| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OS.8.2013 Prezydenta Miasta Katowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 8 października 2013r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „BETANIA” w Katowicach w roku szkolnym 2013/2014

zawarte pomiędzy:

1. Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

- Pawła Sadzy - Starosty Pszczyńskiego

- Witolda Wiktorczyka - Członka Zarządu

działających na podstawie uchwały Nr II/17/06 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zawarcia z Miastem Katowice, porozumienia dotyczącego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego

a

2. Miastem Katowice reprezentowanym przez:

- Krystynę Siejna - Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice

- Mieczysława Żyrka - Naczelnika Wydziału Edukacji

działających na podstawie uchwały Nr LXVI/1352/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii kościołów i związków wyznaniowych, wpisanych do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie odrębnych ustaw

§ 1.

Uwzględniając wniosek Kościoła Zielonoświątkowego Zbór ,,BETANIA” w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267 w sprawie przyznania jednego etatu nauczyciela na realizację nauki religii w roku szkolnym 2013/2014 dla 56 uczniów zamieszkałych na terenie gmin i/lub powiatów wyszczególnionych w załączniku do niniejszego porozumienia - wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego, w wymiarze jednego etatu nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach przy ul. Gliwickiej 228.

Lekcje religii realizowane są w Kościele Zielonoświątkowym Zbór ,,BETANIA”w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267.

§ 2.

Koszty zatrudnienia nauczyciela o którym mowa w §1, a które ponosi Miasto Katowice obejmują:

Wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040,

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - § 3020,

Składki na ubezpieczenia społeczne - § 4110,

Składki na Fundusz Pracy - § 4120,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440

§ 3.

1. Planowane koszty zatrudnienia nauczyciela w okresie od września 2013 roku do sierpnia 2014 roku, o których mowa w § 2, zostały skalkulowane i określone w załączniku do niniejszego porozumienia, który stanowi jego integralną część.

2. Powiat Pszczyński zobowiązuje się przekazać Miastu Katowice dotację celową
z tytułu zrealizowanego zadania przez Miasto Katowice w okresie od września 2013 roku do grudnia 2013 roku, a określonego w §1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014, w wysokości ogółem 329,16 złotych, w terminie do 27 grudnia 2013 roku.

3. Powiat Pszczyński zobowiązuje się przekazywać Miastu Katowice dotację celową na realizację zadania w okresie od stycznia do sierpnia 2014 roku, a określonego w §1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014, w wysokości 92,22 złotych miesięcznie, do dnia 14-go każdego miesiąca.

4. Powiat Pszczyński zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2
i ust. 3 na rachunek Miasta Katowice, tj. ING Bank Śląski S.A., Oddział Regionalny Katowice, Nr 69 1050 1214 1000 0007 0150 6164.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 2 i 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4.

1. Kwoty wykazane w § 3, a skalkulowane i określone w załączniku do niniejszego porozumienia są kwotami planowanymi na rok szkolny 2013/2014.

Kwoty te ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionych w § 2, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2013 zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia 2013 roku i rozliczona do dnia 20 stycznia 2014 roku.

Do 20 stycznia 2014 roku Miasto Katowice przedstawi Powiatowi Pszczyńskiemu rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych w 2013 roku z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „BETANIA” w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267.

Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2014 zostanie wykorzystana do dnia
31 sierpnia 2014 roku i rozliczona do dnia 31 października 2014 roku. Do dnia 31 października 2014 roku Miasto Katowice przedstawi Powiatowi Pszczyńskiemu rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „BETANIA” w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267.

3. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 będzie:

a) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2013/2014 otrzymało Miasto Katowice od Powiatu Pszczyńskiego, to Powiat Pszczyński zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Powiat Pszczyński zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust.5.

b) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2013/2014 otrzymało Miasto Katowice od Powiatu Pszczyńskiego, to Miasto Katowice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 30 dni od daty wysłania rozliczenia do Powiatu Pszczyńskiego, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Katowice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

§ 5.

1. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „BETANIA” w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267 w roku szkolnym 2013/2014, tj. za okres od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

2. Termin końcowego rozliczenia zadań o których mowa w ust.1, strony ustalają na dzień nie później niż 31 października 2014 roku.

§ 6.

W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7.

Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 8.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 roku.

§ 9.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 10.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu Pszczyńskiego.

Starosta Pszczyński


Paweł Sadza


Członek Zarządu


Witold Wiktorczyk

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice


Krystyna Siejna


Naczelnik Wydziału Edukacji


Mieczysław Żyrek


Załącznik do Porozumienia Nr OS.8.2013
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 8 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »