| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/318/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)

Rada Miasta i Gminy w Pilicy
uchwala:

§ 1

W uchwale nr XXIX/231/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

a) Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 32.059 zł

W dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 32.059 zł z tytułu zwiększenia przyznanej subwencji ogólnej na podstawie pisma Nr ST/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 r.

b) Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 32.059 zł

W tym: W dziale 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

o kwotę 10.059 zł

z przeznaczeniem na dotacje dla OSP.

c) Zmniejszyć dochody majątkowe

W dziale 630 - Turystyka o kwotę 1.750.000 zł z tytułu dotacji otrzymanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn.”Rewitalizacja rynku w Pilicy” w wyniku przesunięcia części zadania na rok 2014.

d) Zmniejszyć wydatki majątkowe

W dziale 630 -Turystyka Rozdz. 63095 - Pozostała działalność o kwotę 600.000 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

o kwotę 1.150.000 zł.

e) Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki bieżące

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401- Świetlice szkolne

o kwotę 10.000 zł.

Zmniejszyć wydatki majątkowe

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

o kwotę 145.750 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 135.750 zł. W tym:

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz.60017 - Drogi wewnętrzne

o kwotę 1.200 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie usług remontowych.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75022 - Rady gmin

o kwotę 6.000 zł

z przeznaczeniem na zakup usług.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin

o kwotę 47.000 zł

z przeznaczeniem na zakup usług, PFRON, delegacje służbowe.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

o kwotę 10.000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie usług remontowych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

o kwotę 8.000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty dotacji do ścieków.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

o kwotę 27.200 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na utrzymanie czystości.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 - Biblioteki

o kwotę 30.000 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

o kwotę 6.350 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

o kwotę 20.000 zł

z przeznaczeniem na dotacje dla OSP.

f) Dokonać zwiększenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych o kwotę 6.700 zł.

W tym: Zespół Szkół Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Pilicy o kwotę 3.200 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dzwono-Sierbowicach o kwotę 2.000 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sławniowie o kwotę 1.000 zł.

Przedszkole w Pilicy o kwotę 500 zł.

Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały obrazuje postać załącznika nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach.

Zmiany zawarte w pkt A) i C) obrazuje załącznik Nr 1- Dochody do niniejszej uchwały

Zmiany zawarte w pkt B), D) i E) obrazuje załącznik: Nr 2 - Wydatki

Zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych zawarte w pkt C) i D) ujęte zostały w załączniku Nr 3 – Wykaz zadań Inwestycyjnych.

Zmiany wysokości dotacji zawarte w pkt B) i E) ujęte zostały w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały i który obrazuje załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/231/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2013.

Plan budżetu po zmianach: DOCHODY - 25.155.936 zł. WYDATKI - 25.815.936 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy


Jan Pająk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/318/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dochody

infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/318/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wydatki

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/318/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013

L.p.

Nazwa zadania

Wartość

Zmiana

Po zmianie

1

- Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap II

888 000

888 000

2

- Rewitalizacja rynku w Pilicy

1 195 000

-600 000

595 000

3

- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy

7 000

7 000

4

- Przebudowa sieci wodociągowej w Ul. Klasztornej, Reformackiej, Targowej, 17-stycznia w Pilicy

58 671

58 671

5

- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Pilicy

23 370

23 370

6

- Przebudowa sieci wodociągowej w Biskupicach w Pilicy

5 535

5 535

7

- Instalacja gazowa z wyposażeniem dla stołówki szkolnej w Pilicy

54 800

54 800

8

- Dokumentacje projektowe dróg Gminnych Nr 641226S,641001S, 641008S , 641004S

97 500

97 500

9

- Wykup gruntów

25 000

25 000

10

- Rozbudowa i przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Kocikowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

534 713

534 713

11

- Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w miejscowości Dzwono - Sierbowice, gmina Pilica z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

646 100

646 100

12

- Wiaty przystankowe

15 900

15 900

13

- Przebudowa(modernizacja) oczyszczalni ścieków w Pilicy

1 618 000

-1 295 750

322 250

14

- Budowa otwartego boiska sportowego w Pilicy

846 770

846 770

15

- Projekt "Rybaczówki'" nad zalewem w Pilicy

17 500

17 500

16

- Budowa instalacji gazowej w Zespole Szkół Nr 1 w Pilicy

95 000

95 000

17

- Budowa pompowni w Pilicy(Wilcze Doły)

32 000

32 000

18

- Oprogramowanie księgowe dla ZEAS w Pilicy

11 000

11 000

19

- Monitoring przedszkola w Pilicy

7 000

7 000

20

- Projekt chodnika w Miescowości Smoleń

11 600

11 600

21

- Zakup samochodu bojowego dla OSP Szyce

130 000

20 000

150 000

22

- Projekty przebudów świetlic

25 535

25 535

23

- Zakup kserokopiarki dla ZEAS w Pilicy

4 000

4 000

24

- Monitornig w Szkole Podstawowej Nr 3 w Dzwono - Sierbowicach

9 000

9 000

25

- Koncepcja przebudowy drogi Nr 790 w miejscowości Pilica i Biskupice

23 124

23 124

26

- Budowa sieci wodociągowej w miescowści Cisowa

30 000

30 000

27

- Budowa chodnika przy ulicy Mickiewicza w Pilicy

28 000

28 000

Ogółem zadania inwestycyjne

6 171 859

-1 875 750

4 564 368


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/318/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2013

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/318/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »