| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/252/2013 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni

Na podstawieart. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy nr XXVII/290/2002 z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/252/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 15 listopada 2013 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JELEŚNI

Postanowienia ogólne

§ 1. 1.               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni, zwany w dalej „Ośrodkiem”, jest gminną jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

2.               Ośrodek działa na podstawie przepisów obowiązującego prawa, a w szczególności:

1)               ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.),

2)               ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),

3)               ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.),

4)               ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

5)               ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (t. j. Dz. U. z dnia 9 listopada 2012r. poz. 1228 z późn. zm.),

6)               innych ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw, przewidujących realizację zadań i wydawanie decyzji przez ośrodki pomocy społecznej,

7)               uchwał Rady Gminy Jeleśnia,

8)               niniejszego Statutu.

3.               Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Jeleśnia.

4.               Siedziba Ośrodka mieści się w Jeleśni przy ul. Plebańskiej 5.

5.               Nadzór nad działalnością Ośrodka w ramach posiadanych kompetencji sprawuje Wójt Gminy Jeleśnia – w zakresie zadań własnych gminy oraz Wojewoda Śląski – w zakresie zadań zleconych.

Cele działalności i zadania Ośrodka

§ 2. 1.               Celami działalności Ośrodka są:

1)               zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,

2)               doprowadzanie do możliwie pełnego, życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,

3)               pomoc w trudnych sytuacji życiowych, których osoby i rodziny nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

2.               Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Świadczenie z pomocy społecznej powinno służyć również umocnieniu rodziny.

3.               Potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

§ 3. Zadania Ośrodka obejmują:

1.               zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowane przez gminę, w tym zadania o charakterze obowiązkowym,

2.               zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie przez administrację rządową,

3.               koordynowanie działań pomocy społecznej w Gminie Jeleśnia,

4.               zadania powierzone na podstawie innych niż ustawa o pomocy społecznej obowiązujących przepisów oraz zawartych porozumień i umów (w tym zlecane przez organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego),

5.               prowadzenie postępowań w zakresie świadczeń rodzinnych, a także wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych i wypłatę świadczeń,

6.               prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych i wypłatę świadczeń.

§ 4. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej w szczególności poprzez:

1.               tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,

2.               analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

3.               przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,

4.               świadczenie usług przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących,

5.               pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

6.               podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy.

§ 5. 1. W zakresie realizacji zadań Ośrodek współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2.               W zakresie realizacji zadań Ośrodek współdziała ponadto z samorządem powiatowym, województwa oraz administracją rządową w województwie.

3.               Przy realizacji zadań Ośrodek współdziała również z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz innymi instytucjami, organizacjami i osobami spoza terenu gminy.

Organizacja i zarządzenie Ośrodkiem

§ 6. 1.               Pracą Ośrodka kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka.

2.               Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy Jeleśnia.

3.               Kierownik Ośrodka jest pracodawcą i wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

4.               Kierownik Ośrodka, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta, jest umocowany do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.

5.               Kierownik Ośrodka, na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta, umocowany jest do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz w innych sprawach należących do zadań Ośrodka. Na wniosek Kierownika Ośrodka Wójt może udzielić upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych innym osobom.

6. Kierownik Ośrodka wydaje wewnętrzne akty prawne, takie jak zarządzenia, regulaminy, instrukcje i polecenia służbowe.

7.               Strukturę, organizację wewnętrzną i podział zadań w Ośrodku określa Kierownik Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym.

8.               Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Jeleśnia coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 7. 1.               Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Jeleśnia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2.               Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy sporządzany przez Kierownika Ośrodka i Głównego Księgowego na podstawie uchwały budżetowej Gminy Jeleśnia.

3.               Działalność Ośrodka jest finansowana:

1)               ze środków budżetu Gminy Jeleśnia,

2)               z dotacji z budżetu państwa,

3)               z innych prawem dopuszczalnych źródeł.

4.               Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

Postanowienia końcowe

§ 8. 1.               Statut nadaje Rada Gminy Jeleśnia w formie uchwały.

2.               Zmiany postanowień Statutu wymagają zachowania trybu przewidzianego dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WebHat

WebHat to prężnie rozwijająca się firma tworząca interaktywny video e-learning.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »