| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/373/2014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 22 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w planach przychodów, dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013 r. Nr XLVII/367/2013 w sprawie "uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok"

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w planach dochodów i przychodów w budżecie na 2014 rok w sposób następujący:

zmniejszyć plan dochodów

DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

dochody ogółem -o kwotę - 100 000,00 zł

w tym:

dochody majątkowe - o kwotę - 100 000,00 zł

DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdz.85195 - Pozostała działalność

dochody ogółem -o kwotę - 30 000,00 zł

w tym:

dochody majątkowe - o kwotę - 30 000,00 zł

DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby sportowe

dochody ogółem - o kwotę - 20 000,00 zł

w tym:

dochody majątkowe - o kwotę - 20 000,00 zł

zwiększyć plan przychodów

paragraf 9500 - Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 - o kwotę - 150 000,00 zł

§ 2.

Dokonać zmian w planach przychodów i wydatków w budżecie na 2014 rok w sposób następujący:

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz.90002 - Gospodarka odpadami

wydatki ogółem -o kwotę - 115 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę -115 000,00 zł

z tego :

inwestycje i zakupy inwestycyjne -o kwotę - 115 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby sportowe

wydatki ogółem -o kwotę - 22 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące -o kwotę - 22 000,00 zł

z tego :

dotacje na zadania bieżące -o kwotę -22 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ - 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki ogółem - o kwotę - 70 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 70 000,00 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 70 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 70 000,00zł

(Opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej - 20 000,00 zł ; opinie urbanistyczne , opracowanie operatów - 10 000,00 zł oraz opracowanie stadium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego - 40 000,00 zł)

zwiększyć plan przychodów

paragraf 9500 - Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 - o kwotę - 207 000,00 zł

§ 3.

Dokonać zmian w planach przychodów i wydatków w budżecie na 2014 rok w związku z objęciem udziałów członkowskich w Spółdzielni Socjalnej "IMPULS"

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90095 - Pozostała działalność

wydatki ogółem -o kwotę - 275,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe -o kwotę - 200,00 zł

z tego:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów

do spółek prawa handlowego - o kwotę - 200,00 zł

wydatki bieżące - o kwotę - 75,00 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 75,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 75,00zł

(jeden udział członkowski 200,00 zł i wpisowe 75,00 zł w związku z powołaniem spółdzielni socjalnej)

zwiększyć plan przychodów

paragraf 9500 - Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 - o kwotę - 275,00 zł

§ 4.

Zmienić dotychczasowe brzmienie w § 11 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/367/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok, który otrzymuje nowe brzmienie jak niżej:

Ustala się limity zobowiązań:

- na zaciągnięcie kredytów, pożyczek z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000,00

- z tytułu zaciągnięcia kredytów w kwocie 1 053 856,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

Kredyty 730 236,00 zł

w tym:

- Budowa hali sportowej 144 236,00 zł

- Termomodernizacja szkół 80 000,00 zł

- Termomodernizacja SP ZOZ 24 000,00 zł

- Termomodernizacja MGOK 100 000,00 zł

- Zagospodarowanie wsi Ryczów i Podzamcze 72 000,00 zł

- Adaptacja Dworku w Gieble 36 000,00 zł

- Modernizacja dróg w gminie 55 000,00 zł

- Pokrycie deficytu w 2012 roku 19 000,00 zł

- kredytu zaciągniętego w 2013 roku na pokrycie deficytu 200 000,00 zł

Pożyczki 323 620,00 zł

w tym:

- Przebudowa kotłowni 46 920,00 zł

- Kanalizacja 276 700,00 zł

- z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 646 144,00 zł na

dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Budowa ulicy Krótkiej na Fugasówce 200 000,00 zł

- Remont parkingu przy Placu Wolności w

Ogrodzieńcu 300 000,00 zł

- Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w

miejscowości Ogrodzieniec 746 144,00 zł

- Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu 400 000,00 zł

- z tytułu zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 800 000,00 zł na

dofinansowanie zadania inwestycyjnego " Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w

miejscowości Ogrodzieniec."

§ 5.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 9 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych

z budżetu Gminy" do Uchwały Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok.

Załącznik Nr 9 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 niniejszej Uchwały

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/373/2014
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 22 stycznia 2014 r.

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »