| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/510/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 19 grudnia 2013r.

zmieniająca uchwałę nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 5 ust.1, ust. 3, ust. 4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981), mając na uwadze art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z 31 października 2013 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku(Dz.Urz.Woj.Sla. z 2013 r. poz. 6641), wprowadza się następującą zmianę: w § 1 pkt. 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: rocznie0,41 PLNod 1 m2powierzchni, za wyjątkiem:

- brak wyjątków;.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Uzasadnienie

Podjęta Uchwała Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z 31 października 2013 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku(Dz.Urz.Woj.Sla. z 2013 r. poz. 6641) przewiduje wzrost od roku 2014 stawki podatku od nieruchomości dla gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, o ok. 30%.

W wyniku dodatkowych konsultacji Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Rady Miasta Wisła wystąpiła w trybie inicjatywy uchwałodawczej (na podstawie art. 35 Statutu Miasta Wisła) o złagodzenie tak dużej podwyżki, tj. o zmianę tej stawki tak, aby wzrost nie przekroczył 15%.

Obniżenie rocznych stawek podatku jest korzystne dla podatników, gdyż bezpośrednio wpłynie na poziom dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych, przyczyniając się do ograniczenia sfery ubóstwa. Zmiana taka wypełnia przesłanki do zastosowania art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 197 poz. 1172).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »