| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZE/26/R/2013 Burmistrza Pszczyny; Wójta Gminy Kobiór

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Kobiór zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej na okres od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r

Na podstawie uchwały nr XXXVII/468/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przejęcia przez gminę Pszczyna od gminy Kobiór zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie uchwały nr XXVIII/204/13 Rady Gminy Kobiór z dnia 19 grudnia 2013 r. W sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Pszczyna na realizację zadania oświatowego, zawarte pomiędzy gminą Pszczyna reprezentowaną przez Pana Dariusza Skrobola - Burmistrza Pszczyny a gminą Kobiór reprezentowaną przez Pana Stefana Ryta - Wójta Gminy Kobiór.

§ 1. 1. Gmina Kobiór powierza gminie Pszczyna, na czas określony, zadanie publiczne w zakresie nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej, a gmina Pszczyna je przejmuje.

2. Uwzględniając wniosek przełożonego Zboru Kościoła Wolnych Chrześcijan w Piasku w sprawie przyznania 6/18 etatu i 1/22 etatu na realizację nauki religii w roku szkolnym 2013/2014 dla 30 uczniów w tym 8 dzieci wychowania przedszkolnego pobierających naukę w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez: gminę Pszczyna, gminę Czechowice-Dziedzice, gminę Bojszowy oraz Powiat Pszczyński w miesiącu wrześniu 2013 r. oraz dla 31 uczniów w tym 9 dzieci wychowania przedszkolnego pobierających naukę w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez: gminę Pszczyna, gminę Czechowice-Dziedzice, gminę Bojszowy, gminę Kobiór oraz Powiat Pszczyński od miesiąca października 2013 r. wyraża się zgodę na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan, w wymiarze 6/18 etatu i 1/22 etatu nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym - Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku, ul. Szkolna 4 na zasadzie proporcjonalności do liczby uczniów danej gminy.

3. Lekcje religii realizowane są w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym zlokalizowanym w siedzibie Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w Piasku, ul. Katowicka 59.

4. Nauka religii w punkcie katechetycznym odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do niej.

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 1, a które ponosi gmina Pszczyna obejmują: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika; § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne; § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne; § 4120 składki na Fundusz Pracy; § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

2. Gmina Kobiór zobowiązuje się przekazać gminie Pszczyna dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Kobiór, w roku szkolnym 2013/2014 tj. za 1 ucznia
w wysokości: 156,21 zł (za okres od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r.).

3. Gmina Kobiór zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2,
na rachunek Urzędu Miejskiego w Pszczynie: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 jednorazowo za okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

4. W przypadku braku zapłaty w terminach określonych w ust. 3 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 4. 1. Kwota wskazana w § 3 ust. 2 ulegnie zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2013 zostanie wykorzystana do dnia 31.12.2013 r.

3. Otrzymana kwota dotacji zostanie rozliczona w terminie do dnia 15.01.2014 r.

4. Podstawą rozliczenia będzie sprawozdanie w formie pisemnej, przedstawiające koszty zatrudnienia nauczyciela w punkcie katechetycznym, w rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzenia oraz miesiące, za które wynagrodzenie zostało wypłacone.

5. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa
w § 4 ust. 4, będzie wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Kobiór dokona wpłaty należnej kwoty do dnia 31.01.2014 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie gmina Kobiór zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

6. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa
w § 4 ust. 4, będzie niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Pszczyna dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 31.01.2014 r. W przypadku
nie uregulowania płatności w powyższym terminie gmina Pszczyna zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 5. 1. Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w roku szkolnym 2013/2014 tj. na okres
od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Ze strony gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pan Marian Grygier, Dyrektor Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, tel. 32 210-21-93.

3. Ze strony gminy Kobiór za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pan Bronisław Gembalczyk – Sekretarz Gminy.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
na wniosek gminy Pszczyna.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2013 r.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,
po dwa dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Kobiór


Stefan Ryt

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol


Załącznik do Porozumienia Nr PZE/26/R/2013
Burmistrza Pszczyny i Wójta Gminy Kobiór
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Kalkulacja kosztów zatrudnienia nauczyciela - nauczanie religii Kościoła Wolnych Chrześcijan.

Nauczyciel religii – Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku.

Wymiar zatrudnienia: 6/18

październik
2013 r.

listopad
2013 r.

grudzień
2013 r.


Stawka zasadnicza


777,00 zł


777,00 zł


777,00 zł


Wysługa 0% i 3%


0,00 zł


23,30 zł


23,30 zł


Motywacyjny


30,00 zł


30,00 zł


30,00 zł


Łącznie:


807,00 zł


830,30 zł


830,30 zł


§ 4010


807,00 zł


830,30 zł


830,30 zł


§ 4040


68,12 zł


68,12 zł


68,12 zł


§ 4110


150,43 zł


154,44 zł


154,44 zł


§ 4120


21,44 zł


22,01 zł


22,01 zł


§ 4440


80,00 zł


80,00 zł


80,00 zł


Łącznie:


1 126,99 zł


1 154,87 zł


1 154,87 zł

ilość dzieci pobierających
naukę / w tym ilość uczniów z gminy Kobiór


22/1


22/1


22/1


miesięczna kwota dotacji


51,23 zł


52,49 zł


52,49 zł

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »