| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 585/XL/2013 Rady Miasta Rybnika

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2014

Or .0007.162.2013

2013/093409

UCHWAŁA NR 585/XL/2013
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2014

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),

- art. 5 ust.1 i 2, art. 6 ust. 12 i 13 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami),

- art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
postanawia:

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2014 wynoszą:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków-0,88 złod 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –4,55 zł
od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –0,44 złod 1 m² powierzchni, za wyjątkiem gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (oznaczonych symbolem „Bz”) i nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których stawka wynosi0,26 złod 1 m² powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych –0,73 złod 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –23,01 złod 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –10,52 złod 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –4,67 złod 1 m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –7,72 złod 1 m² powierzchni użytkowej, za wyjątkiem budynków gospodarczych, dla których stawka wynosi5,83 złod 1 m² powierzchni użytkowej,

3) od budowli –2%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem budowli służących do zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dla których stawka wynosi0,5%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

§ 2. Przez „budynki gospodarcze” rozumie się budynki wykorzystywane do prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności składy opału, narzędzi i plonów oraz budynki inwentarskie, inne niż określone w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Zwolnić od podatku od nieruchomości:

1) budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

2) grunty sklasyfikowane w geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków jako drogi, inne niż określone w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

3) te części budynków i gruntów, gdzie prowadzona jest działalność objęta systemem oświaty, które zajęte są na prowadzenie działalności innej niż oświatowa, jednak związanej z funkcjonowaniem jednostki objętej systemem oświaty,

4) budynki i grunty zajęte na potrzeby kultury fizycznej i sportu, za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

5) budynki, grunty i budowle cmentarzy komunalnych,

6) grunty, budowle i budynki lub ich części zajęte na potrzeby obrony cywilnej, za wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 4. Zobowiązać podatników do składania w terminach przewidzianych przez przepisy podatkowe:

1) osoby fizyczne – informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,

2) osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. 1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa w dzielnicy Zebrzydowice.

2. Na inkasenta wyznaczyć panią Bernadetę Wojaczek.

3. Określić wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 3% pobranych kwot.

4. Zobowiązać inkasenta do odprowadzania pobranych kwot podatku na rachunek Urzędu Miasta Rybnika w terminie do 7 dni po dniu, w którym - zgodnie z przepisami prawa podatkowego - wpłata podatku przez podatnika powinna nastąpić.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku, po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 585/XL/2013
Rady Miasta Rybnika
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 585/XL/2013
Rady Miasta Rybnika
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2014.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »