| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED/14/0331/1/P1 Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 2 stycznia 2014r.

w sprawie dokształcania w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice uczniów klas wielozawodowych szkół zawodowych Gminy Miasta Jaworzna, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Jaworzna

§   1.   1.   Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy prowadzenie zadania publicznego - dokształcanie uczniów klas wielozawodowych ze szkół zawodowych Gminy Miasta Jaworzna w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 7   lutego 2012 roku w   sprawie ramowych planów nauczania w   szkołach publicznych (Dz.U. 2012.204).  

2.   Dokształcanie będzie odbywało się w   formie kursów czterotygodniowych zwanych dalej „kursem” w   Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w   Ośrodku Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, przy ulicy Okrzei 20.  

§   2.   1.   Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację celową w   wysokości ustalonej jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i   kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie (I, II i   III stopnia) w   wysokości 400 zł za jednego ucznia.  

2.   Szkoła przekaże Górnośląskiemu Centrum Edukacyjnemu Ośrodkowi Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Gliwicach imienną listę uczniów skierowanych do kształcenia, natomiast Górnośląskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Gliwicach w   terminie 14 dni od otrzymania powyższego wykazu poinformuje szkołę o   terminach kursów.  

3.   Zleceniodawca przekaże dotację celową, o   której mowa w   § 2   ust. 1, z   uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów uczestniczących w   danym kursie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gliwicach:   22 1050 1230 1000 0022 7691 4252   ING Bank Śląski w   Gliwicach w   terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie. Wykaz ten stanowić będzie rozliczenie dotacji (załącznik nr 1   do porozumienia).  

4.   Środki na realizację zadania płatne będą z   budżetu Zleceniodawcy na 2014 rok wg klasyfikacji budżetowej – dział 801 oświata i   wychowanie, rozdział 80130 – pozostała działalność, § 2320.  

5.   Ze strony Zleceniodawcy za rozliczenie dotacji celowej jest odpowiedzialny Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i   Sportu Urzędu Miejskiego w   Jaworznie.  

6.   Ze strony Zleceniobiorcy za realizację postanowień wynikających z   niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor Ośrodka Dokształcania Zawodowego w   Gliwicach.  

7.   Zleceniodawcy przysługuje prawo kontroli prawidłowości realizacji i   rozliczenia zadania, o   którym mowa w   § 1   ust. 1.  

8.   Za przerwanie kursu przez ucznia z   winy Zleceniobiorcy, nie obciąży on Zleceniodawcy kosztem kształcenia tego ucznia na kursie.  

9.   Za przerwanie kursu przez ucznia w   wypadku jego dobrowolnej rezygnacji Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę kosztem kształcenia tego ucznia na kursie.  

§   3.   1.   Porozumienie zostaje zawarte na czas określony   od 2   stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.  

2.   Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie z   zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

§   4.   Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w   formie pisemnych aneksów.  

§   5.   Porozumienie sporządza się w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w   tym jedno dla Miasta Gliwice i   jedno dla Gminy Miasta Jaworzna.  

§   6.   Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   7.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania, z   mocą obowiązywania od dnia 2   stycznia 2014 roku.  

 

Z-ca Prezydenta Miasta Gliwice  


Krystian   Tomala

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i   Sportu  


Zbigniew   Mika

 


Załącznik do Porozumienia Nr ED/14/0331/1/P1
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 2 stycznia 2014 r.

Wykaz uczniów szkół zawodowych Miata Jaworzna uczestniczących w   dokształcaniu w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w   Górnośląskim Centrum Edukacyjnym - Ośrodku Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Gliwicach przy ul. Okrzei 20, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice.  


Termin kursu …………………………………………   

Lp.  

Nazwisko i   imię ucznia  

Stopień kursu  

Koszt kształcenia  

1  

 

 

 

2  

 

 

 

3  

 

 

 

4  

 

 

 

5  

 

 

 

6  

 

 

 

Razem  

 Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Sporządził: …………………………. Zatwierdził: …………………………...  

/podpis/ /podpis/  
Miejscowość, data ………………………………..  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »