| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZE/26/R/2013 Burmistrza Pszczyny; Wójta Gminy Kobiór

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Kobiór zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej na okres od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r

Na podstawie uchwały nr XXXVII/468/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przejęcia przez gminę Pszczyna od gminy Kobiór zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie uchwały nr XXVIII/204/13 Rady Gminy Kobiór z dnia 19 grudnia 2013 r. W sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Pszczyna na realizację zadania oświatowego, zawarte pomiędzy gminą Pszczyna reprezentowaną przez Pana Dariusza Skrobola - Burmistrza Pszczyny a gminą Kobiór reprezentowaną przez Pana Stefana Ryta - Wójta Gminy Kobiór.

§ 1. 1. Gmina Kobiór powierza gminie Pszczyna, na czas określony, zadanie publiczne w zakresie nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej, a gmina Pszczyna je przejmuje.

2. Uwzględniając wniosek przełożonego Zboru Kościoła Wolnych Chrześcijan w Piasku w sprawie przyznania 6/18 etatu i 1/22 etatu na realizację nauki religii w roku szkolnym 2013/2014 dla 30 uczniów w tym 8 dzieci wychowania przedszkolnego pobierających naukę w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez: gminę Pszczyna, gminę Czechowice-Dziedzice, gminę Bojszowy oraz Powiat Pszczyński w miesiącu wrześniu 2013 r. oraz dla 31 uczniów w tym 9 dzieci wychowania przedszkolnego pobierających naukę w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez: gminę Pszczyna, gminę Czechowice-Dziedzice, gminę Bojszowy, gminę Kobiór oraz Powiat Pszczyński od miesiąca października 2013 r. wyraża się zgodę na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan, w wymiarze 6/18 etatu i 1/22 etatu nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym - Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku, ul. Szkolna 4 na zasadzie proporcjonalności do liczby uczniów danej gminy.

3. Lekcje religii realizowane są w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym zlokalizowanym w siedzibie Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w Piasku, ul. Katowicka 59.

4. Nauka religii w punkcie katechetycznym odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do niej.

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 1, a które ponosi gmina Pszczyna obejmują: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika; § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne; § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne; § 4120 składki na Fundusz Pracy; § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

2. Gmina Kobiór zobowiązuje się przekazać gminie Pszczyna dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Kobiór, w roku szkolnym 2013/2014 tj. za 1 ucznia
w wysokości: 156,21 zł (za okres od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r.).

3. Gmina Kobiór zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2,
na rachunek Urzędu Miejskiego w Pszczynie: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 jednorazowo za okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

4. W przypadku braku zapłaty w terminach określonych w ust. 3 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 4. 1. Kwota wskazana w § 3 ust. 2 ulegnie zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2013 zostanie wykorzystana do dnia 31.12.2013 r.

3. Otrzymana kwota dotacji zostanie rozliczona w terminie do dnia 15.01.2014 r.

4. Podstawą rozliczenia będzie sprawozdanie w formie pisemnej, przedstawiające koszty zatrudnienia nauczyciela w punkcie katechetycznym, w rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzenia oraz miesiące, za które wynagrodzenie zostało wypłacone.

5. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa
w § 4 ust. 4, będzie wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Kobiór dokona wpłaty należnej kwoty do dnia 31.01.2014 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie gmina Kobiór zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

6. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa
w § 4 ust. 4, będzie niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Pszczyna dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 31.01.2014 r. W przypadku
nie uregulowania płatności w powyższym terminie gmina Pszczyna zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 5. 1. Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w roku szkolnym 2013/2014 tj. na okres
od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Ze strony gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pan Marian Grygier, Dyrektor Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, tel. 32 210-21-93.

3. Ze strony gminy Kobiór za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pan Bronisław Gembalczyk – Sekretarz Gminy.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
na wniosek gminy Pszczyna.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2013 r.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,
po dwa dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Kobiór


Stefan Ryt

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol


Załącznik do Porozumienia Nr PZE/26/R/2013
Burmistrza Pszczyny i Wójta Gminy Kobiór
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Kalkulacja kosztów zatrudnienia nauczyciela - nauczanie religii Kościoła Wolnych Chrześcijan.

Nauczyciel religii – Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku.

Wymiar zatrudnienia: 6/18

październik
2013 r.

listopad
2013 r.

grudzień
2013 r.


Stawka zasadnicza


777,00 zł


777,00 zł


777,00 zł


Wysługa 0% i 3%


0,00 zł


23,30 zł


23,30 zł


Motywacyjny


30,00 zł


30,00 zł


30,00 zł


Łącznie:


807,00 zł


830,30 zł


830,30 zł


§ 4010


807,00 zł


830,30 zł


830,30 zł


§ 4040


68,12 zł


68,12 zł


68,12 zł


§ 4110


150,43 zł


154,44 zł


154,44 zł


§ 4120


21,44 zł


22,01 zł


22,01 zł


§ 4440


80,00 zł


80,00 zł


80,00 zł


Łącznie:


1 126,99 zł


1 154,87 zł


1 154,87 zł

ilość dzieci pobierających
naukę / w tym ilość uczniów z gminy Kobiór


22/1


22/1


22/1


miesięczna kwota dotacji


51,23 zł


52,49 zł


52,49 zł

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »