| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Wójta Gminy Milówka; Zarządu Powiatu Żywieckiego do Porozumienia nr 87/PZD/11 z dnia 1 września 2011r. w sprawie przekazania obowiązków w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Milówka

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art.5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. jednolity - Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t . jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r. , póz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jednolity: Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 z późn. zm.) oraz na podstawie §2 ust. 14 porozumienia, dotyczącego corocznej waloryzacji – strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w ww. porozumieniu:

§ 1.

1. Do §2 porozumienia dodaje się ust 1b o następującej treści:

Na realizację zadań określonych w § l Przejmujący otrzyma od Przekazującego w okresie od 1.01.2013 do 15.04.2013 oraz od 1.11.2013 do 31.12.2013 środki finansowe w wysokości 317.900,43 zł (słownie złotych: trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset 43/100) wynikającej z iloczynu liczby 5,5 , długości dróg objętych porozumieniem i kwoty przeznaczonej w okresie od 1.01.2013 do 15.04.2013 oraz od 1.11.2013 do 31.12.2013 na jednomiesięczne utrzymanie jednego kilometra dróg powiatowych w III i IV standardzie zimowego utrzymania na terenie Gminy Milówka , która wynosi:,

- dla III standardu – 1894,41 zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych < 500 m n.p.m.),

- dla IV standardu – 1722,30 zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych > 500 m n.p.m.),

W związku z powyższym suma przekazanych na podstawie mniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w III standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie: 221.232,04 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa 04/100) według następującego wyliczenia:  21,233 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., utrzymywanych w III standardzie) x 1894,41 zł (stawka za1-miesięczne utrzymanie 1 km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., w IIl standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Milówka) x 5,5 miesiąca = 221.232,04 zł,  zaś suma przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w IV standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie: 96.668,39 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem 39/100 ) według następującego wyliczenia:  10,205 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., utrzymywanych w IV standardzie) x 1722,30 zł (stawka za 1-miesięczne utrzymanie 1 km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., w IV standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Milówka) x 5,5 miesiąca = 96.668,39 zł.  Ogółem kwota na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Milówka, objętych niniejszym porozumieniem w okresie od 1.01.2013 do 15.04.2013 oraz od 1.11.2013 do 31.12.2013 wynosić będzie 317.900,43 zł.” Kwoty zawarte w ust. 1 dotyczące roku 2013 nie obowiązują.

2. Do §2 porozumienia dodaje się ust. 2b o następującej treści:
„2b. miesięcznych równych transzach po 57.800,07 zł każda do 15 dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi, oraz w postaci transzy (1/2 miesięcznej kwoty) za wykonanie usługi w kwietniu 2013 w wysokości 28.900,03 zł do 30 kwietnia 2013r. Warunkiem przekazania środków jest przedłożenie przez Przejmującego raportu określonego w §2 ust.3.”

§ 2.

Integralną część aneksu stanowi załącznik nr 1.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Niniejszy aneks wchodzi w życie od 1.01.2013r..

§ 5.

Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jeden dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przekazujący:

Przejmujący:

Starosta


Andrzej Zieliński


Wicestarosta


Andrzej Kalata


Skarbnik Powiatu


Elżbieta Wątroba

Wójt


Robert Piętka


Skarbnik Gminy


Andrzej Grzegorzek


Załącznik nr 1 do Aneksu dnia 5 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »