| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/398/14 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 24 marca 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie pojazdu z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz wysokości opłaty za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Na podstawie art. 12 pkt 7, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 44 w związku z art. 92 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.
poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłaty za:

1) usunięcie pojazdu z drogi na podstawie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

2) parkowanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

2. Stawki opłat, o których mowa w ust. 1, określone zostały w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr X/133/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie pojazdu z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz wysokości opłaty za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/398/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 24 marca 2014 r.

Stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo ruchu drogowym.

Lp.

Rodzaj pojazdu

Usunięcie pojazdu
z drogi, stawka
normalna [zł]

Parkowanie pojazdu,
stawka dzienna [zł]

1

rower, motorower

80,00

15,00

2

motocykl

100,00

20,00

3

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

250,00

25,00

4

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

400,00

30,00

5

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

500,00

40,00

6

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

800,00

100,00

7

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1000,00

1. W przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, o którym mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustala się opłatę w wysokości 50% opłaty za usunięcie pojazdu, określonej w § 1, uwzględniając rodzaj pojazdu.

2. Stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi nie obejmują kosztów sprowadzenia i użycia specjalistycznego sprzętu (np. dźwig, itp.).


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/398/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 24 marca 2014 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/398/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 24 marca 2014 r.

Na mocy delegacji zawartej w art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), rada miasta ma obowiązek corocznie ustalić wysokość opłaty za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym do czasu odebrania przez właściciela lub inną upoważnioną osobę.

Przyczyną większości zatrzymanych przez funkcjonariuszy Policji w 2013 r. pojazdów był stan nietrzeźwości kierujących oraz brak możliwości innego zabezpieczenia pojazdów. Inną ważną przesłanką był zły stan techniczny pojazdów. Uzasadnione jest zatem podniesienie stawek do maksymalnych, określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów, celem podniesienia standardów oraz maksymalnego wprowadzenia prewencji wszystkich uczestników ruchu drogowego w Bytomiu. Brak jest jakichkolwiek podstaw pozwalających na aprobatę niewłaściwego zachowania niektórych kierowców – uczestników ruchu drogowego.

Zmiana treści uchwały jest także podyktowana koniecznością dostosowania stawek opłat do wartości podanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 września 2013r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (Monitor Polski z 2013 r. poz. 704). Aktualizacja wysokości opłat  jest dokonywana zgodnie z zapisem art.130a ust. 6 w związku z ust. 6b i ust. 6c ustawy Prawo o ruchu drogowym. Według podanych w uchwale stawek, będą pobierane opłaty od właścicieli pojazdów bądź osób dysponujących pojazdem na podstawie innego tytułu prawnego niż własność, w przypadkach wystąpienia konieczności usunięcia pojazdu z drogi z przyczyn wymienionych w art. 130a ust. 1 i ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym oraz jego przechowywania. Stawki te będą obowiązywały również właścicieli pojazdów usuniętych z drogi zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Uchwała określa ponadto wysokość opłaty,  którą w przypadkach odstąpienia od usunięcia musi wnieść właściciel pojazdu. Podane w uchwale stawki będą corocznie aktualizowane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »