| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/297/13 Rady Miasta Lędziny

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję ds. Infrastruktury, Komisję ds. Ochrony Środowiska oraz Komisję Budżetu, Finansów i Samorządności

Rada Miasta Lędziny stwierdza,
że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry w Lędzinach nie narusza ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny”, które zostało uchwalone Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 września 2002r. z późn. zm.
i uchwala
zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry w Lędzinach, zwaną dalej planem.

§ 1. 1. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1.              Przepisy ogólne;

2) Rozdział 2.              Przeznaczenie, wskaźniki zagospodarowania terenów, zasady kształtowania zabudowy oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) Rozdział 3.              Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;

4) Rozdział 4.              Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

5) Rozdział 5.              Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

6) Rozdział 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

7) Rozdział 7.              Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

8) Rozdział 8.              Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;

9) Rozdział 9. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;

10) Rozdział 10. Przepisy końcowe.

2. Ze względu na istniejące uwarunkowania na obszarze objętym planem nie mają zastosowania przepisy art. 15 ust. 2 pkt 4, 5, 7, 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie:

- zasad ochrony dóbr kultury współczesnej,

- wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

- granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

- sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 2. 1. Załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały jest rysunek planu, stanowiący integralną część uchwały, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 zawierający wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny” w skali 1: 10 000 z oznaczeniem granic obszaru planu.

2.               Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Lędziny o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,

2) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Lędziny o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 45 ha w granicach określonych na rysunku planu.

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 4. Na rysunku planu występują następujące oznaczenia graficzne:

1)               obowiązujące, stanowiące ustalenia planu:

a)               granice obszaru planu,

b)               linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c)               symbole literowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz numery wyróżniające je spośród innych terenów – zgodnie z§ 6,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy,

e) otwór geologiczny C – 3 wraz ze strefą o promieniu 20 m,

f) obiekt zlikwidowanego szybu Piast V wraz ze strefą o promieniu 30 m,

2) informacyjne:

a) stanowisko archeologiczne AZP 101 – 49/14,

b)               istniejąca sieć wodociągowa,

c)               istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej,

d)               istniejąca sieć gazowa,

e)               istniejąca sieć elektroenergetyczna,

f)               przebieg uskoku Piastowskiego na stropie karbonu,

g) krawędzie płytkiej eksploatacji (pokłady 207 i 208),

h) miejsca wystąpienia deformacji nieciągłych,

i) prognozowane kategorie odkształceń terenu.             

§ 5. Pojęcia użyte w planie oznaczają:

1)               obszar planu- wszystkie tereny w granicach objętych planem, zgodnie z rysunkiem planu;

2)               teren- fragment obszaru planu wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przeznaczenia i numerem wyróżniającym go spośród innych terenów, o ile z treści planu nie wynika inaczej;

3)               nieprzekraczalna linia zabudowy- linia wyznaczona na rysunku planu określająca maksymalny zasięg zabudowy;

4)               dach płaski- dach o kącie nachylenia połaci dachowych do maksimum 12°;

5)               nośnik reklamowy– urządzenie techniczne służące prezentacji reklam;

6)               wysokość budynków– należy przez to rozumieć wysokość budynku, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późń. zm.);

7)               wysokość zabudowy– wysokość obiektów budowlanych, w tym: budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli stanowiących całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych – mierzona od najniżej położonego wejścia do budynku albo od poziomu posadowienia budowli, obiektu tymczasowego lub małej architektury do najwyżej położonego elementu obiektu budowlanego;

8)               zieleń urządzona– zieleń ukształtowana w sposób zaplanowany wraz z obiektami małej architektury oraz ścieżkami pieszymi i rowerowymi;

9) zabudowa mieszkaniowo – usługowa– budynki mieszkalne, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych lub budynki mieszkalne i usługowe realizowane na wspólnej działce, a także budynki towarzyszące.

§ 6. W planie wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone odpowiednio symbolami:

1)

1MU – 18MU

- tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej,

2)

1ZP, 2ZP

- tereny zieleni urządzonej,

3)

G

- teren infrastruktury technicznej w zakresie gazownictwa,

4)

1KDD – 7KDD

- tereny komunikacji – drogi publiczne klasy dojazdowej,

5)

1KDW, 2KDW

- tereny komunikacji – drogi wewnętrzne.

Rozdział 2.
PRZEZNACZENIE, WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW, ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

§ 7. Dlaterenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej,oznaczonych symbolami:1MU - 18MUustala się:

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa mieszkaniowo - usługowa;

2) dopuszczenie dla terenów oznaczonych symbolami:

a) 9 MUi10 MU– zabudowy zagrodowej,

b) 1MU18 MU -lokalizacji usług w lokalach lub w budynkach z wykluczeniem:

- handlu hurtowego, magazynów, składów budowlanych,

- myjni samochodów,

- stacji obsługi pojazdów lub warsztatów samochodowych;

3) nakaz magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców w budynkach;

4) forma zabudowy mieszkaniowej – zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu z dopuszczeniem realizacji poza linią zabudowy gzymsów, zadaszeń nad wejściami, okapów, wysuniętych na odległość – maks. 2 m, schodów zewnętrznych i pochylni oraz termomodernizacji;

6) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej:

a) dla terenów o symbolach1MU10MU: maks. 40 %,

b) dla terenów o symbolach11MU18MU: maks. 30 %;

7) intensywność zabudowy:

a) dla terenów o symbolach1MU10MU: min. 0,1, maks. 1,2,

b) dla terenów o symbolach11MU18MU: min. 0,1, maks. 1,0;

8) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: min. 30 %;

9) geometria dachów budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych i usługowych:

a) dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od min. 200 do maks. 450, z dopuszczeniem dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku typu:

- wykusze i lukarny - dowolnego kąta nachylenia połaci dachowych,

- wiaty i zadaszenia - dachów jednospadowych, przy zachowaniu kąta nachylenia połaci dachowej od min. 200do maks. 450,

b) dachy o formie złożonej, tj. dachy płaskie w połączeniu z dachami, o których mowa w lit. a;

10) geometria dachów budynków innych niż wymienione w pkt. 9: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od min. 250do maks. 450, z dopuszczeniem dachów płaskich;

11) wysokość zabudowy: maks. 17,0 m, w tym wysokość budynków – maks. 12,0 m, przy czym dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o której mowa w § 13 pkt 1 i 2: wysokość zabudowy – maks. 50,0 m, w tym wysokość budynków – maks. 7,0 m;

12) ustaleń, o których mowa w pkt. 6 – 10 dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o której mowa w § 13 pkt 1 i 2 nie stosuje się;

13) powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych dla zabudowy:

wolnostojącej - min. 800 m² ,

bliźniaczej - min. 400 m2;

14) nakaz stosowania dla elewacji budynków w zakresie materiałów – tynku, ceramiki, kamienia naturalnego, deski elewacyjnej, betonu elewacyjnego, szkła.

§ 8. Dlaterenów zieleni urządzonej,oznaczonych symbolami1ZP,2ZPustala się:

1) przeznaczenie: zieleń urządzona;

2) dopuszczenie:

a) toalet miejskich, w tym kontenerowych,

b) terenowych urządzeń sportu i rekreacji,

c) terenowych miejsc parkingowych dostępnych bezpośrednio z drogi publicznej;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do terenu: min. 70%;

4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu oznaczonego symbolem:

a) 1ZP: maks. 2 %,

b) 2ZP: maks. 3 %;

5) wskaźnik intensywności zabudowy dla terenu oznaczonego symbolem:

a) 1ZP: min. 0,00, maks. 0,02,

b) 2ZP: min. 0,00, maks. 0,03;

6) dla budynków toalet miejskich, o których mowa w pkt  2a:

a) wysokość - maks. 5,0 m,

b) geometria dachu – formy indywidualne;

7) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 13 pkt 1 i 2:

a) wysokość zabudowy – maks. 50,0 m, w tym wysokość budynków – maks. 7,0 m,

b) geometria dachów: dachy jednospadowe, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od min. 150do maks. 300, z dopuszczeniem dachów płaskich;

8) nakaz kształtowania terenu zieleni jako zakomponowanej całości, z zastosowaniem jednorodnych stylowo elementów małej architektury, w tym: oświetlenie, ławki, akcenty plastyczne;

9) nakaz kształtowania ścieżek pieszych w sposób zapewniający spływ wód opadowych i roztopowych do gruntu;

10) w przypadku grodzenia placu zabaw dla dzieci nakaz realizacji ogrodzenia ażurowego o wysokości min. 1,5 m;

11) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących, za wyjątkiem słupów ogłoszeniowych.

§ 9. Dlaterenu infrastruktury technicznej w zakresie gazownictwa,oznaczonego symbolemGustala się:

1)               przeznaczenie: obiekty budowlane w zakresie gazownictwa;

2)               wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – maks. 50%;

3) wskaźnik intensywności zabudowy: min. 0,00, maks. 0,5;

4)               udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – min. 10%;

5)               wysokość zabudowy – maks. 10,0 m;

6)               geometria dachu – dach płaski.

§ 10. Dlaterenów komunikacji,oznaczonych symbolami1KDD – 7 KDDustala się:

1) przeznaczenie – drogi publiczne klasy dojazdowej,

2) szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.             

§ 11. Dlaterenów komunikacji,oznaczonych symbolami1KDW, 2KDWustala się:

1) przeznaczenie – drogi wewnętrzne,

2) szerokości w liniach rozgraniczających, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu:

a) dla terenu o symbolu1KDW: min. 4,0 m,

b) dla terenu o symbolu2KDW: min 4,5 m.

Rozdział 3.
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI

§ 12. 1. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów przy zachowaniu minimalnych wskaźników:

1) dla zabudowy mieszkaniowej: 2 miejsca postojowe na mieszkanie wliczając w to miejsce w garażu;

2) dla usług w budynkach mieszkalnych: 1 miejsce postojowe na 25 m2powierzchni użytkowej lokalu, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe – ponad miejsca wynikające z funkcji mieszkaniowej;

3) dla usług gastronomicznych: 1 miejsce postojowe na 4 miejsca konsumpcyjne,

4) salony fryzjerskie, kosmetyczne itp. : 1 miejsce na 10 m2powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca;

5) dla aptek i sklepów bez samoobsługi : 1 miejsce na 50 m2powierzchni sprzedaży, lecz nie mniej niż 2 miejsca;

6) dla usług zdrowia i opieki medycznej : 2 miejsca na 1 gabinet;

7) dla pozostałych usług: 1 miejsce postojowe na 35 m2powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe.

2.               Ustala się dla usług nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów w ilości min. 1 miejsce na każde 50,0 m2powierzchni użytkowej.

3. Ustala się następujące sposoby realizacji miejsc, o których mowa w ust. 1 w formie:

1) garaży, w tym podziemnych, nadziemnych lub wbudowanych w budynki,

2) terenowych miejsc postojowych.

Rozdział 4.
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 13. 1. Ustala się następującezasadymodernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) dopuszczenie lokalizacji sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym obiektów liniowych, obiektów budowlanych lub urządzeń technicznych służących bezprzewodowej łączności publicznej;

2) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy istniejących sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz zmiany ich lokalizacji lub przebiegu;

3) w zakresiezaopatrzenia w wodę, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej
i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom - nakaz dostawy wody z sieci wodociągowej, w tym z wodociągów oznaczonych na rysunku planu;

4) w zakresieodprowadzenia ścieków komunalnych:

a)               nakaz odprowadzenia ścieków do istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków „Hołdunów”, zlokalizowanej poza granicą planu,

b)               dopuszcza się odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków „Ziemowit”, zlokalizowanej poza granicą planu,

c)               z uwagi na możliwość zmian ukształtowania terenu na skutek wpływu działalności górniczej dopuszcza się zastosowanie ciśnieniowego transportu ścieków, jak również wybór odpowiedniej oczyszczalni i odbiornika ścieków;

5) w zakresie odprowadzeniawód opadowych i roztopowychdopuszczenie:

a)               odprowadzenia wód opadowych poprzez projektowaną kanalizację deszczową w ul. Fredry oraz do najbliższych cieków powierzchniowych (w kierunku rowu Wschodniego Hołdunowskiego lub potoku Goławieckiego),

b)               zagospodarowania na terenie własnej działki budowlanej;

6) w zakresiezaopatrzenia w ciepło– dopuszczenie dostaw z:

a)               indywidualnych źródeł ciepła o efektywności energetycznej urządzeń powyżej 80 %,

b) odnawialnych źródeł energii,

c) urządzeń zapewniających dostawę ciepła użytkowego w kogeneracji;

7) w zakresiezaopatrzenia w energię elektryczną:

a)               nakaz dostaw z sieci elektroenergetycznych, w tym:

- linii niskiego, średniego lub wysokiego napięcia,

b) dopuszczenie dostaw z :

- odnawialnych źródeł energii,

- urządzeń zapewniających dostawę energii elektrycznej w kogeneracji;

8) w zakresiezaopatrzenia w gaz:

a)               dopuszczenie dostaw z sieci gazowej, w tym z istniejących gazociągów oznaczonych na rysunku planu,

b)               utrzymuje się istniejącą stację redukcyjno – pomiarową II stopnia zlokalizowaną przy ul. Fredry;

9) w zakresietelekomunikacji– dopuszczenie dostępu do sieci telekomunikacyjnej poprzez rozbudowę istniejącej sieci i budowę nowych sieci i urządzeń;

10) w zakresiegospodarki odpadami- nakaz postępowania z odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 391 z późn. zm.) oraz opracowaną na podstawie art. 4 tej ustawy Uchwałą Rady Miasta Lędziny w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Rozdział 5.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 14. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) nakaz uwzględnienia ustaleń planu w zakresie:

a)               minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, o którym mowa w§ 7 i 8,

b)               zasad dotyczących infrastruktury technicznej w zakresie: odprowadzania ścieków, odprowadzania wód opadowych i roztopowych, zaopatrzenia w ciepło oraz gospodarki odpadami, o których mowa w§ 13;

2) ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.) w oparciu o art. 114 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), na terenach oznaczonych symbolami:

a)               1MU – 18MU- jak dla „ terenów mieszkaniowo - usługowych”,

b)               1ZP, 2ZP– jak dla „terenów rekreacyjno – wypoczynkowych ”.

Rozdział 6.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW

§ 15. W obszarze planu znajduje się stanowisko archeologiczne AZP 101 – 49/14:

ślad osadnictwa, kultura łużycka

ślad osadnictwa, XII – XIII w.

ślad osadnictwa, okres nowożytny  oznaczone na rysunku planu, dla którego obowiązują wymagania wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

Rozdział 7.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, W TYM TERENÓW GÓRNICZYCH,
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA
W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY

§ 16. 1. Tereny objęte opracowaniem planu są położone w granicach terenu górniczego „Lędziny I” oraz znajdują się nad zrobami tzw. płytkiej eksploatacji (pokłady 207 i 208) – H<100m.

2. W obszarze planu występuje:

1) uskok Piastowski na stropie karbonu,

2) pierwsza kategoria odkształceń terenu na skutek eksploatacji górniczej – oznaczone informacyjnie na rysunku planu.

3. Realizacja obiektów budowlanych w obszarze planu wymaga zabezpieczenia obiektów przed skutkami eksploatacji górniczej w oparciu o informacje o aktualnych warunkach geologiczno – górniczych.

4. Ustala się zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu:

- dla otworu geologicznego C – 3 – w strefie o promieniu 20 m,

- dla zlikwidowanego szybu Piast V – w strefie o promieniu 30 m.

Rozdział 8.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM

§ 17. Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

1) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 900z tolerancją 10%;

2) dla terenów o symbolach1MU - 18MU:

a) szerokość frontów działek dla zabudowy:

- wolnostojącej - min. 18 m,

- bliźniaczej - min. 14m;

b) powierzchnia działek dla zabudowy:

- wolnostojącej - min. 800 m² ,

- bliźniaczej - min. 400 m2.

Rozdział 9.
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU

§ 18. 1. Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planu w wysokości:

- dla terenów oznaczonych symbolami:1MU ÷ 10MU…………………………….. 5%,

- dla terenów oznaczonych symbolami:11MU ÷ 18MU…………………………… 10%.

2. Dla terenów niewymienionych w ust. 1 przepisu dotyczącego stawki procentowej, o której mowa w ust. 1 nie stosuje się.

Rozdział 10.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI / 297 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 24 października 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI / 297 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 24 października 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Lędziny
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla  obszaru położonego w rejonie ulic Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry w Lędzinach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.)

1. Rada Miasta Lędziny stwierdza, iż do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22. 07. 2013r do 20. 08. 2013r. dla obszaru położonego w rejonie ul.Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry w Lędzinach w wyznaczonym terminie wniesiono:

1) uwagę złożoną w dniu 2 sierpnia 2013 r. (pismem z dnia: 1 sierpnia 2013 r.) przez osoby fizyczne, o uwzględnienie możliwości wydzielenia i zmianę własności na rzecz gminy Lędziny części działek o numerach ewidencyjnych 634/63 i 632/63 sąsiadujących z działkami o numerach ewidencyjnych 779/64, 636/64 i 869/64 celem ujęcia w planie drogi gminnej komunikującej grunty gminne z drogą S 5915 – ulicą Ułańską,

2) uwagę złożoną w dniu 28 sierpnia 2013 r. (pismem z dnia: 26 sierpnia 2013 r.) przez osoby fizyczne:

a) proponującą rozwiązania alternatywne dla przebiegu drogi oznaczonej symbolem 2KDD, tj:

- poprowadzenie planowanej drogi 2KDD do granicy działki nr 390/63 pozostawiając ją ślepą; dostęp właścicieli do drogi wszystkich mijanych wzdłuż granicy działki uwzględniają wytyczone prostopadle do niej: 4KDD, KDD bez konieczności dzielenia działki,

- wytyczenie drogi w połowie długości działki,

- poprowadzenie drogi po linii granicznej działki,

b) stwierdzającą, iż przedstawiony projekt nie uwzględnia, że napowietrzna linia energetyczna zostanie przesunięta, stąd projekt w założeniach jest oparty o niepełne i nierzetelne dane.

2. Rada Miasta Lędziny postanawia:

1) odrzucić uwagę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ponieważ wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany planu w zakresie rozwiązań komunikacyjnych dotyczących przebiegu drogi o symbolu 6KDD jest odpowiedzią na wniosek z dnia 19 lutego 2013r. (wpływ: 20 lutego 2013r.) o „nieplanowanie na działkach o numerach 631/63, 632/63, 633/63, 634/3 dróg publicznych”. Należy wspomnieć, iż wszystkie ww. działki należą do uwagodawców i jako jedna nieruchomość gruntowa posiadają dostęp do drogi publicznej – ul. Ułańskiej. Dodatkowo, parametry tej nieruchomości pozwalają na wydzielenie z niej odrębnych działek budowlanych obsługiwanych drogą wewnętrzną. W związku z tym nie zachodzi potrzeba realizacji drogi publicznej, co ma wpływ na ograniczenie środków finansowych związanych z jej budową;

2) odrzucić uwagę,o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, gdyż ze względu na przyjęty układ dróg w obszarze objętym zmianą planu – droga o symbolu 2KDD w planowanym śladzie i parametrach ma istotne znaczenie dla jego prawidłowej obsługi komunikacyjnej i w związku z powyższym nie może być drogą „ślepą”, jak również miejsce jej włączenia do ul. Żeromskiego zostało przesądzone w projekcie tej drogi (Projekt Budowlano – wykonawczy budowy ulicy Żeromskiego w Lędzinach - BSiPK Biuro Studiów i Projektów Komunikacji sp. z o.o.; Katowice, luty 2008r.).

Sposób realizacji roszczeń związanych z realizacją ustaleń planu reguluje art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) odrzucić uwagę, o której mowa§ 1 pkt 2 lit. b, gdyż przebiegi linii elektroenergetycznych (podobnie, jak i innych sieci infrastruktury technicznej) zarówno w tekście planu (§ 4 ust. 1 pkt 2e), jak i na rysunku planu mają charakter informacyjny.

Zgodnie z § 13 tekstu planu:

1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1)               dopuszczenie lokalizacji sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym obiektów liniowych, obiektów budowlanych lub urządzeń technicznych służących bezprzewodowej łączności publicznej,

2)               dopuszczenie przebudowy, rozbudowy istniejących sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz zmiany ich lokalizacji lub przebiegu,

zatem planowane przedsięwzięcie (tj. zmiana przebiegu sieci elektroenergetycznej) jest zgodne z ustaleniami planu.

Należy wyjaśnić ponadto, iż z uwagi na planowany charakter inwestycji sieć nie jest skartowana na mapie zasadniczej pozyskanej z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz nie została włączona do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

W planach miejscowych na rysunku planu przedstawia się wyłącznie sieci zawarte w dokumentach pochodzących z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI / 297 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 24 października 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Lędziny
o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz, 647 z późn. zm.) Rada Miasta Lędziny stwierdza, że:

1) do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry w Lędzinach należy budowa dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oświetleniem oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

2) inwestycje wymienione w pkt 1 będą finansowane z budżetu Gminy Lędziny;

3) jako źródło finansowania ww. inwestycji dopuszcza się również środki zewnętrzne

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »