| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 338/XXXVII/2013 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 263/XXVI/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn.zm.) oraz w związku z art. 1 pkt. 20 lit. e ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827), Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 263/XXVI/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22 listopada
2012 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

Osoba prowadząca niepubliczną szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest do:

1) złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny do 10 dnia każdego miesiąca, informacji o faktycznej liczbie uczniów według stanu na ostatni dzień poprzedniego miesiąca, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

2) złożenia miesięcznego rozliczenia wykorzystania dotacji do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Za miesiąc grudzień osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego jest zobowiązana złożyć organowi dotującemu informację,
o której mowa w § 5 ust.1 pkt.1 uchwały, w terminie do 10 grudnia oraz miesięczne rozliczenie dotacji, o którym mowa w§ 5 ust.1 pkt.2 uchwały do 31 stycznia roku następnego.

3. Obowiązek składania informacji oraz rozliczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 dotyczy również miesięcy - lipiec i sierpień. Informacja o faktycznej liczbie uczniów za miesiąc lipiec i sierpień powinna uwzględniać również uczniów ostatnich klas.;

2) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dotacja przekazywana jest na podstawie umowy dotacyjnej na rachunek bankowy szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, wskazany przez osobę prowadzącą w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »