| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/453/2014 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 29 stycznia 2014r.

nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz art. 11 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1. Nadać statut Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/287/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie oraz uchwała Nr XXXVIII/391/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/287/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński


Uzasadnienie

Nadanie nowego statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej jest konieczne z uwagi na nowe uwarunkowania prawne związane z nowelizacją obowiązujących przepisów w zakresie działalności kulturalnej, tj. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach. Ponadto przyjęcie nowego statutu pozwoli na dostosowanie go do realnych możliwości oraz bieżących potrzeb instytucji. Podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.


Załącznik do Uchwały Nr XLVI/453/2014
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Statut Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Będzinie, zwana dalej „Biblioteką", działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późniejszymi zmianami),

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 406), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”,

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o samorządzie gminnym”,

4) porozumienia z dnia 13.06.2000 r. zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Będzina a Zarządem Powiatu w Będzinie w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Będzinie utworzonej w roku 1946 na mocy uchwały Zarządu Miasta z dnia 21 sierpnia 1946 r. zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej,

5) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Będzin, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem RIK-B/2/92 i posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Biblioteki jest Będzin, a terenem działania miasto Będzin i powiat będziński.

4. Biblioteka może działać na innym niż wymieniony w ust. 3 terenie w ramach współpracy i wymiany kulturalnej w kraju i za granicą.

5. Biblioteka może używać nazwy skróconej w brzmieniu: „MiPBP”.

6. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Rozdział 2.
Cele, zadania oraz zakres działania Biblioteki

§ 3. 1. Biblioteka jest główną publiczną biblioteką Będzina i powiatu będzińskiego. Jej podstawowym celem jest zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańców miasta i powiatu. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta i powiatu, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie miasta i powiatu.

2. Do podstawowych zadań Biblioteki oraz filii i oddziałów należy:

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, dokumentujących dorobek kulturowy, naukowy i gospodarczy regionu,

3) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych,

4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym,

5) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

6) koordynacja gromadzenia i udostępniania piśmiennictwa specjalistycznego na terenie powiatu,

7) udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiany doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu,

8) organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturowego miasta i powiatu,

9) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.

§ 4. Zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja Biblioteki

§ 5. 1. Nadzór nad Biblioteką w zakresie jego bieżącej działalności sprawuje Prezydent Miasta Będzina.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach.

3. Nadzór nad działalnością Biblioteki w części dotyczącej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej sprawuje Zarząd Powiatu Będzińskiego.

§ 6. 1. Biblioteką zarządza Dyrektor i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) nadzór i kierownictwo nad całością działalności Biblioteki,

2) nadzór nad majątkiem Biblioteki,

3) przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków dotyczących Biblioteki,

4) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi,

5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biblioteki,

6) wydawanie wewnętrznych regulaminów i zarządzeń.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Będzina w trybie i na zasadach określonych w obwiązujących przepisach.

4. W Bibliotece może zostać utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora. W takim przypadku Zastępcę powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Będzina.

§ 7. 1. Organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Biblioteki jest Rada Biblioteczna.

2. Radę Biblioteczną powołuje i odwołuje Dyrektor Biblioteki.

3. Rada liczy 5 członków i jest powoływana na okres czterech lat.

4. W skład Rady wchodzą pracownicy Biblioteki.

5. Szczegółowy tryb pracy Rady Bibliotecznej określa uchwalony przez nią regulamin.

6. Dyrektor może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań. Skład osobowy oraz przedmiot ich działań ustala Dyrektor.

§ 8. Szczegółową strukturę organizacyjną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii, o których mowa w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 9. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne, a także inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników.

§ 10. 1. W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzą następujące placówki w mieście :

1) Biblioteka Główna (ul. Piłsudskiego 39), w skład, której wchodzą:

a) Wypożyczalnia Główna,

b) Czytelnia Główna,

c) Pracownia Dokumentów Życia Społecznego,

d) Oddział dla dzieci i młodzieży,

e) Magazyn zbiorów bibliotecznych;

2) Filie i punkty biblioteczne Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej:

a) Filia nr 1 Ksawera (ul. Stalickiego 2 i 4),

b) Filia nr 2 Warpie (ul. 35 Lecia PRL 1),

c) Filia nr 4 Łagisza (ul. Pokoju 44),

d) Filia nr 5 Grodziec (ul. Słowackiego 2),

e) Filia nr 7 Zamkowe (ul. Rycerska 2),

f) Filia nr 9 Podłosie (ul. Podłosie 10),

g) Punkt Biblioteczny Szpital (ul. Małachowskiego 12).

2. Biblioteka sprawuje nadzór merytoryczny nad następującymi bibliotekami w powiecie będzińskim :

1) Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Nogajowej w Czeladzi,

2) Miejską Biblioteką Publiczną w Sławkowie,

3) Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. dr. Leona Korusiewicza w Siewierzu,

4) Gminną Biblioteką Publiczną im. Jana Pawła II w Mierzęcicach,

5) Gminną Biblioteką Publiczną w Psarach,

6) Miejską Biblioteką Publiczną w Wojkowicach,

7) Biblioteką Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.

Rozdział 4.
Źródła finansowania i mienie Biblioteki

§ 11. 1. Organizator zapewnia środki potrzebne do prowadzenia, utrzymania i rozwoju Biblioteki.

2. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora.

4. Po zakończeniu roku kalendarzowego Dyrektor sporządza roczne sprawozdanie finansowe i przedkłada je do zatwierdzenia Organizatorowi.

5. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest Rada Miejska Będzina.

§ 12. 1. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Majątek Biblioteki wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Biblioteki.

§ 13. 1. Przychodami Biblioteki są:

1) dotacje przekazywane przez Organizatora, w tym:

a) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów,

b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów,

2) dotacje z budżetu Powiatu Będzińskiego, zgodnie z porozumieniem, o którym mowa w § 1 ust. 4,

3) inne dotacje niż wymienione w pkt 1 i 2,

4) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży majątku ruchomego,

5) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

6) środki pozyskiwane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 14. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor.

2. Zastępca Dyrektora upoważniony jest do zastępowania Dyrektora podczas jego nieobecności.

3. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki, określając zakres pełnomocnictwa.

4. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 15. Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki może dokonać Organizator w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 16. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magda Słomska

Kancelaria zajmująca się kompleksową obsługą przedsiębiorców i pracodawców oraz prowadzeniem postępowań sądowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »