| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr EK-ED.033.2.4.2013 Burmistrza Libiąża; Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 13 listopada 2013r.

w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - Zbór w Jaworznie w roku szkolnym 2013/2014

§ 1. Miasto Jaworzno zawarło Porozumienie z Kościołem Wolnych Chrześcijan, w którym wyraziło zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela prowadzącego nauczanie religii w wymiarze 2/18 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zatrudnionego w Gimnazjum Nr 8 w Jaworznie, ul. Zwycięstwa 30. Nauczanie religii realizowane jest w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze Kościoła Wolnych Chrześcijan w Jaworznie, ul. Szelonka 43, dla grupy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych liczącej 10 osób, w tym jedna uczennica z Gminy Libiąż.

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela grupy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, o którym mowa w § 1 ponoszone przez Miasto Jaworzno obejmują miesięcznie:

1) Wynagrodzenie osobowe pracownika – 281,47 zł.

2) Ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 61,68 zł.

3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32,60 zł.

4) Odpis na fundusz socjalny – 26,66 zł.

Razem koszt miesięczny zatrudnienia nauczyciela – 402,41 zł.

Koszt miesięczny na jednego ucznia (10 uczniów w grupie) – 40,24 zł.

§ 3. Gmina Libiąż zobowiązuje się przekazywać Miastu Jaworzno dotację celową w kwocie 160,96 zł na realizacje zadania, o którym mowa w § 1, przeznaczoną na pokrycie kosztów nauczania jednej uczennicy z terenu ww. gminy.

§ 4. Gmina Libiąż zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w § 3, na rachunek bankowy Miasta Jaworzna: GETIN Bank SA, Nr konta: 64 1560 0013 2382 0674 7640 0001 w terminie do 15 grudnia 2013 r.

§ 5. W przypadku braku zapłaty w terminach określonych w § 5 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 6. Zaciągnięte zobowiązanie finansowe Gminy Libiąż znajduje pokrycie w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Libiążu na rok 2013 Dział 801, Rozdział 80110 § 2310.

§ 7. Kwota, o której mowa w § 2 i § 3 jest kwotą planowaną na rok 2013 i ulegnie zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionego w § 2 lub gdy dojdzie do zmiany nauczyciela, ewentualnie liczby uczniów objętych nauką religii.

§ 8. 1. Miasto Jaworzno przedstawi Gminie Libiąż rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan.

2. Kwota dotacji celowej w wysokości 160,96 zł zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia 2013 roku i rozliczona do dnia 20 stycznia 2014 roku.

§ 9. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 9 będzie:

1) wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymało Miasto Jaworzno od Gminy Libiąż, to Gmina Libiąż zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, o którym mowa w § 9, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Libiąż zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

2) niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymało Miasto Jaworzno od Gminy Libiąż, to Miasto Jaworzno zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie do 31 stycznia 2014 r. za okres rozliczeniowy wrzesień – grudzień 2013 roku. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Jaworzno zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

§ 10. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - Zbór w Jaworznie w roku szkolnym 2013/2014, za okres od 1 września do 31 grudnia 2013 roku.

§ 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 13. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Miasta Jaworzna.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie


Zbigniew Mika


Burmistrz Libiąża


Jacek Latko

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »