| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/312/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)

Rada Miasta i Gminy w Pilicy
uchwala:

§ 1

W uchwale nr XXIX/231/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

a) Zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 24.816 zł.

W tym:

Zadania zlecone

W dziale 852 - Pomoc społeczna

o kwotę 24.816 zł.

Na podstawie decyzji Nr FBI.3111.251.14.2013 Wojewody Śląskiego z dnia 5 listopada 2013 r.(dotacja na zadania zlecone).

b) Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 24.816 zł.

W tym:

Zadania zlecone

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 825212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

o kwotę 24.816 zł.

W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 723 zł.

c) Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 18.300 zł

Zadania własne

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

o kwotę 18.300 zł

z tytułu zwiększonych opłat za zezwolenia na handel alkoholem.

d) Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 18.300 zł.

Zadania własne

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 18.300 zł. w tym

z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 10.000 zł.

e) Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 85.000 zł. W tym:

Wydatki majątkowe o kwotę 58.400 zł.

W tym:

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60013 - Drogi wojewódzkie

o kwotę 46.900 zł.

Rozdz. 60016 - Drogi gminne

o kwotę 11.500 zł.

Wydatki bieżące o kwotę 26.600 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

o kwotę 10.000 zł.

w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 5.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

o kwotę 16.600 zł

z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 16.600 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 85.000 zł.

W tym:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

o kwotę 800 zł.

z przeznaczenie na przeglądy placów zabaw.

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 3.700 zł.

z przeznaczeniem na zwiększenie dotacje dla powiatu.

W dziale 630 - Turystyka

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność

o kwotę 6.300 zł.

z przeznaczeniem na remont punktów postojowych w sieci tras rowerowych.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

o kwotę 16.600 zł.

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich i naliczane.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

o kwotę 20.000 zł.

Zwiększenie z tytułu wzrostu kosztów oświetlenia ulic.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin

o kwotę 5.000 zł.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 20.000 zł.

z przeznaczeniem na sfinansowanie publikacji książkowej na temat historii Pilicy.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

o kwotę 4.000 zł.

z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla inkasentów.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

o kwotę 4.000 zł.

z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

W dziale 921 - Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 - Biblioteki

o kwotę 4.600 zł.

z przeznaczeniem na dotację do jednostki kultury.

f) Dokonać zmiany charakteru wydatków

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 2.400 zł., a zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych o kwotę 2.400 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 4.500 zł., a zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 4.500 zł. z przeznaczeniem na instalacje monitoringu w szkole podstawowej Nr 3 w Dzwono – Sierbowicach.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy Społecznej

Zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych o kwotę 3.000 zł., a zwiększyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł.

Zmiany zawarte w pkt A) i C) obrazuje załącznik Nr 1- Dochody do niniejszej uchwały

Zmiany zawarte w pkt B), D), E) i F) obrazuje załącznik : Nr 2 - Wydatki

Zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych zawarte w pkt. E) i F) ujęte zostały w załączniku Nr 3 – Wykaz zadań Inwestycyjnych.

Zmiany kwot dotacji wskazana pkt. E) ujęto w załączniku Nr 4.

Plan budżetu po zmianach: DOCHODY - 26.816.742 zł. WYDATKI - 27.476.742 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy


Jan Pająk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/312/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 25 listopada 2013 r.

Dochody

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/312/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 25 listopada 2013 r.

Wydatki

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/312/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 25 listopada 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2013

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/312/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 25 listopada 2013 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2013

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »