), Stronie Przyjmującej do 10 dnia każdego następnego miesiąca.

2. W terminie do 5 listopada każdego roku Strona Przyjmująca przekaże informację o prognozowanej wielkości wpływów z opłat na następny rok budżetowy.

3. Prognoza wpływów stanowi podstawę do zaplanowania wysokości dotacji celowej (dodatkowej) przez strony porozumienia na następny rok budżetowy.

4. Wysokość dotacji celowej (dodatkowej) przekazywanej przez stronę Powierzającą może być weryfikowana w trakcie roku budżetowego na podstawie wniosków strony Przyjmującej w oparciu o wysokość pobieranych i prognozowanych opłat.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 4 umożliwiające stronie Powierzającej przekazanie dotacji dodatkowej w terminie do 10-go dnia danego miesiąca, muszą być złożone nie później niż do 10 dnia miesiąca poprzedniego.

6.               Strona Powierzająca każdorazowo powiadomi stronę Przyjmującą o przyjęciu zweryfikowanego planu dotacji celowej (dodatkowej) w terminie 14 dni od dnia zmiany planu dotacji celowej.

7. Na rok 2013 r. dotację dodatkową ustalono w wys. 140.800 zł.

§ 6.

1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte od dnia 1 listopada 2013 r. na czas nieokreślony.

2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za uprzednim 6 miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem, ze skutkiem rozwiązania na koniec roku kalendarzowego.

§ 7.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia oraz rozwiązanie porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych i ustawy o finansach publicznych.

3. Ewentualne spory Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Miasta Ustronia.

§ 8.

W dniu wejścia w życie niniejszego porozumienia traci moc porozumienie WO.0118-1/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. wraz z 3 aneksami.

§ 9.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron.

Starosta Cieszyński


Jerzy Nogowczyk


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Burmistrz Miasta Ustroń


Ireneusz Szarzec

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr WO.031.16.2013
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 24 października 2013 r.

Wykaz powierzonych do zarządzania dróg powiatowych

L.p.

Nr drogi

Nazwa drogi, ulicy

Od km:

Do km:

Długość
[ km]

Uwagi

1

S 2604

ul. Lipowska

0+000

4+225

4,225

2

S 2605

ul. Wiejska

0+000

1+125

1,125

3

S 2606

ul. Dominikańska, Goleszowska

0+000

1+356

1,356

4

S 2607

ul. Cieszyńska

0+000

1+935

1,935

5

S 2650

ul. Grażyńskiego

0+000

0+738

0,738

6

S 2650

ul. Szpitalna

0+000

2+091

2,091

7

S 2651

ul. Turystyczna

0+000

1+440

1,440

8

S 2652

ul. Równica

0+000

3+957

3,957

9

S 2652

ul. Wczasowa

0+000

2+978

2,978

10

S 2653

ul. Sanatoryjna

0+000

2+578

2,578

11

S 2654

ul. Skalica

0+000

1+546

1,546

12

S 2655

ul. Furmańska

0+000

1+969

1,969

13

S 2655

ul. Polańska

0+000

2+147

2,147

14

S 2655

ul. Ślepa

0+000

1+477

1,477

15

S 2656

ul. Jelenica

0+000

2+110

2,110

16

S 2656

ul. Partyzantów

0+000

0+440

0,440

17

S 2657

ul. Chałupnicza

0+000

0+982

0,982

18

S 2657

ul. Graniczna

0+000

0+765

0,765

19

S 2658

ul. Dworcowa

0+000

0+220

0,220

20

S 2659

ul. 3-go Maja

0+000

2+410

2,410

21

S 2659

ul. Daszyńskiego

0+000

1+756

1,756

22

S 2659

ul. Skoczowska

0+000

3+982

3,982


RAZEM

42,227

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr WO.031.16.2013
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 24 października 2013 r.

Wykaz obiektów mostowych

L.p.

Rodzaj obiektu

Nr drogi publicznej

Nazwa ulicy

Długość obiektu   „m”

Uwagi

1.

kładka dla pieszych

S2657

Chałupnicza

10,00

2.

most żelbetowy

S2657

Chałupnicza

2,50

3.

most sprężony

S2606

Dominikańska

12,00

4.

most stalowy z pomostem

S2606

Dominikańska

6,60

5.

most żelbetowy

S2655

Furmańska

13,60

6.

most stalowy z pomostem

S2655

Furmańska

9,70

7.

most stalowy z pomostem

S2655

Furmańska

5,75

8.

most żelbetowy

S2650

Grażyńskiego

4,90

9.

most żelbetowy

S2650

Grażyńskiego

70,00

10.

most stalowy z pomostem

S2656

Jelenica

4,50

11.

most sprężony

S2604

Lipowska

55,80

12.

most stalowy z pomostem

S2604

Lipowska

8,00

13.

most żelbetowy

S2656

Partyzantów

9,20

14.

most sprężony

S2655

Polańska

17,25

15.

most sprężony

S2653

Sanatoryjna

38,20

16.

most sprężony

S2653

Sanatoryjna

15,75

17.

most sprężony

S2653

Sanatoryjna

25,30

18.

most sprężony

S2653

Sanatoryjna

68,65

19.

most sprężony

S2653

Sanatoryjna

16,00

20.

most sprężony

S2653

Sanatoryjna

50,70

21.

most sprężony

S2654

Skalica

187,10

22.

kładka dla pieszych

S2659

Skoczowska

6,05

23.

most żelbetowy

S2659

Skoczowska

3,50

24.

most żelbetowy

S2659

Skoczowska

3,90

25.

most stalowy z pomostem

S2655

Ślepa

7,40

26.

most żelbetowy

S2655

Ślepa

5,90

27.

most żelbetowy

S2651

Turystyczna

14,90

28.

most sprężony

S2652

Wczasowa

8,00

29.

most sprężony

S2652

Wczasowa

11,15

30.

most stalowy z pomostem

S2652

Wczasowa

56,60

31.

most stalowy z pomostem

S2652

Wczasowa

5,45

32.

most stalowy z pomostem

S2652

Wczasowa

8,00

33.

most sprężony

S2652

Wczasowa

38,47

34.

most żelbetowy

S2652

Wczasowa

8,50

35.

kładka dla pieszych

S2605

Wiejska

3,50

36.

most żelbetowy

S2605

Wiejska

4,75

37.

most

S2607

Cieszyńska

5,5

38.

most

S2607

Cieszyńska

2,5

39.

most

S2659

Daszyńskiego

4,6

40.

most

S2659

3 Maja

4,0

41.

kładka

S2659

3 Maja

6,5

42.

most

S2659

3 Maja

4,0

43.

kładka

S2659

3 Maja

16,5

44.

most

S2659

3 Maja

7,5

45.

kładka

S2659

3 Maja

7,5

46.

most

S2659

3 Maja

14,0

47.

kładka

S2659

3 Maja

16,3

48.

most

S2659

3 Maja

6,6

49.

kładka

S2659

3 Maja

6,6


RAZEM


919,67

Załącznik Nr 3 do Porozumienia Nr WO.031.16.2013
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 24 października 2013 r.

Informacja z wykonania rzeczowo – finansowego zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Ustronia na podstawie Porozumienia ……………………….. z dnia .....................

L.p.

Rok …………….

Dotacja [zł]

Rachunek dochodów własnych [zł]

Rodzaj robót:

Zakres rzeczowy

Zakres finasowy

jednostka miary

ilość

[zł]

1

Remonty  jezdni

2

Remonty chodników

3

Remont obiektów mostowych oraz przepustów

4

Bieżące utrzymanie obiektów mostowych oraz
przepustów

5

Remont kanalizacji deszczowej

6

Utrzymanie kanalizacji deszczowej

7

Oczyszczanie i pogłębianie rowów

8

Czyszczenie jezdni i chodników

9

Oznakowanie pionowe

10

Oznakowanie poziome

11

Inne urządzenie BRD(bariery, pylony ostrzegawcze itp..)

12

Wycinka/pielęgnacja drzew i krzewów

13

Koszenie traw

14

Ścinka poboczy

15

Zimowe utrzymanie dróg

16

Zakup materiałów do zimowego utrzymania

17

Zakup materiałów do bieżącego utrzymania

18

Inne

Razem

* w razie konieczności należy rozwinąć pozycję, podać rodzaj wykonanych robót oraz określić jednostkę miary

UWAGA:
W celu uszczegółowienia zakresu wykonanych robót można sporządzić syntetyczny opis w odniesieniu do poszczególnych pozycji z tabeli

Opracował:

Tel.:

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »