| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/671/13 Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2014 rok

Na podstawie art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, 2, 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d”, „e”, i lit. „i”, art. 51, art. 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 594 ), art. 12 pkt. 5, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 595 ) nawniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala:

§ 1. Przyjąć budżet Miasta Zabrze na 2014 rok:

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 881.541.584 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 660.672.738 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 220.868.846 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do Budżetu.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 934.782.298 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 616.209.184 zł,

b) wydatki majątkowe wysokości 318.573.114 zł.

Plan wydatków budżetu stanowią załączniki Nr 2, 2a, 3, 3a do Budżetu.

3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 53.240.714 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w wysokości 17.754.226 zł,

b) pożyczek w wysokości 5.931.800 zł,

c) kredytów w wysokości 15.617.208 zł,

d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 13.937.480 zł.

Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 79.186.488 zł.

Plan przychodów budżetu stanowi załącznik Nr 5 do Budżetu.

5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 25.945.774 zł.

Plan rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 6 do Budżetu.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

a) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł,

b) kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 39.303.234 zł,

c) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 22.445.774 zł.

7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 8.283.160 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu.

8. Ustala się:

a) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 3.100.000 zł, według załącznika Nr 8 do Budżetu,

b) dochody związane z ochroną środowiska w wysokości 3.535.000 zł oraz wydatki nimi finansowane, według załącznika Nr 9 do Budżetu,

c) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w wysokości 600.000 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków,

d) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 21.620.000 zł oraz wydatki w tej samej wysokości związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

e) dochody uzyskiwane z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w wysokości 298.000 zł oraz wydatki w tej samej wysokości dotyczące finansowania zadań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym,

f) wysokość wpłat na fundusz celowy, zgodnie z art. 13, ust. 4a pkt 1 ustawy o Policji, z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu w wysokości 225.350 zł,

g) plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Budżetu.

§ 2. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.650.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 2.250.000 zł, z tego:

a) na konkursy Rad Dzielnic w wysokości 350.000 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.900.000 zł.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:

- zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- zmianach planu wydatków majątkowych,

- przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi,

b) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 4. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu:

a) emisji papierów wartościowych w wysokości 30.200.000 zł,

b) kredytu w wysokości 4.200.000 zł,

c) pożyczek w wysokości 5.931.800 zł,

d) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego.

2. Spłata zobowiązań określonych w pkt. 1 a-c następować będzie z dochodów własnych pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych lub z dochodów z majątku Miasta oraz z przychodów.

§ 5. Wprowadza się do budżetu miasta dochody z dotacji celowych na:

- dofinansowanie zadań własnych gminy - 18.019.092 zł,

- dofinansowanie zadań własnych powiatu - 24.202.279 zł,

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 35.592.390 zł,

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat - 14.042.965 zł,

- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 20.000 zł,

- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.217.220 zł,

- realizację zadań z państwowych funduszy celowych - 1.177.470 zł.

§ 6. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Budżetu.

§ 7. Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Budżetu.

§ 8. Ustala się plan dochodów budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 13 do Budżetu.

§ 9. Ustala się plan wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 14 do Budżetu.

§ 10. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Zabrze zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały w wysokości:

- dochody – 10.573.568 zł,

- wydatki – 10.573.568 zł.

§ 12. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 13. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/671/13
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/671/13
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/671/13
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/671/13
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/671/13
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/671/13
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/671/13
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/671/13
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVI/671/13
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVI/671/13
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLVI/671/13
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLVI/671/13
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLVI/671/13
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLVI/671/13
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik14.pdf


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLVI/671/13
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik15.pdf


Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XLVI/671/13
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik16.pdf


Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XLVI/671/13
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik17.pdf


Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XLVI/671/13
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik18.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Bielak-Jomaa

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta; do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ oraz Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni, ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »