| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 271/XXXI/2013 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy Dębowiec

uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochodybudżetu Gminy na 2013 r.o łączną kwotę 124.097,95 złw działach:Zmniejszyć dochodybudżetu Gminy na 2013 r.o łączną kwotę 41.607,00 złw działach:

Dział

Przeznaczenie

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

Zwiększenia

Zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

10 000,00

Dochody bieżące:
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

10 000,00

750

Administracja publiczna

31 373,67

Dochody bieżące:
Wpływy z różnych opłat

250,00

Dochody bieżące:
Wpływy z różnych dochodów

31 123,67

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

30 350,00

Dochody bieżące:
Podatek od środków transportowych

10 000,00

Dochody bieżące:
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

200,00

Dochody bieżące:
Wpływy z różnych opłat

150,00

Dochody bieżące:
Podatek dochodowy od osób prawnych

20 000,00

758

Różne rozliczenia

10 000,00

Dochody bieżące:
Pozostałe odsetki

10 000,00

801

Oświata i wychowanie

1 000,00

41 607,00

Dochody bieżące:
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 000,00

Dochody bieżące:
Wpływy z usług

41 607,00

852

Pomoc społeczna

21 374,28

Dochody bieżące:
Wpływy z usług

100,00

Dochody bieżące:
Fundusze unijne- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - POKL "Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec"

21 274,28

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 000,00

Dochody bieżące:
Wpływy z usług

20 000,00

Razem:

124 097,95

41 607,00

Budżet Gminy po dokonaniu powyższych zmian po stroniedochodówwynosi:19.374.862,78 zł, w tym:dochody bieżącew kwocie16.056.168,31 zł;              dochody majątkowew kwocie3.318.694,47 zł.

§ 2. Zwiększyć wydatkibudżetu Gminy na 2013 r.o kwotę 52.397,95 złw działach i rozdziałach:Zmniejszyć wydatkibudżetu Gminy na 2013 r.o kwotę 41.607,00 złw działach i rozdziałach:

Dział

Rozdział

Przeznaczenie

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

Zwiększenia

Zmniejszenia

750

Administracja publiczna

31 123,67

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

31 123,67

Wydatki bieżące, w tym:

31 123,67

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

31 123,67

801

Oświata i wychowanie

41 607,00

80104

Przedszkola

41 607,00

Wydatki bieżące, w tym:

41 607,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

41 607,00

852

Pomoc społeczna

21 274,28

85295

Pozostała działalność

21 274,28

Wydatki bieżące, w tym:

21 274,28

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

21 274,28

* POKL „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec”

21 274,28

Razem:

52 397,95

41 607,00

Budżet Gminy po dokonaniu powyższych zmian po stroniewydatkówwynosi:18 547 386,41 zł, w tym:wydatki bieżącew kwocie14.960.136,51 zł;wydatki majątkowew kwocie3.587.249,90 zł.

§ 3. Dokonać przeniesień w wydatkach budżetu Gminy na rok 2013 w działach:

Dział

Rozdział

Przeznaczenie

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

Zwiększenia

Zmniejszenia

600

Transport i łączność

22 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

22 000,00

Wydatki bieżące, w tym:

22 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

2 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20 000,00

750

Administracja publiczna

42 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

42 000,00

Wydatki bieżące, w tym:

42 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

42 000,00

801

Oświata i wychowanie

20 000,00

80104

Przedszkola

20 000,00

Wydatki bieżące, w tym:

20 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20 000,00

Razem:

42 000,00

42 000,00

§ 4. Zmienić treść tabeli nr 4 do budżetu na 2013 r. – „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębowiec w 2013 r.”do Uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 189/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2013 r. ijego treść zastąpićzałącznikiem nr 1do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić treść załącznika nr 1 do budżetu na 2013 r. – „Dotacje udzielone z budżetu Gminy Dębowiec w 2013 r. dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”do Uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 189/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2013 r. ijego treść zastąpićzałącznikiem nr 2do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie:2 028 453,60 złw tym:

a) spłata kredytów w kwocie: 867 716,37 zł

b) spłata pożyczek w kwocie: 172 252,00 zł

c) spłata kredytu na prefinansowanie: 988 485,23 zł

2. Przychody budżetu w kwocie:1 200 977,23 zł

a) z otrzymanych kredytów  0,00 zł

b) z otrzymanych kredytów na prefinansowanie 0,00 zł

c) z otrzymanych pożyczek 0,00 zł

d) z nadwyżki środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 200 977,23 zł

3. Nadwyżka budżetu Gminy w kwocie:827 476,37 złprzeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętego długu, tj. na spłatę kredytów i pożyczek 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 271/XXXI/2013
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 29 października 2013 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębowiec w 2013 r.

Lp.

Treść

Plan na 2013

PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU GMINY

20 575 840,01

Planowane dochody budżetu gminy, w tym:

19 374 862,78

* Dochody bieżące

16 056 168,31

* Dochody majątkowe

3 318 694,47

Planowane przychody budżetu gminy:

1 200 977,23

1.

Z nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek

1 200 977,23

ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY

20 575 840,01

Planowane wydatki budżetu gminy:

18 547 386,41

* Wydatki bieżące

14 960 136,51

* Wydatki majątkowe

3 587 249,90

Planowane rozchody budżetu gminy:

2 028 453,60

1.

Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na "Termomodernizację budynku SP w Simoradzu"

18 000,00

2.

Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na "Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu"

65 052,00

3.

Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu"

89 200,00

4.

Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na "Termomodernizację budynku UG"

6 220,00

5.

Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na "Termomodernizację budynku PP w Ogrodzonej"

9 330,00

6.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Budowę kanalizacji w Iskrzyczynie - etap I

153 758,92

7.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Budowę kanalizacji w Iskrzyczynie - etap II

166 407,45

8.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych"

24 000,00

9.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Dębowcu" oraz "Nabycie nieruchomości w Simoradzu z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe"

318 000,00

10.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Poprawę infrastruktury kulturalnej w gminach Hażlach i Dębowiec"

60 000,00

11.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Przebudowę i modernizację drogi Simoradz - Ochaby" oraz "Przebudowę i modernizację drogi Tarnawa w Iskrzyczynie"

60 000,00

12.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Przebudowę drogi gminnej Na Zadki w Ogrodzonej" oraz "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu"

70 000,00

13.

Spłata kredytu zaciągniętego w BGK na prefinansowanie na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu"

988 485,23

Nadwyżka

827 476,37

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 271/XXXI/2013
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 29 października 2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Dębowiec w 2013 r. dla jednostek sektora finansów              publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Treść

Planowane kwoty dotacji na 2013

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

293 100,00

43 240,00

010

Rolnictwo i łowiectwo

10 930,00

01030

Izby rolnicze

10 930,00

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

10 930,00

750

Administracja publiczna

21 300,00

75095

Pozostała działalność

21 300,00

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

21 300,00

samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub

związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 200,00

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

1 200,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

1 200,00

851

Ochrona zdrowia

2 220,00

85158

Izby wytrzeźwień

2 220,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące

2 220,00

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

852

Pomoc społeczna

7 590,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4 800,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

4 800,00

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 300,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych

2 300,00

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z

naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy,

pobranych w nadmiernej wysokości

85295

Pozostała działalność

490,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych

490,00

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z

naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy,

pobranych w nadmiernej wysokości

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

293 100,00

92114

Pozostałe instytucje kultury

160 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji

160 000,00

kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki

w Dębowcu z siedzibą w Łączce

92116

Biblioteki

133 100,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji

133 100,00

kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

89 000,00

010

Rolnictwo i łowiectwo

5 000,00

01008

Melioracje wodne

5 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

5 000,00

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

niezaliczonym do sektora finansów publicznych

851

Ochrona zdrowia

14 000,00

85153

Zwalczanie narkomanii

14 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

14 000,00

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

926

Kultura fizyczna i sport

70 000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

70 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

70 000,00

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

RAZEM:

293 100,00

132 240,00

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »