| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/245/14 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 15.168,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 360.958,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zwiększa się przychody o kwotę 376.126,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy

35.163.084,46 zł

wydatki budżetu gminy

36.639.855,00 zł

deficyt budżetu

1.476.770,54 zł

- źródłem pokrycia deficytu będą przychody

pochodzące z zaciągniętego kredytu w wysokości 1.021.144 zł. oraz z wolnych środków w wysokości 455.626,54 zł stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody

2.597.270,54 zł

Rozchody

1.120.500,00 zł

§ 3. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2014 roku zawiera załącznik nr 4.

§ 4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/245/14
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Dochody

Dział

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-

16 126,54

dochody majątkowe

-

16 126,54

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na relizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

16 126,54

dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.:„E - urząd Gminy Buczkowice”

-

16 126,54

926

KULTURA FIZYCZNA

958,00

-

dochody bieżące

958,00

-

wpływy z różnych dochodów

958,00

-

RAZEM

958,00

16 126,54

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/245/14
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Wydatki

Dział Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

100 000,00

-

60014

Drogi publiczne powiatowe

100 000,00

-

wydatki majątkowez tego:

100 000,00

-

inwestycje i zakupy inwestycyjne

100 000,00

-

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

100 000,00

-

zadanie: Przebudowa szlaku turystycznego z Buczkowic na Skrzyczne - infrastruktury aktywnych form turystyki w Buczkowicach przy ulicy Grunwaldzkiej.

100 000,00

-

plan: 100.000,00 zł

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

276 126,54

16 126,54

75023

Urzędy gmin

276 126,54

16 126,54

wydatki majątkowez tego:

276 126,54

16 126,54

inwestycje i zakupy inwestycyjne

276 126,54

16 126,54

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

276 126,54

16 126,54

zadanie: E - urząd Gminy Buczkowice.

276 126,54

16 126,54

plan po zmianach: 1.760.000,00 zł

926

KULTURA FIZYCZNA

958,00

-

92601

Obiekty sportowe

958,00

-

wydatki bieżącez tego:

958,00

-

dotacje na zadania bieżące

-

-

wydatki jednostek budżetowych

958,00

-

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

958,00

-

RAZEM

377 084,54

16 126,54

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/245/14
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Wyszczególnienie

Plan

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

Plan po zmianach

Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym
/§ 952/

-

-

-

-

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym
/§ 952/

1 021 144,00

-

-

1 021 144,00

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy
/§ 950/

1 200 000,00

376 126,54

-

1 576 126,54

Razem przychody

2 221 144,00

376 126,54

-

2 597 270,54

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek /§ 992/

1 120 500,00

-

-

1 120 500,00

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów /§ 992/

-

-

-

-

Razem rozchody

1 120 500,00

-

-

1 120 500,00

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/245/14
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Wydatki majątkowe 2014 r.

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Ogółem

Źródła finansowania

Środki własne

Pożyczka z WFOŚiGW

Dotacje z budżetu państwa na inwestycje

Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa jako wkład krajowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

010

01010

Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach, Rybarzowicach i Godziszce.

200 000,00

200 000,00

-

-

-

2.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.

4 330 000,00

2 669 459,00

-

-

1 660 541,00

3.

600

60014

Przebudowa szlaku turystycznego z Buczkowic na Skrzyczne - infrastruktury aktywnych form turystyki w Buczkowicach przy ulicy Grunwaldzkiej.

100 000,00

100 000,00

-

-

-

4.

600

60016

Modernizacja ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych.

10 000,00

10 000,00

-

-

-

5.

600

60016

Modernizacja ulicy Myśliwskiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.

60 000,00

60 000,00

-

-

-

6.

600

60016

Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice

400 000,00

200 000,00

-

200 000,00

-

7.

600

60016

Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalna

50 000,00

50 000,00

-

-

-

8.

600

60016

Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka

50 000,00

50 000,00

-

-

-

9.

710

71035

Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach

10 000,00

10 000,00

-

-

-

10.

750

75023

E - urząd Gminy Buczkowice

1 760 000,00

519 286,54

-

-

1 240 713,46

11.

750

75023

Modernizacja budynku Urzędu.

100 000,00

100 000,00

-

-

-

12.

754

75412

Dotacja dla OSP Rybarzowice na zakup samochodu bojowego lekkiego.

150 000,00

150 000,00

-

-

-

13.

758

75818

Rezerwa.

120 000,00

120 000,00

-

-

-

14.

801

80101

Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach.

434 000,00

184 000,00

-

250 000,00

-

15.

926

92601

Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice.

100 000,00

100 000,00

-

-

-

16.

926

92601

Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z Rybarzowic do Godziszki

30 000,00

30 000,00

-

-

-

17.

926

92601

Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej.

1 200 000,00

574 000,00

-

400 000,00

226 000,00

18.

926

92601

Zakup kosiarki-traktorka

9 000,00

9 000,00

-

-

-

RAZEM

9 113 000,00

5 135 745,54

0,00

850 000,00

3 127 254,46

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/245/14
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 29 stycznia 2014 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Planowane nakłady

Jedn. realiz.

2014

1

2

3

4

5

010

01010

Wydatki majątkowe: "Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach, Rybarzowicach i Godziszce."

200 000,00

UG

- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

200 000,00

Środki z EFRR

wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)

-

Środki własne

wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)

200 000,00

wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)

-

010

01010

Wydatki majątkowe: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.

4 330 000,00

UG

- zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

4 330 000,00

Środki z PROW

wydatki majątkowe PROW (§ 6057)

1 660 541,00

Środki własne

wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)

1 858 884,00

wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)

810 575,00

600

60014

Wydatki majątkowe: Przebudowa szlaku turystycznego z Buczkowic na Skrzyczne - infrastruktury aktywnych form turystyki w Buczkowicach przy ulicy Grunwaldzkiej.

100 000,00

UG

- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet III Turystyka Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

100 000,00

Środki z EFRR

wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)

-

Środki własne

wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)

100 000,00

750

75023

Wydatki majątkowe: E - urząd Gminy Buczkowice

1 760 000,00

UG

- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

1 760 000,00

Środki z EFRR

wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)

1 240 713,46

Środki własne

wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)

519 286,54

750

75095

Wydatki bieżące – współdziałanie z Miastem Bielsko-Biała w celu realizacji projektu "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszasze funkcjonalnym." w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Teczniczna, Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3 224,00

UG

- budżet Gminy Buczkowice - środki własne - wydatki § 2319

3 224,00

926

92601

Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice."

100 000,00

UG

- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

100 000,00

Środki z EFRR

wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)

-

Środki własne

wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)

100 000,00

926

92601

Wydatki majątkowe: Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą

1 200 000,00

UG

- zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00162-6922-UM1200077/10 z dnia 20 lipca 2011 r.

1 200 000,00

Środki z PROW

wydatki majątkowe PROW (§ 6057)

226 000,00

Środki z Budżetu Państwa na inwestycje

wydatki majątkowe (§ 6059)

400 000,00

Środki własne

wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)

574 000,00

RAZEM

7 693 224,00

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »