| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XVI/113/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (Dz. Urz.Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 38), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXX/237/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/113/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 81). 

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marek Cyl


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XVI/113/11
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
(Tekst jednolity)

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)[1]) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. DZ. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)[2]), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1) prowadzeniem robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż określone w pkt 1-3.

§ 2. Za zajęcie 1 m2 elementów pasa drogowego, o których mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodników, poboczy, placów, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów i zjazdów 6,00 zł;

2) jezdni do 50% szerokości oraz zatoki 7,00 zł;

3) jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia pasa drogowego 9,00 zł;

4) pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt 1- 3 5,00 zł.

§ 3. [3]) . 1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 1 pkt 2 (z wyłączeniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych) ustala się stawki roczne opłat za 1 m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia;

1) w jezdni 14,00 zł;

2) poza jezdnią 10,00 zł;

2. Za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ustala się stawkę roczną opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w jezdni i poza jezdni a 0,10 zł.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana j jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczania urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następującą stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wysokości 3,00 zł.

2. Za każdy dzień zajęcia 1m2 reklamy umieszczonej w pasie drogowym:

a) umieszczone równolegle, prostopadle i ukośnie do osi pasa drogowego 3,00 zł.

b) przenośne ustawione w pasie drogowym 2,00 zł.

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni na:

a) ogródki gastronomiczne, handlowe, usługowe, stragany niebędące obiektami budowlanymi i inne niewymienione 2,00 zł.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXV/221/04 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i uchwała Nr XXVII/231/04 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świerklaniec Nr XXV/221/04 z dnia 2 lipca 2004 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


[1]) Tekst jednolity ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych został ogłoszony w Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.

[2]) Tekst jednolity ustawy z dnia z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym został ogłoszony w Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.

[3]) Zmieniony przez § 1 uchwały Nr XXX/237/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/113/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (Dz.Uz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 81, która weszła w życie z dniem 19.01.2013 r.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »