| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 stycznia 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników komunalnych zakładów budżetowych

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 i Nr 43, poz. 253, z 1994 r. Nr 98, poz. 471, z 1997 r. Nr 9, poz. 43 i Nr 28, poz. 153 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie wynagradzania pracowników komunalnych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 77, poz. 482) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.”;

2) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Rozporządzenie stosuje się, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych, komunalnych zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego, zwanych dalej «pracownikami».

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) jednostce – rozumie się przez to jednostkę budżetową, komunalny zakład budżetowy i gospodarstwo pomocnicze jednostki samorządu terytorialnego,

2) najniższym wynagrodzeniu – rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze, ustalone odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy, w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej według zasad, o których mowa w § 3 ust. 5.”;

3) w § 3 w ust. 3 wyrazy „w porozumieniu z radą gminy” zastępuje się wyrazami „w porozumieniu odpowiednio z sejmikiem województwa, radą powiatu lub radą gminy”;

4) w § 5:

a) w ust. 1 po wyrazie „zespołem” dodaje się wyrazy „oraz radcy prawnemu”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dyrektorowi domu pomocy społecznej powyżej 500 miejsc może być przyznany dodatek funkcyjny w wysokości do 300% najniższego wynagrodzenia.”;

5) w § 7:

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „rentę inwalidzką” zastępuje się wyrazami „rentę z tytułu niezdolności do pracy”,

b) w ust. 4 wyrazy „komunalnym zakładzie budżetowym” zastępuje się wyrazem „jednostce”;

6) w § 9:

a) w ust. 8 wyrazy „rentę inwalidzką” zastępuje się wyrazami „rentę z tytułu niezdolności do pracy”,

b) w ust. 12 po wyrazach „19 lutego 1997 r.” dodaje się wyrazy „lub w pozostałej jednostce w dniu 1 stycznia 1999 r.”,

c) w ust. 13 po wyrazach „19 lutego 1997 r.” dodaje się wyrazy „lub w pozostałej jednostce po dniu 1 stycznia 1999 r.”;

7) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) dodaje się tabelę IIA w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) tabela XIX otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

c) w tabeli XXIV:

– tytuł tabeli otrzymuje brzmienie:

„XXIV. Zarządy dróg powiatowych, zarządy dróg miejskich, gospodarstwa pomocnicze”,

– po lp. 3 dodaje się lp. 3a w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

3a

Kierownik gospodarstwa pomocniczego

XVII–XVIII

8

wyższe

6

 

– po lp. 5 dodaje się lp. 5a w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

5a

Zastępca kierownika gospodarstwa pomocniczego,

główny księgowy gospodarstwa pomocniczego

XVI–XVII

7

wyższe

6

 

d) dodaje się tabelę XXIV A w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,

e) w tabeli XXV:

– tytuł otrzymuje brzmienie:

„XXV. Biura geodezji i terenów rolnych, terenowe zespoły usług projektowych, zakłady usług wodnych i zarządy melioracji i urządzeń wodnych”,

– na końcu tabeli dodaje się część tabeli w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia,

f) po tabeli XXVI przed przypisami dodaje się tabele XXVII i XXVIII w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia,

g) po przypisie 7 dodaje się przypisy 8 i 9 w brzmieniu:

8) Stanowiska występujące w ośrodkach obejmujących zasięgiem działania teren liczący ponad 50 000 mieszkańców.

9) Stanowiska występujące w powiatach obejmujących zasięgiem działania teren liczący ponad 70 000 mieszkańców.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: w z. L. Balcerowicz

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 12 stycznia 1999 r. (poz. 34)

Załącznik nr 1

II A. Jednostki planowania przestrzennego

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszerego­wania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

XVIII–XX

10

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora

XVI–XIX

9

wyższe

6

3

Główny księgowy

XVI–XIX

9

wyższe

5

4

Generalny projektant

XVI–XVIII

7

wyższe

5

5

Główny specjalista

XIV–XVII

6

wyższe

5

6

Główny projektant,

kierownik pracowni, zespołu

XV–XVI

5

wyższe

6

7

Radca prawny

XIV–XVII

6

według odrębnych przepisów

8

Starszy specjalista

XIII–XV

wyższe

5

9

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

XIII–XV

61)

wyższe

5

10

Kierownik działu, wydziału

XII–XIV

5

wyższe

5

11

Starszy kartograf,

starszy projektant

XII–XIV

wyższe

5

12

Inspektor nadzoru inwestorskiego2)

XII–XIV

51)

wyższe

4

13

Specjalista2)

XII–XIV

wyższe

4

14

Projektant2),

plastyk2)

XI–XIII

wyższe

3

15

Starszy asystent2),

kartograf2),

fotograf2)

XI–XII

wyższe

3

16

Asystent

VIII–X

średnie

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

XIX. Pracownicy jednostek działających w zakresie oświaty (nie będący nauczycielami)

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszerego­wania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

 

wykształcenie

liczba lat pracy

 

1

2

3

4

5

6

 

A. Pracownicy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych

 

1

Zastępca dyrektora,

główny księgowy

XV–XVII

6

wyższe

7

 

radca prawny

według odrębnych przepisów

 

2

Kierownik obiektów sportowych

XIII–XV

5

wyższe

7

 

3

Kierownik gospodarczy

XIII–XV

4

wyższe

2

 

średnie

6

 

4

Sekretarz szkoły

XII–XIV

4

średnie

5

 

5

Specjalista

XII–XIV

wyższe

2

 

średnie

5

 

6

Kierownik stołówki

X–XII

3

średnie

4

 

Dietetyczka,

starszy księgowy

 

7

Starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych

IX–XII

średnie

6

 

Starszy intendent w placówce prowadzącej żywienie

5

 

Samodzielny referent,

starszy magazynier

4

 

8

Starszy laborant

VIII–XI

średnie

4

 

Starszy referent,

starszy intendent,

intendent w placówce prowadzącej żywienie

3

 

Kasjer

1

 

9

Starszy recepcjonista

VIII–X

średnie

4

Intendent, magazynier, starsza maszynistka

 

10

Referent, laborant

VI–X

średnie

 

Księgowy

1

 

11

Recepcjonista

VII–X

średnie

 

12

Maszynistka

VII–IX

średnie

 

B. Pracownicy warsztatów szkolnych szkół zawodowych

 

1

Kierownik biura warsztatowego, kierownik stacji obsługi samochodów, kierownik budowy

XVI–XIX

6

wyższe

7

 

2

Główny księgowy

XV–XVIII

6

wyższe

7

 

3

Główny specjalista

XIV–XVI

4

wyższe

6

 

4

Zastępca głównego księgowego

XIII–XV

4

wyższe

5

 

Starszy specjalista

 

5

Kierownik robót,

starszy mistrz,

kierownik zmiany

XII–XV

3

średnie zawodowe

7

 

Kierownik sekcji

2

średnie

 

6

Mistrz,

instruktor praktycznej nauki zawodu w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich

XI–XIV

2

średnie zawodowe

6

 

7

Kierownik magazynu

X–XIII

2

średnie

4

 

Samodzielny referent

6

 

8

Samodzielny magazynier,

starszy księgowy

IX–XIII

średnie

4

 

9

Starszy laborant

VIII–XII

średnie zawodowe

4

Starszy referent

średnie

 

Księgowy,

kontysta

10

Magazynier

VIII–XI

średnie

3

 

Starsza maszynistka

 

11

Sekretarz

VI–XI

średnie

1

 

Laborant,

referent

 

12

Maszynistka

VII–X

średnie

 

 

C. Pracownicy gospodarstw pomocniczych szkół rolniczych

 

1

Kierownik rolnego gospodarstwa pomocniczego

XV–XIX

9

wyższe

7

 

2

Kierownik gospodarstwa pomocniczego

XV–XVIII

6

wyższe

7

 

3

Zastępca kierownika rolnego gospodarstwa pomocniczego, zastępca kierownika gospodarstwa pomocniczego, główny księgowy

XIII–XVII

7

wyższe

6

 

4

Główny specjalista

XII–XVII

7

wyższe

7

 

5

Starszy specjalista

X–XV

wyższe

5

 

6

Specjalista,

starszy inspektor,

starszy rewident

IX–XIV

wyższe

4

 

7

Kierownik magazynu

VIII–XIII

4

średnie

3

 

8

Inspektor,

rewident

VIII–XIII

średnie

2

 

9

Starszy księgowy,

starszy referent

VIII–XII

średnie

3

 

10

Starszy magazynier

VII–XI

średnie

3

 

11

Magazynier

VI–IX

zasadnicze zawodowe

2

 

12

Księgowy,

kasjer

VII–IX

średnie

1

 

13

Referent,

sekretarka

IV–VIII

średnie

 

14

Starsza maszynistka

VI–VIII

średnie

3

 

15

Recepcjonistka,

maszynistka

IV–VII

średnie

 

16

Telefonistka,

teletypistka

IV–VI

umiejętność wykonywania zawodu

 

17

Kierowca samochodu dostawczego

VII–IX

według odrębnych przepisów

 

18

Operator ciągników i maszyn rolniczych

VII–X

odpowiednie uprawnienia

 

19

Rolnik hodowca

VII–X

zasadnicze zawodowe

 

Robotnik szklarniowy

VI–X

 

20

Konserwator urządzeń i instalacji

VI–X

zasadnicze zawodowe i uprawnienia specjalistyczne

2

 

21

Szef kuchni

VIII–IX

2

średnie zawodowe lub zasadnicze i tytuł mistrza

4

 

22

Kucharz,

intendent – zaopatrzeniowiec

IV–VI

zasadnicze zawodowe

1

 

23

Robotnik budowlany

V–VIII

umiejętność wykonywania prac

 

Robotnik gospodarczy,

wozak

IV–VII

24

Rzemieślnik

V–IX

zasadnicze zawodowe lub odpowiednie wyszkolenie w zawodzie

 

25

Robotnik polowy

IV–V

umiejętność wykonywania prac

 

 

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

XXIV A. Zarządy dróg wojewódzkich, rejony dróg wojewódzkich, gospodarstwa pomocnicze

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszerego­wania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

A. Zarządy dróg wojewódzkich

1

Dyrektor

XIX–XXII

10

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora

główny księgowy

XVIII–XXI

9

wyższe

7

3

Główny inżynier7)

XVII–XVIII

7

wyższe

6

4

Kierownik służby interwencyjnej

XVI–XVIII

6

wyższe

5

5

Kierownik pracowni projektowej7),

laboratorium wojewódzkiego

XV–XVIII

6

wyższe

5

6

Kierownik nadzoru
inwestorskiego7),

główny specjalista

XV–XVII

7

wyższe

5

Radca prawny

według odrębnych przepisów

7

Naczelnik działu

XIV–XVII

6

wyższe

5

8

Kierownik pracowni w wojewódzkim laboratorium drogowym

XIV–XVI

6

wyższe

3

średnie

5

9

Kierownik działu,

starszy inspektor nadzoru inwestorskiego7)

XIII–XV

52)

wyższe

4

średnie

6

10

Starszy specjalista

XIII–XV

wyższe

5

średnie

6

11

Starszy projektant7),

starszy rewident

XIII–XV

wyższe

5

średnie

6

12

Inspektor nadzoru
inwestorskiego7)

XI–XIV

42)

wyższe

3

średnie

5

13

Specjalista,

projektant,

rewident

IX–XIV

średnie

6

14

Starszy laborant

IX–XIII

średnie

3

15

Asystent inspektora nadzoru

X–XIII

wyższe

2

średnie

4

16

Starszy referent,

księgowy,

kasjer

VIII–IX

średnie

1

17

Laborant

VII–IX

średnie

18

Referent

VII–VIII

średnie

B. Rejony dróg wojewódzkich, gospodarstwa pomocnicze

1

Kierownik rejonu

XVIII–XXI

7

wyższe

5

2

Zastępca kierownika rejonu

główny księgowy

XVII–XX

6

wyższe

5

3

Kierownik gospodarstwa pomocniczego

XVII–XVIII

8

wyższe

6

4

Kierownik zakładu produkcyjnego, bazy sprzętu i transportu

XV–XVIII

5

wyższe

3

Kierownik robót7)

kierownik wytwórni

średnie

5

5

Zastępca kierownika gospodarstwa pomocniczego

XVI–XVII

7

wyższe

6

6

Główny specjalista

XIV–XVI

4

wyższe

5

Radca prawny

według odrębnych przepisów

7

Kierownik działu

inspektor nadzoru inwestorskiego7)

X–XIV

42)

wyższe

3

średnie

5

8

Starszy mistrz7)

(starszy majster)

X–XIV

4

wyższe

3

średnie

5

9

Starszy specjalista

XII–XIV

średnie

5

10

Specjalista

VIII–XIII

średnie

3

11

Mistrz (majster)

IX–XIII

3

średnie

3

12

Asystent inspektora nadzoru

X–XIII

wyższe

2

średnie

4

13

Kierownik magazynu

X–XIV

2

średnie

3

14

Starszy referent,

księgowy,

kasjer

VII–IX

średnie

1

15

Referent

VII–VIII

średnie

 

C. Stanowiska wspólne dla jednostek wymienionych w częściach A i B

1

Kierowca autobusu

X–XI

według odrębnych przepisów

Kierowca samochodu ciężarowego i dostawczego

IX–X

Kierowca samochodu osobowego

VII–VIII

2

Mechanik napraw pojazdów samochodowych

mechanik diagnosta

IX–X

średnie

2

3

Konserwator-mechanik

VII–IX

zasadnicze zawodowe

4

Sekretarka

VIII–IX

średnie

2

Starsza maszynistka

5

Maszynistka,

magazynier

konserwator urządzeń elektrycznych,

wodno-kanalizacyjnych i c. o.

VII–VIII

średnie

6

Pomoc laboratoryjna

V–VII

podstawowe

7

Robotnik gospodarczy,

palacz

V–VII

podstawowe

8

Telefonistka

V–VI

podstawowe

9

Dozorca

III–V

podstawowe

10

Sprzątaczka

III–IV

podstawowe

11

Goniec

II–IV

podstawowe

12

Pracownik kwalifikowany

III–VI

zasadnicze zawodowe

13

Pracownik kwalifikowany samodzielny,

mistrz w zawodzie

V–VIII

zasadnicze zawodowe

14

Pracownik specjalista

X–XII

zasadnicze zawodowe

15

Pracownik przyuczony

I–IV

podstawowe

 

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

1

2

3

4

5

6

 

Stanowiska specjalistyczne w zakładach usług wodnych

 

1

Kierownik grupy robót

XV–XVIII

8

wyższe

5

 

2

Kierownik robót

XII–XV

6

wyższe

4

 

3

Starszy majster

X–XII

5

wyższe

5

 

4

Majster

IX–X

2

średnie zawodowe

4

 

5

Konserwator wodociągu lub oczyszczalni ścieków i kanalizacji

VII–XI

zasadnicze zawodowe

1

 

6

Operator dozowania oraz wykorzystania nieczystości stałych i płynnych

IX–XI

zasadnicze zawodowe i odpowiednie uprawnienia

1

 

7

Monter urządzeń wodno-kanalizacyjnych

IX–XI

zasadnicze zawodowe

3

 

Monter instalacji i urządzeń elektroenergetycznych

zasadnicze zawodowe i odpowiednie uprawnienia

 

Stanowiska specjalistyczne w zarządach melioracji i urządzeń wodnych

 

1

Kierownik zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego

XIV–XVII

7

wyższe oraz uprawnienia budowlane

7

 

2

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

XII–XVI

6 2)

wyższe oraz uprawnienia budowlane

6

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego

X–XV

52)

5

 

3

Operator budowli piętrzących (jazu, pompowni itp.)

VI–XI

zasadnicze zawodowe i odpowiednie uprawnienia

3

Operator maszyn budowlanych lub melioracyjnych

VI–XI

2

Konserwator budowli i urządzeń wodno-melioracyjnych

VII–X

zasadnicze zawodowe

1

 

4

Kierownik statku kat. III

X–XIII

2

średnie zawodowe

6

 

5

Mechanik maszyn na statku

VIII–XI

zasadnicze zawodowe

6

 

6

Stermotorzysta

VII–X

odpowiednie wyszkolenie w zawodzie

1

 

7

Bosman, sternik

VI–IX

według odrębnych przepisów

 

Starszy marynarz

V–VII

 

Marynarz

IV–VI

 

 

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

XXVII. Ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalne ośrodki polityki społecznej

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszerego­wania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

 

wykształcenie

liczba lat pracy

 

1

2

3

4

5

6

 

A. Ośrodki pomocy społecznej

 

1

Dyrektor ośrodka pomocy społecznej8)

XVII–XVIII

5

wyższe i specjalizacja z organizacji pomocy społecznej

5

 

2

Zastępca dyrektora ośrodka pomocy społecznej8)

XVI–XVII

4

wyższe i specjalizacja z organizacji pomocy społecznej

4

 

3

Kierownik3)

XVI–XVII

4

wyższe i specjalizacja z organizacji pomocy społecznej

3

 

kierownik filii3)

4

Zastępca kierownika3)

XV–XVI

3

wyższe

2

 

5

Kierownik działu3)

XIV–XV

3

wyższe

2

 

Konsultant

 

Radca prawny

3

według odrębnych przepisów

 

Starszy specjalista pracy socjalnej

2

Wyższe odpowiedniej specjalności

5

 

dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja II stopnia w zawodzie

6

 

6

Specjalista pracy socjalnej

XIII–XIV

wyższe odpowiedniej specjalności

3

 

dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja I stopnia w zawodzie

4

 

7

Kierownik sekcji3)

XII–XIII

2

wyższe

1

 

Starszy pracownik socjalny

dyplom pracownika socjalnego

3

 

Starsza pielęgniarka

średnie medyczne

5

 

8

Pracownik socjalny

XI–XII

dyplom pracownika socjalnego

 

Pielęgniarka

średnie medyczne

 

Starszy opiekun

średnie lub szkoła asystentek medycznych

5

 

9

Aspirant pracy socjalnej

IX–X

średnie

 

Opiekun

średnie lub szkoła asystentek medycznych

1

 

 

B. Powiatowe centrum pomocy rodzinie

 

1

Dyrektor9)

XIX–XX

7

wyższe i specjalizacja z organizacji pomocy społecznej

5 w tym 3 w jednostkach organizacyj­nych pomocy społecznej

 

2

Zastępca dyrektora9)

XVIII–XIX

6

wyższe i specjalizacja z organizacji pomocy społecznej

4 w tym 2 w jednostkach organizacyj­nych pomocy społecznej

 

3

Kierownik

XVIII–XIX

6

wyższe i specjalizacja z organizacji pomocy społecznej

5 w tym 3 w jednostkach organizacyj­nych pomocy społecznej

 

4

Zastępca kierownika

XVII–XVIII

5

wyższe i specjalizacja z organizacji pomocy społecznej

4 w tym 2 w jednostkach organizacyj­nych pomocy społecznej

 

5

Przewodniczący powiatowego zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności

XIV–XVII

6

wyższe medyczne

5

 

6

Przewodniczący składu orzekającego o stopniu niepełnosprawności

XIII–XVI

5

wyższe

5

 

7

Radca prawny

XV–XVI

5

według odrębnych przepisów

 

8

Kierownik działu

XIII–XVI

5

wyższe

5

 

9

Konsultant

XIV–XVI

wyższe

5

 

10

Starszy specjalista pracy socjalnej

XIV–XVI

wyższe odpowiedniej specjalności

5

 

dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja II stopnia w zawodzie

6

 

11

Sekretarz powiatowego zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności

XIII–XV

5

wyższe

4

 

12

Specjalista pracy socjalnej

XIII–XV

wyższe odpowiedniej specjalności

3

 

dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja I stopnia w zawodzie

4

 

13

Kierownik sekcji3)

XIII–XIV

3

wyższe

5

 

14

Starszy pracownik socjalny

XIII–XIV

dyplom pracownika socjalnego

3

 

15

Starszy doradca zawodowy

XII–XIII

średnie

6

Pracownik socjalny

dyplom pracownika socjalnego

 

16

Doradca zawodowy

X–XII

średnie

4

 

 

C. Regionalny ośrodek polityki społecznej

 

1

Dyrektor

XVII–XX

9

wyższe i specjalizacja z organizacji pomocy społecznej

7 w tym 5 w jednostkach organizacyj­nych pomocy społecznej

 

2

Zastępca dyrektora

XV–XIX

8

wyższe i specjalizacja z organizacji pomocy społecznej

5 w tym 3 w jednostkach organizacyj­nych pomocy społecznej

 

3

Kierownik działu

XIV–XVII

5

wyższe

5

 

4

Radca prawny

XIV–XVII

5

według odrębnych przepisów

 

5

Konsultant

XIV–XVII

wyższe

5

 

6

Starszy specjalista pracy socjalnej

XIV–XVII

wyższe odpowiedniej specjalności

5

 

dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja II stopnia w zawodzie

6

 

7

Specjalista pracy socjalnej

XIII–XV

wyższe odpowiedniej specjalności

3

 

dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja I stopnia w zawodzie

4

 

8

Starszy pracownik socjalny

XIII–XV

dyplom pracownika socjalnego

3

 

9

Pracownik socjalny

XI–XIV

dyplom pracownika socjalnego

 

D. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach wspólnych w jednostkach wymienionych w częściach A–C

1

Główny księgowy

XVI–XVII

6

wyższe

5

 

2

Główny specjalista

XII–XVI

5

wyższe

4

 

3

Zastępca głównego księgowego

XIV–XV

2

średnie

4

 

4

Inspektor3)

XII–XV

wyższe

3

 

5

Starszy specjalista,

starszy informatyk

XI–XIV

wyższe

3

 

6

Podinspektor,

informatyk

X–XIII

wyższe

 

średnie

3

 

7

Specjalista

X–XIII

średnie

3

 

8

Referent,

kasjer,

księgowy

IX–XI

średnie

2

 

9

Młodszy referent,

młodszy księgowy

VIII–X

średnie

 

10

Kierownik warsztatu,

kierownik stacji obsługi,

kierownik biblioteki

X–XII

3

średnie

4

 

11

Zastępca kierownika warsztatu,

zastępca kierownika stacji obsługi,

kierownik garażu

IX–XI

2

średnie

3

Starszy bibliotekarz

 

12

Zaopatrzeniowiec

VIII–XI

średnie

2

 

13

Maszynistka klasy mistrzowskiej

IX–X

średnie

2

 

Kierownik magazynu,

kierownik hali maszyn

2

Dyspozytor taboru samochodowego,

kontroler techniczny

 

Sekretarka

 

14

Kierownik kancelarii głównej,

kierownik archiwum,

kierownik centrali telefonicznej

VIII–IX

2

średnie

3

Starszy magazynier,

bibliotekarz,

intendent,

starsza maszynistka

15

Archiwista,

magazynier,

starsza telefonistka,

maszynistka,

teletypistka

VII–VIII

średnie

 

16

Telefonistka

V–VI

podstawowe

umiejętność wykonywania czynności

 

17

Kierowca autobusu

X–XI

według odrębnych przepisów

 

rzemieślnik specjalista

zasadnicze

3

 

18

Kierowca samochodu ciężarowego

IX–X

według odrębnych przepisów

 

Mechanik samochodowy,

maszynista offsetowy,

kserografista

zasadnicze

2

 

19

Konserwator,

rzemieślnik wykwalifikowany,

ślusarz-spawacz,

elektryk,

stolarz,

tapicer,

szklarz,

malarz,

introligator,

palacz c.o.

VIII–IX

zasadnicze

 

20

Kierowca samochodu osobowego

VII–VIII

według odrębnych przepisów

 

21

Operator urządzeń powielających

VI–VIII

podstawowe

 

22

Robotnik gospodarczy

V–VII

podstawowe

 

23

Portier,

szatniarz,

dozorca,

dźwigowy,

woźny

IV–V

podstawowe

 

24

Sprzątaczka

III–IV

podstawowe

 

25

Goniec

II–IV

podstawowe

 

 

XXVIII. Pracownicy domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia z wyłączeniem nauczycieli i wychowawców

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

 

wykształcenie

Liczba lat pracy

 

1

2

3

4

5

6

 

A. Pracownicy kierujący jednostkami organizacyjnymi

 

1

Dyrektor domu pomocy społecznej

XVII–XX

10

wyższe

5

 

2

Zastępca dyrektora domu pomocy społecznej

XVI–XIX

8

wyższe

5

 

średnie

8

 

3

Kierownik ośrodka wsparcia

XVI–XVIII

8

wyższe

4

 

XIV–XVI

średnie

7

 

4

Zastępca kierownika ośrodka wsparcia

XIV–XVI

7

wyższe

3

 

XIII–XV

średnie

6

 

B. Pracownicy działalności opiekuńczo-terapeutycznej

 

1

Główny specjalista

XVI–XVIII

8

wyższe specjalistyczne(np. pedagog, logopeda, psycholog); wyższe o kierunkach określonych w odrębnych przepisach + specjalizacja II stopnia z pracy socjalnej

5

 

2

Starszy specjalista

XV–XVI

8

wyższe specjalistyczne (np. pedagog, logopeda, psycholog); wyższe o kierunkach określonych w odrębnych przepisach + specjalizacja I stopnia z pracy socjalnej

3

 

3

Kapelan

XV–XVI

mgr teologii lub ukończone wyższe seminarium duchowne oraz skierowanie biskupa diecezjalnego

 

4

Specjalista

XIII–XV

6

wyższe specjalistyczne: pedagog, psycholog, logopeda itp.

 

5

Starszy pracownik socjalny

XIII–XV

średnie, dyplom pracownika socjalnego

5

 

6

Starszy opiekun

XII–XIV

Średnie

5

 

Starszy instruktor terapii zajęciowej

 

Starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych

 

Pracownik socjalny

szkoła pracowników socjalnych

 

7

Opiekun

XI–XIII

średnie, szkoła asystentek pielęgniarskich

1

 

Instruktor terapii zajęciowej

średnie

Instruktor ds. kulturalno-oświatowych

8

Młodszy opiekun

IX–XI

średnie

 

9

Kierownik świetlicy

IX–XI

3

wyższe

 

średnie

5

 

10

Starszy bibliotekarz

IX–X

wyższe

 

średnie

5

 

11

Bibliotekarz

VII–IX

średnie

 

12

Starsza pokojowa

VII–IX

podstawowe

5

 

13

Pokojowa

VI–VIII

podstawowe

 

 

C. Pracownicy działalności medyczno – rehabilitacyjnej

 

1

Starszy asystent

XVII–XVIII

wyższe medyczne lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń medycznych + specjalizacja II stopnia

5

 

2

Kierownik apteki, kierownik laboratorium

XVII–XVIII

8

farmaceuta + specjalizacja II stopnia wyższe medyczne lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń

7

 

3

Przełożona pielęgniarek kierownik działu

XIV–XVI

8

wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń medycznych i średnie medyczne.

3

 

średnie medyczne + specjalizacja

6

 

4

Asystent

XV–XVI

wyższe medyczne lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń medycznych + specjalizacja I stopnia

3

 

5

Starszy felczer

XV–XVI

średnie medyczne (szkoła felczerów)

 

6

Młodszy asystent

XIV–XV

wyższe medyczne lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń medycznych

1

 

7

Kierownik zespołu

XIV–XV

6

wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń medycznych i średnie medyczne

3

 

średnie medyczne

7

 

8

Felczer

XIII–XIV

średnie medyczne (szkoła felczerów)

 

9

Starsza pielęgniarka

XIV–XV

wyższe pielęgniarskie

 

średnie medyczne + specjalizacja

3

 

XIII–XIV

średnie medyczne

5

 

Starszy technik fizjoterapii

XIII–XIV

średnie medyczne

5

 

10

Starszy technik (laborant) medyczny

XII–XIV

średnie medyczne

5

Starszy masażysta

szkoła masażystów

 

11

Pielęgniarka, technik fizjoterapii

XII–XIII

średnie medyczne

 

Starszy dietetyk

średnie medyczne

5

 

12

Technik (laborant) medyczny,

dietetyk

XI–XII

średnie medyczne

 

Starszy sanitariusz

średnie + kursy dla sanitariuszy i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego

 

13

Masażysta

X–XI

szkoła masażystów

 

14

Wykwalifikowana pomoc dentystyczna

IX–X

podstawowe + kursy zawodowe

 

15

Pomoc laboratoryjna

VII–IX

podstawowe

 

 

Sanitariusz

podstawowe + kursy dla sanitariuszy i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego

 

16

Pomoc dentystyczna

VII–VIII

podstawowe oraz przeszkolenie zawodowe

 

 

D. Pracownicy działalności administracyjnej

1

Główny księgowy

XVI–XIX

8

wyższe

5

średnie

8

2

Główny administrator

XV–XVI

6

wyższe

5

3

Radca prawny

XV–XVI

6

w odrębnych przepisów

4

Zastępca głównego księgowego

XIII–XV

6

wyższe

średnie

5

8

5

Kierownik działu

XIV–XV

6

wyższe

średnie

4

7

6

Starszy administrator

XIII–XV

4

wyższe

średnie

3

7

7

Kierownik samodzielnej sekcji

XIII–XIV

4

wyższe

średnie

4

7

8

Zakładowy inspektor bhp

XII–XIV

wg odrębnych przepisów

Administrator

wyższe

średnie

5

Starszy rewident zakładowy

wyższe

2

średnie

5

9

Kierownik sekcji

XII–XIII

4

wyższe

2

średnie

5

10

Zaopatrzeniowiec,

rewident zakładowy,

starszy:

– księgowy,

– kasjer,

– inspektor

XI–XII

wyższe

2

średnie

5

11

Księgowy, inspektor

X–XI

wyższe

średnie

4

Kasjer

średnie

1

12

Starszy:

referent, maszynista,

recepcjonistka

VIII–IX

średnie

2

13

Maszynistka

VII–VIII

średnie

14

Referent,

recepcjonistka,

sekretarka

VI–VIII

średnie

15

Telefonistka

VI–VII

średnie

 

E. Pracownicy gospodarczy

1

Kierownik:

– warsztatu

– magazynu

– kuchni

– pralni

– szwalni

XI–XIII

4

średnie

5

2

Konserwator urządzeń

mistrz w zawodzie

XI–XII

średnie lub zasadnicza szkoła zawodowa i uprawnienia mistrzowskie

3

Palacz kotłów parowych i wodnych powyżej 100°C

X–XI

zasadnicza szkoła zawodowa i kurs przysposobienia zawodowego oraz zaświadczenie kwalifikacyjne typu „E”

Starszy magazynier

średnie

1

4

Szef kuchni

IX–X

zasadnicza szkoła zawodowa oraz obligatoryjne przeszkolenie w danym zawodzie

Rzemieślnik w zawodzie technicznym:

hydraulik, ślusarz, tokarz, spawacz, elektromonter itp.

Ogrodnik, murarz, malarz, stolarz, szklarz, dekarz, krawiec, fryzjer itp.

zasadnicza szkoła zawodowa lub podstawowa i kurs przysposobienia zawodowego

Magazynier

średnie

podstawowe

2

5

Palacz nie wymieniony pod lp.3

IX–X

zasadnicza szkoła zawodowa i niezbędne przeszkolenie

Pomocnik palacza kotłów wymienionego pod lp. 3

przyuczenie do wykonywania zespołu czynności

6

Kierowca samochodu

towarowo-osobowego, ciężarowego, autobusu

IX–X

według odrębnych przepisów

7

Kierowca samochodu osobowego

VII–IX

według odrębnych przepisów

8

Kucharz, praczka, szwaczka, prasowaczka, kelnerka

VII–IX

zasadnicza szkoła zawodowa lub szkoła podstawowa i umiejętność wykonywania zespołu czynności

9

Pomocnik palacza wymienionego pod lp. 5

VI–VII

przyuczenie do zawodu

10

Pomoc kuchenna

V–VI

umiejętność wykonywania zespołu czynności

11

Pracownik gospodarczy

IV–V

umiejętność wykonywania zespołu czynności

12

Starszy:

dozorca, strażnik, portier

IV–V

umiejętność wykonywania zespołu czynności

3

13

Dozorca, portier, strażnik, woźny, szatniarz, sprzątaczka goniec, dźwigowy, powielaczowy

III–IV

umiejętność wykonywania zespołu czynności, niezbędne przeszkolenie

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »