| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 848/XLVIII/2014 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 16 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 460/XXXIV/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielone w postaci usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych

Na podstawie art. 18 ust.1, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), art. 4 ust. 2, art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jt. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowyuchwala:

§ 1. W uchwale Nr 460/XXXIV/2004 Rady Miasta Częstochowy w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielone w postaci usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmienionej uchwałą Nr 476/XXXV/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2004 r. i uchwałą Nr 487/XXXVI/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 października 2004 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1) w nazwie uchwały i załącznika do uchwały po słowach: „pomocy rzeczowej” po przecinku dodaje się słowo: „posiłków’’,

2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane w postaci usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i celowych, które stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.”

3) w załączniku do uchwały ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „ 1) pomocy rzeczowej, z wyłączeniem posiłków i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych,”,

4) w załączniku do uchwały po ust. 8 dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:

Wydatki poniesione na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 –2020, nie podlegają zwrotowi, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie lub rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego o którym stanowi art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

10. Wydatki poniesione na świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020, podlegają zwrotowi w całości, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie lub rodziny przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym stanowi art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Michał Tchórzewski

Kierownik działu audytów SmartConsulting

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »