| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI-357-2014 Rady Gminy Nędza

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm .) oraz art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2013 r. ,poz. 1399), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t. j. Dz. U. z 2011r. , Nr 197, poz. 1172), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 , poz. 3018)

Rada Gminy Nędza
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości , o którym mowa w art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację , o której mowa w § 1 należy złożyć w Urzędzie Gminy Nędza w terminie do dnia 28 lutego 2014 roku oraz w terminach określanych w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXX-237-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty w gospodarowaniu odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urzęd. Woj. Śl. z 2013r. poz. 982).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła


Załącznik do Uchwały Nr XLVI-357-2014
Rady Gminy Nędza
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI  OPŁATY ZA   GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »