| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XVI/113/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (Dz. Urz.Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 38), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXX/237/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/113/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 81). 

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marek Cyl


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XVI/113/11
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
(Tekst jednolity)

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)[1]) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. DZ. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)[2]), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1) prowadzeniem robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż określone w pkt 1-3.

§ 2. Za zajęcie 1 m2 elementów pasa drogowego, o których mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodników, poboczy, placów, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów i zjazdów 6,00 zł;

2) jezdni do 50% szerokości oraz zatoki 7,00 zł;

3) jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia pasa drogowego 9,00 zł;

4) pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt 1- 3 5,00 zł.

§ 3. [3]) . 1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 1 pkt 2 (z wyłączeniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych) ustala się stawki roczne opłat za 1 m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia;

1) w jezdni 14,00 zł;

2) poza jezdnią 10,00 zł;

2. Za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ustala się stawkę roczną opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w jezdni i poza jezdni a 0,10 zł.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana j jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczania urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następującą stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wysokości 3,00 zł.

2. Za każdy dzień zajęcia 1m2 reklamy umieszczonej w pasie drogowym:

a) umieszczone równolegle, prostopadle i ukośnie do osi pasa drogowego 3,00 zł.

b) przenośne ustawione w pasie drogowym 2,00 zł.

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni na:

a) ogródki gastronomiczne, handlowe, usługowe, stragany niebędące obiektami budowlanymi i inne niewymienione 2,00 zł.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXV/221/04 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i uchwała Nr XXVII/231/04 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świerklaniec Nr XXV/221/04 z dnia 2 lipca 2004 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


[1]) Tekst jednolity ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych został ogłoszony w Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.

[2]) Tekst jednolity ustawy z dnia z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym został ogłoszony w Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.

[3]) Zmieniony przez § 1 uchwały Nr XXX/237/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/113/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (Dz.Uz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 81, która weszła w życie z dniem 19.01.2013 r.).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »