| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 338/XXXVII/2013 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 263/XXVI/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn.zm.) oraz w związku z art. 1 pkt. 20 lit. e ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827), Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 263/XXVI/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22 listopada
2012 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

Osoba prowadząca niepubliczną szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest do:

1) złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny do 10 dnia każdego miesiąca, informacji o faktycznej liczbie uczniów według stanu na ostatni dzień poprzedniego miesiąca, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

2) złożenia miesięcznego rozliczenia wykorzystania dotacji do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Za miesiąc grudzień osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego jest zobowiązana złożyć organowi dotującemu informację,
o której mowa w § 5 ust.1 pkt.1 uchwały, w terminie do 10 grudnia oraz miesięczne rozliczenie dotacji, o którym mowa w§ 5 ust.1 pkt.2 uchwały do 31 stycznia roku następnego.

3. Obowiązek składania informacji oraz rozliczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 dotyczy również miesięcy - lipiec i sierpień. Informacja o faktycznej liczbie uczniów za miesiąc lipiec i sierpień powinna uwzględniać również uczniów ostatnich klas.;

2) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dotacja przekazywana jest na podstawie umowy dotacyjnej na rachunek bankowy szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, wskazany przez osobę prowadzącą w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »