| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 262/XXX/13 Rady Gminy Poczesna

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art.40 ust.1, art.41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 art. 7 ust.3 i art.19 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 724) Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek w podatku od nieruchomości na 2014 rok wg załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwolnić dodatkowo od podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części zajęte na cele statutowe ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa publicznego, ładu i porządku, kultury, działalności opiekuńczo – wychowawczej, publicznej służby zdrowia za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, stowarzyszeń użyteczności publicznej i komunalnego budownictwa mieszkaniowego oraz zajęte na cele obronności Państwa.

§ 3. Ustalić dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 30,00 zł płatną w dniu sprzedaży w kasie Urzędu Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Lidia Kaźmierczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 262/XXX/13
Rady Gminy Poczesna
z dnia 21 listopada 2013 r.

Stawki podatku od nieruchomości na 2014 roku

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary


Stawka 2014 r.

Od gruntów:

1

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

1 m² powierzchni

0,62 zł

1a

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej znacząco oddziaływującej na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska

1 m² powierzchni

0,89 zł

2

Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

1 ha powierzchni3,95 zł


3

Od gruntów pozostałych do 1000 m2, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

1 m² powierzchni

0,12 zł

3a

Od gruntów pozostałych, od nadwyżki powyżej 1000 m2wzwyż, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

1 m² powierzchni

0,09 zł

3b

Od gruntów pozostałych związanych z instalacjami znacząco oddziaływającymi na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska

1 m² powierzchni

0,46 zł


Od budowli:

4

Od budowli

% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych


2%

4a

W tym od budowli służących do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), w których udział ścieków bytowych jest ponad 80%


% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


0,23 %

Od budynków lub ich części:

5

Od budynków mieszkalnych

1 m² powierzchni użytkowej

0,54 zł

6

Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gosp. oraz od budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gosp.

1 m² powierzchni użytkowej

18,98 zł

6a

Od w/w budynków zajętych na cele socjalne

1 m² powierzchni użytkowej

10,39 zł

6b

Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gosp. znacząco oddziaływującej na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska

1 m² powierzchni użytkowej23,03 zł

7

Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

1 m² powierzchni użytkowej

8,48 zł

8

Od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

1 m² powierzchni użytkowej

2,35 zł

9

Od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

1 m² powierzchni użytkowej
3,48 zł

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »