| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/44/2013 Rady Gminy Rędziny

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm./, art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (Monitor Polski z 2013 r. poz. 724 ) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).Rada Gminy Rędziny

uchwala:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2014:

1. O d g r u n t ó w :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -0,74 złod 1 m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

- 3,67zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –0,22od 1m2powierzchni,

2. O d b u d y n k ó w l u b i c h      c z ę ś c i :

a) mieszkalnych -0,37 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –18,89 złod 1m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym              - 9,44 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -2,18od 1m2powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –3,67 złod 1m2powierzchni użytkowej,

3. O d    b u d o w l i- 2 %ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIII/53/2012 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Roman Pakuła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »