| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PR/1/2014 Burmistrza Pszczyny; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 7 stycznia 2014r.

w sprawie powierzenia Miejsko - Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej

Powiat powierza a Gmina przyjmuje do realizacji przez Miejsko - Powiatową Bibliotekę Publiczną w Pszczynie zwaną, dalej biblioteką, wykonywanie zadania powiatowej biblioteki publicznej, określonych w załączniku nr 1 do porozumienia.

§ 2.

Z tytułu wykonywania zadań określonych w §1 Powiat przekaże Gminie w 2014 r. dotację celową w kwocie 95.000 zł. Wysokość dotacji na lata następne będzie każdorazowo uzgadniana przez Gminę i Powiat. Środki przekazywane będą miesięcznie w wysokości 1/12 uzgodnionej kwoty do 20. dnia każdego miesiąca na rachunek budżetu Gminy, z tym że rata za miesiąc styczeń 2014 r. zostanie przekazana w terminie siedmiu dni od daty podpisania niniejszego porozumienia.

§ 3.

1. Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań biblioteki powiatowej określa roczny plan finansowy, opracowany przez Dyrektora Biblioteki na podstawie informacji Gminy, po dokonanych uzgodnieniach z Powiatem co do wielkości środków przyznawanych na ten cel przez Powiat.

2. Ustala się, że plan finansowy, o którym mowa w ust. 1 może obejmować następujące grupy wydatków:

a) wynagrodzenie dla pracowników, którym rozszerzono zakres obowiązków o zadania na rzecz biblioteki powiatowej;

b) wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w celu realizacji zadań na rzecz biblioteki powiatowej;

c) obligatoryjne opłaty i składki (ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych) od w/w wynagrodzeń;

d) podróże służbowe;

e) działalność edukacyjną, informacyjną, kulturalną oraz szkoleniową;

f) na inwestycje i remonty w części dotyczącej działań na rzecz Powiatu;

g) prenumeratę periodyków naukowych i czasopism;

h) zakup materiałów bibliotecznych;

i) inne potrzeby uzgodnione między stronami porozumienia i umieszczone w rocznym planie wydatków.

§ 4.

1. Dyrektor Biblioteki składa Powiatowi roczne sprawozdanie rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych zadań, zgodnie z zasadami i terminami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

2. Powiat ma prawo do wnioskowania o dodatkowe informacje i sprawozdania, z realizacji powierzonych zadań, a w razie uzasadnionej potrzeby może wnosić o dokumentację dotyczącą sposobu wykonywania zadań biblioteki powiatowej.

§ 5.

Zadania powiatowej biblioteki publicznej wykonywane są przez pracowników specjalnie w tym celu zatrudnionych przez Dyrektora Biblioteki oraz przez dotychczasowych pracowników Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej, którym poszerzono zakres obowiązków o zadania związane z opieką nad powiatową siecią bibliotek publicznych.

§ 6.

Wszystkie spory w sprawach merytorycznych związanych z działalnością Biblioteki będą rozstrzygane przez strony porozumienia, po zasięgnięciu opinii Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

§ 7.

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Traci moc porozumienie zawarte w dniu 07.01.2013 r. między Powiatem a Gminą.

3. Porozumienie może zostać rozwiązane po upływie półrocznego okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

4. O rozwiązaniu porozumienia strony zawiadamiają Bibliotekę Śląską w Katowicach.

§ 8.

Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla:

- Gminy,

- Powiatu,

- Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie,

- Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

§ 9.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ


Dariusz Skrobol

STAROSTA


Paweł Sadza


WICESTAROSTA


Grzegorz Nogły


Załącznik do Porozumienia Nr PR/1/2013
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 7 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »