| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 585/XL/2013 Rady Miasta Rybnika

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2014

Or .0007.162.2013

2013/093409

UCHWAŁA NR 585/XL/2013
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2014

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),

- art. 5 ust.1 i 2, art. 6 ust. 12 i 13 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami),

- art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
postanawia:

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2014 wynoszą:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków-0,88 złod 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –4,55 zł
od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –0,44 złod 1 m² powierzchni, za wyjątkiem gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (oznaczonych symbolem „Bz”) i nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których stawka wynosi0,26 złod 1 m² powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych –0,73 złod 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –23,01 złod 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –10,52 złod 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –4,67 złod 1 m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –7,72 złod 1 m² powierzchni użytkowej, za wyjątkiem budynków gospodarczych, dla których stawka wynosi5,83 złod 1 m² powierzchni użytkowej,

3) od budowli –2%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem budowli służących do zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dla których stawka wynosi0,5%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

§ 2. Przez „budynki gospodarcze” rozumie się budynki wykorzystywane do prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności składy opału, narzędzi i plonów oraz budynki inwentarskie, inne niż określone w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Zwolnić od podatku od nieruchomości:

1) budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

2) grunty sklasyfikowane w geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków jako drogi, inne niż określone w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

3) te części budynków i gruntów, gdzie prowadzona jest działalność objęta systemem oświaty, które zajęte są na prowadzenie działalności innej niż oświatowa, jednak związanej z funkcjonowaniem jednostki objętej systemem oświaty,

4) budynki i grunty zajęte na potrzeby kultury fizycznej i sportu, za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

5) budynki, grunty i budowle cmentarzy komunalnych,

6) grunty, budowle i budynki lub ich części zajęte na potrzeby obrony cywilnej, za wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 4. Zobowiązać podatników do składania w terminach przewidzianych przez przepisy podatkowe:

1) osoby fizyczne – informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,

2) osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. 1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa w dzielnicy Zebrzydowice.

2. Na inkasenta wyznaczyć panią Bernadetę Wojaczek.

3. Określić wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 3% pobranych kwot.

4. Zobowiązać inkasenta do odprowadzania pobranych kwot podatku na rachunek Urzędu Miasta Rybnika w terminie do 7 dni po dniu, w którym - zgodnie z przepisami prawa podatkowego - wpłata podatku przez podatnika powinna nastąpić.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku, po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 585/XL/2013
Rady Miasta Rybnika
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 585/XL/2013
Rady Miasta Rybnika
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2014.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Spółki z Górnej Półki

Blog o spółce z o.o. i S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »