| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/372/1013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie miasta Radzionków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz w związku z art. 14 ust. 1 i 3, art. 15 i art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały nr LVI/473/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Rada Miasta Radzionków
uchwala, co następuje:

§ 1. Dotowaniem z budżetu miasta obejmuje się niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły o uprawnieniach szkół publicznych prowadzone przez osoby fizyczne
i prawne na terenie miasta Radzionków.

§ 2. 1. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Radzionków.

2. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Radzionków.

3. Niepubliczne przedszkola oraz szkoły podstawowe, w których zorganizowano 5-godzinne oddziały przedszkolne dla realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości 75 % ustalonych w budżecie miasta Radzionków wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta Radzionków, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Radzionków.

4. Osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości 40 % ustalonych w budżecie miasta Radzionków wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta Radzionków, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Radzionków.

5. W przypadku braku na terenie miasta Radzionków szkoły lub placówki publicznej danego typu
i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie szkoły lub placówki publicznej danego typu lub rodzaju.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na podstawie wniosku osoby prawnej lub fizycznej, prowadzącej niepubliczną szkołę lub placówkę, złożonego nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji z wyszczególnieniem planowanej liczby uczniów.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby prawnej lub fizycznej, prowadzącej niepubliczną szkołę lub placówkę, Burmistrz Miasta Radzionków może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w ust. 1 lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.

3. Zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji określa wzór stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dotacja obliczana jest w poszczególnych miesiącach na każdego ucznia, zapisanego do niepublicznej szkoły lub placówki, wykazanego w informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów, składanej przez osobę prowadzącą niepubliczną szkołę lub placówkę do 5 dnia każdego miesiąca.

2. Zakres danych, które powinny być zawarte w informacji określa wzór stanowiący załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.

3. W przypadku sporu pomiędzy organami prowadzącymi niepubliczną szkołę lub placówkę, dotyczącego określenia, uczniem której niepublicznej szkoły lub placówki jest dana osoba, decydującym o tym, jakiej szkole lub placówce należna jest dotacja na danego ucznia w danym miesiącu, będzie pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia.

4. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca
na rachunek bankowy niepublicznej szkoły lub placówki, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Dotacja za miesiąc grudzień przekazywana jest w terminie do 15 dnia tego miesiąca.

§ 5. 1. Dotacje udzielone z budżetu miasta są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1 mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację zadań wymienionych w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ 6. 1. Osoba fizyczna lub prawna prowadząca niepubliczną szkołę lub placówkę sporządza rozliczenie
z wykorzystania dotacji, stanowiące informację o wydatkach bieżących poniesionych w roku budżetowym ze środków przekazanej dotacji.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, osoba fizyczna lub prawna prowadząca niepubliczną szkołę lub placówkę przekazuje Burmistrzowi Miasta Radzionków w następujących terminach:

1) do dnia 15 lipca – za okres styczeń – czerwiec,

2) do dnia dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji – narastająco
za okres styczeń – grudzień.

3. W przypadku zakończenia działalności, osoba fizyczna lub prawna prowadząca niepubliczną szkołę lub placówkę składa rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 w terminie do 15 dnia po otrzymaniu ostatniej części dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do dnia zakończenia działalności.

4. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji z budżetu miasta Radzionków należy zamieścić opis: „Wydatek sfinansowany ze środków otrzymanej dotacji z budżetu miasta Radzionków, w kwocie ………. zł dotyczący ………. (nazwa dotowanej szkoły lub placówki niepublicznej) ……….” oraz podpis i pieczęć osoby prowadzącej.

5. Zakres danych, które powinny być zawarte w rozliczeniu z wykorzystania dotacji określa wzór stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Burmistrzowi Miasta Radzionków przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych dla niepublicznych szkół i placówek z budżetu miasta Radzionków.

2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie podpisane przez Burmistrza Miasta Radzionków, zawierające imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę, nazwę kontrolowanej niepublicznej szkoły lub placówki oraz zakres przedmiotowy i czas trwania kontroli.

3. Burmistrz Miasta Radzionków o terminie planowanej kontroli zawiadamia osobę prowadzącą niepubliczną szkołę lub placówkę, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

4. Kontroli podlega w szczególności:

1) zgodność danych wykazywanych w miesięcznych informacjach o aktualnej liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji – na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem – na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.

5. Z kontroli przeprowadzonej w zakresie, o którym mowa w ust. 4 sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

1) wskazanie podmiotu dotowanego objętego kontrolą i osoby prowadzącej ten podmiot,

2) wskazanie osób kontrolujących,

3) wskazanie czasu trwania kontroli i okresu objętego kontrolą,

4) wskazanie zakresu tematycznego kontroli,

5) opis ustalonego stanu faktycznego,

6) wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości,

7) zestawienie załączników do protokołu.

§ 8. Zwrotowi podlega dotacja, wraz z odsetkami podatkowymi, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości – w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zwrotu dotacji.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 10. Tracą moc uchwały Rady Miasta Radzionków:

1) Nr X/78/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie miasta Radzionków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,

2) Nr XXV/225/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/78/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie miasta Radzionków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Wiceprzewodniczący Rady


mgr inż. Stefan Hajda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/372/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 28 listopada 2013 r.

pieczątka szkoły lub placówki                                                                      Radzionków, dnia ...............................

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA ROK .................

1. Dane szkoły lub placówki:

Pełna nazwa:

...................................................................................................................................................................

Adres szkoły lub placówki:

...................................................................................................................................................................

REGON: ...................................................................... NIP: ....................................................................

2. Dane osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę:

Nazwa osoby:

...................................................................................................................................................................

Adres osoby:

...................................................................................................................................................................

3. Dane osoby reprezentującej (zgodnie z odpowiednią ewidencją lub rejestrem) szkołę lub placówkę niepubliczną albo jej pełnomocnika:

Nazwisko i imię:

...................................................................................................................................................................

Tytuł prawny / pełniona funkcja:

...................................................................................................................................................................

4. Typ i rodzaj szkoły lub placówki:

……………………………………………………………………………………………………………………….

5. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek:

...................................................................................................................................................................

6. Numer i data decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej:

……………………………………………………………………………………………………………………….

7. Data rozpoczęcia działalności szkoły lub placówki niepublicznej:

……………………………………………………………………………………………………………………….

8. Planowana miesięczna liczba uczniów:

UCZNIOWIE

w okresie
styczeń-sierpień

w okresie
wrzesień-grudzień

1.

w przedszkolu

w tym:

a) spoza miasta Radzionków

b) liczba dzieci niepełnosprawnych

c) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

2.

inne formy wychowania przedszkolnego

w tym:

a) spoza miasta Radzionków

b) liczba dzieci niepełnosprawnych

3.

w szkole podstawowej

w tym:

a) w oddziałach „0”

b) w oddziałach ogólnodostępnych

c) w oddziałach sportowych

d) w oddziałach dwujęzycznych

e) liczba dzieci niepełnosprawnych

f) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

4.

w gimnazjum

w tym:

a) w oddziałach ogólnodostępnych

b) w oddziałach sportowych

c) w oddziałach dwujęzycznych

d) liczba dzieci niepełnosprawnych

9. Rachunek bankowy szkoły lub placówki niepublicznej właściwy do przekazywania dotacji:

Nazwa banku:

...................................................................................................................................................................

Numer rachunku bankowego:

...................................................................................................................................................................

10. Osoba prowadząca zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji
o aktualnej liczbie uczniów i rozliczania dotacji oraz jej przeznaczenia na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

.............................................................................

                                                                                                    (podpis i pieczęć osoby prowadzącej)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/372/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 28 listopada 2013 r.

pieczątka szkoły lub placówki                                                                      Radzionków, dnia ...............................

INFORMACJA MIESIĘCZNA

o aktualnej liczbie uczniów

(wg stanu na dzień sporządzenia)

1. Pełna nazwa i adres szkoły lub placówki niepublicznej:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

3. Typ i rodzaj szkoły lub placówki:

……………………………………………………………………………………………………………………….

4. Aktualna liczba uczniów (wg stanu na dzień sporządzenia informacji)

UCZNIOWIE

w okresie
styczeń-sierpień

w okresie
wrzesień-grudzień

1.

w przedszkolu

w tym:

a) spoza miasta Radzionków

b) liczba dzieci niepełnosprawnych

c) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

2.

inne formy wychowania przedszkolnego

w tym:

a) spoza miasta Radzionków

b) liczba dzieci niepełnosprawnych

3.

w szkole podstawowej

w tym:

a) w oddziałach „0”

b) w oddziałach ogólnodostępnych

c) w oddziałach sportowych

d) w oddziałach dwujęzycznych

e) liczba dzieci niepełnosprawnych

f) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

4.

w gimnazjum

w tym:

a) w oddziałach ogólnodostępnych

b) w oddziałach sportowych

c) w oddziałach dwujęzycznych

d) liczba dzieci niepełnosprawnych


(w załączeniu imienny wykaz uczniów z podaniem adresu zamieszkania i daty urodzenia)

5. Rachunek bankowy szkoły lub placówki niepublicznej właściwy do przekazywania dotacji:

Nazwa banku:

...................................................................................................................................................................

Numer rachunku bankowego:

...................................................................................................................................................................


6. Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

    .............................................................................

                                                                                                        (podpis i pieczęć osoby prowadzącej)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/372/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 28 listopada 2013 r.

pieczątka szkoły lub placówki                                                                      Radzionków, dnia ...............................

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI

otrzymanych w okresie od ........................... do .........................

1. Pełna nazwa i adres szkoły lub placówki niepublicznej:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

numer rachunku bankowego szkoły lub placówki z którego poniesiono wydatki

……………………………………………………………………………………………

Lp.

Podstawa wydatku – dowód źródłowy

Wydatek z dotacji

Nazwa dowodu źródłowego

Numer dowodu

Data wydatku

Kwota wydatku

Przeznaczenie wydatku

Wydatki razem:

Otrzymana dotacja:

Różnica:


3. Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

    .............................................................................

                                                                                                        (podpis i pieczęć osoby prowadzącej)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jabłoński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »