| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/196/2013 Rada Gminy Żarnowiec

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarnowiec na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4,pkt9, lit. ”d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.  594) ,oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art.222,art. 235,art.236 art. 237, art.242,art.258 art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz.885 ) Rada Gminy w Żarnowcu uchwala, co następuje ; z tego :

1) ) dochody bieżące                             11.945.623,00 zł,

2) ) dochody majątkowe               3.617.209,00 zł,                       zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 1.

§ 2. Ustala  wydatki budżetu w kwocie                                                                        17.607.334,00 zł, z tego :

1) wydatki bieżące w kwocie                             11.932.334,00  zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie                                                                       5.675.000,00   zł,                zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 2 .

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie                                             2.044.502,00  zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 2.044.502,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody  budżetu w kwotach :

1) Przychody                                                                                                 2.048.577,00 zł,

- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2.048.577,00 zł,

2) Rozchody                                                                                                     4.075,00 zł,

- spłata pożyczki – 4.075,00 zł,                  zgodnie z załącznikiem  Nr 3

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie                                                                                                 110.000,00 zł,

2) celową w kwocie                                                                                             40.000,00 zł,

a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 40.000 zł,

§ 6. Dochody i wydatki obejmują :

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu  na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii                   Zgodnie z załącznikiem Nr4

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.                     Zgodnie z załącznikiem Nr 5

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami  tej administracji .                   Zgodnie z załącznikiem 6

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub                        porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                    Zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7. Ustala się dotacje :

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w kwocie                                                                        634.008,00 zł,

b) przedmiotowe w kwocie                                                                             160.000,00 zł,

b) celowe na zadania własne w kwocie                                                       1.270.000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe w kwocie                                                                                         315.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8. Ustala się wydatki:

a) na  zadania realizowane ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim Dz. U. Nr 52 ,poz.420 w kwocie                                                                                                         205.036,45 zł,                            Zgodnie z załącznikiem Nr 9 §  9. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w kwotach :

1) przychody                                                                                               929.000,00 zł,

2) koszty                                                                                                    929.000,00 zł,                                                                                 Zgodnie z załącznikiem Nr 10 §  10.Ustala się limity zobowiązań:

a) z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w 2014 r. na pokrycie występującego w ciągu        roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1.000.000  zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie   4.075,00 zł,

d) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000 zł,

e) udzielania pożyczek do kwoty 700.000 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnowiec do:

1) Dokonywania zmian w planie wydatków  :

a) bieżących w ramach działu w zakresie środków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych,                  b/ polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w ramach działu                      oraz przesunięciach  powodujących utworzenie nowego wydatku majątkowego                  c/ polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi z wyłączeniem  przeniesień wydatków między działami,

2) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu               do wysokości  1.000.000,00 zł,

3) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych               na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do wysokości 500.000 zł,

5) Udzielania pożyczek do wysokości 700.000 zł,

6) Przekazania  kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do ;

1. dokonywania przeniesień w planie wydatków  bieżących :    a/w obrębie grupy wynagrodzenia, składki od nich naliczone-w granicach rozdziału wydatków,    b/w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej                    c/               przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,                     których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla                          zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają                         poza rok budżetowy na łączną kwotę 3.000.000 zł,

§ 12. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy a/uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym     samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym b/uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych z poprzednich lat budżetowych stanowią dochody budżety gminy roku bieżącego

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec .

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Słaboń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/196/2013
Rada Gminy Żarnowiec
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/196/2013
Rada Gminy Żarnowiec
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/196/2013
Rada Gminy Żarnowiec
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/196/2013
Rada Gminy Żarnowiec
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/196/2013
Rada Gminy Żarnowiec
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/196/2013
Rada Gminy Żarnowiec
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/196/2013
Rada Gminy Żarnowiec
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/196/2013
Rada Gminy Żarnowiec
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/196/2013
Rada Gminy Żarnowiec
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/196/2013
Rada Gminy Żarnowiec
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »