| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 281/XXXII/2013 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie określenia wzoru formularza „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz.U z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm) art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym( tj. Dz.U z 2013r., poz.465) , Rada Gminy Dębowiec  uchwala :

§ 1. Określić składany przez osoby fizyczne wzór formularza „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 29/IV/2011 z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości,  podatek rolny i podatek leśny w zakresie załącznika nr 2.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 281/XXXII/2013
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 29 listopada 2013 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

...................................................................................................

IN – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

2. Rok

na

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j Dz.U z 2010 Nr 95, poz. 613 ze zm.) (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne) (Dz.U. Nr 95/10/613 z późn. zm)

Składający:Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi

nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych

lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub

zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

3. Wójt Gminy Dębowiec

Adres:  ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

□ 1. właściciel        □  2. współwłaściciel       □ 3. posiadacz samoistny   □ 4. współposiadacz samoistny  □  5. użytkownik wieczysty

□ 6. współużytkownik wieczysty □ 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) □ 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL )

9. Numer PESEL/REGON 9. a Oznaczenie PKD (4 pierwsze znaki)

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

□ 1. informacja składana po raz pierwszy                                              □ 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA(z wyjątkiem zwolnionych)

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW ( Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m2).

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

20.

............................................ m2

2. grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako „dr”, za wyjątkiem dróg nie podlegających opodatkowaniu na podstawie art.2 ust.3 pkt.4 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

21.

............................................ m2

3. pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

22.

............................................ ha

4. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

23.

............................................. m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

(*) Pow. pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wys. od 1.40 m do 2.20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wys. jest mniejsza niż 1.40 m powierzchnię tę pomija się.

1. mieszkalnych - ogółem

24.

.................................................... m2

25.

w tym:

(*)   - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

............................................................................. m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

............................................................................. m2

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie

26.

działalności gospodarczej ogółem

.................................................. m2

w  tym:

(*) - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

.................................................. m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

........................................................................... m2

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

27.

obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem

........................................................................... m2

w  tym:

(*) - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

................................................. m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

............................................................................ m2

4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez

28.

podmioty udzielające tych świadczeń

......................................................................... m2

w  tym:

(*) - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

................................................. m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

............................................................................ m2

5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego     przez organizacje

29.

pożytku publicznego

............................................................................ m2

w  tym:

(*) - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

.................................................. m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

............................................................................ m2

D.3 BUDOWLE

1. budowle

30.

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

.........................................,...................

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 par. 1 Kodeksu Karnego zgodność powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. Jest mi znana odpowiedzialność karno- skarbowa z art. 54 za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego oraz za podanie danych niezgodnych z prawdą.

31. Imię

32. Nazwisko

33. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

34. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

35. Uwagi organu podatkowego

36. Identyfikator przyjmującego formularz

37. Data i podpis przyjmującego formularz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BlaBlaCar.pl

– wspólne przejazdy: oszczędności i ekologia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »