| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/1063/14 Rady Miasta Katowice

z dnia 5 lutego 2014r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czterech terenów położonych w dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja (teren nr 1), Ćwiklińskiej (teren nr 2), Mastalerza (teren nr 3), Domeyki (teren nr 4), przyjętego uchwałą nr X/153/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r., w zakresie terenów położonych w rejonie ulic: Zubera, Bielskiej i Szebesty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XXXVII/846/13 Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czterech terenów położonych w dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja (teren nr 1), Ćwiklińskiej (teren nr 2), Mastalerza (teren nr 3), Domeyki (teren nr 4), przyjętego uchwałą nr X/153/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r., w zakresie terenów położonych w rejonie ulic: Zubera, Bielskiej i Szebesty

Rada Miasta Katowice

stwierdza, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czterech terenów położonych w dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja (teren nr 1), Ćwiklińskiej (teren nr 2), Mastalerza (teren nr 3), Domeyki (teren nr 4), przyjętego uchwałą nr X/153/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r., w zakresie terenów położonych w rejonie ulic: Zubera, Bielskiej i Szebesty nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja przyjętego uchwałą nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.

i uchwala

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czterech terenów położonych w dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja (teren nr 1), Ćwiklińskiej (teren nr 2), Mastalerza (teren nr 3), Domeyki (teren nr 4), przyjętego uchwałą nr X/153/11, Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r., w zakresie terenów położonych w rejonie ulic: Zubera, Bielskiej i Szebesty

§ 1. 1. Zmiana planu dotyczy części tekstowej ustaleń uchwały nr X/153/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czterech terenów położonych w dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja (teren nr 1), Ćwiklińskiej (teren nr 2), Mastalerza (teren nr 3), Domeyki (teren nr 4) (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 180 poz. 3384 z dnia 18 sierpnia 2011 r.) wraz z rozstrzygnięciem Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu - załącznik nr 2 oraz ustaleń części graficznej określonej na rysunku planu sporządzonym na kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000, zawierającym wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice”, będącym załącznikiem nr 1.

2. Na zmianę planu składają się ustaleniazawarte w treści §3wraz z następującymi załącznikami:

1) załącznik nr 1 Rysunek zmiany planu, stanowiący część graficzną ustaleń zmiany planu, wykonany na mapie zasadniczej, w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektuzmiany planu;

§ 2. Zmiana planu obejmuje obszar, którego granice określone zostały w uchwale
nr XXXVII/846/13 Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czterech terenów położonych w dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja (teren nr 1), Ćwiklińskiej (teren nr 2), Mastalerza (teren nr 3), Domeyki (teren nr 4), przyjętego uchwałą nr X/153/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r., w zakresie terenów położonych w rejonie ulic: Zubera, Bielskiej i Szebesty.

§ 3. W uchwale Nr X/153/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czterech terenów położonych w dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja (teren nr 1), Ćwiklińskiej (teren nr 2), Mastalerza (teren nr 3), Domeyki (teren nr 4) (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 180 poz. 3384 z dnia 18 sierpnia 2011 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) §6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami1MN, U6MN,Uustala się:;

2) §6 ust. 3 pkt 3 lit. a tiret jedenaste otrzymuje brzmienie:

zapewnienia dojazdu od ul. Szebesty do działki nr 880/1 przez teren działki nr 1631/3 oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem5MN,U;

3) wprowadza się w §6 ust. 3 pkt 3 lit. c, tiret czwarte w brzmieniu:

lokalizację obiektów handlowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 2000 m2na terenie6MN, U;

4) wprowadza się w §6 ust. 3 pkt 3 lit. c, tiret piąte w brzmieniu:

dla jednokondygnacyjnych usług handlu na terenie 6MN,U intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 0,6;

5) wprowadza się w §6 ust. 8 pkt 3 lit. a, tiret dziesiąte w brzmieniu:

obsługa komunikacyjna terenu2Uod ul. Bielskiej i od ul. Szebesty;

6) uchyla się tiret drugie w §6 ust. 8 pkt 3 lit. c;

7) wprowadza się w §6 ust. 8 pkt 3 lit. c, tiret trzecie w brzmieniu:

8) „lokalizację obiektów handlowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 2000 m2na terenie2U”;

9) wprowadza się w §6 ust. 8 pkt 3 lit. c, tiret czwarte w brzmieniu:

dla jednokondygnacyjnych usług handlu na terenie 2U intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej – 0,6;

10) §19 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

realizacji obiektów handlowych o powierzchni użytkowej większej niż 500 m2, z zastrzeżeniem ustaleń §6 ust. 3 pkt 3 lit. c tiret trzecie i §6 ust. 8 pkt 3 lit. c tiret czwarte;

11) §20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Na obszarze objętym planem dopuszcza się: lokalizowanie nowych usług handlu wyłącznie jako przeznaczenie uzupełniające w obiektach dwukondygnacyjnych z wyjątkiem usług handlu lokalizowanych w obiektach o maksymalnej powierzchni użytkowej do 250 m², oraz z zastrzeżeniem ustaleń §6 ust. 3 pkt 3 lit. c tiret czwarte i §6 ust. 8 pkt 3 lit. c tiret trzecie;

12) zmienia się załącznik nr 1 Rysunku planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000, zawierającym wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice”, w zakresie określonym na załączniku nr 1, do niniejszej uchwały - Rysunek zmiany planu, stanowiącym część graficzną ustaleń zmiany planu, wykonanym na mapie zasadniczej w skali 1:1000;

13) zmienia się załącznik nr 2 Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu poprzez dodanie treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany planu;

12) ustala się stawkę procentową opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planu w wysokości:

a) 30% słownie: trzydzieści procent dla terenu oznaczonego symbolem 2U,

b) 20% słownie dwadzieścia procent dla terenów oznaczonych symbolami
5MN, U i 6MN, U.

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/1063/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 5 lutego 2014 r.

Rysunek zmiany planu, stanowiący część graficzną ustaleń zmiany planu, wykonany na mapie zasadniczej, w skali 1:1000

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/1063/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 5 lutego 2014 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany planu

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czterech terenów położonych w dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja (teren nr 1), Ćwiklińskiej (teren nr 2), Mastalerza (teren nr 3), Domeyki (teren nr 4), przyjętego uchwałą nr X/153/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r., w zakresie terenów położonych w rejonie ulic: Zubera, Bielskiej i Szebesty, Rada Miasta Katowice nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »