| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXII/889/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Czeladź dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Czeladź przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 90 ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2) ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

3) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta Czeladź,

4) przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole niepubliczne prowadzone przez osobę prawną lub fizyczną wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Czeladź,

5) innej formie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 7 ustawy wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Czeladzi,,

6) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osoby prawne i fizyczne prowadzące niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego nie będące jednostką samorządu terytorialnego,

7) wydatkach bieżących – rozumie się przez to wydatki, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych,

8) uczniach – należy przez to rozumieć wychowanków niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego,

9) organie dotującym – należy przez to rozumieć Gminę Czeladź.

10) roku – rozumie się przez to rok kalendarzowy.

§ 2. 1. Dotacja z budżetu Gminy Czeladź przyznawana jest pod warunkiem, że organ prowadzący przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, przekaże Burmistrzowi informację o planowanej liczbie uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 organ prowadzący przedstawi w formie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Do czasu ustalenia podstawy obliczenia dotacji, środki przekazywane są zaliczkowo w wysokości podstawy z roku poprzedniego.

4. Po ustaleniu podstawy obliczenia dotacji przypadającej na jednego ucznia w bieżącym roku następuje wyrównanie kwoty dotacji przekazywanej zaliczkowo. W przypadku przekazania dotacji w wysokości wyższej od należnej kwota nadpłaty zostaje zaliczona w poczet dotacji należnej na następny miesiąc. W przypadku wypłacenia kwoty niższej od należnej – kwota ta zostaje wyrównana.

§ 3. 1. Podstawę obliczenia dotacji dla przedszkola, stanowi 75% ustalonych w budżecie organu dotującego wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody organu dotującego, a także o kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymanej przez organ dotujący, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Na ucznia niepełnosprawnego udzielana jest dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

§ 4. 1. Podstawę obliczenia dotacji dla innej formy wychowania przedszkolnego, stanowi 40 % ustalonych w budżecie organu dotującego wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody organu dotującego, w przeliczeniu na jednego ucznia, a także o kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymanej przez organ dotujący z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Na ucznia niepełnosprawnego udzielana jest dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

§ 5. 1. Dotacja przekazywana jest w 12 miesięcznych częściach na rachunek bankowy przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wskazany przez organ prowadzący we wniosku o udzielenie dotacji.

2. Dotacja przekazywana jest w terminie, o którym mowa w art. 90 ust. 3c ustawy.

3. Wniosek o udzielenie miesięcznej części dotacji, organ prowadzący lub osoba przez niego upoważniona składa do Burmistrza, do 10 dnia każdego miesiąca.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 6. 1. W przypadku zmiany, w trakcie roku kalendarzowego, ustalonych w budżecie organu dotującego wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez organ dotujący, zmianie ulega podstawa ustalania wysokości dotacji .

2. Zmiana podstawy ustalania wysokości dotacji na jednego ucznia następuje ponadto w związku ze zmieniającą się liczbą uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czeladź i tak:

1) w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia włącznie obowiązuje liczba uczniów według stanu na dzień 1 stycznia,

2) od 1 września do 31 grudnia – według stanu na dzień 1 września danego roku kalendarzowego.

3. Organ dotujący, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej organu prowadzącego o zmianie wysokości kwoty należnej dotacji, w przypadku wprowadzenia zmian do podstawy ustalenia wysokości dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 7. 1. Podmiot otrzymujący dotację przekazuje Burmistrzowi rozliczenie wykorzystania dotacji do dnia 15 stycznia następnego roku .

2. W przypadku, gdy niepubliczne przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego kończy działalność w trakcie roku kalendarzowego, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.

3. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu organu dotującego wraz z odsetkami.

5. Zasady zwrotu dotacji reguluje ustawa o finansach publicznych.

§ 8. 1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, związanych z dofinansowaniem realizacji ich zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, o których mowa w art. 90, ust. 3d  ustawy, a prawidłowość jej wykorzystania podlega kontroli.

2. Zakres kontroli wykorzystania dotacji obejmuje:

1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanej w informacjach, o których mowa w § 6 uchwały, na podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji,

2) prawidłowość wykorzystania przyznanej dotacji na wydatki bieżące przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,

3) zgodność przedłożonych rozliczeń wykorzystania dotacji, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 uchwały, z dokumentacją organizacyjną i finansową.

§ 9. 1. Do przeprowadzenia kontroli przez osobę kontrolującą uprawnia imienne upoważnienie Burmistrza, a w przypadku konieczności dostępu do informacji niejawnych - także poświadczenie bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach.

2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:

1) wskazanie osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli,

2) zakres i tematykę kontroli,

3) termin rozpoczęcia kontroli i termin planowanego zakończenia kontroli.

§ 10. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia osobie kontrolującej warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w tym w szczególności:

1) przedstawia żądane dokumenty dotyczące przedmiotu kontroli,

2) ułatwia terminowe udzielenie wyjaśnień przez pracowników kontrolowanej jednostki.

§ 11. 1. Osoba kontrolująca dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie dowodów, którymi mogą być w szczególności dokumenty i dowody rzeczowe, księgi rachunkowe, dane ewidencyjne i sprawozdawcze, oględziny, zeznania świadków, jak również pisemne wyjaśnienia i oświadczenia.

2. Osoba kontrolująca może żądać sporządzenia niezbędnych dla osiągnięcia celów kontroli odpisów, wyciągów lub kserokopii dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

§ 12. 1. Z przebiegu kontroli sporządza się protokół, który zawiera:

1) datę jego sporządzenia,

2) oznaczenie kontrolowanej jednostki,

3) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli z uwzględnieniem przerw w trakcie kontroli,

4) wskazanie imienia i nazwiska osoby kontrolującej wraz z podaniem stanowiska służbowego,

5) wskazanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Burmistrza,

6) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą,

7) zwięzły opis jednostki kontrolowanej, z uwzględnieniem podstaw prawnych jej funkcjonowania,

8) wskazanie imienia i nazwiska kierownika kontrolowanej jednostki,

9) wskazanie imienia i nazwiska głównego księgowego kontrolowanej jednostki,

10) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku czynności kontrolnych,

11) spis załączników stanowiących część składową protokołu,

12) informację o liczbie egzemplarzy sporządzonego protokołu kontroli,

13) informację o przysługujących kierownikowi jednostki kontrolowanej prawach i obowiązkach związanych z podpisaniem lub odmową podpisania protokołu kontroli,

14) informację o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do opisu stanu faktycznego zawartego w protokole kontroli,

15) datę i miejsce podpisania protokołu kontroli.

2. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla jednostki kontrolowanej i dwa egzemplarze dla jednostki kontrolującej .

3. Protokół kontroli zostaje przekazany jednostce kontrolowanej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia kontroli.

§ 13. 1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu .

3. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 14. 1. Traci moc Uchwała Nr XX/246/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 października 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu jej wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 280, poz. 4703)

2. Traci moc Uchwała Nr LXII//1092/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego – zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Czeladź (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 42, poz. 633 z późn. zm.)

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/889/2013
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/889/2013
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/889/2013
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »