| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED/14/0331/1/P1 Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 2 stycznia 2014r.

w sprawie dokształcania w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice uczniów klas wielozawodowych szkół zawodowych Gminy Miasta Jaworzna, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Jaworzna

§   1.   1.   Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy prowadzenie zadania publicznego - dokształcanie uczniów klas wielozawodowych ze szkół zawodowych Gminy Miasta Jaworzna w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 7   lutego 2012 roku w   sprawie ramowych planów nauczania w   szkołach publicznych (Dz.U. 2012.204).  

2.   Dokształcanie będzie odbywało się w   formie kursów czterotygodniowych zwanych dalej „kursem” w   Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w   Ośrodku Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, przy ulicy Okrzei 20.  

§   2.   1.   Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację celową w   wysokości ustalonej jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i   kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie (I, II i   III stopnia) w   wysokości 400 zł za jednego ucznia.  

2.   Szkoła przekaże Górnośląskiemu Centrum Edukacyjnemu Ośrodkowi Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Gliwicach imienną listę uczniów skierowanych do kształcenia, natomiast Górnośląskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Gliwicach w   terminie 14 dni od otrzymania powyższego wykazu poinformuje szkołę o   terminach kursów.  

3.   Zleceniodawca przekaże dotację celową, o   której mowa w   § 2   ust. 1, z   uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów uczestniczących w   danym kursie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gliwicach:   22 1050 1230 1000 0022 7691 4252   ING Bank Śląski w   Gliwicach w   terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie. Wykaz ten stanowić będzie rozliczenie dotacji (załącznik nr 1   do porozumienia).  

4.   Środki na realizację zadania płatne będą z   budżetu Zleceniodawcy na 2014 rok wg klasyfikacji budżetowej – dział 801 oświata i   wychowanie, rozdział 80130 – pozostała działalność, § 2320.  

5.   Ze strony Zleceniodawcy za rozliczenie dotacji celowej jest odpowiedzialny Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i   Sportu Urzędu Miejskiego w   Jaworznie.  

6.   Ze strony Zleceniobiorcy za realizację postanowień wynikających z   niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor Ośrodka Dokształcania Zawodowego w   Gliwicach.  

7.   Zleceniodawcy przysługuje prawo kontroli prawidłowości realizacji i   rozliczenia zadania, o   którym mowa w   § 1   ust. 1.  

8.   Za przerwanie kursu przez ucznia z   winy Zleceniobiorcy, nie obciąży on Zleceniodawcy kosztem kształcenia tego ucznia na kursie.  

9.   Za przerwanie kursu przez ucznia w   wypadku jego dobrowolnej rezygnacji Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę kosztem kształcenia tego ucznia na kursie.  

§   3.   1.   Porozumienie zostaje zawarte na czas określony   od 2   stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.  

2.   Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie z   zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

§   4.   Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w   formie pisemnych aneksów.  

§   5.   Porozumienie sporządza się w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w   tym jedno dla Miasta Gliwice i   jedno dla Gminy Miasta Jaworzna.  

§   6.   Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   7.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania, z   mocą obowiązywania od dnia 2   stycznia 2014 roku.  

 

Z-ca Prezydenta Miasta Gliwice  


Krystian   Tomala

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i   Sportu  


Zbigniew   Mika

 


Załącznik do Porozumienia Nr ED/14/0331/1/P1
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 2 stycznia 2014 r.

Wykaz uczniów szkół zawodowych Miata Jaworzna uczestniczących w   dokształcaniu w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w   Górnośląskim Centrum Edukacyjnym - Ośrodku Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Gliwicach przy ul. Okrzei 20, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice.  


Termin kursu …………………………………………   

Lp.  

Nazwisko i   imię ucznia  

Stopień kursu  

Koszt kształcenia  

1  

 

 

 

2  

 

 

 

3  

 

 

 

4  

 

 

 

5  

 

 

 

6  

 

 

 

Razem  

 Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Sporządził: …………………………. Zatwierdził: …………………………...  

/podpis/ /podpis/  
Miejscowość, data ………………………………..  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »