| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 448/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Spokojnej w Siemianowicach Śląskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), po stwierdzeniu,
że niniejszy projekt planu nie narusza ustaleń ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie”, przyjętego uchwałą Nr 720/2006 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 czerwca 2006 r. z późn. zmianami

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Spokojnej w Siemianowicach Śląskich, zwany dalej planem, w zakresie określonym uchwałą Nr 173/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Spokojnej w Siemianowicach Śląskich.

2. Plan obejmuje obszar o pow. 7 ha, położony w śródmieściu Siemianowic Śląskich.

3. Obszar, o którym mowa w ust. 2 został określony granicami opracowania na rysunku planu w skali 1:1000.

4. Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały są:

1) załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący graficzną część planu, zawierający również wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie";

2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Siemianowic Śląskich o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Siemianowic Śląskich o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad finansowania.

5. Celem regulacji zawartych w planie jest:

1) określenie zasad wykorzystania terenu w zakresie ustalonej funkcji mieszkaniowej, przy uwzględnieniu zagospodarowania terenów przyległych i uwarunkowań środowiskowych;

2) określenie zasad przebudowy i rozbudowy elementów układu komunikacyjnego dla zapewnienia lepszej dostępności i obsługi wyznaczonych terenów mieszkaniowych i usługowych oraz powiązanie z podstawowym układem komunikacyjnym miasta.

§ 2.

1. Przedmiot planu zawarty jest w ustaleniach i obejmuje:

1) przepisy ogólne – Rozdz. 1:

a) zakres i cel planu,

b) ustalenia dotyczące rysunku planu;

2) przepisy obowiązujące na całym obszarze planu – Rozdz. 2:

a) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,

b) zasady kształtowania ogólnodostępnych przestrzeni publicznych,

c) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej; gospodarka odpadami; zasady obsługi w zakresie komunikacji; określenie ilości miejsc parkingowych,

d) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie ustalonych na podstawie przepisów odrębnych – terenów górniczych,

e) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

3) przepisy szczegółowe – Rozdz. 3: przeznaczenie terenu, zasady zagospodarowania, kształtowanie ładu przestrzennego, standardy zabudowy;

4) przepisy końcowe – Rozdz. 4.

2. Na obszarze objętym planem nie występują przesłanki do określenia:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

a) terenów zalewowych narażonych na powódź,

b) terenów osuwiskowych;

3) granic obszarów (terenów) rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

4) granic terenów wymagających przekształceń i rekultywacji. Stąd też nie ustala się wymagań w tym zakresie.

§ 3.

1. Na rysunku planu wymienionego w § 1 ust. 1 obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1) granica opracowania planu będąca także linią rozgraniczającą;

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej;

4) strefa ochrony sanitarnej od cmentarza;

5) strefa ochronna od stacji paliw;

6) symbole literowe identyfikujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:

a) M1,2 - tereny zabudowy mieszkaniowej,

b) U,ZI - tereny usług i zieleni izolacyjnej,

c) ZN1,2 - tereny zieleni nieurządzonej i izolacyjnej,

d) ZD - tereny ogrodów działkowych,

e) KD-L - tereny dróg publicznych lokalnych,

f) KD-D - tereny dróg publicznych dojazdowych,

g) KD-W - tereny dróg wewnętrznych.

2. Oznaczenia informacyjne nie będące ustaleniami planu:

1) linie elektroenergetyczne ze strefą;

2) sieć ciepłownicza;

3) sieć wodociągowa;

4) sieć gazownicza;

5) sieć kanalizacyjna.

3. Oznaczenia dodatkowe informacyjne: przeznaczenia terenów przyległych wg symboli na rys. planu.

§ 4.

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć komplet ustaleń zawartych w tekście i na rysunku planu, dotyczących niniejszej uchwały;

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Siemianowic Śląskich , o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji;

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które winno przeważać na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniającym) - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i z nim nie koliduje;

7) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wymiar pionowy mierzony od średniego poziomu terenu na styku z obiektem budowlanym, do najwyższego punktu stanowiącego element tego obiektu z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej i reklam;

8) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię kondygnacji parterowej budynku lub sumę powierzchni parterów budynków, znajdujących się na określonej działce lub terenie, liczoną w zewnętrznym obrysie budynku;

9) działalności niepogarszającej stanu środowiska - taki rodzaj działalności, który spełnia wymagania ochrony środowiska określone w przepisach odrębnych;

10) usługach - należy przez to rozumieć usługi z zakresu handlu detalicznego, biurowe i administracji, instytucje finansowe, biura projektowe badawczo rozwojowe (zakres dopuszczalny usług określają przepisy zawarte w Rozdz. 3);

11) nazwie ulicy - nazwy nadane ulicom wg stanu na dzień uchwalenia planu;

12) ogólnie dostępnych terenach - należy przez to rozumieć tereny dostępne dla wszystkich bez publicznych względu na stan własności.

Rozdział 2
Przepisy obowiązujące na całym obszarze planu

§ 5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustala się następujące ogólne zasady ochrony i kształtowania środowiska:

a) na obszarze objętym planem, ustala się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności i infrastruktury technicznej, jeżeli takie przedsięwzięcie jest zgodne z przepisami odrębnymi,

b) kształtowanie obszarów zieleni wg standardów i zasad określonych dla poszczególnych terenów,

c) zachowanie istniejących wartościowych zespołów zieleni i grup drzew,

d) selektywne zdejmowanie próchniczej warstwy gleby, podczas prac ziemnych i jej wykorzystanie dla kształtowania zespołów zieleni;

2) na terenie objętym granicami planu obowiązuje ochrona wód powierzchniowych oraz wód podziemnych, które wynikają z położenia obszaru planu w zasięgu triasowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 329 Bytom;

3) w zakresie ochrony powierzchni ziemi i postępowania z odpadami:

a) ustala się nakaz:

- utwardzania nawierzchni miejsc postojowych i dojazdów,

- oczyszczania z substancji ropopochodnych wód spływających z dróg i ulic, parkingów, placów postojowych, zapleczy, w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń,

- odprowadzania ścieków komunalnych do kanalizacji miejskiej,

- obowiązuje odbiór odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b) ustala się zakaz:

- składowania odpadów na wolnym powietrzu i zakopywania,

- odprowadzania ścieków do wód i do ziemi,

- składowania odpadów na terenach nie przeznaczonych do tego celu;

4) w zakresie ochrony powietrza, ustala się:

a) obowiązek ochrony powietrza polegający na zapobieganiu powstawania i ograniczaniu wprowadzania do powietrza substancji, według zasad określonych w przepisach odrębnych,

b) wykorzystywanie do celów grzewczych rozwiązań ekologicznych;

5) w zakresie ochrony przed hałasem:

a) ustala się:

- poziom dźwięku przenikający do środowiska, nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych,

- charakter obszaru objętego niniejszym planem jest najbardziej zbliżony do grupy terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) dopuszcza się wszelkie prace mające na celu ograniczenia promieniowania i hałasu oraz odpowiednie zabezpieczenia techniczne;

6) w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w celu ochrony osób i mienia przed zagrożeniami pożaru, należy wprowadzić przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

7) w zakresie ochrony krajobrazu:

a) ustala się:

- kształtowanie przestrzeni wokół obiektów z uwzględnieniem powiązań widokowych z terenami przyległymi, w tym: wnętrza, tła, dominanty, wglądy, zamknięcia,

- kształtowanie zieleni piętra wysokiego i średniego poprzez dobór roślinności uwzględniający ich odporność na warunki miejskie przydrożne,

b) ustala się nakaz stosowania określonych przez ustalenia planu regulacji przestrzennych, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, każdorazowo przy uwzględnieniu kontekstu przestrzennego określonego w paragrafach Rozdz. 3.

§ 6.

Zasady kształtowania ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, dotyczy: ulic, placów przed usługowymi obiektami kubaturowymi, parkingów:

1) ustala się zasady kształtowania i zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem określonym w Rozdz. 3 dla poszczególnych terenów;

2) dopuszcza się zieleń dekoracyjną, izolacyjną, niewielkie obiekty usługowe: kioski, wiaty przystankowe, elementy małej architektury, reklamy, szyldy, tablice informacyjne umieszczane zgodnie z obowiązującymi przepisami gminnymi w tym zakresie;

3) obowiązuje zakaz:

a) umieszczania reklam i znaków na drzewach, na obiektach tworzonych dla ozdoby ulic, placów i skwerów (fontannach, rzeźbach, latarniach),

b) umieszczania wolno stojących reklam i znaków, które mogą spowodować utrudnienia w komunikacji pieszej, rowerowej oraz ograniczenia widoczności na skrzyżowaniach i utrudnieniu percepcji znaków i sygnałów drogowych.

§ 7.

1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) jako główne zasady obowiązujące w całym obszarze opracowania, ustala się:

a) utrzymanie istniejących sieci urządzeń i obiektów uzbrojenia, z możliwością ich rozbudowy i przebudowy w tym zmiany trasy lub lokalizacji,

b) prowadzenie nowych sieci uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w obrębie linii rozgraniczających i projektowanych dróg, ulic, ciągów pieszych i pieszojezdnych, dopuszcza się inny przebieg infrastruktury technicznej pod warunkiem nienaruszania przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń planu,

c) dopuszcza się lokalizowanie i przebudowę nie wyznaczonych na rys. planu podziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;

2) szczegółowe rozwiązania w zakresie lokalizacji urządzeń i obiektów oraz przebiegów sieci poszczególnych elementów infrastruktury technicznej, będą przedmiotem projektów zagospodarowania terenu wykonywanych na etapie projektowania inwestycyjnego, w oparciu o warunki techniczne określone zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) pełne pokrycie zapotrzebowania w wodę odbiorców z sieci wodociągowej miasta,

b) budowę przyłączy i nowych odcinków sieci wzdłuż ciągów komunikacyjnych,

c) w zakresie odległości hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych od budynków, obowiązują przepisy odrębne w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,

d) przewiduje się zwiększenie przekroju sieci do ø 150,

e) wzdłuż istniejących oraz projektowanych sieci wodociągowych od ø 100 ÷ ø 150 ( do ø 300) należy zachować strefy ochronne wyłączone z zabudowy, które winny wynosić: 3 m pas terenu wolnego od zabudowy, 1 m pas terenu wolego od zadrzewień;

4) w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych i opadowych ustala się:

a) pełne odprowadzenie ścieków sanitarnych do kolektora ø 300 i do oczyszczalni ścieków,

b) nakaz realizacji wewnętrznego systemu kanalizacji deszczowej,

c) odprowadzenie wód opadowych poprzez projektowaną kanalizację deszczową i sieć istniejących cieków i rowów do naturalnych odbiorników wód powierzchniowych,

d) obowiązek podczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z utwardzonych i szczelnych powierzchni usługowych oraz z terenów dróg wewnętrznych i parkingów w wypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń określonych ustawą prawo wodne,

e) dopuszcza się inne nowatorskie rozwiązania odprowadzania i wykorzystywania wód opadowych nie pogarszające warunków środowiska;

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) utrzymanie istniejącego układu sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz jego modernizację w miarę potrzeb dla poprawy zasilania i standardu obsługi odbiorców,

b) systematyczną rozbudowę systemu elektroenergetycznego stosownie do występowania zapotrzebowania, nowe stacje transformatorowe należy budować w wykonaniu wolnostojącym o wystroju harmonizującym z otaczającą zabudową na terenach MN1, U,ZI i ZN,

c) zagospodarowanie stref ochronnych w uzgodnieniu z gestorem sieci;

6) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

a) pełne zaopatrzenie ze scentralizowanego źródła ciepła,

b) dopuszcza się, indywidualne źródła ciepła z zastosowaniem nowoczesnych technologii o niskiej emisji zanieczyszczeń w procesie spalania, w przypadku nieracjonalności zaopatrzenia ze scentralizowanego źródła;

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

a) zachowanie istniejącego systemu zasilania w miarę potrzeb z możliwością przebudowy i rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączami,

b) przy budowie i rozbudowie sieci, należy dostosować jej przebieg do projektowanego zagospodarowania terenu wzdłuż układu komunikacyjnego;

8) w zakresie telekomunikacji ustala się:

a) rozwój telekomunikacji w oparciu o istniejącą i nową sieć z dopuszczeniem obsługi przez różnych uprawnionych operatorów sieci,

b) realizację sieci i obiektów telekomunikacyjnych łączności sieciowej i bezprzewodowej, w ilości odpowiadającej planowanemu zapotrzebowaniu.

2. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1) odpady komunalne należy składować w odpowiednich pojemnikach ze wskazaniem na segregację „u źródła” i zapewnić wywóz na składowisko przez wyspecjalizowane jednostki;

2) odpady z działalności usługowej, należy magazynować selektywnie i zapewnić okresowy odbiór przez specjalistyczne jednostki, w celu utylizacji lub wtórnego wykorzystania;

3) podczas składowania odpadów, należy zabezpieczyć je przed infiltracją do ziemi.

3. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie komunikacji:

1) utrzymanie i rozbudowę zewnętrznych powiązań komunikacyjnych obszaru planu, utrzymanie rezerw komunikacyjnych pod podstawowy układ komunikacyjny;

2) układ drogowy zapewniający obsługę komunikacyjną obszaru objętego niniejszym planem stanowią wyznaczone w liniach rozgraniczających i oznaczone na rys. planu tereny dróg publicznych i wewnętrznych;

3) dopuszcza się wydzielenie innych niż oznaczone na rys. planu dróg wewnętrznych i dojazdów, ciągów pieszych, szczególnie dojazdu i dojścia do nieruchomości już zabudowanych, przy zachowaniu poniższych zasad i warunków:

a) wydzielony pas terenu i kształt drogi musi być zgodny z warunkami technicznymi dotyczącymi projektowania i realizacji dróg,

b) szerokość dróg wewnętrznych i dojazdów musi zachować parametry techniczne pozwalające na dojazd straży pożarnej i służb komunalnych,

c) sięgacze o długości większej niż 150 m muszą być zakończone placem o kształcie i wielkości pozwalającej na zawrócenie wozu bojowego straży pożarnej;

4) modernizacja istniejących dróg i nowe realizacje powinny uwzględniać zakładane w planie klasy techniczne i wynikające z nich parametry geometryczne.

4. Określenie ilości miejsc parkingowych. Funkcje mieszkaniowa i usługowa wymagają zapewnienia miejsc parkingowych w ilości niezbędnej dla jej obsługi lecz nie mniejszej niż:

1) 1,2 miejsca na 1 mieszkanie dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

2) 1,5 miejsca na 1 budynek jednorodzinny lub 1 segment, w tym 1 miejsce postojowe możliwe w garażu;

3) dla obiektów handlowych, biur, urzędów - 3 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej obiektu;

4) dla obiektów gastronomii takich jak: bary, kawiarnie - 1 miejsce na 10 miejsc konsumenckich.

§ 8.

Zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie ustalonych na podstawie przepisów odrębnych – byłego terenu górniczego:

1) tereny położone w granicach planu znajdują się w obszarze byłego terenu górniczego zlikwidowanej KWK „Siemianowice” w Siemianowicach Śląskich;

2) działalność inwestycyjna winna być poprzedzona uzyskaniem informacji o warunkach geologiczno górniczych wydanej zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 9.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziałów nieruchomości:

1) ustalenia planu dotyczą wyłącznie scalenia i podziału nieruchomości na cele inwestycyjne, co oznacza, że nie wprowadza się ograniczeń dla scalenia i podziału związanego z postępowaniem spadkowym, regulacją pasów drogowych czy wydzielania na podstawie prawomocnych wyroków sądowych np. dojazdów koniecznych, służebności dojazdu itp.;

2) scalenie i podział nieruchomości mający na celu wyodrębnienie terenów publicznych należy prowadzić w oparciu o linie rozgraniczające na rysunku planu oraz linie wydzieleń funkcjonalnych i podziałów ujętych w zagospodarowaniu terenu w § 10;

3) wydzielone działki muszą pozwalać na zachowanie wskaźników i parametrów przypisanych do danego terenu ustaleniami niniejszego planu. Minimalna szerokość frontów wydzielonych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 18 m, bliźniaczej 12 m, szeregowej 8 m,

b) dla zabudowy usługowej 15 m;

4) granice nowo wydzielonych działek powinny być prostopadłe do pasa drogowego z tolerancją 20%;

5) dopuszcza się prowadzenie granic nowo wydzielonych działek równolegle do istniejących podziałów;

6) każda nowo wydzielona działka musi mieć wydzielony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych;

7) dopuszcza się wydzielenie działek mniejszych niż określone w Rozdz. 3 § 10 ust. 1 i ust. 2 dla poszczególnych terenów w celu:

a) regulacji prawnej granic w tym poprawy funkcjonalnej działki,

b) uregulowania własności związanych z istniejącą zabudową.

Rozdział 3
Przepisy szczegółowe - przeznaczenie terenu, zasady zagospodarowania, kształtowanie ładu przestrzennego, standardy zabudowy

§ 10.

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN1 o pow. 4 ha:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej o niskiej intensywności i zróżnicowanych parametrach,

b) komunikacja dojazdowa wewnętrzna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) nieuciążliwa funkcja usługowa: usługi handlu, małej gastronomii, rzemiosła, funkcje biurowe, gabinety oraz inna funkcja usługowa stanowiąca uzupełnienie i wzbogacenie funkcji podstawowej,

b) budynki zamieszkania zbiorowego (hostele),

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) inne trasy i urządzenia komunikacyjne (drogi wewnętrzne, ciągi piesze i pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe itp.),

e) zieleń urządzona wraz z urządzeniami rekreacji, zieleń izolacyjna piętra wysokiego i średniego od strony dróg,

f) budynki gospodarcze, garaże;

3) zasady zagospodarowania kształtowania ładu przestrzennego:

a) nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz zabudowy jednorodzinnej; kształtowanie zabudowy winno uwzględniać tworzenie wnętrz urbanistycznych obejmujących zieleń ogólnodostępną wraz z urządzeniami rekreacji, ciągami pieszymi, dojazdami, miejscami parkingowymi; funkcja usługowa może być realizowana w formie obiektów wolno stojących lub wbudowana w obiekt o funkcji mieszkaniowej,

b) realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się w formie wolno stojącej, szeregowej bądź grupowej (w tym bliźniaczej) nie określa się formy zabudowy wielorodzinnej,

c) kompleksy garaży odpowiadające potrzebom zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej należy realizować w formie garaży zbiorowych o ujednoliconej formie, dachy nawiązujące do architektury budynków mieszkalnych,

d) garaże dla obsługi zabudowy jednorodzinnej winny być lokalizowane w powiązaniu z budynkiem mieszkalnym lub w kubaturze budynku z dopuszczeniem odstępstw dla zorganizowanej formy budownictwa,

e) lokalizacja zabudowy wymaga zachowania niezbędnych minimalnych odległości od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wynikających z przepisów odrębnych;

4) ustala się parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: do 16 m, 2 - 4 kondygnacji nadziemnych, łącznie z poddaszem użytkowym, dachy ze spadkami jedno i wielostronnymi o kącie nachylenia połaci dachowych 15-45°,

b) wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: do 14 m, 3 kondygnacje łącznie z poddaszem użytkowym,

c) maksymalną wysokość garaży do 4 m, w tym ze spadkami jedno i wielostronnymi o kącie nachylenia połaci dachowych 15-45°,

d) minimum 45% powierzchni działki lub terenu inwestycji winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

e) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy (Pz) – 50%, intensywność zabudowy 0,2 – 0,6,

f) odległość zabudowy od dróg głównych (zbiorczych) dojazdowych, wewnętrznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; na terenach o oznaczonych graficznie nieprzekraczalnych liniach zabudowy na rysunku planu obowiązują powyższe linie,

g) minimalne powierzchnie działek:

- dla zabudowy szeregowej min. pow. działek 250 m2,

- dla zabudowy grupowej lub bliźniaczej 300 m2,

- dla zabudowy wolno stojącej 500 m2;

5) ustala się zakaz:

a) lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej poza granice terenu inwestycji bądź lokalu, w obrębie którego dana funkcja została przewidziana do realizacji,

b) realizacji funkcji produkcyjnej, warsztatów, baz, składów, obsługi pojazdów,

c) realizacji funkcji usługowej i mieszkaniowej bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych dla jej obsługi,

d) lokalizacji garaży w formie obiektów tymczasowych;

6) ustala się nakaz: docelowo kompleksowego zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej z uwzględnieniem elementów małej architektury, oświetlenia, uzbrojenia terenu, zieleni urządzonej. Zieleń izolacyjna odporna na warunki przydrożne.

2. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN2 o pow. 1 ha:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności w zieleni urządzonej,

b) komunikacja wewnętrzna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) adaptacja istniejących ogrodów działkowych,

b) ciągi piesze i pieszojezdne,

c) infrastruktura techniczna,

d) zieleń izolacyjna;

3) zasady zagospodarowania kształtowania ładu przestrzennego:

a) realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się w formie wolno stojącej, bądź grupowej (w tym bliźniaczej),

b) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej na istniejących podziałach ogrodów działkowych;

4) ustala się parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: do 12 m, 2 kondygnacje łącznie z poddaszem użytkowym,

b) maksymalną wysokość garaży do 4 m, w tym ze spadkami jedno i wielostronnymi o kącie nachylenia połaci dachowych 15-45°,

c) minimum 40% powierzchni działki lub terenu inwestycji winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

d) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy (Pz) – 50%, intensywność zabudowy 0,2 - 0,4,

e) odległość zabudowy od dróg głównych (zbiorczych) dojazdowych, wewnętrznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; na terenach o oznaczonych graficznie nieprzekraczalnych liniach zabudowy na rysunku planu obowiązują powyższe linie,

f) minimalne powierzchnie działek:

- dla zabudowy szeregowej 200 m2,

- dla zabudowy grupowej lub bliźniaczej 300 m2,

- dla zabudowy wolno stojącej 500 m2,

g) pow. altan w ogrodach działkowych 25 m2, wys. do 4 m;

5) ustala się zakaz:

a) lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej poza granice terenu inwestycji bądź lokalu, w obrębie którego dana funkcja została przewidziana do realizacji,

b) realizacji funkcji produkcyjnej, warsztatów, baz, składów, obsługi pojazdów,

c) lokalizacji garaży w formie obiektów tymczasowych;

6) ustala się nakaz: docelowo kompleksowego zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej z uwzględnieniem elementów małej architektury, oświetlenia, uzbrojenia terenu, zieleni urządzonej.

§ 11.

Wyznacza się tereny usług i zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem U,ZI o pow. 0,6 ha:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) usługi związane z obsługą cmentarza z zakresu handlu i rzemiosła, administracji, parkingi,

b) zieleń towarzysząca ozdobna i izolacyjna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usługi sezonowe (stragany),

b) ciągi piesze, komunikacja wewnętrzna, place,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3) zasady zagospodarowania kształtowania ładu przestrzennego:

a) możliwość lokalizacji obiektów kubaturowych,

b) nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz;

4) ustala się parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) minimalny udział powierzchni biologiczno czynnej w stosunku do powierzchni terenu działki 25%,

b) minimalna wielkość wydzielonych działek pod usługi 200 m2,

c) wysokość budynku od gruntu do kalenicy nie więcej niż 6 m,

d) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 50% powierzchni terenu, intensywność zabudowy 0,3-0,5;

5) ustala się zakaz:

a) lokalizacji budynków mieszkaniowych,

b) lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej poza granice terenu inwestycji bądź lokalu w obrębie którego dana funkcja została przewidziana do realizacji,

c) lokalizacji obiektów przechowujących żywność,

d) lokalizacji funkcji produkcyjnej,

e) budowy ogrodzeń frontowych z prefabrykowanych elementów betonowych i blach,

f) stosowania jako materiałów elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych;

6) tymczasowe zagospodarowanie i użytkowanie, dopuszcza się:

a) dotychczasowe użytkowanie, tymczasowe obiekty kubaturowe umożliwiające docelowe zagospodarowania,

b) lokalizację reklam,

c) lokalizację parkingów samochodów osobowych,

d) usługi sezonowe (stragany),

e) zadrzewienia i zakrzewienia.

§ 12.

1. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej i izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZN1 o pow. 0,9 ha:

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń nieurządzona i izolacyjna;

2) przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:

a) adaptacja istniejącej zieleni nieurządzonej,

b) trasy rowerowe, ciągi piesze,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) cieki wód powierzchniowych okresowych,

e) urządzenia służące ochronie środowiska;

3) zagospodarowanie: zieleń wysoka, krzewy, zieleń niska, szpalery drzew od strony komunikacji, należy w maksymalnym stopniu zachować wartościową naturalną zieleń (starodrzew);

4) ustala się nakaz:

a) zachowania istniejących rowów odwadniających wód opadowych i cieków okresowych,

b) przy realizacji zieleni izolacyjnej wprowadzania rodzimych gatunków zadrzewień i zakrzewień odpowiednich do panujących warunków siedliskowych;

5) ustala się zakaz: wznoszenia obiektów kubaturowych, w tym również tymczasowych.

2. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej i izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZN2 o pow. 0,3 ha:

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń izolacyjna i nieurządzona;

2) przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:

a) adaptacja istniejącej zieleni wysokiej,

b) ciągi piesze, place trawiaste,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) oświetlenie terenu,

e) urządzenia służące ochronie środowiska;

3) zagospodarowanie: zieleń piętra wysokiego, średniego i niskiego, szpalery drzew zimozielonych od strony stacji paliw i komunikacji, należy w maksymalnym stopniu zachować wartościową naturalną zieleń (starodrzew);

4) ustala się nakaz: wprowadzania w zieleni izolacyjnej rodzimych gatunków zadrzewień i zakrzewień odpowiednich do warunków siedliskowych;

5) ustala się zakaz: wznoszenia obiektów kubaturowych, w tym również tymczasowych.

3. Wyznacza się tereny ogrodów działkowych oznaczone na rysunku planu symbolem ZD :

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona ogrodów działkowych;

2) adaptacja istniejącego zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego „Nowy Świat”, zagospodarowanie terenów „ogrodu” zgodne ze statutem i regulaminem stowarzyszenia ogrodów działkowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 13.

1. Wyznacza się tereny dróg publicznych lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD-L :

1) przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji publicznej z infrastrukturą, istniejąca ul. Spokojna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń przydrożna zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów odrębnych,

b) infrastruktura techniczna,

c) zatoki przystankowe,

d) ścieżki rowerowe;

3) parametry zagospodarowania:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m,

b) przekrój jednoprzestrzenny o dwu pasach ruchu szer. 3,5 m,

c) jednostronny chodnik dla pieszych szer. min. 2 m,

d) jednostronny ciąg pieszo-rowerowy szer. 3 m;

e) ogrodzenia w liniach rozgraniczających.

2. Wyznacza się tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD-D :

1) przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji publicznej, częściowo po śladzie istniejącej drogi gruntowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna, trasy rowerowe, pasy postojowe jednostronne równoległe do jezdni, zieleń przydrożna, oświetlenie;

3) parametry: szerokość w liniach rozgraniczających 12 m, jezdnia min. 6 m.

3. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD-W :

1) przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji po śladzie istniejącej drogi gruntowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna, trasy rowerowe, zieleń przydrożna;

3) parametry: szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, jezdnia min. 5,5 m;

4) dopuszcza się: jednoprzestrzenne trasy komunikacji bez wydzielonej segregacji ruchu kołowego i pieszego.

§ 14.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów oznaczonych symbolem MN1, MN2, U,ZI ustala się stawkę procentową w wysokości 30 %.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 15.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej miasta Siemianowice Śląskie.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Adam Cebula


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 448/2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Rysunek Planu

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 448/2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Spokojnej w Siemianowicach Śląskich wyłożonego dwukrotnie do publicznego wglądu.

I wyłożenie w dniach od 08.02.2013r. do 08.03.2013r.

II wyłożenie w dniach od 28.05.2013r. do 27.06.2013r.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) Rada Miasta Siemianowic Śląskich rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Spokojnej w Siemianowicach Śląskich.


Rozstrzygnięcie nieuwzględnionych w całości lub w części uwag wymienionych w „Wykazie...” z I wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.


Pan Wojciech Kula wniósł uwagi następującej treści:

Uwaga nr 1

a) włączenie działki nr 341/13 do terenu oznaczonego symbolem ZN1

b) rezygnację z budowy drogi oznaczonej KDD.

Uwaga nieuwzględniona w części b).

Uzasadnienie: Adaptacja istniejącej gruntowej drogi dojazdowej do wyznaczonych w planie terenów zabudowy mieszkaniowej, możliwość modernizacji w zakresie spełniającym warunki P.poż.. Brak przesłanek do jej likwidacji.

Uwaga nr 2

Treść uwagi: „Niniejszy projekt planu doprowadzi do degradacji bogatego siedliska chronionej fauny”.

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Nie przewiduje się zabudowy koryta cieku wodnego drogą. Projekt ustala utrzymanie istniejących terenów podmokłych, istniejącej zieleni wysokiej i krzewów oraz terenów wód powierzchniowych. Ogranicza zabudowę mieszkaniową wskaźnikami i parametrami w części terenu oznaczonego symbolem MN1. Wyznacza tereny zieleni niskiej nieurządzonej z zachowaniem istniejącej zieleni.

Uwaga nr 3

Treść uwagi: „Brak pełnej inwentaryzacji przyrodniczej. Pomijanie opracowań naukowych w tym zakresie”.

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Inwentaryzacja środowiska przyrodniczego w opracowaniu ekofizjograficznym oraz w Prognozie w zakresie uzgodnionym z RDOŚ zgodnie z obowiązującym prawem. Brak podstaw prawnych do poszerzenia Prognozy wg indywidualnych stanowisk osób prywatnych (mieszkańców). Opracowania naukowe uwzględniono i wyszczególniono w Rozdz.10 Prognozy.

Uwaga nr 4

Treść uwagi: „Cała Prognoza oddziaływania na środowisko jest niezgodna z obowiązującym prawem”

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Uwaga ogólna bez uzasadnienia. Brak podstaw prawnych do sporządzania Prognozy wg indywidualnych poglądów osób prywatnych.

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowice przy ul. Św. Huberta 35 wniosło uwagi następującej treści:

Uwaga nr 5

Treść uwagi: „Brak opracowania ekofizjograficznego.”

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Uwaga nieprawdziwa: ekofizjografię opracowała pracownia URBSPLAN (autor Prognozy) wyprzedzająco przed przystąpieniem do opracowania projektu planu. Opracowanie w zasobach UM w Siemianowicach Śląskich.

Uwaga nr 6

Uwaga uwzględniona.

Uwaga nr 7

Treść uwagi: „W Rozdz.4.6. „Warunki przyrodniczo-krajobrazowe zawiera ogólne informacje o roślinach i zwierzętach występujących w obszarze opracowania. Brak danych o liczbie gatunków występujących na danym terenie. W Rozdz. 4.6. nie powołano się na źródła danych.”

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Zakres i stopień szczegółowości zgodnie z art. 51 i 53 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. Nr 199, poz.1227, z późn. zm.) został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, a następnie tak przedmiotowa Prognoza jak i miejscowy plan zostały pozytywnie uzgodnione. Brak podstaw prawnych do poszerzenia Prognozy wg indywidualnych potrzeb instytucji i mieszkańców.”

Rozstrzygnięcie nieuwzględnionych w całości lub w części uwag wymienionych w „Wykazie...” z II wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

Pan Wojciech Kula wniósł uwagi następującej treści:

Uwaga nr 1

Treść uwagi: 1.a) dot. „zachowania zieleni nieurządzonej gruntów porolniczych”.

Uwaga uwzględniona w części mieszczącej się w granicach planu.

Uzasadnienie: Wnioski i uwagi złożone do planu wykraczają znacznie poza obszar opracowania planu wskazany w uchwale inicjującej. Uwzględniono te wnioski i uwagi, które mieszczą się w granicach opracowania planu oraz są zgodne z polityką przestrzenną określoną w „Studium”.

Treść uwagi: 1.b) „oraz aby cały pas zieleni od stawu Haldeks do miejsca zetknięcia cieku wodnego z ul. Zwycięstwa objąć jedną z form ustawowych ochrony przyrody zostały pominięte”.

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Plan miejscowy nie określa form ustawowych ochrony przyrody dla terenów opracowywanych, natomiast je uwzględnia jeżeli są przyjęte uchwałą Rady Gminy zgodnie z art. 44 ustawy o ochronie przyrody.

Treść uwagi: 1.c) „w projekcie planu wyłożonym dnia 28 mają 2013 r. dokonano tylko kosmetycznych zmian”.

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: W projekcie planu dokonano zmiany w zakresie złożonych uwag uwzględnionych przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śl.

Treść uwagi: 1.d) „na rys. planu napis ZN2 znalazł się na terenie działki, z której wiosną usunięto całą zieleń”.

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Obowiązujące prawo i zapisy planistyczne nie ograniczają właściciela w porządkowaniu działki będącej nieużytkiem rolnym i usuwania zakrzewień i zadrzewień w wieku do 6 lat.

Treść uwagi: 1.e) „zmieniono oznaczenia dróg KDD i KDW”.

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Symbolem KDW oznaczono istniejący jedyny dojazd do działek nr 352/13, nr 440/13 i nr 349/13 częściowo zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, uwzględniono częściowo wniosek z dnia 21.03.2013r. o rezygnację z drogi KDD po istniejącym śladzie ww. dojazdu, niekontrowersyjny dojazd do wyznaczonych terenów zabudowy oznaczono symbolem KDD.

Treść uwagi: 1.f) „nie odstąpiono od usunięcia wierzchniej warstwy gleby wraz z roślinnością z gruntów porolniczych”.

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Bezzasadne stwierdzenie, nie ma takiego zapisu w ww. projekcie planu.

Treść uwagi: 1.g) „droga oznaczona KDW wchodzi w koryto cieku wodnego”.

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Stwierdzenie bezzasadne, koryto cieku wodnego jest chronione zapisami niniejszego planu Rozdz.3 §12 ust.1 pkt 4 lit.a.

Treść uwagi: 1.h) „uzasadnienie potrzeby budowy drogi KDW względami p.poż. nie potwierdzili specjaliści pożarnictwa”.

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Brak uzasadnienia, konieczność zapewnienia dojazdu do terenów zabudowy wynika z obowiązujących przepisów.

Treść uwagi: 1.i) „W tekście planu rozdz. 2 pkt 1 a) Na obszarze objętym planem ustala się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” wnioskuje o wycofanie projektu z dalszego procedowania”.

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Zapis ten wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zapis ten chroni obszar opracowania, jego walory przyrodnicze i środowiskowe oraz pełnione funkcje ekologiczne. Projekt planu nie przewiduje realizacji żadnego przedsięwzięcia wyszczególnionego na liście ww. Rozporządzenia. Zatem brak podstaw do przerwania opracowania.

Uwaga nr 2

Treść uwagi: 2.a) „brak inwentaryzacji przyrodniczej, która jest podstawą opracowania prognozy”.

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Zarzut bezzasadny, zarówno 25 lutego 2013r. jak i 10.czerwca 2013r. składający uwagę został poinformowany, że wyprzedzająco do ww. planu opracowano Ekofizjografię, której elementem składowym jest inwentaryzacja przyrodnicza obszaru opracowania z otoczeniem. Zakres Prognozy uzgodniono z RDOŚ zgodnie z obowiązującym prawem. Brak podstaw prawnych do poszerzenia Prognozy i opracowania szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej wg indywidualnych stanowisk osób prywatnych (mieszkańców). Składający uwagę został poinformowany, że Ekofizjografia ta znajduje się w U.M. w Siemianowicach Śl. Refaracie Urbanistyki i Architektury i jest do wglądu dla zainteresowanych.

Treść uwagi: 2.b) „teren objęty planem jest fragmentem korytarza ekologicznego czyli obszaru migracji roślin, zwierząt i grzybów. W prognozie brak danych o migracji”.

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Teren opracowania przylega do terenów otwartych, które mogą stanowić lokalny korytarz ekologiczny, zarówno ustalenia planu jak i Prognoza uwzględniają taką funkcję obszaru. Brak podstaw formalnych do podawania danych o migracji.

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowice przy ul. Św. Huberta 35 wniosło uwagi następującej treści:

Uwaga nr 3

Treść uwagi: „planowana droga KDW rozcina tereny zieleni nieurządzonej i izolacyjnej ZN1 i ZN2, a jednocześnie stanowić będzie dodatkowe źródło negatywnych oddziaływań (hałas, światło, zanieczyszczenia) dla terenów ZN 1 i ZN2.”

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Symbolem KDW oznaczono istniejący jedyny dojazd do działek nr 352/13, nr 440/13 i nr 349/13 częściowo zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, uwzględniono częściowo wniosek z dnia 21.03.2013r. o rezygnację z drogi KDD po istniejącym śladzie ww. dojazdu, który rozdziela teren ZN. Plan nie może pozbawić dojazdu do istniejących działek zabudowanych i przewidzianych do zabudowy. Brak podstaw merytorycznych. W przypadku likwidacji tego dojazdu uwzględniając układ własnościowy, zaszłaby okoliczność wyznaczenia sądownie innego dojazdu koniecznego przez omawiany teren.

R.O.D. "Maluch" w Siemianowicach Śląskich przy ul. Spokojnej poprezez prezesa Antoniego Piecucha wniósł uwagę nastepującej treści:

Uwaga nr 4

Treść uwagi: "W naszej ocenie lepszym rozwiązaniem byłoby zakwalifikowanie tego terenu pod symbolem ZD. Sugerujemy tym samym zapis w planie zagospodarowania przestrzennego dla podanego terenu: "Wyznacza się tereny ogrodów działkowych oznaczone na rysunku planu symbolem ZD":

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona ogrpodów działkowych;

2) adaptacja istniejącego Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Maluch", zagospodarowanie terenów "ogrodu" zgodnie ze statutem i regulaminem stowarzyszenia ogrodów dniałkowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami".

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie terenu działki pod zabudowę mieszkaniową jest zgodne z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wniosek w sprawie przeznaczenia terenu działki nr 343/13 należało złożyć przed przystąpieniem do zmiany ww. Studium, która była dokonana dla tego terenu w latach 2008/09 . Brak wniosku i uwag na etapie wyłożenia Studium do publicznego wglądu oznacza akceptację dokonanej zmiany przeznaczenia omawianego terenu. Niniejszy projekt planu uwzględnia istnienie R.O.D. i w przeznaczeniu dopuszczalnym wprowadza zapis: „adaptacja istniejących ogrodów działkowych. Zapis ustaleń projektu planu nie wyklucza zatem możliwości funkcjonowania istniejącego ogrodu działkowego, wprowadza natomiast możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. Poszerza zatem możliwość wykorzystania terenu.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 448/2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

Na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art.3 ust.1 i art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich rozstrzyga

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy

ul. Spokojnej w Siemianowicach Śląskich, przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, będące bezpośrednim skutkiem uchwalenia planu, obejmujące budowę:

1) gminnych dróg publicznych;

2) sieci wodociągowej;

3) sieci kanalizacji sanitarnej;

4) sieci kanalizacji deszczowej;

5) sieci odwodnienia terenu.

2. Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w ust.1 będą:

1) budżet Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, w tym środki wniesione do budżetu ze sprzedaży gruntów gminnych;

2) środki zewnętrzne obejmujące m.in.:

a) dotacje samorządu województwa,

b) dotacje unijne,

c) dotacje i pożyczki z funduszy celowych,

d) inne kredyty i pożyczki bankowe,

e) inne środki zewnętrzne;

3) fundusze prywatne oraz udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym, w tym w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Inwestycje wymienione w ust.1 będą realizowane sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz w oparciu o aktualne potrzeby mieszkańców określone w budżetach rocznych.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »