| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/152/2013 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jejkowice na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d oraz pkt 10, art. 51 ust. 1   i art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku poz. 594 roku z   późniejszymi zmianami), art.211, art. 212, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 239, art. 258 ust. 1   pkt 1   oraz art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku poz. 885 roku z   późniejszymi zmianami) oraz art. 28 ust. 3   ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z   2012 poz. 406)   Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się dochody budżetu gminy w   wysokości   11 500 890 zł   , w   tym:  

1.   dochody bieżące w   kwocie 11 099 481 zł  

2.   dochody majątkowe w   kwocie 401 409 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 1.  

§   2.   1.   Ustala się wydatki budżetu gminy w   wysokości   12 524 646 zł   , w   tym  

1)   wydatki bieżące w   kwocie 9   723 008 zł  

2)   wydatki majątkowe w   kwocie 2   801 638 zł  

2.   Wydatki bieżące obejmują:  

1)   wydatki jednostek budżetowych w   kwocie 8   241 382 zł, z   tego:  

a)   wydatki na wynagrodzenia i   składki od nich naliczone stanowią kwotę 6   000 367 zł  

b)   wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań stanowią kwotę 2   241 015 zł  

2)   dotacje na zadania bieżące w   kwocie 430 200 zł  

3)   świadczenia na rzecz osób fizycznych w   kwocie 1   039 426 zł  

4)   wydatki na obsługę długu w   kwocie 12 000 zł  

3.   Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   łącznej kwocie 2   801 638 zł  

z czego na realizację programów finansowanych z   udziałem środków o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2  

i 3   stanowią kwotę 1   144 744 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

§   3.   1.   Planowany deficyt budżetu wynosi 1   023 756 zł i   zostanie sfinansowany następującymi przychodami:  

1)   z wolnych środków, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy w   kwocie 373 756 zł  

2)   z kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w   kwocie 650 000 zł  

2.   Ustala się przychody budżetu gminy w   kwocie 1   450 000 zł  

3.   Ustala się rozchody budżetu gminy w   kwocie 426 244 zł, które zostaną sfinansowane z   wolnych środków,  

o których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy  

zgodnie z   załącznikiem nr 3  

§   4.   Tworzy się rezerwy w   łącznej kwocie 100 000 zł, w   tym:  

1.   Rezerwę ogólną w   kwocie 81 000 zł  

2.   Rezerwę celową na realizację zadań z   zakresu zarządzania kryzysowego w   kwocie 19 000 zł  

§   5.   1.   Ustala się dochody w   wysokości 43 000 zł z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  

alkoholowych.  

2.   Ustala się wydatki w   wysokości 43 000 zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie  

profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.  

§   6.   1.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych  

zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami  

zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

2.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  

z organami administracji rządowej  

zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

3.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między  

jednostkami samorządu terytorialnego  

zgodnie z   załącznikiem nr 6.  

§   7.   Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z   budżetu gminy w   wysokości 698 994 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 7.  

§   8.   1.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym  

zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym.  

2.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych  

stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.  

§   9.   Ustala się limit zobowiązań z   tytułu kredytu zaciąganego na pokrycie występującego w   ciągu roku  

budżetowego deficytu budżetu gminy w   kwocie 600 000 zł.  

§   10.   Ustala się limit zobowiązań z   tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu  

w kwocie 650 000 zł.  

§   11.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1.   Dokonywania zmian w   planie wydatków, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

2.   Zaciągania kredytów na:  

1)   pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy w   kwocie 600 000 zł  

2)   pokrycie planowanego deficytu budżetu w   kwocie 650 000 zł  

3.   Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę  

budżetu gminy.  

§   12.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   13.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2014 i   podlega  

ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości  

w sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/152/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1   do uchwały budżetowej na 2014  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/152/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2   do uchwały budżetowej 2014  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/152/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3   do uchwały budżetowej na 2014  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/152/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4   do uchwały budżetowej na 2014  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/152/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5   do uchwały budżetowej na 2014  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/152/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6   do uchwały budżetowej na 2014  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/152/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7   do uchwały budżetowej na 2014  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »