| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/238/2013 Rady Gminy Milówka

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.) i art. 5 i 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.[1])), w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. 2013 poz. 724),

Rada Gminy Milówka
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się na rok 2014, wysokość stawek podatku od nieruchomości podlegających opodatkowaniu na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

1. od budynków mieszkalnych lub ich części              od 1 m. kw. powierzchni użytkowej rocznie              0,67 zł.

2. od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m. kw.
powierzchni użytkowe rocznie:              19,00 zł

3. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie              4,10 zł

4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m. kw. powierzchni użytkowej rocznie6,00 zł

5. od pozostałych budynków lub ich części w tym :

a) letniskowych lub zajmowanych na cele letniskowe

b) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m. kw. powierzchni użytkowej rocznie:7,00 zł

6. od garaży wolno stojących z wyjątkiem garaży stanowiących budynek podlegający zakwalifikowaniu w/g pkt 2)              od 1 m. kw. powierzchni rocznie                            5,30 zł

7. od budowli -2%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych             

8. od gruntów – za 1 m. kw. powierzchni gruntów: a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków                            0,80 zł              b/ pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego·0,35 zł

9. od gruntów – za 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych4,00 zł

§ 2.

Użyte w § 1 ust. 5 lit a/ niniejszej uchwały określenia oznaczają:

1. „budynek letniskowy” – budynek o takim przeznaczeniu określony w prawomocnej decyzji - pozwolenia na budowę, wydanej w trybie przepisów Prawa budowlanego.

2. „budynek zajmowany na cele letniskowe” – budynek wykorzystywany w celach wypoczynkowych, rekreacyjnych lub turystycznych przez osoby nie mające na terenie Gminy Milówki stałego miejsca pobytu.

§ 3.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. budynki lub ich części oraz grunty zajęte wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, za wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

2. budynki lub ich części oraz grunty przeznaczone wyłącznie na prowadzenie działalności związanej z:

- ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego,

- ochroną przeciw pożarową.,

- rewalidacją, rehabilitacją zawodową i społeczną, kształceniem osób niepełnosprawnych, za wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

3. budynki, budowle i grunty wykorzystywane wyłącznie na potrzeby działalności w zakresie gospodarki wodnościekowej.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty t.j. przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład Gminy Milówka i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 5.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r., a jej wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »