| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/293/13 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Wręczyca Wielka na 2013 rok uchwalonym uchwałą budżetową Gminy Wręczyca Wielka na rok 2013 Nr XX/231/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2012r.
(z późn. zm.) poprzez:

1. W § 1, w tabeli dochody budżetu gminy na 2013 rok według ich źródeł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W § 2, w tabeli wydatki budżetu gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. W § 2, w tabeli wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. W § 3 pkt 2, w tabeli przychody i rozchody budżetu w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Gminy Wręczyca Wielka zamyka się:

1. dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 44.364.217,48 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 43.049.469,66 zł;

2) dochody majątkowe: 1.314.747,82 zł;

2. wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie: 42.298.438,51 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 40.565.373,51 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 31.096.091,27 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.930.429,96 zł;w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 48.305,- zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10.165.661,31 zł;w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 11.550,- zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.346.292,24 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.112.990,00 zł

d) wydatki na obsługę długu publicznego – 1.010.000,00 zł

2) wydatki majątkowe: 1.733.065,00 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.691.565,00 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.006.645,00 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 516.241,00 zł.

- Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.065.778,97 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10.855.653,- zł, w tym: 966.000,- zł z tytułu kredytu, 479.653,- zł z tytułu wolnych środków i 9.410.000,- zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 3. § 3 pkt 3 uchwały budżetowej Gminy Wręczyc Wielka na rok 2013 Nr XX/231/12 podjętej przez Radę Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 grudnia 2012r. (z późn. zm.), a określającego limity zobowiązań otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań:

a) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 966.000,00 zł,

b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 516.241,00 zł,

c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,

d) na emisję papierów wartościowych na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.410.000,- zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/293/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 października 2013 r.

Dochody budżetu gminy na 2013 rok według ich źródeł

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Kwota w
Zwiększenia (+)

Kwota w
Zmniejszenia (-)

1.

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

2.300.000

z tego:

-dochody majątkowe

-

2.300.000

w tym:

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

-

2.300.000

Razem

-

2.300.000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/293/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 października 2013 r.

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł Zwiększenia (+)

Kwota w zł Zmniejszenia (-)

1.

600

Transport i łączność

6.920

-

z tego:

wydatki bieżące

6.920

-

w tym:

60016

Drogi publiczne gminne

6.920

-

z tego:

wydatki bieżące

6.920

-

Razem

6.920

-


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/293/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 października 2013 r.

Wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł Zwiększenia (+)

Kwota w zł Zmniejszenia (-)

1.

600

Transport i łączność

6.920

-

60016

Drogi publiczne gminne

6.920

-

w tym:

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

6.920

-

Razem

6.920

-


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/293/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 października 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.

Treść

Klasyfikacja §

Zwiększenie

Zmniejszenie

Przychody ogółem

9.410.000

0

1.

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

§ 952

0

0

2.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

§ 952

0

0

3.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizaownych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

0

0

4.

Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

§ 951

0

0

5.

Pozostałe przychody z prywatyzacji (z prywatyzacji jst)

§ 944

0

0

6.

Wolne środki

§ 950

0

0

7.

Nadwyżka z lat ubiegłych

§ 957

0

0

8.

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)

§ 931

9.410.000

0

9.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

§ 955

0

0

Rozchody ogółem

7.103.080

0

1.

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów

§ 992

7.103.080

0

2.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

§ 992

0

0

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0

0

4.

Udzielone pożyczki i kredyty

§ 991

0

0

5.

Przelewy na rachunki lokat

§ 994

0

0

6.

Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

0

0

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych

§ 995

0

0

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »