| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/1/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 r., zwolnień z tego podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 4, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia.

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

1. Określić  wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1)od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m² powierzchni - 0,80 zł ;

2)od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni
- 4,10 zł ;

3)od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m² powierzchni - 0,18 zł ;

4)od budynków mieszkalnych lub ich części, od 1 m² powierzchni użytkowej - 0,56 zł ;

5)od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m² powierzchni użytkowej - 20,14 zł ;

6)od budynków o pow. do 250 m² lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych o pow. do 250 m² lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: handlu detalicznego, gastronomii, usług świadczonych na rzecz ludności objętej wpisem do CEIDG, od 1 m² powierzchni użytkowej - 20,14 zł ;

7)od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m² powierzchni użytkowej - 9,80 ;

8)od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m² powierzchni użytkowej - 4,27 zł ;

9)od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m² powierzchni użytkowej - 3,90 zł ;

10)od budowli sieci kanalizacji sanitarnej -2%ich wartości;

11)od pozostałych budowli - 2% ich wartości.

§ 2

1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości na terenie gminy w drodze inkasa.

2. Powołać dwóch inkasentów:

1)Urszulę Podbioł - zamieszkałą w Bieruniu przy ul. Jagiełły 24;

2)Krzysztofa Kałę – zamieszkałego w Bieruniu przy ul. Bohaterów Westerplatte 81.

3. Ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso podatku od nieruchomości w wysokości 8 % prowizji od pobranych kwot podatków.

§ 3

1. Zwolnić z podatku od nieruchomości:

1)budynki lub ich części oraz grunty zajęte na działalność statutową polegającą na świadczeniu i wykonywaniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej;

2)budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpowodziowej;

3)budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby działalności statutowej w zakresie sportu i kultury fizycznej;

4)budynki lub ich części oraz grunty zajęte na działalność, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 406);

5)budynki lub ich części oraz grunty zajęte na działalność, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.);

6)budynki lub ich części oraz grunty zajęte na wykonywanie zadań wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 8, 10 i 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.);

7)budynki lub ich części oraz grunty zajęte na działalność, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.);

8)budynki lub ich części zajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej, z których dochody z najmu przeznaczone są na cele statutowe w zakresie realizacji zadań publicznych z dziedziny sportu, kultury fizycznej, kultury, ochrony środowiska;

9)części budynków szkolnych zajęte na gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć  Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1.01.2014 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992 r.),  2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WEL. 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »