| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/250/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. 594 tekst jednolity z póź.zm.) oraz art. 211-224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 tekst jednolity z póź.zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

infoRgrafika

która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Ustala się limity zobowiązań z tytułu: Zaciągnięcia pożyczek w wysokości = 2.960.040,00 w tym: 3 w BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji w wysokości = 2.016.540,00 3 w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości złotych = 943.500,00 Zaciągnięcia kredytów na wkład własny do zadań inwestycyjnych w wysokości = 910.505,88 Ponadto ustala się limit zaciągnięcia kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości = 500.000,00 Natomiast spłaty dotyczyć będą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości = 555.300,00 zł oraz pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zł = 3.315.475,55 zł,
co łącznie daje kwotę = 3.870.775,55 zł.

§ 2.

infoRgrafika

Zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 3.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości = 57.000,00 złotych, które przeznaczone zostaną na realizację programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Ustala się wykaz inwestycji gminnych do realizacji w roku 2014 oraz wysokość nakładów stanowiący załącznik nr 4 do projektu budżetu.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych, oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykaz środków funduszy sołeckich przeznaczonych do realizacji w 2014 r. wg decyzji zebrań wiejskich stanowi załącznik Nr 6.

§ 7. Ustala się dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Gminnej, Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, niepublicznej Szkoły Podstawowej w Soborzycach prowadzonej przez Stowarzyszenie oraz organizacji sportowych działających na terenie gminy Dąbrowa Zielona wg załącznika nr 7.

§ 8. Załącznik Nr 8 stanowi wykaz projektów realizowanych z udziałem środków UE przez jednostki budżetowe działające na terenie gminy (zadania bieżące).

§ 9. Załącznik nr 9 dotyczy planu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Dąbrowie Zielonej.

§ 10. Tworzy się rezerwę celową w wysokości = 27.000,00 zł. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27.000,00 zł. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości = 45.980,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości = 500.000,00

2. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości w kwocie łącznej = 3.870.545,88 zł w tym pożyczek na wyprzedzające finansowanie środków UE do wysokości = 2016.540,00 zł

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach.

4. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Szkop


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/250/2013
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/250/2013
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/250/2013
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/250/2013
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/250/2013
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/250/2013
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/250/2013
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/250/2013
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLV/250/2013
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Monika Jaranowska

Specjalista do spraw kampanii linków sponsorowanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »