reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 maja 1983 r.

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników

Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 10 ust. 3, art. 12 ust. 2 i art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Organy administracji państwowej są obowiązane do współdziałania z organizacjami rolników oraz do wnikliwego rozpatrywania zgłaszanych przez nie opinii, wniosków, postulatów, żądań oraz propozycji regulacji prawnych dotyczących interesów społecznych i zawodowych rolników indywidualnych.

2. W szczególności organy administracji państwowej są obowiązane:

1) informować i zasięgać opinii o zamierzonych kierunkach kształtowania oraz realizacji polityki rolnej i społecznej wsi,

2) współdziałać z organizacjami rolników we wszystkich sprawach dotyczących interesów społecznych i zawodowych rolników, a zwłaszcza w:

a) ustalaniu poziomu i zasad kształtowania cen środków produkcji rolniczej i usług dla rolnictwa, ubezpieczeń, systemu kredytowego i podatkowego,

b) określaniu wielkości i zasad zaopatrzenia indywidualnych gospodarstw rolnych w środki produkcji, gospodarki ziemią, melioracji i zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę,

c) ustalaniu warunków kontraktacji, cen skupu i sprzedaży produktów rolnych, usług produkcyjnych dla rolnictwa i usług dla ludności wiejskiej, norm i zasad klasyfikacji produktów rolnych oraz warunków kooperacji w rolnictwie,

d) opracowywaniu planów społeczno-gospodarczych w części dotyczącej wsi i rolnictwa, a także planów zagospodarowania przestrzennego gmin i wsi,

e) rozwoju oświaty i postępu rolniczego,

3) zapewniać udział swych przedstawicieli w zebraniach, naradach i zjazdach organizacji rolników, na odpowiedni w tej sprawie wniosek takiej organizacji,

4) uwzględniać w programach badawczych i analitycznych potrzeby zgłaszane przez organizacje rolników.

3. Obowiązki, o których mowa w ust. 1, wykonują:

1) terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego - w stosunku do kółek rolniczych, kół gospodyń wiejskich, gminnych związków rolników, kółek i organizacji rolniczych oraz rolniczych zrzeszeń branżowych,

2) terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego - w stosunku do wojewódzkich związków rolników, kółek i organizacji rolniczych, związków rolniczych zrzeszeń branżowych oraz rolniczych zrzeszeń branżowych nie zrzeszonych w związku rolniczych zrzeszeń branżowych,

3) naczelne organy administracji państwowej - w stosunku do Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz do krajowych związków branżowych.

§ 2.
Zasięganie opinii w sprawach, o których mowa w § 1 ust. 1, odbywa się w formie:

1) przesyłania projektów aktów prawnych, założeń projektów planów określonych w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. d) oraz zapraszania do udziału w ich opracowywaniu,

2) odbywania wspólnych posiedzeń, narad i negocjacji,

3) udziału przedstawicieli organizacji rolników w zespołach konsultacyjno-doradczych.

§ 3.
1. Kontroli społecznej sprawowanej przez organizacje rolników podlegają jednostki organizacyjne i organizacje (przedsiębiorstwa, zakłady i spółdzielnie) wykonujące zadania na rzecz rolnictwa indywidualnego.

2. Jednostki organizacyjne i organizacje poddane kontroli społecznej są obowiązane zapewnić warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności:

1) umożliwić wstęp na teren oraz do pomieszczeń,

2) udostępnić do wglądu dokumenty i materiały związane z celem przeprowadzanej kontroli,

3) umożliwić dokonanie niezbędnych odpisów dokumentów, sporządzanie zestawień i obliczeń oraz korzystanie z aparatury i urządzeń kontrolnych,

4) asystować na wezwanie przy czynnościach kontrolnych,

5) udzielać informacji i wyjaśnień związanych z kontrolą.

3. W razie potrzeby organy administracji państwowej, na wniosek organizacji rolników, udzielą im pomocy w przeprowadzaniu kontroli.

§ 4.
1. Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez organizację rolników, zwane dalej „kontrolującymi”.

2. Przed przystąpieniem do kontroli kontrolujący jest obowiązany zgłosić się do kierownika jednostki kontrolowanej i okazać mu imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

3. Jeżeli do prowadzenia kontroli są niezbędne wiadomości specjalne, kontrolujący może korzystać z pomocy biegłego.

§ 5.
1. Kontrolujący sporządza protokół ustaleń kontroli.

2. Na żądanie kontrolującego jednostka kontrolowana jest obowiązana udzielić mu pomocy kancelaryjnej przy sporządzeniu protokołu.

3. Protokół podpisują kontrolujący i kierownik jednostki kontrolowanej. Odmowa podpisania powinna być pisemnie uzasadniona.

4. Jeden egzemplarz protokołu kontrolujący doręcza kierownikowi jednostki kontrolowanej, który może wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia.

§ 6.
1. W razie stwierdzenia w czasie kontroli uchybień w zakresie działania objętym kontrolą, organizacja rolników kieruje do jednostki kontrolowanej pisemne wystąpienie zawierające wnioski pokontrolne, a w razie potrzeby - także do organu założycielskiego lub organizacji zrzeszającej jednostkę kontrolowaną.

2. W przypadkach mniejszej wagi wnioski pokontrolne mogą być przedstawione kierownikowi jednostki kontrolowanej za pokwitowaniem - bezpośrednio przez kontrolujących, o czym należy zamieścić odpowiednią wzmiankę w protokole kontroli.

§ 7.
Jednostka kontrolowana jest obowiązana niezwłocznie przystąpić do usuwania stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości oraz zawiadomić organizację rolników, która przeprowadziła kontrolę, o terminie i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych, a jeżeli jednostka kontrolowana nie zgadza się z wnioskami pokontrolnymi, zawiadamia o tym w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosków organizację rolników, która przeprowadziła kontrolę.
§ 8.
Organizacje rolników mogą inicjować działalność gospodarczą rolników i ludności wiejskiej, udzielać im w tym pomocy organizacyjnej i technicznej.
§ 9.
Organizacje rolników mogą inicjować przedsięwzięcia w zakresie kooperacji produkcyjnej oraz zagospodarowywania lasów stanowiących własność ich członków.
§ 10.
Organizacje rolników mogą prowadzić określoną w ustawie działalność gospodarczą, której zakres i przedmiot określa statut lub regulamin organizacji.
§ 11.
Działalność gospodarcza organizacji rolników może być prowadzona bezpośrednio przez daną organizację, w tym przez wyodrębniony zakład lub inną jednostkę organizacyjną, albo w drodze posiadania udziału w spółdzielni bądź w spółce cywilnej lub handlowej.
§ 12.
Organizacje rolników prowadzą działalność gospodarczą na warunkach dotyczących spółdzielni kółek rolniczych.
§ 13.
Organami właściwymi do przeprowadzania lustracji rolniczych zrzeszeń branżowych i związków rolniczych zrzeszeń branżowych nie zrzeszonych w Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych są:

1) dla rolniczych zrzeszeń branżowych - związki rolniczych zrzeszeń branżowych, a jeżeli rolnicze zrzeszenie branżowe nie przystąpiło do takiego związku - właściwy krajowy związek branżowy,

2) dla związków zrzeszeń branżowych - właściwy krajowy związek branżowy,

3) dla krajowych związków branżowych - właściwy ze względu na ich siedzibę terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.

§ 14.
Lustracja rolniczych zrzeszeń branżowych i związków rolniczych zrzeszeń branżowych jest dokonywana przez lustratorów upoważnionych przez organy właściwe do przeprowadzania lustracji.
§ 15.
Celem lustracji jest badanie działalności rolniczych zrzeszeń branżowych i ich związków pod względem legalności, celowości, gospodarności i rzetelności.
§ 16.
1. O rozpoczęciu lustracji lustrator jest obowiązany zawiadomić zarząd lustrowanej organizacji.

2. Do uczestniczenia w lustracji są uprawnieni członkowie organu nadzorczego lustrowanej organizacji.

3. Lustrator jest uprawniony do przeglądania ksiąg i dokumentów organizacji i sprawdzania jej stanu majątkowego, a pracownicy organizacji są obowiązani do udzielania żądanych wyjaśnień i niezbędnej pomocy.

§ 17.
1. Z czynności lustracyjnych lustrator sporządza protokół, którego odpis składa lustrowanej organizacji.

2. Wyniki lustracji stanowią podstawę wydania przez organ lustracyjny zaleceń, w których ustala się sposób i termin usunięcia stwierdzonych uchybień.

§ 18.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. Jaruzelski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama