| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/65/2015 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045) Rada Gminy Kruszyna uchwala:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,81 zł/1 m2 powierzchni

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,51 zł/ 1 ha powierzchni

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,24 zł/ 1 m2 powierzchni

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł/ 1 m2 powierzchni

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,70 zł/ 1m2 pow. uż.

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,72 zł/ 1m2 pow. uż.

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł/ 1 m2 pow. uż.

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł/1 m2 pow. uż.

5) rekreacji indywidualnej, letniskowych i mieszkalno- letniskowych - 7,28 zł/1 m2 pow. uż.

6) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,33 zł/1m2 pow. uż.

3. od budowli - 2% ich wartości

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości

1) budynki lub ich części i grunty związane z ochroną przeciwpożarową zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)

2) grunty, budynki lub ich części zajęte na boiska, obiekty sportowe i place zabaw.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub będących przedmiotem najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia lub innej umowy o charakterze przewidzianej przepisami kodeksu cywilnego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XX/120/2012 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Wanda Krawczyk

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »