| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 271/XXXI/2013 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy Dębowiec

uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochodybudżetu Gminy na 2013 r.o łączną kwotę 124.097,95 złw działach:Zmniejszyć dochodybudżetu Gminy na 2013 r.o łączną kwotę 41.607,00 złw działach:

Dział

Przeznaczenie

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

Zwiększenia

Zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

10 000,00

Dochody bieżące:
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

10 000,00

750

Administracja publiczna

31 373,67

Dochody bieżące:
Wpływy z różnych opłat

250,00

Dochody bieżące:
Wpływy z różnych dochodów

31 123,67

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

30 350,00

Dochody bieżące:
Podatek od środków transportowych

10 000,00

Dochody bieżące:
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

200,00

Dochody bieżące:
Wpływy z różnych opłat

150,00

Dochody bieżące:
Podatek dochodowy od osób prawnych

20 000,00

758

Różne rozliczenia

10 000,00

Dochody bieżące:
Pozostałe odsetki

10 000,00

801

Oświata i wychowanie

1 000,00

41 607,00

Dochody bieżące:
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 000,00

Dochody bieżące:
Wpływy z usług

41 607,00

852

Pomoc społeczna

21 374,28

Dochody bieżące:
Wpływy z usług

100,00

Dochody bieżące:
Fundusze unijne- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - POKL "Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec"

21 274,28

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 000,00

Dochody bieżące:
Wpływy z usług

20 000,00

Razem:

124 097,95

41 607,00

Budżet Gminy po dokonaniu powyższych zmian po stroniedochodówwynosi:19.374.862,78 zł, w tym:dochody bieżącew kwocie16.056.168,31 zł;              dochody majątkowew kwocie3.318.694,47 zł.

§ 2. Zwiększyć wydatkibudżetu Gminy na 2013 r.o kwotę 52.397,95 złw działach i rozdziałach:Zmniejszyć wydatkibudżetu Gminy na 2013 r.o kwotę 41.607,00 złw działach i rozdziałach:

Dział

Rozdział

Przeznaczenie

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

Zwiększenia

Zmniejszenia

750

Administracja publiczna

31 123,67

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

31 123,67

Wydatki bieżące, w tym:

31 123,67

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

31 123,67

801

Oświata i wychowanie

41 607,00

80104

Przedszkola

41 607,00

Wydatki bieżące, w tym:

41 607,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

41 607,00

852

Pomoc społeczna

21 274,28

85295

Pozostała działalność

21 274,28

Wydatki bieżące, w tym:

21 274,28

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

21 274,28

* POKL „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec”

21 274,28

Razem:

52 397,95

41 607,00

Budżet Gminy po dokonaniu powyższych zmian po stroniewydatkówwynosi:18 547 386,41 zł, w tym:wydatki bieżącew kwocie14.960.136,51 zł;wydatki majątkowew kwocie3.587.249,90 zł.

§ 3. Dokonać przeniesień w wydatkach budżetu Gminy na rok 2013 w działach:

Dział

Rozdział

Przeznaczenie

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

Zwiększenia

Zmniejszenia

600

Transport i łączność

22 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

22 000,00

Wydatki bieżące, w tym:

22 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

2 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20 000,00

750

Administracja publiczna

42 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

42 000,00

Wydatki bieżące, w tym:

42 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

42 000,00

801

Oświata i wychowanie

20 000,00

80104

Przedszkola

20 000,00

Wydatki bieżące, w tym:

20 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20 000,00

Razem:

42 000,00

42 000,00

§ 4. Zmienić treść tabeli nr 4 do budżetu na 2013 r. – „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębowiec w 2013 r.”do Uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 189/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2013 r. ijego treść zastąpićzałącznikiem nr 1do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić treść załącznika nr 1 do budżetu na 2013 r. – „Dotacje udzielone z budżetu Gminy Dębowiec w 2013 r. dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”do Uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 189/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2013 r. ijego treść zastąpićzałącznikiem nr 2do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie:2 028 453,60 złw tym:

a) spłata kredytów w kwocie: 867 716,37 zł

b) spłata pożyczek w kwocie: 172 252,00 zł

c) spłata kredytu na prefinansowanie: 988 485,23 zł

2. Przychody budżetu w kwocie:1 200 977,23 zł

a) z otrzymanych kredytów  0,00 zł

b) z otrzymanych kredytów na prefinansowanie 0,00 zł

c) z otrzymanych pożyczek 0,00 zł

d) z nadwyżki środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 200 977,23 zł

3. Nadwyżka budżetu Gminy w kwocie:827 476,37 złprzeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętego długu, tj. na spłatę kredytów i pożyczek 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 271/XXXI/2013
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 29 października 2013 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębowiec w 2013 r.

Lp.

Treść

Plan na 2013

PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU GMINY

20 575 840,01

Planowane dochody budżetu gminy, w tym:

19 374 862,78

* Dochody bieżące

16 056 168,31

* Dochody majątkowe

3 318 694,47

Planowane przychody budżetu gminy:

1 200 977,23

1.

Z nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek

1 200 977,23

ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY

20 575 840,01

Planowane wydatki budżetu gminy:

18 547 386,41

* Wydatki bieżące

14 960 136,51

* Wydatki majątkowe

3 587 249,90

Planowane rozchody budżetu gminy:

2 028 453,60

1.

Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na "Termomodernizację budynku SP w Simoradzu"

18 000,00

2.

Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na "Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu"

65 052,00

3.

Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu"

89 200,00

4.

Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na "Termomodernizację budynku UG"

6 220,00

5.

Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na "Termomodernizację budynku PP w Ogrodzonej"

9 330,00

6.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Budowę kanalizacji w Iskrzyczynie - etap I

153 758,92

7.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Budowę kanalizacji w Iskrzyczynie - etap II

166 407,45

8.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych"

24 000,00

9.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Dębowcu" oraz "Nabycie nieruchomości w Simoradzu z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe"

318 000,00

10.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Poprawę infrastruktury kulturalnej w gminach Hażlach i Dębowiec"

60 000,00

11.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Przebudowę i modernizację drogi Simoradz - Ochaby" oraz "Przebudowę i modernizację drogi Tarnawa w Iskrzyczynie"

60 000,00

12.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Przebudowę drogi gminnej Na Zadki w Ogrodzonej" oraz "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu"

70 000,00

13.

Spłata kredytu zaciągniętego w BGK na prefinansowanie na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu"

988 485,23

Nadwyżka

827 476,37

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 271/XXXI/2013
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 29 października 2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Dębowiec w 2013 r. dla jednostek sektora finansów              publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Treść

Planowane kwoty dotacji na 2013

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

293 100,00

43 240,00

010

Rolnictwo i łowiectwo

10 930,00

01030

Izby rolnicze

10 930,00

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

10 930,00

750

Administracja publiczna

21 300,00

75095

Pozostała działalność

21 300,00

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

21 300,00

samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub

związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 200,00

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

1 200,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

1 200,00

851

Ochrona zdrowia

2 220,00

85158

Izby wytrzeźwień

2 220,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące

2 220,00

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

852

Pomoc społeczna

7 590,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4 800,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

4 800,00

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 300,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych

2 300,00

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z

naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy,

pobranych w nadmiernej wysokości

85295

Pozostała działalność

490,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych

490,00

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z

naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy,

pobranych w nadmiernej wysokości

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

293 100,00

92114

Pozostałe instytucje kultury

160 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji

160 000,00

kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki

w Dębowcu z siedzibą w Łączce

92116

Biblioteki

133 100,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji

133 100,00

kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

89 000,00

010

Rolnictwo i łowiectwo

5 000,00

01008

Melioracje wodne

5 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

5 000,00

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

niezaliczonym do sektora finansów publicznych

851

Ochrona zdrowia

14 000,00

85153

Zwalczanie narkomanii

14 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

14 000,00

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

926

Kultura fizyczna i sport

70 000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

70 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

70 000,00

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

RAZEM:

293 100,00

132 240,00

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »