| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 262/XXX/13 Rady Gminy Poczesna

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art.40 ust.1, art.41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 art. 7 ust.3 i art.19 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 724) Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek w podatku od nieruchomości na 2014 rok wg załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwolnić dodatkowo od podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części zajęte na cele statutowe ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa publicznego, ładu i porządku, kultury, działalności opiekuńczo – wychowawczej, publicznej służby zdrowia za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, stowarzyszeń użyteczności publicznej i komunalnego budownictwa mieszkaniowego oraz zajęte na cele obronności Państwa.

§ 3. Ustalić dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 30,00 zł płatną w dniu sprzedaży w kasie Urzędu Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Lidia Kaźmierczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 262/XXX/13
Rady Gminy Poczesna
z dnia 21 listopada 2013 r.

Stawki podatku od nieruchomości na 2014 roku

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary


Stawka 2014 r.

Od gruntów:

1

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

1 m² powierzchni

0,62 zł

1a

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej znacząco oddziaływującej na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska

1 m² powierzchni

0,89 zł

2

Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

1 ha powierzchni3,95 zł


3

Od gruntów pozostałych do 1000 m2, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

1 m² powierzchni

0,12 zł

3a

Od gruntów pozostałych, od nadwyżki powyżej 1000 m2wzwyż, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

1 m² powierzchni

0,09 zł

3b

Od gruntów pozostałych związanych z instalacjami znacząco oddziaływającymi na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska

1 m² powierzchni

0,46 zł


Od budowli:

4

Od budowli

% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych


2%

4a

W tym od budowli służących do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), w których udział ścieków bytowych jest ponad 80%


% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


0,23 %

Od budynków lub ich części:

5

Od budynków mieszkalnych

1 m² powierzchni użytkowej

0,54 zł

6

Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gosp. oraz od budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gosp.

1 m² powierzchni użytkowej

18,98 zł

6a

Od w/w budynków zajętych na cele socjalne

1 m² powierzchni użytkowej

10,39 zł

6b

Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gosp. znacząco oddziaływującej na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska

1 m² powierzchni użytkowej23,03 zł

7

Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

1 m² powierzchni użytkowej

8,48 zł

8

Od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

1 m² powierzchni użytkowej

2,35 zł

9

Od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

1 m² powierzchni użytkowej
3,48 zł

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »