| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 448/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Spokojnej w Siemianowicach Śląskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), po stwierdzeniu,
że niniejszy projekt planu nie narusza ustaleń ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie”, przyjętego uchwałą Nr 720/2006 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 czerwca 2006 r. z późn. zmianami

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Spokojnej w Siemianowicach Śląskich, zwany dalej planem, w zakresie określonym uchwałą Nr 173/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Spokojnej w Siemianowicach Śląskich.

2. Plan obejmuje obszar o pow. 7 ha, położony w śródmieściu Siemianowic Śląskich.

3. Obszar, o którym mowa w ust. 2 został określony granicami opracowania na rysunku planu w skali 1:1000.

4. Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały są:

1) załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący graficzną część planu, zawierający również wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie";

2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Siemianowic Śląskich o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Siemianowic Śląskich o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad finansowania.

5. Celem regulacji zawartych w planie jest:

1) określenie zasad wykorzystania terenu w zakresie ustalonej funkcji mieszkaniowej, przy uwzględnieniu zagospodarowania terenów przyległych i uwarunkowań środowiskowych;

2) określenie zasad przebudowy i rozbudowy elementów układu komunikacyjnego dla zapewnienia lepszej dostępności i obsługi wyznaczonych terenów mieszkaniowych i usługowych oraz powiązanie z podstawowym układem komunikacyjnym miasta.

§ 2.

1. Przedmiot planu zawarty jest w ustaleniach i obejmuje:

1) przepisy ogólne – Rozdz. 1:

a) zakres i cel planu,

b) ustalenia dotyczące rysunku planu;

2) przepisy obowiązujące na całym obszarze planu – Rozdz. 2:

a) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,

b) zasady kształtowania ogólnodostępnych przestrzeni publicznych,

c) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej; gospodarka odpadami; zasady obsługi w zakresie komunikacji; określenie ilości miejsc parkingowych,

d) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie ustalonych na podstawie przepisów odrębnych – terenów górniczych,

e) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

3) przepisy szczegółowe – Rozdz. 3: przeznaczenie terenu, zasady zagospodarowania, kształtowanie ładu przestrzennego, standardy zabudowy;

4) przepisy końcowe – Rozdz. 4.

2. Na obszarze objętym planem nie występują przesłanki do określenia:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

a) terenów zalewowych narażonych na powódź,

b) terenów osuwiskowych;

3) granic obszarów (terenów) rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

4) granic terenów wymagających przekształceń i rekultywacji. Stąd też nie ustala się wymagań w tym zakresie.

§ 3.

1. Na rysunku planu wymienionego w § 1 ust. 1 obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1) granica opracowania planu będąca także linią rozgraniczającą;

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej;

4) strefa ochrony sanitarnej od cmentarza;

5) strefa ochronna od stacji paliw;

6) symbole literowe identyfikujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:

a) M1,2 - tereny zabudowy mieszkaniowej,

b) U,ZI - tereny usług i zieleni izolacyjnej,

c) ZN1,2 - tereny zieleni nieurządzonej i izolacyjnej,

d) ZD - tereny ogrodów działkowych,

e) KD-L - tereny dróg publicznych lokalnych,

f) KD-D - tereny dróg publicznych dojazdowych,

g) KD-W - tereny dróg wewnętrznych.

2. Oznaczenia informacyjne nie będące ustaleniami planu:

1) linie elektroenergetyczne ze strefą;

2) sieć ciepłownicza;

3) sieć wodociągowa;

4) sieć gazownicza;

5) sieć kanalizacyjna.

3. Oznaczenia dodatkowe informacyjne: przeznaczenia terenów przyległych wg symboli na rys. planu.

§ 4.

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć komplet ustaleń zawartych w tekście i na rysunku planu, dotyczących niniejszej uchwały;

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Siemianowic Śląskich , o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji;

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które winno przeważać na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniającym) - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i z nim nie koliduje;

7) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wymiar pionowy mierzony od średniego poziomu terenu na styku z obiektem budowlanym, do najwyższego punktu stanowiącego element tego obiektu z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej i reklam;

8) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię kondygnacji parterowej budynku lub sumę powierzchni parterów budynków, znajdujących się na określonej działce lub terenie, liczoną w zewnętrznym obrysie budynku;

9) działalności niepogarszającej stanu środowiska - taki rodzaj działalności, który spełnia wymagania ochrony środowiska określone w przepisach odrębnych;

10) usługach - należy przez to rozumieć usługi z zakresu handlu detalicznego, biurowe i administracji, instytucje finansowe, biura projektowe badawczo rozwojowe (zakres dopuszczalny usług określają przepisy zawarte w Rozdz. 3);

11) nazwie ulicy - nazwy nadane ulicom wg stanu na dzień uchwalenia planu;

12) ogólnie dostępnych terenach - należy przez to rozumieć tereny dostępne dla wszystkich bez publicznych względu na stan własności.

Rozdział 2
Przepisy obowiązujące na całym obszarze planu

§ 5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustala się następujące ogólne zasady ochrony i kształtowania środowiska:

a) na obszarze objętym planem, ustala się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności i infrastruktury technicznej, jeżeli takie przedsięwzięcie jest zgodne z przepisami odrębnymi,

b) kształtowanie obszarów zieleni wg standardów i zasad określonych dla poszczególnych terenów,

c) zachowanie istniejących wartościowych zespołów zieleni i grup drzew,

d) selektywne zdejmowanie próchniczej warstwy gleby, podczas prac ziemnych i jej wykorzystanie dla kształtowania zespołów zieleni;

2) na terenie objętym granicami planu obowiązuje ochrona wód powierzchniowych oraz wód podziemnych, które wynikają z położenia obszaru planu w zasięgu triasowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 329 Bytom;

3) w zakresie ochrony powierzchni ziemi i postępowania z odpadami:

a) ustala się nakaz:

- utwardzania nawierzchni miejsc postojowych i dojazdów,

- oczyszczania z substancji ropopochodnych wód spływających z dróg i ulic, parkingów, placów postojowych, zapleczy, w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń,

- odprowadzania ścieków komunalnych do kanalizacji miejskiej,

- obowiązuje odbiór odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b) ustala się zakaz:

- składowania odpadów na wolnym powietrzu i zakopywania,

- odprowadzania ścieków do wód i do ziemi,

- składowania odpadów na terenach nie przeznaczonych do tego celu;

4) w zakresie ochrony powietrza, ustala się:

a) obowiązek ochrony powietrza polegający na zapobieganiu powstawania i ograniczaniu wprowadzania do powietrza substancji, według zasad określonych w przepisach odrębnych,

b) wykorzystywanie do celów grzewczych rozwiązań ekologicznych;

5) w zakresie ochrony przed hałasem:

a) ustala się:

- poziom dźwięku przenikający do środowiska, nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych,

- charakter obszaru objętego niniejszym planem jest najbardziej zbliżony do grupy terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) dopuszcza się wszelkie prace mające na celu ograniczenia promieniowania i hałasu oraz odpowiednie zabezpieczenia techniczne;

6) w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w celu ochrony osób i mienia przed zagrożeniami pożaru, należy wprowadzić przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

7) w zakresie ochrony krajobrazu:

a) ustala się:

- kształtowanie przestrzeni wokół obiektów z uwzględnieniem powiązań widokowych z terenami przyległymi, w tym: wnętrza, tła, dominanty, wglądy, zamknięcia,

- kształtowanie zieleni piętra wysokiego i średniego poprzez dobór roślinności uwzględniający ich odporność na warunki miejskie przydrożne,

b) ustala się nakaz stosowania określonych przez ustalenia planu regulacji przestrzennych, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, każdorazowo przy uwzględnieniu kontekstu przestrzennego określonego w paragrafach Rozdz. 3.

§ 6.

Zasady kształtowania ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, dotyczy: ulic, placów przed usługowymi obiektami kubaturowymi, parkingów:

1) ustala się zasady kształtowania i zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem określonym w Rozdz. 3 dla poszczególnych terenów;

2) dopuszcza się zieleń dekoracyjną, izolacyjną, niewielkie obiekty usługowe: kioski, wiaty przystankowe, elementy małej architektury, reklamy, szyldy, tablice informacyjne umieszczane zgodnie z obowiązującymi przepisami gminnymi w tym zakresie;

3) obowiązuje zakaz:

a) umieszczania reklam i znaków na drzewach, na obiektach tworzonych dla ozdoby ulic, placów i skwerów (fontannach, rzeźbach, latarniach),

b) umieszczania wolno stojących reklam i znaków, które mogą spowodować utrudnienia w komunikacji pieszej, rowerowej oraz ograniczenia widoczności na skrzyżowaniach i utrudnieniu percepcji znaków i sygnałów drogowych.

§ 7.

1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) jako główne zasady obowiązujące w całym obszarze opracowania, ustala się:

a) utrzymanie istniejących sieci urządzeń i obiektów uzbrojenia, z możliwością ich rozbudowy i przebudowy w tym zmiany trasy lub lokalizacji,

b) prowadzenie nowych sieci uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w obrębie linii rozgraniczających i projektowanych dróg, ulic, ciągów pieszych i pieszojezdnych, dopuszcza się inny przebieg infrastruktury technicznej pod warunkiem nienaruszania przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń planu,

c) dopuszcza się lokalizowanie i przebudowę nie wyznaczonych na rys. planu podziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;

2) szczegółowe rozwiązania w zakresie lokalizacji urządzeń i obiektów oraz przebiegów sieci poszczególnych elementów infrastruktury technicznej, będą przedmiotem projektów zagospodarowania terenu wykonywanych na etapie projektowania inwestycyjnego, w oparciu o warunki techniczne określone zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) pełne pokrycie zapotrzebowania w wodę odbiorców z sieci wodociągowej miasta,

b) budowę przyłączy i nowych odcinków sieci wzdłuż ciągów komunikacyjnych,

c) w zakresie odległości hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych od budynków, obowiązują przepisy odrębne w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,

d) przewiduje się zwiększenie przekroju sieci do ø 150,

e) wzdłuż istniejących oraz projektowanych sieci wodociągowych od ø 100 ÷ ø 150 ( do ø 300) należy zachować strefy ochronne wyłączone z zabudowy, które winny wynosić: 3 m pas terenu wolnego od zabudowy, 1 m pas terenu wolego od zadrzewień;

4) w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych i opadowych ustala się:

a) pełne odprowadzenie ścieków sanitarnych do kolektora ø 300 i do oczyszczalni ścieków,

b) nakaz realizacji wewnętrznego systemu kanalizacji deszczowej,

c) odprowadzenie wód opadowych poprzez projektowaną kanalizację deszczową i sieć istniejących cieków i rowów do naturalnych odbiorników wód powierzchniowych,

d) obowiązek podczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z utwardzonych i szczelnych powierzchni usługowych oraz z terenów dróg wewnętrznych i parkingów w wypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń określonych ustawą prawo wodne,

e) dopuszcza się inne nowatorskie rozwiązania odprowadzania i wykorzystywania wód opadowych nie pogarszające warunków środowiska;

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) utrzymanie istniejącego układu sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz jego modernizację w miarę potrzeb dla poprawy zasilania i standardu obsługi odbiorców,

b) systematyczną rozbudowę systemu elektroenergetycznego stosownie do występowania zapotrzebowania, nowe stacje transformatorowe należy budować w wykonaniu wolnostojącym o wystroju harmonizującym z otaczającą zabudową na terenach MN1, U,ZI i ZN,

c) zagospodarowanie stref ochronnych w uzgodnieniu z gestorem sieci;

6) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

a) pełne zaopatrzenie ze scentralizowanego źródła ciepła,

b) dopuszcza się, indywidualne źródła ciepła z zastosowaniem nowoczesnych technologii o niskiej emisji zanieczyszczeń w procesie spalania, w przypadku nieracjonalności zaopatrzenia ze scentralizowanego źródła;

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

a) zachowanie istniejącego systemu zasilania w miarę potrzeb z możliwością przebudowy i rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączami,

b) przy budowie i rozbudowie sieci, należy dostosować jej przebieg do projektowanego zagospodarowania terenu wzdłuż układu komunikacyjnego;

8) w zakresie telekomunikacji ustala się:

a) rozwój telekomunikacji w oparciu o istniejącą i nową sieć z dopuszczeniem obsługi przez różnych uprawnionych operatorów sieci,

b) realizację sieci i obiektów telekomunikacyjnych łączności sieciowej i bezprzewodowej, w ilości odpowiadającej planowanemu zapotrzebowaniu.

2. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1) odpady komunalne należy składować w odpowiednich pojemnikach ze wskazaniem na segregację „u źródła” i zapewnić wywóz na składowisko przez wyspecjalizowane jednostki;

2) odpady z działalności usługowej, należy magazynować selektywnie i zapewnić okresowy odbiór przez specjalistyczne jednostki, w celu utylizacji lub wtórnego wykorzystania;

3) podczas składowania odpadów, należy zabezpieczyć je przed infiltracją do ziemi.

3. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie komunikacji:

1) utrzymanie i rozbudowę zewnętrznych powiązań komunikacyjnych obszaru planu, utrzymanie rezerw komunikacyjnych pod podstawowy układ komunikacyjny;

2) układ drogowy zapewniający obsługę komunikacyjną obszaru objętego niniejszym planem stanowią wyznaczone w liniach rozgraniczających i oznaczone na rys. planu tereny dróg publicznych i wewnętrznych;

3) dopuszcza się wydzielenie innych niż oznaczone na rys. planu dróg wewnętrznych i dojazdów, ciągów pieszych, szczególnie dojazdu i dojścia do nieruchomości już zabudowanych, przy zachowaniu poniższych zasad i warunków:

a) wydzielony pas terenu i kształt drogi musi być zgodny z warunkami technicznymi dotyczącymi projektowania i realizacji dróg,

b) szerokość dróg wewnętrznych i dojazdów musi zachować parametry techniczne pozwalające na dojazd straży pożarnej i służb komunalnych,

c) sięgacze o długości większej niż 150 m muszą być zakończone placem o kształcie i wielkości pozwalającej na zawrócenie wozu bojowego straży pożarnej;

4) modernizacja istniejących dróg i nowe realizacje powinny uwzględniać zakładane w planie klasy techniczne i wynikające z nich parametry geometryczne.

4. Określenie ilości miejsc parkingowych. Funkcje mieszkaniowa i usługowa wymagają zapewnienia miejsc parkingowych w ilości niezbędnej dla jej obsługi lecz nie mniejszej niż:

1) 1,2 miejsca na 1 mieszkanie dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

2) 1,5 miejsca na 1 budynek jednorodzinny lub 1 segment, w tym 1 miejsce postojowe możliwe w garażu;

3) dla obiektów handlowych, biur, urzędów - 3 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej obiektu;

4) dla obiektów gastronomii takich jak: bary, kawiarnie - 1 miejsce na 10 miejsc konsumenckich.

§ 8.

Zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie ustalonych na podstawie przepisów odrębnych – byłego terenu górniczego:

1) tereny położone w granicach planu znajdują się w obszarze byłego terenu górniczego zlikwidowanej KWK „Siemianowice” w Siemianowicach Śląskich;

2) działalność inwestycyjna winna być poprzedzona uzyskaniem informacji o warunkach geologiczno górniczych wydanej zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 9.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziałów nieruchomości:

1) ustalenia planu dotyczą wyłącznie scalenia i podziału nieruchomości na cele inwestycyjne, co oznacza, że nie wprowadza się ograniczeń dla scalenia i podziału związanego z postępowaniem spadkowym, regulacją pasów drogowych czy wydzielania na podstawie prawomocnych wyroków sądowych np. dojazdów koniecznych, służebności dojazdu itp.;

2) scalenie i podział nieruchomości mający na celu wyodrębnienie terenów publicznych należy prowadzić w oparciu o linie rozgraniczające na rysunku planu oraz linie wydzieleń funkcjonalnych i podziałów ujętych w zagospodarowaniu terenu w § 10;

3) wydzielone działki muszą pozwalać na zachowanie wskaźników i parametrów przypisanych do danego terenu ustaleniami niniejszego planu. Minimalna szerokość frontów wydzielonych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 18 m, bliźniaczej 12 m, szeregowej 8 m,

b) dla zabudowy usługowej 15 m;

4) granice nowo wydzielonych działek powinny być prostopadłe do pasa drogowego z tolerancją 20%;

5) dopuszcza się prowadzenie granic nowo wydzielonych działek równolegle do istniejących podziałów;

6) każda nowo wydzielona działka musi mieć wydzielony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych;

7) dopuszcza się wydzielenie działek mniejszych niż określone w Rozdz. 3 § 10 ust. 1 i ust. 2 dla poszczególnych terenów w celu:

a) regulacji prawnej granic w tym poprawy funkcjonalnej działki,

b) uregulowania własności związanych z istniejącą zabudową.

Rozdział 3
Przepisy szczegółowe - przeznaczenie terenu, zasady zagospodarowania, kształtowanie ładu przestrzennego, standardy zabudowy

§ 10.

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN1 o pow. 4 ha:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej o niskiej intensywności i zróżnicowanych parametrach,

b) komunikacja dojazdowa wewnętrzna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) nieuciążliwa funkcja usługowa: usługi handlu, małej gastronomii, rzemiosła, funkcje biurowe, gabinety oraz inna funkcja usługowa stanowiąca uzupełnienie i wzbogacenie funkcji podstawowej,

b) budynki zamieszkania zbiorowego (hostele),

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) inne trasy i urządzenia komunikacyjne (drogi wewnętrzne, ciągi piesze i pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe itp.),

e) zieleń urządzona wraz z urządzeniami rekreacji, zieleń izolacyjna piętra wysokiego i średniego od strony dróg,

f) budynki gospodarcze, garaże;

3) zasady zagospodarowania kształtowania ładu przestrzennego:

a) nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz zabudowy jednorodzinnej; kształtowanie zabudowy winno uwzględniać tworzenie wnętrz urbanistycznych obejmujących zieleń ogólnodostępną wraz z urządzeniami rekreacji, ciągami pieszymi, dojazdami, miejscami parkingowymi; funkcja usługowa może być realizowana w formie obiektów wolno stojących lub wbudowana w obiekt o funkcji mieszkaniowej,

b) realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się w formie wolno stojącej, szeregowej bądź grupowej (w tym bliźniaczej) nie określa się formy zabudowy wielorodzinnej,

c) kompleksy garaży odpowiadające potrzebom zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej należy realizować w formie garaży zbiorowych o ujednoliconej formie, dachy nawiązujące do architektury budynków mieszkalnych,

d) garaże dla obsługi zabudowy jednorodzinnej winny być lokalizowane w powiązaniu z budynkiem mieszkalnym lub w kubaturze budynku z dopuszczeniem odstępstw dla zorganizowanej formy budownictwa,

e) lokalizacja zabudowy wymaga zachowania niezbędnych minimalnych odległości od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wynikających z przepisów odrębnych;

4) ustala się parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: do 16 m, 2 - 4 kondygnacji nadziemnych, łącznie z poddaszem użytkowym, dachy ze spadkami jedno i wielostronnymi o kącie nachylenia połaci dachowych 15-45°,

b) wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: do 14 m, 3 kondygnacje łącznie z poddaszem użytkowym,

c) maksymalną wysokość garaży do 4 m, w tym ze spadkami jedno i wielostronnymi o kącie nachylenia połaci dachowych 15-45°,

d) minimum 45% powierzchni działki lub terenu inwestycji winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

e) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy (Pz) – 50%, intensywność zabudowy 0,2 – 0,6,

f) odległość zabudowy od dróg głównych (zbiorczych) dojazdowych, wewnętrznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; na terenach o oznaczonych graficznie nieprzekraczalnych liniach zabudowy na rysunku planu obowiązują powyższe linie,

g) minimalne powierzchnie działek:

- dla zabudowy szeregowej min. pow. działek 250 m2,

- dla zabudowy grupowej lub bliźniaczej 300 m2,

- dla zabudowy wolno stojącej 500 m2;

5) ustala się zakaz:

a) lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej poza granice terenu inwestycji bądź lokalu, w obrębie którego dana funkcja została przewidziana do realizacji,

b) realizacji funkcji produkcyjnej, warsztatów, baz, składów, obsługi pojazdów,

c) realizacji funkcji usługowej i mieszkaniowej bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych dla jej obsługi,

d) lokalizacji garaży w formie obiektów tymczasowych;

6) ustala się nakaz: docelowo kompleksowego zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej z uwzględnieniem elementów małej architektury, oświetlenia, uzbrojenia terenu, zieleni urządzonej. Zieleń izolacyjna odporna na warunki przydrożne.

2. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN2 o pow. 1 ha:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności w zieleni urządzonej,

b) komunikacja wewnętrzna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) adaptacja istniejących ogrodów działkowych,

b) ciągi piesze i pieszojezdne,

c) infrastruktura techniczna,

d) zieleń izolacyjna;

3) zasady zagospodarowania kształtowania ładu przestrzennego:

a) realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się w formie wolno stojącej, bądź grupowej (w tym bliźniaczej),

b) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej na istniejących podziałach ogrodów działkowych;

4) ustala się parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: do 12 m, 2 kondygnacje łącznie z poddaszem użytkowym,

b) maksymalną wysokość garaży do 4 m, w tym ze spadkami jedno i wielostronnymi o kącie nachylenia połaci dachowych 15-45°,

c) minimum 40% powierzchni działki lub terenu inwestycji winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

d) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy (Pz) – 50%, intensywność zabudowy 0,2 - 0,4,

e) odległość zabudowy od dróg głównych (zbiorczych) dojazdowych, wewnętrznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; na terenach o oznaczonych graficznie nieprzekraczalnych liniach zabudowy na rysunku planu obowiązują powyższe linie,

f) minimalne powierzchnie działek:

- dla zabudowy szeregowej 200 m2,

- dla zabudowy grupowej lub bliźniaczej 300 m2,

- dla zabudowy wolno stojącej 500 m2,

g) pow. altan w ogrodach działkowych 25 m2, wys. do 4 m;

5) ustala się zakaz:

a) lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej poza granice terenu inwestycji bądź lokalu, w obrębie którego dana funkcja została przewidziana do realizacji,

b) realizacji funkcji produkcyjnej, warsztatów, baz, składów, obsługi pojazdów,

c) lokalizacji garaży w formie obiektów tymczasowych;

6) ustala się nakaz: docelowo kompleksowego zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej z uwzględnieniem elementów małej architektury, oświetlenia, uzbrojenia terenu, zieleni urządzonej.

§ 11.

Wyznacza się tereny usług i zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem U,ZI o pow. 0,6 ha:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) usługi związane z obsługą cmentarza z zakresu handlu i rzemiosła, administracji, parkingi,

b) zieleń towarzysząca ozdobna i izolacyjna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usługi sezonowe (stragany),

b) ciągi piesze, komunikacja wewnętrzna, place,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3) zasady zagospodarowania kształtowania ładu przestrzennego:

a) możliwość lokalizacji obiektów kubaturowych,

b) nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz;

4) ustala się parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) minimalny udział powierzchni biologiczno czynnej w stosunku do powierzchni terenu działki 25%,

b) minimalna wielkość wydzielonych działek pod usługi 200 m2,

c) wysokość budynku od gruntu do kalenicy nie więcej niż 6 m,

d) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 50% powierzchni terenu, intensywność zabudowy 0,3-0,5;

5) ustala się zakaz:

a) lokalizacji budynków mieszkaniowych,

b) lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej poza granice terenu inwestycji bądź lokalu w obrębie którego dana funkcja została przewidziana do realizacji,

c) lokalizacji obiektów przechowujących żywność,

d) lokalizacji funkcji produkcyjnej,

e) budowy ogrodzeń frontowych z prefabrykowanych elementów betonowych i blach,

f) stosowania jako materiałów elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych;

6) tymczasowe zagospodarowanie i użytkowanie, dopuszcza się:

a) dotychczasowe użytkowanie, tymczasowe obiekty kubaturowe umożliwiające docelowe zagospodarowania,

b) lokalizację reklam,

c) lokalizację parkingów samochodów osobowych,

d) usługi sezonowe (stragany),

e) zadrzewienia i zakrzewienia.

§ 12.

1. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej i izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZN1 o pow. 0,9 ha:

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń nieurządzona i izolacyjna;

2) przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:

a) adaptacja istniejącej zieleni nieurządzonej,

b) trasy rowerowe, ciągi piesze,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) cieki wód powierzchniowych okresowych,

e) urządzenia służące ochronie środowiska;

3) zagospodarowanie: zieleń wysoka, krzewy, zieleń niska, szpalery drzew od strony komunikacji, należy w maksymalnym stopniu zachować wartościową naturalną zieleń (starodrzew);

4) ustala się nakaz:

a) zachowania istniejących rowów odwadniających wód opadowych i cieków okresowych,

b) przy realizacji zieleni izolacyjnej wprowadzania rodzimych gatunków zadrzewień i zakrzewień odpowiednich do panujących warunków siedliskowych;

5) ustala się zakaz: wznoszenia obiektów kubaturowych, w tym również tymczasowych.

2. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej i izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZN2 o pow. 0,3 ha:

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń izolacyjna i nieurządzona;

2) przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:

a) adaptacja istniejącej zieleni wysokiej,

b) ciągi piesze, place trawiaste,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) oświetlenie terenu,

e) urządzenia służące ochronie środowiska;

3) zagospodarowanie: zieleń piętra wysokiego, średniego i niskiego, szpalery drzew zimozielonych od strony stacji paliw i komunikacji, należy w maksymalnym stopniu zachować wartościową naturalną zieleń (starodrzew);

4) ustala się nakaz: wprowadzania w zieleni izolacyjnej rodzimych gatunków zadrzewień i zakrzewień odpowiednich do warunków siedliskowych;

5) ustala się zakaz: wznoszenia obiektów kubaturowych, w tym również tymczasowych.

3. Wyznacza się tereny ogrodów działkowych oznaczone na rysunku planu symbolem ZD :

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona ogrodów działkowych;

2) adaptacja istniejącego zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego „Nowy Świat”, zagospodarowanie terenów „ogrodu” zgodne ze statutem i regulaminem stowarzyszenia ogrodów działkowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 13.

1. Wyznacza się tereny dróg publicznych lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD-L :

1) przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji publicznej z infrastrukturą, istniejąca ul. Spokojna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń przydrożna zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów odrębnych,

b) infrastruktura techniczna,

c) zatoki przystankowe,

d) ścieżki rowerowe;

3) parametry zagospodarowania:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m,

b) przekrój jednoprzestrzenny o dwu pasach ruchu szer. 3,5 m,

c) jednostronny chodnik dla pieszych szer. min. 2 m,

d) jednostronny ciąg pieszo-rowerowy szer. 3 m;

e) ogrodzenia w liniach rozgraniczających.

2. Wyznacza się tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD-D :

1) przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji publicznej, częściowo po śladzie istniejącej drogi gruntowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna, trasy rowerowe, pasy postojowe jednostronne równoległe do jezdni, zieleń przydrożna, oświetlenie;

3) parametry: szerokość w liniach rozgraniczających 12 m, jezdnia min. 6 m.

3. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD-W :

1) przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji po śladzie istniejącej drogi gruntowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna, trasy rowerowe, zieleń przydrożna;

3) parametry: szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, jezdnia min. 5,5 m;

4) dopuszcza się: jednoprzestrzenne trasy komunikacji bez wydzielonej segregacji ruchu kołowego i pieszego.

§ 14.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów oznaczonych symbolem MN1, MN2, U,ZI ustala się stawkę procentową w wysokości 30 %.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 15.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej miasta Siemianowice Śląskie.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Adam Cebula


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 448/2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Rysunek Planu

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 448/2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Spokojnej w Siemianowicach Śląskich wyłożonego dwukrotnie do publicznego wglądu.

I wyłożenie w dniach od 08.02.2013r. do 08.03.2013r.

II wyłożenie w dniach od 28.05.2013r. do 27.06.2013r.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) Rada Miasta Siemianowic Śląskich rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Spokojnej w Siemianowicach Śląskich.


Rozstrzygnięcie nieuwzględnionych w całości lub w części uwag wymienionych w „Wykazie...” z I wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.


Pan Wojciech Kula wniósł uwagi następującej treści:

Uwaga nr 1

a) włączenie działki nr 341/13 do terenu oznaczonego symbolem ZN1

b) rezygnację z budowy drogi oznaczonej KDD.

Uwaga nieuwzględniona w części b).

Uzasadnienie: Adaptacja istniejącej gruntowej drogi dojazdowej do wyznaczonych w planie terenów zabudowy mieszkaniowej, możliwość modernizacji w zakresie spełniającym warunki P.poż.. Brak przesłanek do jej likwidacji.

Uwaga nr 2

Treść uwagi: „Niniejszy projekt planu doprowadzi do degradacji bogatego siedliska chronionej fauny”.

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Nie przewiduje się zabudowy koryta cieku wodnego drogą. Projekt ustala utrzymanie istniejących terenów podmokłych, istniejącej zieleni wysokiej i krzewów oraz terenów wód powierzchniowych. Ogranicza zabudowę mieszkaniową wskaźnikami i parametrami w części terenu oznaczonego symbolem MN1. Wyznacza tereny zieleni niskiej nieurządzonej z zachowaniem istniejącej zieleni.

Uwaga nr 3

Treść uwagi: „Brak pełnej inwentaryzacji przyrodniczej. Pomijanie opracowań naukowych w tym zakresie”.

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Inwentaryzacja środowiska przyrodniczego w opracowaniu ekofizjograficznym oraz w Prognozie w zakresie uzgodnionym z RDOŚ zgodnie z obowiązującym prawem. Brak podstaw prawnych do poszerzenia Prognozy wg indywidualnych stanowisk osób prywatnych (mieszkańców). Opracowania naukowe uwzględniono i wyszczególniono w Rozdz.10 Prognozy.

Uwaga nr 4

Treść uwagi: „Cała Prognoza oddziaływania na środowisko jest niezgodna z obowiązującym prawem”

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Uwaga ogólna bez uzasadnienia. Brak podstaw prawnych do sporządzania Prognozy wg indywidualnych poglądów osób prywatnych.

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowice przy ul. Św. Huberta 35 wniosło uwagi następującej treści:

Uwaga nr 5

Treść uwagi: „Brak opracowania ekofizjograficznego.”

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Uwaga nieprawdziwa: ekofizjografię opracowała pracownia URBSPLAN (autor Prognozy) wyprzedzająco przed przystąpieniem do opracowania projektu planu. Opracowanie w zasobach UM w Siemianowicach Śląskich.

Uwaga nr 6

Uwaga uwzględniona.

Uwaga nr 7

Treść uwagi: „W Rozdz.4.6. „Warunki przyrodniczo-krajobrazowe zawiera ogólne informacje o roślinach i zwierzętach występujących w obszarze opracowania. Brak danych o liczbie gatunków występujących na danym terenie. W Rozdz. 4.6. nie powołano się na źródła danych.”

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Zakres i stopień szczegółowości zgodnie z art. 51 i 53 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. Nr 199, poz.1227, z późn. zm.) został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, a następnie tak przedmiotowa Prognoza jak i miejscowy plan zostały pozytywnie uzgodnione. Brak podstaw prawnych do poszerzenia Prognozy wg indywidualnych potrzeb instytucji i mieszkańców.”

Rozstrzygnięcie nieuwzględnionych w całości lub w części uwag wymienionych w „Wykazie...” z II wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

Pan Wojciech Kula wniósł uwagi następującej treści:

Uwaga nr 1

Treść uwagi: 1.a) dot. „zachowania zieleni nieurządzonej gruntów porolniczych”.

Uwaga uwzględniona w części mieszczącej się w granicach planu.

Uzasadnienie: Wnioski i uwagi złożone do planu wykraczają znacznie poza obszar opracowania planu wskazany w uchwale inicjującej. Uwzględniono te wnioski i uwagi, które mieszczą się w granicach opracowania planu oraz są zgodne z polityką przestrzenną określoną w „Studium”.

Treść uwagi: 1.b) „oraz aby cały pas zieleni od stawu Haldeks do miejsca zetknięcia cieku wodnego z ul. Zwycięstwa objąć jedną z form ustawowych ochrony przyrody zostały pominięte”.

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Plan miejscowy nie określa form ustawowych ochrony przyrody dla terenów opracowywanych, natomiast je uwzględnia jeżeli są przyjęte uchwałą Rady Gminy zgodnie z art. 44 ustawy o ochronie przyrody.

Treść uwagi: 1.c) „w projekcie planu wyłożonym dnia 28 mają 2013 r. dokonano tylko kosmetycznych zmian”.

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: W projekcie planu dokonano zmiany w zakresie złożonych uwag uwzględnionych przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śl.

Treść uwagi: 1.d) „na rys. planu napis ZN2 znalazł się na terenie działki, z której wiosną usunięto całą zieleń”.

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Obowiązujące prawo i zapisy planistyczne nie ograniczają właściciela w porządkowaniu działki będącej nieużytkiem rolnym i usuwania zakrzewień i zadrzewień w wieku do 6 lat.

Treść uwagi: 1.e) „zmieniono oznaczenia dróg KDD i KDW”.

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Symbolem KDW oznaczono istniejący jedyny dojazd do działek nr 352/13, nr 440/13 i nr 349/13 częściowo zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, uwzględniono częściowo wniosek z dnia 21.03.2013r. o rezygnację z drogi KDD po istniejącym śladzie ww. dojazdu, niekontrowersyjny dojazd do wyznaczonych terenów zabudowy oznaczono symbolem KDD.

Treść uwagi: 1.f) „nie odstąpiono od usunięcia wierzchniej warstwy gleby wraz z roślinnością z gruntów porolniczych”.

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Bezzasadne stwierdzenie, nie ma takiego zapisu w ww. projekcie planu.

Treść uwagi: 1.g) „droga oznaczona KDW wchodzi w koryto cieku wodnego”.

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Stwierdzenie bezzasadne, koryto cieku wodnego jest chronione zapisami niniejszego planu Rozdz.3 §12 ust.1 pkt 4 lit.a.

Treść uwagi: 1.h) „uzasadnienie potrzeby budowy drogi KDW względami p.poż. nie potwierdzili specjaliści pożarnictwa”.

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Brak uzasadnienia, konieczność zapewnienia dojazdu do terenów zabudowy wynika z obowiązujących przepisów.

Treść uwagi: 1.i) „W tekście planu rozdz. 2 pkt 1 a) Na obszarze objętym planem ustala się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” wnioskuje o wycofanie projektu z dalszego procedowania”.

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Zapis ten wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zapis ten chroni obszar opracowania, jego walory przyrodnicze i środowiskowe oraz pełnione funkcje ekologiczne. Projekt planu nie przewiduje realizacji żadnego przedsięwzięcia wyszczególnionego na liście ww. Rozporządzenia. Zatem brak podstaw do przerwania opracowania.

Uwaga nr 2

Treść uwagi: 2.a) „brak inwentaryzacji przyrodniczej, która jest podstawą opracowania prognozy”.

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Zarzut bezzasadny, zarówno 25 lutego 2013r. jak i 10.czerwca 2013r. składający uwagę został poinformowany, że wyprzedzająco do ww. planu opracowano Ekofizjografię, której elementem składowym jest inwentaryzacja przyrodnicza obszaru opracowania z otoczeniem. Zakres Prognozy uzgodniono z RDOŚ zgodnie z obowiązującym prawem. Brak podstaw prawnych do poszerzenia Prognozy i opracowania szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej wg indywidualnych stanowisk osób prywatnych (mieszkańców). Składający uwagę został poinformowany, że Ekofizjografia ta znajduje się w U.M. w Siemianowicach Śl. Refaracie Urbanistyki i Architektury i jest do wglądu dla zainteresowanych.

Treść uwagi: 2.b) „teren objęty planem jest fragmentem korytarza ekologicznego czyli obszaru migracji roślin, zwierząt i grzybów. W prognozie brak danych o migracji”.

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Teren opracowania przylega do terenów otwartych, które mogą stanowić lokalny korytarz ekologiczny, zarówno ustalenia planu jak i Prognoza uwzględniają taką funkcję obszaru. Brak podstaw formalnych do podawania danych o migracji.

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowice przy ul. Św. Huberta 35 wniosło uwagi następującej treści:

Uwaga nr 3

Treść uwagi: „planowana droga KDW rozcina tereny zieleni nieurządzonej i izolacyjnej ZN1 i ZN2, a jednocześnie stanowić będzie dodatkowe źródło negatywnych oddziaływań (hałas, światło, zanieczyszczenia) dla terenów ZN 1 i ZN2.”

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Symbolem KDW oznaczono istniejący jedyny dojazd do działek nr 352/13, nr 440/13 i nr 349/13 częściowo zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, uwzględniono częściowo wniosek z dnia 21.03.2013r. o rezygnację z drogi KDD po istniejącym śladzie ww. dojazdu, który rozdziela teren ZN. Plan nie może pozbawić dojazdu do istniejących działek zabudowanych i przewidzianych do zabudowy. Brak podstaw merytorycznych. W przypadku likwidacji tego dojazdu uwzględniając układ własnościowy, zaszłaby okoliczność wyznaczenia sądownie innego dojazdu koniecznego przez omawiany teren.

R.O.D. "Maluch" w Siemianowicach Śląskich przy ul. Spokojnej poprezez prezesa Antoniego Piecucha wniósł uwagę nastepującej treści:

Uwaga nr 4

Treść uwagi: "W naszej ocenie lepszym rozwiązaniem byłoby zakwalifikowanie tego terenu pod symbolem ZD. Sugerujemy tym samym zapis w planie zagospodarowania przestrzennego dla podanego terenu: "Wyznacza się tereny ogrodów działkowych oznaczone na rysunku planu symbolem ZD":

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona ogrpodów działkowych;

2) adaptacja istniejącego Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Maluch", zagospodarowanie terenów "ogrodu" zgodnie ze statutem i regulaminem stowarzyszenia ogrodów dniałkowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami".

Uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie terenu działki pod zabudowę mieszkaniową jest zgodne z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wniosek w sprawie przeznaczenia terenu działki nr 343/13 należało złożyć przed przystąpieniem do zmiany ww. Studium, która była dokonana dla tego terenu w latach 2008/09 . Brak wniosku i uwag na etapie wyłożenia Studium do publicznego wglądu oznacza akceptację dokonanej zmiany przeznaczenia omawianego terenu. Niniejszy projekt planu uwzględnia istnienie R.O.D. i w przeznaczeniu dopuszczalnym wprowadza zapis: „adaptacja istniejących ogrodów działkowych. Zapis ustaleń projektu planu nie wyklucza zatem możliwości funkcjonowania istniejącego ogrodu działkowego, wprowadza natomiast możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. Poszerza zatem możliwość wykorzystania terenu.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 448/2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

Na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art.3 ust.1 i art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich rozstrzyga

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy

ul. Spokojnej w Siemianowicach Śląskich, przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, będące bezpośrednim skutkiem uchwalenia planu, obejmujące budowę:

1) gminnych dróg publicznych;

2) sieci wodociągowej;

3) sieci kanalizacji sanitarnej;

4) sieci kanalizacji deszczowej;

5) sieci odwodnienia terenu.

2. Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w ust.1 będą:

1) budżet Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, w tym środki wniesione do budżetu ze sprzedaży gruntów gminnych;

2) środki zewnętrzne obejmujące m.in.:

a) dotacje samorządu województwa,

b) dotacje unijne,

c) dotacje i pożyczki z funduszy celowych,

d) inne kredyty i pożyczki bankowe,

e) inne środki zewnętrzne;

3) fundusze prywatne oraz udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym, w tym w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Inwestycje wymienione w ust.1 będą realizowane sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz w oparciu o aktualne potrzeby mieszkańców określone w budżetach rocznych.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »