| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/82/2015 Rady Gminy Bestwina

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Bestwina:

1. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych

- od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,74 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- od 1 m2 powierzchni użytkowej 22,36 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

- od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,60 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

- od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,65 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,56 zł

2. Od budowli:

a) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem określonym w pkt. 2 lit. b niniejszej uchwały

b) 0,1% służących do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

3. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

- od 1 m2 powierzchni 0,82 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

- od 1 hektara powierzchni 4,58 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m2 powierzchni 0,23 zł

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

- od 1 m2 powierzchni 3,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty stanowiące drogi wewnętrzne oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem "dr", z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Bestwina Nr II/9/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2015 roku.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady


mgr Jerzy Stanclik


Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina

Podatek od nieruchomości pobiera się na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). Zgodnie z jego treścią Rada Gminy w drodze Uchwały, określa stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy, z tym że stawki te nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę. Na podstawie art. 7 ust. 3 Rada Gminy może wprowadzić inne, niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe. Rada Gminy Bestwina co roku swoja uchwałą, stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych kreuje politykę podatkową w zakresie swoich kompetencji. Oznacza to że może ustalić wysokość stawek podatkowych w zakresie ustawowych limitów. Ponadto może określać zwolnienia przedmiotowe z podatków i różnicować stawki w zależności od przedmiotu opodatkowania.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 lipca 2015 roku wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2014 roku wyniósł 98,8%. Stosownie do tego wskaźnika Minister Finansów ogłosił, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości , podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych.

W przedkładanym projekcie stawki pozostawiono na niezmienionym poziomie oprócz stawki podatku od budynków lub ich części związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej , zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, którą obniżono z 4,70 zł. do 4,65 zł. Wynika to z faktu przekroczenia w tym przedmiocie opodatkowania maksymalnej stawki.

W roku 2016 proponuje się uchwalenie odrębnej stawki podatku 0,1% od budowli służących do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Preferencyjna stawka podatku od nieruchomości, ma zastosowanie do przedsiębiorcy, prowadzącego działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Specyfikacja tej działalności sprawia, że jest ona prowadzona na terenie Gminy Bestwina wyłącznie przez jeden podmiot o nazwie Przedsiębiorstwo Komunalne KOMBEST Sp. z o.o.. Działalność podmiotu w zakresie obsługi i zarządzania infrastrukturą ma charakter "monopolu naturalnego", co oznacza, że warunki i specyfikacja tej działalności sprawiają, że może być ona prowadzona wyłącznie przez jeden podmiot, o charakterze lokalnym. W związku z tym uchwała ta nie została podjęta za program pomocy de minimis. Zostało to potwierdzone opinią Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 października 2015 roku oraz opinia prawną Nr Or.074.1.2015 z dnia 26 listopada 2015 roku

Do uchwały w § 1 pkt 3 zgodnie z ustawą z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777) wprowadzono stosowny zapis pkt d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszkalnym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1m2 powierzchni 3,00 zł. Dzięki wprowadzeniu ustawy samorządy zyskały nowe narzędzie do kompleksowej odnowy zdegradowanych społecznie i infrastrukturalnie obszarów.

Ponadto w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) dokonano zmiany nazwy przedmiotu opodatkowania z gruntów: " pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych" na "pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych". W związku z tą zmianą również w niniejszym projekcie uchwały zamieszczono stosowny zapis.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »