| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/152/2013 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jejkowice na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d oraz pkt 10, art. 51 ust. 1   i art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku poz. 594 roku z   późniejszymi zmianami), art.211, art. 212, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 239, art. 258 ust. 1   pkt 1   oraz art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku poz. 885 roku z   późniejszymi zmianami) oraz art. 28 ust. 3   ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z   2012 poz. 406)   Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się dochody budżetu gminy w   wysokości   11 500 890 zł   , w   tym:  

1.   dochody bieżące w   kwocie 11 099 481 zł  

2.   dochody majątkowe w   kwocie 401 409 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 1.  

§   2.   1.   Ustala się wydatki budżetu gminy w   wysokości   12 524 646 zł   , w   tym  

1)   wydatki bieżące w   kwocie 9   723 008 zł  

2)   wydatki majątkowe w   kwocie 2   801 638 zł  

2.   Wydatki bieżące obejmują:  

1)   wydatki jednostek budżetowych w   kwocie 8   241 382 zł, z   tego:  

a)   wydatki na wynagrodzenia i   składki od nich naliczone stanowią kwotę 6   000 367 zł  

b)   wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań stanowią kwotę 2   241 015 zł  

2)   dotacje na zadania bieżące w   kwocie 430 200 zł  

3)   świadczenia na rzecz osób fizycznych w   kwocie 1   039 426 zł  

4)   wydatki na obsługę długu w   kwocie 12 000 zł  

3.   Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   łącznej kwocie 2   801 638 zł  

z czego na realizację programów finansowanych z   udziałem środków o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2  

i 3   stanowią kwotę 1   144 744 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

§   3.   1.   Planowany deficyt budżetu wynosi 1   023 756 zł i   zostanie sfinansowany następującymi przychodami:  

1)   z wolnych środków, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy w   kwocie 373 756 zł  

2)   z kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w   kwocie 650 000 zł  

2.   Ustala się przychody budżetu gminy w   kwocie 1   450 000 zł  

3.   Ustala się rozchody budżetu gminy w   kwocie 426 244 zł, które zostaną sfinansowane z   wolnych środków,  

o których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy  

zgodnie z   załącznikiem nr 3  

§   4.   Tworzy się rezerwy w   łącznej kwocie 100 000 zł, w   tym:  

1.   Rezerwę ogólną w   kwocie 81 000 zł  

2.   Rezerwę celową na realizację zadań z   zakresu zarządzania kryzysowego w   kwocie 19 000 zł  

§   5.   1.   Ustala się dochody w   wysokości 43 000 zł z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  

alkoholowych.  

2.   Ustala się wydatki w   wysokości 43 000 zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie  

profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.  

§   6.   1.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych  

zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami  

zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

2.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  

z organami administracji rządowej  

zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

3.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między  

jednostkami samorządu terytorialnego  

zgodnie z   załącznikiem nr 6.  

§   7.   Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z   budżetu gminy w   wysokości 698 994 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 7.  

§   8.   1.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym  

zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym.  

2.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych  

stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.  

§   9.   Ustala się limit zobowiązań z   tytułu kredytu zaciąganego na pokrycie występującego w   ciągu roku  

budżetowego deficytu budżetu gminy w   kwocie 600 000 zł.  

§   10.   Ustala się limit zobowiązań z   tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu  

w kwocie 650 000 zł.  

§   11.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1.   Dokonywania zmian w   planie wydatków, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

2.   Zaciągania kredytów na:  

1)   pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy w   kwocie 600 000 zł  

2)   pokrycie planowanego deficytu budżetu w   kwocie 650 000 zł  

3.   Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę  

budżetu gminy.  

§   12.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   13.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2014 i   podlega  

ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości  

w sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/152/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1   do uchwały budżetowej na 2014  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/152/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2   do uchwały budżetowej 2014  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/152/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3   do uchwały budżetowej na 2014  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/152/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4   do uchwały budżetowej na 2014  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/152/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5   do uchwały budżetowej na 2014  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/152/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6   do uchwały budżetowej na 2014  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/152/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7   do uchwały budżetowej na 2014  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »