| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXII/889/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Czeladź dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Czeladź przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 90 ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2) ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

3) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta Czeladź,

4) przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole niepubliczne prowadzone przez osobę prawną lub fizyczną wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Czeladź,

5) innej formie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 7 ustawy wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Czeladzi,,

6) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osoby prawne i fizyczne prowadzące niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego nie będące jednostką samorządu terytorialnego,

7) wydatkach bieżących – rozumie się przez to wydatki, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych,

8) uczniach – należy przez to rozumieć wychowanków niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego,

9) organie dotującym – należy przez to rozumieć Gminę Czeladź.

10) roku – rozumie się przez to rok kalendarzowy.

§ 2. 1. Dotacja z budżetu Gminy Czeladź przyznawana jest pod warunkiem, że organ prowadzący przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, przekaże Burmistrzowi informację o planowanej liczbie uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 organ prowadzący przedstawi w formie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Do czasu ustalenia podstawy obliczenia dotacji, środki przekazywane są zaliczkowo w wysokości podstawy z roku poprzedniego.

4. Po ustaleniu podstawy obliczenia dotacji przypadającej na jednego ucznia w bieżącym roku następuje wyrównanie kwoty dotacji przekazywanej zaliczkowo. W przypadku przekazania dotacji w wysokości wyższej od należnej kwota nadpłaty zostaje zaliczona w poczet dotacji należnej na następny miesiąc. W przypadku wypłacenia kwoty niższej od należnej – kwota ta zostaje wyrównana.

§ 3. 1. Podstawę obliczenia dotacji dla przedszkola, stanowi 75% ustalonych w budżecie organu dotującego wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody organu dotującego, a także o kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymanej przez organ dotujący, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Na ucznia niepełnosprawnego udzielana jest dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

§ 4. 1. Podstawę obliczenia dotacji dla innej formy wychowania przedszkolnego, stanowi 40 % ustalonych w budżecie organu dotującego wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody organu dotującego, w przeliczeniu na jednego ucznia, a także o kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymanej przez organ dotujący z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Na ucznia niepełnosprawnego udzielana jest dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

§ 5. 1. Dotacja przekazywana jest w 12 miesięcznych częściach na rachunek bankowy przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wskazany przez organ prowadzący we wniosku o udzielenie dotacji.

2. Dotacja przekazywana jest w terminie, o którym mowa w art. 90 ust. 3c ustawy.

3. Wniosek o udzielenie miesięcznej części dotacji, organ prowadzący lub osoba przez niego upoważniona składa do Burmistrza, do 10 dnia każdego miesiąca.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 6. 1. W przypadku zmiany, w trakcie roku kalendarzowego, ustalonych w budżecie organu dotującego wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez organ dotujący, zmianie ulega podstawa ustalania wysokości dotacji .

2. Zmiana podstawy ustalania wysokości dotacji na jednego ucznia następuje ponadto w związku ze zmieniającą się liczbą uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czeladź i tak:

1) w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia włącznie obowiązuje liczba uczniów według stanu na dzień 1 stycznia,

2) od 1 września do 31 grudnia – według stanu na dzień 1 września danego roku kalendarzowego.

3. Organ dotujący, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej organu prowadzącego o zmianie wysokości kwoty należnej dotacji, w przypadku wprowadzenia zmian do podstawy ustalenia wysokości dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 7. 1. Podmiot otrzymujący dotację przekazuje Burmistrzowi rozliczenie wykorzystania dotacji do dnia 15 stycznia następnego roku .

2. W przypadku, gdy niepubliczne przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego kończy działalność w trakcie roku kalendarzowego, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.

3. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu organu dotującego wraz z odsetkami.

5. Zasady zwrotu dotacji reguluje ustawa o finansach publicznych.

§ 8. 1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, związanych z dofinansowaniem realizacji ich zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, o których mowa w art. 90, ust. 3d  ustawy, a prawidłowość jej wykorzystania podlega kontroli.

2. Zakres kontroli wykorzystania dotacji obejmuje:

1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanej w informacjach, o których mowa w § 6 uchwały, na podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji,

2) prawidłowość wykorzystania przyznanej dotacji na wydatki bieżące przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,

3) zgodność przedłożonych rozliczeń wykorzystania dotacji, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 uchwały, z dokumentacją organizacyjną i finansową.

§ 9. 1. Do przeprowadzenia kontroli przez osobę kontrolującą uprawnia imienne upoważnienie Burmistrza, a w przypadku konieczności dostępu do informacji niejawnych - także poświadczenie bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach.

2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:

1) wskazanie osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli,

2) zakres i tematykę kontroli,

3) termin rozpoczęcia kontroli i termin planowanego zakończenia kontroli.

§ 10. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia osobie kontrolującej warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w tym w szczególności:

1) przedstawia żądane dokumenty dotyczące przedmiotu kontroli,

2) ułatwia terminowe udzielenie wyjaśnień przez pracowników kontrolowanej jednostki.

§ 11. 1. Osoba kontrolująca dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie dowodów, którymi mogą być w szczególności dokumenty i dowody rzeczowe, księgi rachunkowe, dane ewidencyjne i sprawozdawcze, oględziny, zeznania świadków, jak również pisemne wyjaśnienia i oświadczenia.

2. Osoba kontrolująca może żądać sporządzenia niezbędnych dla osiągnięcia celów kontroli odpisów, wyciągów lub kserokopii dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

§ 12. 1. Z przebiegu kontroli sporządza się protokół, który zawiera:

1) datę jego sporządzenia,

2) oznaczenie kontrolowanej jednostki,

3) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli z uwzględnieniem przerw w trakcie kontroli,

4) wskazanie imienia i nazwiska osoby kontrolującej wraz z podaniem stanowiska służbowego,

5) wskazanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Burmistrza,

6) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą,

7) zwięzły opis jednostki kontrolowanej, z uwzględnieniem podstaw prawnych jej funkcjonowania,

8) wskazanie imienia i nazwiska kierownika kontrolowanej jednostki,

9) wskazanie imienia i nazwiska głównego księgowego kontrolowanej jednostki,

10) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku czynności kontrolnych,

11) spis załączników stanowiących część składową protokołu,

12) informację o liczbie egzemplarzy sporządzonego protokołu kontroli,

13) informację o przysługujących kierownikowi jednostki kontrolowanej prawach i obowiązkach związanych z podpisaniem lub odmową podpisania protokołu kontroli,

14) informację o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do opisu stanu faktycznego zawartego w protokole kontroli,

15) datę i miejsce podpisania protokołu kontroli.

2. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla jednostki kontrolowanej i dwa egzemplarze dla jednostki kontrolującej .

3. Protokół kontroli zostaje przekazany jednostce kontrolowanej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia kontroli.

§ 13. 1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu .

3. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 14. 1. Traci moc Uchwała Nr XX/246/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 października 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu jej wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 280, poz. 4703)

2. Traci moc Uchwała Nr LXII//1092/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego – zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Czeladź (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 42, poz. 633 z późn. zm.)

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/889/2013
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/889/2013
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/889/2013
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »