| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 407/XXVI/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 22 października 2013r.

dotycząca uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XXX/374/2013 z dnia 17 września 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowice

dotycząca:uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XXX/374/2013 z dnia 17 września 2013 roku
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowice.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach- u c h w a l a,co następuje:

§ 1.

Stwierdza sięnieważność w częściuchwały Nr XXX/374/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 17 września 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowice dotyczącejpólo nazwie: „Imię ojca*”, „Imię matki*” i „Data urodzenia*” zawartych w Części B zatytułowanej: „DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ” wzoru deklaracji stanowiącej załącznik do uchwały - z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na zamieszczeniu we wzorze deklaracji pól zobowiązujących do podania danych osobowych właścicieli nieruchomości, które nie są niezbędne do wyliczenia opłaty, czym naruszono przepis art. 23 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXX/374/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 17 września 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowice wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej, w dniu 26 września 2013 roku. W dniu 10 października 2013 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 387/XXV/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały Rady Gminy Pawłowice, o terminie którego powiadomiono organy Gminy, z pouczeniem że w posiedzeniu ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, co wynika z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U z 2012 r. poz. 1113). Na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 22 października 2013 roku wysłuchano przedstawicieli Gminy Pawłowice, którzy w swoim wystąpieniu nawiązali do treści art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) z którego wynika, że wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obejmuje także pouczenie, iż deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Gmina opracowując wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kierowała się także ustalonym przez Ministra Finansów wzorem tytułu wykonawczego obowiązującym w postępowaniu egzekucyjnym, który zawiera takie elementy jak data urodzenia oraz imię ojca i matki.

Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały, a podstawę dla podjęcia takiego rozstrzygnięcia stanowił opisany poniżej następujący stan faktyczny i prawny sprawy.

Rada Gminy Pawłowice w dniu 17 września 2013 roku podjęła badaną uchwałę działając na podstawie przepisów powołanych w podstawie prawnej uchwały, tj.:

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

- oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

W treści § 1 przedmiotowej uchwały postanowiono o określeniu wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pawłowice, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Zawarta w załączniku do uchwały deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się z pól jasnych i ciemnych, które są pogrupowane w części, zatytułowane i oznaczone literami od A do J. Z objaśnień dotyczących sposobu wypełnienia deklaracji wynika, iż pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, a znaczek jednej gwiazdki „* ” w opisie pola oznacza, że pole dotyczy osób fizycznych. W części B uchwalonego wzoru deklaracji zatytułowanej: „DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ” zamieszczono pola jasne o nazwie „Imię ojca*”, „Imię matki*” i „Data urodzenia*”. Znaczek jednej gwiazdki „*” zgodnie z objaśnieniami dotyczącymi sposobu wypełnienia deklaracji oznacza, że te pola wypełniają osoby fizyczne składające deklaracje i są to pola obowiązkowe, gdyż pola nieobowiązkowe wyróżniono we wzorze deklaracji inaczej, a mianowicie symbolem trzech gwiazdek „***” (zgodnie z zapisem zawartym na stronie 3 badanej uchwały).

Na mocy art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) rada gminy, uwzględniająckonieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji. Jak więc wynika z powyższego przepisu, wzór deklaracji winien zawierać takie dane, które są niezbędne do prawidłowego wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zamieszczenie obowiązku podania imienia ojca, imienia matki i daty urodzenia w ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach narusza powyższy przepis, jak również art. 23 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Nie wystarczy tylko ewentualna przydatność, ale właśnie konieczna jest niezbędność. Istotną sprawą jest również ocena stopnia ingerencji w prywatność jednostki i określenie celu, dla którego dane mają być zbierane i udostępniane.

Zgodnie z przepisem art. 26 § 1 i § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 poz.1015 z późn. zm.) organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru. Wzór, o którym mowa, określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych i zawiera on treść określoną w art. 27 tej ustawy, a ponadto umożliwia elektroniczne przetwarzanie danych zawartych w tytule wykonawczym. Taki wzór Minister Finansów określił w załącznikach do rozporządzenia z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2001 r. Nr 137 poz.1541 z późn. zm.) i rzeczywiście wzór tytułu wykonawczego zawiera dane dotyczące daty urodzenia, imienia matki i ojca. Jednakże celem wprowadzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i pozyskiwania za jej pośrednictwem danych osobowych jest zgodnie z cytowanym powyżej art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Celem przetwarzania danych osobowych w tym przypadku, nie jest skuteczne prowadzenie egzekucji w następstwie prawidłowo wypełnionego tytułu wykonawczego, albowiem trudno z góry zakładać, iż każdy z mieszkańców, czy osób, których dane dotyczą, będzie uchylać się od obowiązku wypełniania swych zobowiązań finansowych względem danej jednostki samorządu terytorialnego i będzie dłużnikiem w stosunku do którego zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Konkludując, deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna zawierać tylko takie dane (w tym dane osobowe), które są niezbędne do wyliczenia opłaty. Zatem brak jest podstaw do żądania dodatkowych informacji dotyczących danych osobowych tj. podania imienia ojca i matki oraz daty urodzenia, w sytuacji gdy Gmina dysponuje już innymi danymi, w tym numerem PESEL, które wystarczająco identyfikują właścicieli nieruchomości obowiązanych do uiszczania opłaty. Szersze pozyskiwanie danych poprzez zastosowanie trybu obligatoryjności jest w istocie ich nieuprawionym pozyskiwaniem.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), stwierdziłonieważność w częściuchwały Nr XXX/374/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 17 września 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowice w zakresietrzech pól: „Imię ojca*”, „Imię matki*” i „Data urodzenia” zawartych w Części B o tytule: „DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ”, stanowiącej załącznik do uchwały, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Pawłowice przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

             

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »