| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/646/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), oraz 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 217), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Góniczej
uchwala:

§ 1. W Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej nadanym Uchwałą Nr XVI/282/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012 r., (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 3 lipca 2013 r. poz. 4698, z późniejszą zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XXXI/585/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 września 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 11 września 2013 r. poz. 5651) dokonać następujących zmian:

1) W § 9 ust. 1. dopisuje się lit. „y” w brzmieniu „y) radioterapii.”

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy:

1) Zastępców Dyrektora,

2) Kierowników oraz koordynatorów jednostek i komórek organizacyjnych.;

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

Działalnością poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala kierują:

1) Oddziałami szpitalnymi – właściwi ordynatorzy lub lekarze kierujący oddziałem.

2) Przyszpitalną Przychodnią Specjalistyczną – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa.

3) Komórkami organizacyjnymi – kierownicy tych komórek, koordynatorzy lub pracownicy na samodzielnych stanowiskach. Koordynatorzy mogą kierować pracą więcej niż jednej komórki organizacyjnej.;

4) § 19 otrzymuje brzmienie:

1. Dyrektorowi Szpitala podlegają bezpośrednio:

a) Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa,

b) Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych,

c) Asystent Dyrektora,

d) Kadry,

e) Sekcja Zarządzania, Marketingu i Promocji,

f) Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

g) Inspektor ds. BHP,

h) Inspektor ds. Pożarnictwa,

i) Administrator Bezpieczeństwa Informacji,

j) Kapelan Szpitalny,

k) Pełnomocnik Dyrektora ds. Informacji Niejawnych, Inspektor ds. Obronnych,

l) Inspektor Ochrony Radiologicznej.

2. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa podlegają:

a) w ramach opieki zdrowotnej – jednostki wymienione w Załączniku,

b) Naczelna Pielęgniarka,

c) Pielęgniarka Epidemiologiczna,

d) Dział Kontraktowania i Statystyki Medycznej,

e) Zespół Oceny Przyjęć,

f) Lekarz odpowiedzialny za Gospodarkę Krwią,

g) Komitet Transfuzjologiczny,

h) Komitet Terapeutyczny,

i) Zespół ds. Monitorowania Jakości,

j) Zespół ds. Żywienia,

k) Komitet Kontroli Zakażeń Zakładowych,

l) Lekarz Epidemiolog,

m) Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych,

n) Komitet ds. Kształcenia.

3. Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych podlegają:

a) Główny Księgowy,

b) Dział Zamówień Publicznych i Umów,

c) Sekcja Żywienia,

d) Sekcja Gospodarki Materiałowej,

e) Sekcja Eksploatacji,

f) Sekcja Magazynowa.

4. Naczelnej Pielęgniarce podlegają (w ramach nadzoru i koordynacji):

a) Pielęgniarki i Położne,

b) Centralna Sterylizacja.

5. Głównemu Księgowemu podlega Dział Finansowo-Księgowy.

6. Kierownikowi Działu Kontraktowania i Statystyki Medycznej podlega Archiwum Centralne oraz Kancelaria.;

5) W § 27 skreśla się ust. 3.

6) Załącznik do Statutu otrzymuje brzmienie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały Rady Miejskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/646/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Załącznik do Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,
ul. Szpitalna 13
Wykaz jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych wykonujących
zadania statutowe

Ogólna liczba łóżek – 646

I. Jednostki organizacyjne:

1) Szpital

2) Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyczna

3) Dział Diagnostyki Medycznej

4) Zakład Rehabilitacji

5) Zakład Psychiatrii Dziennej

6) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

7) Hospicjum

II. Komórki organizacyjne:

ogólna liczba łóżek w oddziale

w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej

łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego

1.

Oddział wewnętrzny

76

6

-

2.

Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej

52

2

-

3.

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

30

2

-

4.

Oddział otorynolaryngologiczny

8

2

-

5.

Oddział okulistyczny

8

2

-

6.

Oddział neurologiczny

24

2

-

7.

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

8

8

-

8.

Oddział położniczo-ginekologiczny

25

2

-

9.

Oddział ginekologii onkologicznej

10

2

-

10.

Oddział noworodkowy – typu rooming

20 miejsc dla noworodków (nie wlicza się do ogólnej liczby łóżek) w tym:
- 15 łóżek dla noworodków
- 5 inkubatorów

-

-

11.

Oddział pediatryczny z pododdziałem niemowlęcym

20

2

-

12.

Oddział onkologii i hematologii dziecięcej

17
(w tym 5 dziennych)

-

13.

Oddział psychiatryczny ul. Krasińskiego 43

60

-

-

14.

Oddział dzienny psychiatryczny ul. Krasińskiego 43

20 miejsc dziennych (nie wlicza się do ogólnej liczby łóżek)

-

-

15.

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)

3
5 stanowisk (nie wlicza się do ogólnej liczby łóżek)

2

-

16.

Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej

20

2

-

17.

Odział onkologii klinicznej

50

2

-

18.

Oddział udarowy

20

6

-

19.

Oddział rehabilitacji neurologicznej

30

2

-

20

Oddział chirurgii onkologicznej

20

2

-

21.

Oddział hematologii

25 (w tym 5 dziennych)

-

-

22.

Oddział radioterapii

30

-

-

23.

Zespół chirurgii jednego dnia w dziedzinach:
-okulistyki
- otorynolaryngologii
- chirurgii urazowo-ortopedycznej
- chirurgii ogólnej
- ginekologii
- urologii
- chirurgii onkologicznej
- ginekologii onkologicznej
- laryngologii onkologicznej
- onkologii i hematologii dziecięcej
- chemioterapii

8 miejsc (nie wlicza się do ogólnej liczby łóżek)

-

-

24.

Sala porodowa

2 łóżka (nie wlicza się do ogólnej liczby łóżek)

25.

Zakład opiekuńczo-leczniczy
ul. Krasińskiego 43

60

-

-

26.

Hospicjum stacjonarne
ul. Krasińskiego 43

20

27.

Oddział medycyny paliatywnej
ul. Krasińskiego 43

30

28.

Hospicjum domowe
ul. Krasińskiego 43


-

-

-

29.

Hospicjum domowe dla dzieci
ul. Krasińskiego 43

-

-

-

30.

Blok operacyjny I

31.

Blok operacyjny II

32.

Gabinet fizykoterapii

33.

Gabinet hydroterapii

34.

Gabinet masażu

35.

Sala gimnastyczna

36.

Pracownia EMG

37.

Pracownia EEG

38.

Pracownia endoskopii

39.

Pracownia histopatologii

40.

Pracownia cytologii

41.

Pracownia audiometrii

42.

Pracownia spirometrii

43.

Zakład Diagnostyki Obrazowej z pracowniami:

a.

angiografii fluorosceinowej

b.

ultrasonografii oka

c.

USG

d.

RTG

e.

mammografii

f.

tomografii komputerowej

g.

rezonansu magnetycznego

44.

Zakład Medycyny Nuklearnej z pracowniami:

a.

pozytonowej tomografii emisyjnej

b.

scyntygrafii

45.

Zakład Brachyterapii

46.

Zakład Teleradioterapii

47.

Poradnia proktologiczna

48.

Poradnia gastroenterologiczna

49.

Poradnia hematologiczna

50.

Poradnia onkologiczna

51.

Poradnia chorób tarczycy

52.

Poradnia chorób piersi

53.

Poradnia rehabilitacyjna i rehabilitacji dziecięcej /w zakładzie rehabilitacji/

54.

Poradnia neurologiczna

55.

Poradnia ginekologiczno-położnicza

56.

Poradnia otorynolaryngologiczna

57.

Poradnia okulistyczna

58.

Poradnia chirurgii ogólnej

59.

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

60.

Poradnia patologii i kontroli rozwoju noworodka

61.

Poradnia diabetologiczna

62.

Poradnia anestezjologiczna

63.

Poradnia psychiatryczna – ul. Krasińskiego 43

64.

Poradnia wad postawy

65.

Poradnia pulmonologii dziecięcej

66.

Poradnia alergologii dziecięcej

67.

Poradnia preluksacyjna

68.

Poradnia sportowo-lekarska i medycyny sportowej dla dzieci
i młodzieży

69.

Poradnia chirurgii onkologicznej

70.

Poradnia ginekologii onkologicznej

71.

Poradnia medycyny paliatywnej
ul. Krasińskiego 43

72.

Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci

73.

Poradnia hematologiczna dla dzieci

74.

Poradnia onkologiczna dla dzieci

75.

Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej

76.

Poradnia leczenia bólu

77.

Poradnia immunologiczna

78.

Poradnia radioterapii

79.

Poradnia medycyny nuklearnej

80.

Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego

81.

Dział Medycyny Pracy

82.

Dział nadzoru radiologicznego

83

Zakład fizyki medycznej

84.

Gabinety diagnostyczno
-zabiegowe

85.

Apteka Szpitalna

86.

Centralna Sterylizatornia

87.

Prosektorium

88.

Podstawowa opieka zdrowotna - świadczenia zdrowotne w zakresie:
a. nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
b. nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
c. transportu sanitarnego.

89.

Izba Przyjęć.

90.

Izba Przyjęć psychiatryczna - ul. Krasińskiego 43

                                                                                   

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »