| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 848/XLVIII/2014 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 16 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 460/XXXIV/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielone w postaci usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych

Na podstawie art. 18 ust.1, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), art. 4 ust. 2, art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jt. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowyuchwala:

§ 1. W uchwale Nr 460/XXXIV/2004 Rady Miasta Częstochowy w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielone w postaci usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmienionej uchwałą Nr 476/XXXV/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2004 r. i uchwałą Nr 487/XXXVI/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 października 2004 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1) w nazwie uchwały i załącznika do uchwały po słowach: „pomocy rzeczowej” po przecinku dodaje się słowo: „posiłków’’,

2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane w postaci usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i celowych, które stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.”

3) w załączniku do uchwały ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „ 1) pomocy rzeczowej, z wyłączeniem posiłków i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych,”,

4) w załączniku do uchwały po ust. 8 dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:

Wydatki poniesione na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 –2020, nie podlegają zwrotowi, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie lub rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego o którym stanowi art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

10. Wydatki poniesione na świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020, podlegają zwrotowi w całości, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie lub rodziny przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym stanowi art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »