| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 8/I/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 3 stycznia 2014r.

dotycząca uchwały Nr XXVIII/356/2013 Rady Gminy w Ożarowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachuchwala,co następuje:

§ 1. Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr XXVIII/356/2013 Rady Gminy w Ożarowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminyw częścidotyczącej załącznika Nr 1 - część B.1 pkt 5 i 6 oraz część B.2 pkt 17 z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na zamieszczeniu w deklaracji obowiązku podania takich danych właścicieli nieruchomości, które nie są niezbędne do wyliczenia opłaty, czym naruszono art. 1 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXVIII/356/2013 Rady Gminy w Ożarowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 9 grudnia 2013 r.

W dniu 19 grudnia 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Gminy w Ożarowicach .Badanie nadzorcze przeprowadzono na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 3 stycznia 2013 roku, o terminie którego powiadomiono organy Gminy, z pouczeniem że w posiedzeniu ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, co wynika z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.).

Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w części badanej uchwały istotne naruszenie prawa określone w § 1 niniejszej uchwały, będące podstawą do stwierdzenia częściowej nieważności uchwały. Podstawą podjętego rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą Rada Gminy w Ożarowicach we wzorze deklaracji stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, w części B.1 punkt 5 i 6 wprowadziła obowiązek podania przez osobę składająca deklarację, będącą osobą fizyczną, następujących danych: imię ojca , imię matki (pkt 5), data urodzenia (pkt 6 ). Jednocześnie w części B.2 pkt 17 Załącznika Nr 1 do badanej uchwały Rada Gminy wprowadziła , bez względu na rodzaj składającego deklarację, obowiązek podania numeru rachunku bankowego.

              Zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) rada gminy uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określi wzór składanej przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty, objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego oraz informację o terminach i miejscu składania deklaracji.

Jak wynika z powyższego przepisu wzór ten dotyczyć winien zatem wyłącznie takich danych, które niezbędne są do wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

              Zamieszczenie dodatkowego obowiązku podania imienia ojca, matki i daty urodzenia, jak również obowiązku podania numeru rachunku bankowego, w ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach narusza przepis art. 1 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Nie wystarczy tylko ewentualna przydatność, ale właśnie konieczna jest niezbędność. Istotną sprawą jest również ocena stopnia ingerencji w prywatność jednostki i określenie celu, dla którego dane mają być zbierane i udostępniane.

Zdaniem Kolegium deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna zawierać tylko takie dane (w tym dane osobowe), które są niezbędne do wyliczenia tej opłaty z danej nieruchomości. Zatem brak jest podstaw do żądania dodatkowych informacji dotyczących danych osobowych (imienia ojca, matki i daty urodzenia) w sytuacji gdy już wcześniej podany został numer PESEL /część B pkt 7 wzoru deklaracji/, który zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) jako Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności jest 11-cyfrowym, stałym symbolem numerycznym, jednoznacznie identyfikującym osobę fizyczną, w którym sześć pierwszych cyfr oznacza datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień).

W świetle powyższego należy stwierdzić, że postanowienia Rady Gminy w Ożarowicach dotyczące żądania danych osobowych w części B1 punkty 5 i 6 oraz w części B2 pkt 17 wzoru deklaracji, w sposób istotny naruszają przepisy art. 1 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a tym samym także przepis art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

             

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) stwierdziło częściową nieważność badanej uchwały.

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy w Ożarowicach przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium
Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniel Kotyras

Dyrektor ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »