| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/263/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 10 grudnia 2013r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Jaworze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 594, ze zm.), art. 42 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Jaworze, obniża się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do wysokości określonej poniżej w tabeli:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych

1.

Dyrektor przedszkola liczącego:

do 3 oddziałów włącznie

do 12 godzin

od 4 do 5 oddziałów włącznie

do 8 godzin

6 i więcej oddziałów

do 5 godzin

3.

Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum liczących:

do 6 oddziałów włącznie

do 9 godzin

od 7 do 12 oddziałów włącznie

do 5 godzin

od 13 do 18 oddziałów włącznie

do 3 godzin

19 i więcej

do 0 godzin

4.

Wicedyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum o 4 godziny więcej niż dyrektor każdego typu szkoły.

5.

Kierownik świetlicy liczącej:

do 75 wychowanków

22

od 76 i więcej

20

2. Wymiar godzin zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono to zastępstwo.

§ 2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora szkoły, Rada Gminy może zwolnić dyrektora od realizacji obowiązku zajęć, o których mowa w § 1. Dotyczy to w szczególności znacznego zwiększenia obowiązków kierowniczych związanych z prowadzeniem placówki.

§ 3. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, tj.: pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, ustala się następująco:

a) do 31.08.2014 r. - 20 godz.

b) od 01.09.2014 r. - 22 godz.

c) od 01.09.2015 r. - 24 godz.

d) od 01.09.2016 r. - 26 godz.

2. Przez godzinę zajęć nauczycieli, o których mowa w ust. 1 należy rozumieć 60 minut.

§ 4. Wzór na wyliczenie pensum dla etatów łączonych

infoRgrafika

gdzie:

- a – liczba godzin realizowanych z pensum A

- A – pensum z danego wymiaru

- b – liczba godzin realizowanych z pensum B

- B – pensum z danego wymiaru

- C – suma części etatów realizowanych z różnych wymiarów

infoRgrafika

- Jeżeli C = 1 w tym przypadku występuje pełny etat, bez nadgodzin

- Jeżeli C > 1 nadgodziny wyliczamy w następujący sposób:

infoRgrafika

gdzie:

- X – liczba godzin przypadająca na pełny etat nauczyciela realizującego etat z różnych wymiarówLiczbę godzin ponadwymiarowych wylicza się następująco:

infoRgrafika

gdzie:

- n – liczba godzin ponadwymiarowych płaconych ze stawki dla etatu, którego realizowana jest większa część

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLV/239/02 Rady Gminy Jaworze z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 1997r. Nr 56 poz. 357 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XIII/128/08 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »