| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 26 listopada 1998 r.

o zmianie ustawy o łączności.

Art. 1.
 W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 137, poz. 887) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 w ust. 4 w zdaniu wstępnym po wyrazach „oraz pkt 4 lit.” dodaje się wyrazy „a) i”;

2) art. 82 otrzymuje brzmienie:

„Art. 82. 1. W zakresie dotyczącym prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki Telekomunikacja Polska S.A. przez uprawnionych pracowników stosuje się przepisy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o łączności (Dz. U. Nr 150, poz. 984).

2. Uprawnionymi pracownikami, o których mowa w ust. 1, są, z zastrzeżeniem ust. 3, osoby będące w dniu przekształcenia dokonanego na podstawie art. 76 pracownikami PPTT oraz:

1) osoby, które przepracowały co najmniej dziesięć lat w PPTT lub w spółce Telekomunikacja Polska S.A., a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 83, poz. 372, Nr 106, poz. 457 i Nr 113, poz. 491, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1994 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110),

2) osoby, które po przepracowaniu dziesięciu lat w PPTT lub w spółce Telekomunikacja Polska S.A. zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

3. Uprawnionymi pracownikami są również pracownicy spółki Telekomunikacja Polska S.A. zatrudnieni w tej spółce po dniu przekształcenia, o którym mowa w ust. 2, którzy pozostawali z tą spółką w stosunku pracy w dniu 30 czerwca 1998 r.”

Art. 2.
 1. Termin składania oświadczeń o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji spółki Telekomunikacja Polska S.A. przez osoby uprawnione w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1, które nie złożyły dotychczas takich oświadczeń, wygasa z upływem trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Oświadczenia o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji spółki Telekomunikacja Polska S.A., złożone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przez osoby uprawnione w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1, lecz nie uprawnione według przepisów dotychczasowych, stają się skuteczne z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Skarb Państwa przystąpi do nieodpłatnego zbywania akcji spółki Telekomunikacja Polska S.A. po trzech miesiącach od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1. Prawo do nieodpłatnego nabycia tych akcji wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia przystąpienia przez Skarb Państwa do nieodpłatnego zbywania akcji. W wyżej uregulowanym zakresie nie stosuje się przepisu art. 38 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Art. 3.
 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »