| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/288/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bytom"

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 119 ust. 2 i ust. 2a w związku z art. 84
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.)

Rada Miejska Uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bytom" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik do Uchwały Nr XXI/288/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/288/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 października 2013 r.

Opracowanie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bytom", wynika
z obowiązku nałożonego w art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.). Celem niniejszego programu jest określenie niezbędnych priorytetów i wskazanie działań mających na celu zmniejszenie uciążliwości i ograniczenie poziomu hałasu do dopuszczalnego, na terenach, gdzie nastąpiły przekroczenia obowiązujących norm. Merytoryczną podstawą opracowania programu jest zaktualizowana mapa akustyczna Bytomia, która pełni funkcję źródła informacji o stanie klimatu akustycznego miasta.

Zakres programu obejmuje analizę obszarów, położonych w granicach administracyjnych miasta Bytomia, dla których występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu oraz działania i kierunki niezbędne do ograniczenia uciążliwości hałasu, a także harmonogram planowanych działań i wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie.

"Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bytom" został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a jego projekt poddany został konsultacjom społecznym. Informację o przystąpieniu do opracowania „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bytom” oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko udostępniono do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na miejskiej stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz ogłoszenie w prasie lokalnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz.1227 z późn. zm.).

W ramach konsultacji społecznych "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bytom", zgłoszony został jeden wniosek mieszkańca miasta. Wniosek dotyczył budowy ekranów akustycznych transparentnych wzdłuż ulicy Żołnierskiej, na całej długości działki 900/1 od ulicy Musioła oraz pomiędzy ul. Musioła i ul. Planeta. Przeprowadzona analiza finansowa, prawna i organizacyjna potencjalnego zastosowania ekranów akustycznych przy ul. Żołnierskiej, na wysokości działki 900/1 i pomiędzy ulicami: Musioła i Planeta wykazała, że w pierwszej kolejności należy wykonać działania związane z ograniczeniem poziomu hałasu źródła, związane min. z utrzymaniem nawierzchni ulicy w dobrym stanie technicznym a w przypadku remontu bądź modernizacji zastosowanie nawierzchni cichych, przeznaczonych dla mniejszych prędkości przejazdowych oraz egzekwowanie obowiązującego ograniczenia prędkości. Wskazane rozwiązanie polegające na budowie ekranu akustycznego będzie niedostatecznie skuteczne przy jednoczesnym znacznym koszcie jego zastosowania.

"Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bytom" opracowany jest po raz pierwszy i zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) będzie aktualizowany co pięć lat, przy czym każde następne opracowanie programu będzie również stanowiło podsumowanie i weryfikację poprzedniego.

Zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bytom", został poddany przedmiotowym konsultacjom. Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół, który został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom: www.bytom.pl, w zakładce „organizacje pozarządowe".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »