| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/196/2013 Rada Gminy Żarnowiec

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarnowiec na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4,pkt9, lit. ”d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.  594) ,oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art.222,art. 235,art.236 art. 237, art.242,art.258 art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz.885 ) Rada Gminy w Żarnowcu uchwala, co następuje ; z tego :

1) ) dochody bieżące                             11.945.623,00 zł,

2) ) dochody majątkowe               3.617.209,00 zł,                       zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 1.

§ 2. Ustala  wydatki budżetu w kwocie                                                                        17.607.334,00 zł, z tego :

1) wydatki bieżące w kwocie                             11.932.334,00  zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie                                                                       5.675.000,00   zł,                zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 2 .

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie                                             2.044.502,00  zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 2.044.502,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody  budżetu w kwotach :

1) Przychody                                                                                                 2.048.577,00 zł,

- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2.048.577,00 zł,

2) Rozchody                                                                                                     4.075,00 zł,

- spłata pożyczki – 4.075,00 zł,                  zgodnie z załącznikiem  Nr 3

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie                                                                                                 110.000,00 zł,

2) celową w kwocie                                                                                             40.000,00 zł,

a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 40.000 zł,

§ 6. Dochody i wydatki obejmują :

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu  na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii                   Zgodnie z załącznikiem Nr4

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.                     Zgodnie z załącznikiem Nr 5

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami  tej administracji .                   Zgodnie z załącznikiem 6

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub                        porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                    Zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7. Ustala się dotacje :

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w kwocie                                                                        634.008,00 zł,

b) przedmiotowe w kwocie                                                                             160.000,00 zł,

b) celowe na zadania własne w kwocie                                                       1.270.000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe w kwocie                                                                                         315.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8. Ustala się wydatki:

a) na  zadania realizowane ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim Dz. U. Nr 52 ,poz.420 w kwocie                                                                                                         205.036,45 zł,                            Zgodnie z załącznikiem Nr 9 §  9. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w kwotach :

1) przychody                                                                                               929.000,00 zł,

2) koszty                                                                                                    929.000,00 zł,                                                                                 Zgodnie z załącznikiem Nr 10 §  10.Ustala się limity zobowiązań:

a) z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w 2014 r. na pokrycie występującego w ciągu        roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1.000.000  zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie   4.075,00 zł,

d) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000 zł,

e) udzielania pożyczek do kwoty 700.000 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnowiec do:

1) Dokonywania zmian w planie wydatków  :

a) bieżących w ramach działu w zakresie środków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych,                  b/ polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w ramach działu                      oraz przesunięciach  powodujących utworzenie nowego wydatku majątkowego                  c/ polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi z wyłączeniem  przeniesień wydatków między działami,

2) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu               do wysokości  1.000.000,00 zł,

3) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych               na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do wysokości 500.000 zł,

5) Udzielania pożyczek do wysokości 700.000 zł,

6) Przekazania  kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do ;

1. dokonywania przeniesień w planie wydatków  bieżących :    a/w obrębie grupy wynagrodzenia, składki od nich naliczone-w granicach rozdziału wydatków,    b/w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej                    c/               przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,                     których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla                          zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają                         poza rok budżetowy na łączną kwotę 3.000.000 zł,

§ 12. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy a/uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym     samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym b/uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych z poprzednich lat budżetowych stanowią dochody budżety gminy roku bieżącego

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec .

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Słaboń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/196/2013
Rada Gminy Żarnowiec
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/196/2013
Rada Gminy Żarnowiec
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/196/2013
Rada Gminy Żarnowiec
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/196/2013
Rada Gminy Żarnowiec
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/196/2013
Rada Gminy Żarnowiec
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/196/2013
Rada Gminy Żarnowiec
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/196/2013
Rada Gminy Żarnowiec
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/196/2013
Rada Gminy Żarnowiec
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/196/2013
Rada Gminy Żarnowiec
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/196/2013
Rada Gminy Żarnowiec
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »