| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 906/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Sosnowiec

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt. 15 oraz art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594, tekst jednolity
z późn. zm.) w związku z art.60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2013r., poz.1457),  po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz. U. z 2010r.,Nr 234,poz.1536 z późn. zm.)

Rada Miejska w Sosnowcu

uchwala:

§ 1. 1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na terenie Miasta Sosnowca żłobki lub kluby dziecięce i posiadające wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwane dalej podmiotami, mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Miasta Sosnowca, zwaną dalej dotacją.

2. Ustalić wysokość dotacji w kwocie 500 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin dziennie, którego rodzice lub opiekunowie prawni zamieszkują na terenie Miasta Sosnowca.

3. Ustalić wysokość dotacji w kwocie 200 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym w wymiarze nie mniejszym niż 3 godziny dziennie, którego rodzice lub opiekunowie prawni zamieszkują na terenie Miasta Sosnowca.

§ 2. 1. Podmioty o których mowa w § 1, ust.1 przedstawiają Prezydentowi Miasta Sosnowca w terminie określonym w ust.2 wniosek o dotację na dany rok, zwany dalej wnioskiem, zawierający informację o planowanej rocznej kwocie dotacji. Wniosek o dotację powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

2) nazwę i adres siedziby żłobka lub klubu dziecięcego,

3) nr i datę wydania zaświadczenia o wpisie żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

4) informacje, dotyczącą planowanej liczby dzieci, na którą ma być przyznana dotacja,

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

6) zobowiązanie do niezwłocznego informowania organu dotującego o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku,

7) wysokość całości opłaty miesięcznej pobieranej przez podmioty za pobyt dziecka,

8) wysokość opłaty za wyżywienie dziecka,

9) zakres usług oraz liczbę godzin.

2. Warunkiem przyznania dotacji na rok 2014 i w latach następnych jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust.1 nie później niż do dnia 31 października roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 3. Dotacji udziela się pod warunkiem:

1. ustalenia przez podmiot prowadzący żłobek opłaty  za pobyt dziecka, pobieranej od rodziców lub opiekunów prawnych, w wysokości nie przekraczającej 300 zł miesięcznie,

2. ustalenia przez podmiot prowadzący klub dziecięcy opłaty za pobyt dziecka, pobieranej od rodziców lub opiekunów prawnych, w wysokości nie przekraczającej 200 zł miesięcznie.

§ 4. 1. Dotacja  będzie przekazywana z dołu w transzach miesięcznych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, w zależności od liczby dzieci, o których mowa w § 1 ust.2 lub 3, objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy.

2. Podmiot przedkłada w terminie do 5 dnia każdego miesiąca wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji, wraz z wykazem dzieci , o których mowa w § 1 ust.2 lub 3, w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy, wskazując okres w którym były objęte opieką.

3. Dotacja za miesiąc grudzień danego roku będzie przekazywana z góry do 15 dnia grudnia, a rozliczana do 10 dnia stycznia roku następnego.

4. W przypadku przyjęcia lub wykreślenia dziecka ze żłobka lub klubu dziecięcego w trakcie miesiąca kalendarzowego dotacja będzie powiększona lub pomniejszona proporcjonalnie do liczby dni roboczych w danym miesiącu, w którym dziecko objęte było opieką w żłobku lub klubie dziecięcym.

5. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot nie przedłoży wniosku wraz z wykazem lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 329/XX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 lutego 2012r w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Sosnowiec oraz uchwała Nr 441/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 329/XXI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 lutego 2012r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »