| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/373/2014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 22 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w planach przychodów, dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013 r. Nr XLVII/367/2013 w sprawie "uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok"

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w planach dochodów i przychodów w budżecie na 2014 rok w sposób następujący:

zmniejszyć plan dochodów

DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

dochody ogółem -o kwotę - 100 000,00 zł

w tym:

dochody majątkowe - o kwotę - 100 000,00 zł

DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdz.85195 - Pozostała działalność

dochody ogółem -o kwotę - 30 000,00 zł

w tym:

dochody majątkowe - o kwotę - 30 000,00 zł

DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby sportowe

dochody ogółem - o kwotę - 20 000,00 zł

w tym:

dochody majątkowe - o kwotę - 20 000,00 zł

zwiększyć plan przychodów

paragraf 9500 - Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 - o kwotę - 150 000,00 zł

§ 2.

Dokonać zmian w planach przychodów i wydatków w budżecie na 2014 rok w sposób następujący:

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz.90002 - Gospodarka odpadami

wydatki ogółem -o kwotę - 115 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę -115 000,00 zł

z tego :

inwestycje i zakupy inwestycyjne -o kwotę - 115 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby sportowe

wydatki ogółem -o kwotę - 22 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące -o kwotę - 22 000,00 zł

z tego :

dotacje na zadania bieżące -o kwotę -22 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ - 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki ogółem - o kwotę - 70 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 70 000,00 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 70 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 70 000,00zł

(Opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej - 20 000,00 zł ; opinie urbanistyczne , opracowanie operatów - 10 000,00 zł oraz opracowanie stadium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego - 40 000,00 zł)

zwiększyć plan przychodów

paragraf 9500 - Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 - o kwotę - 207 000,00 zł

§ 3.

Dokonać zmian w planach przychodów i wydatków w budżecie na 2014 rok w związku z objęciem udziałów członkowskich w Spółdzielni Socjalnej "IMPULS"

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90095 - Pozostała działalność

wydatki ogółem -o kwotę - 275,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe -o kwotę - 200,00 zł

z tego:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów

do spółek prawa handlowego - o kwotę - 200,00 zł

wydatki bieżące - o kwotę - 75,00 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 75,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 75,00zł

(jeden udział członkowski 200,00 zł i wpisowe 75,00 zł w związku z powołaniem spółdzielni socjalnej)

zwiększyć plan przychodów

paragraf 9500 - Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 - o kwotę - 275,00 zł

§ 4.

Zmienić dotychczasowe brzmienie w § 11 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/367/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok, który otrzymuje nowe brzmienie jak niżej:

Ustala się limity zobowiązań:

- na zaciągnięcie kredytów, pożyczek z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000,00

- z tytułu zaciągnięcia kredytów w kwocie 1 053 856,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

Kredyty 730 236,00 zł

w tym:

- Budowa hali sportowej 144 236,00 zł

- Termomodernizacja szkół 80 000,00 zł

- Termomodernizacja SP ZOZ 24 000,00 zł

- Termomodernizacja MGOK 100 000,00 zł

- Zagospodarowanie wsi Ryczów i Podzamcze 72 000,00 zł

- Adaptacja Dworku w Gieble 36 000,00 zł

- Modernizacja dróg w gminie 55 000,00 zł

- Pokrycie deficytu w 2012 roku 19 000,00 zł

- kredytu zaciągniętego w 2013 roku na pokrycie deficytu 200 000,00 zł

Pożyczki 323 620,00 zł

w tym:

- Przebudowa kotłowni 46 920,00 zł

- Kanalizacja 276 700,00 zł

- z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 646 144,00 zł na

dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Budowa ulicy Krótkiej na Fugasówce 200 000,00 zł

- Remont parkingu przy Placu Wolności w

Ogrodzieńcu 300 000,00 zł

- Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w

miejscowości Ogrodzieniec 746 144,00 zł

- Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu 400 000,00 zł

- z tytułu zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 800 000,00 zł na

dofinansowanie zadania inwestycyjnego " Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w

miejscowości Ogrodzieniec."

§ 5.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 9 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych

z budżetu Gminy" do Uchwały Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok.

Załącznik Nr 9 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 niniejszej Uchwały

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/373/2014
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 22 stycznia 2014 r.

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »