| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 1 lipca 1997 r.

w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 21, poz. 124 i Nr 43, poz. 253, z 1994 r. Nr 98, poz. 471 i z 1997 r. Nr 9, poz. 43) i w związku z art. 25 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43) zarządza się, co następuje:

§ 1.
[1] Rozporządzenie stosuje się, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych, komunalnych zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego, zwanych dalej «pracownikami».
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) jednostce - rozumie się przez to jednostkę budżetową, komunalny zakład budżetowy i gospodarstwo pomocnicze jednostki samorządu terytorialnego,

2) najniższym wynagrodzeniu - rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze, ustalone odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy, w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej według zasad, o których mowa w § 3 ust. 5.

§ 3.
1. Ustala się:

1) tabelę punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) tabele stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia oraz iloczynu liczby punktów, ustalonych dla poszczególnych kategorii w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, i wartości jednego punktu w złotych.

3. Wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu odpowiednio z sejmikiem województwa, radą powiatu lub radą gminy, stosownie do możliwości finansowych.

4. Wysokość miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego może być wyższa lub niższa od ustalonych w myśl ust. 2, nie więcej jednak niż o 10%.

5. Tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządza pracodawca, opierając się na zasadach ustalonych w ust. 2–4. Pracodawca może również sporządzić tabelę godzinowych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

§ 4.
Pracodawca może, w uzasadnionych wypadkach, skrócić pracownikowi wymagany na danym stanowisku okres pracy zawodowej, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.
§ 5.
1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być przyznany również pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku nie związanym z kierowaniem zespołem, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, dla którego w załączniku nr 3 do rozporządzenia przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalna stawka tego dodatku nie może być wyższa od drugiej stawki dodatku funkcyjnego.

3. Dyrektorowi domu pomocy społecznej powyżej 500 miejsc może być przyznany dodatek funkcyjny w wysokości do 300% najniższego wynagrodzenia.

§ 6.
Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia – w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§ 7.
1. Pracownikom przysługują:

1) dodatek za wieloletnią pracę, zwany dalej „dodatkiem za wysługę lat”,

2) jednorazowa odprawa pieniężna przy przechodzeniu na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, zwana dalej „odprawą”.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat i odprawy wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy.

3. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat i odprawy wlicza się także inne okresy, na podstawie odrębnych przepisów.

4. W wypadku gdy praca w jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, prawo do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

5. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

6. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

7. Odprawę oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

§ 8.
1. Pracownikowi przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy wykonywanej w warunkach uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych:

1) do 5% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia – dla I stopnia uciążliwości lub szkodliwości,

2) do 10% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia – dla II stopnia uciążliwości lub szkodliwości,

3) do 15% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia – dla III stopnia uciążliwości lub szkodliwości,

4) do 20% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia – dla IV stopnia uciążliwości lub szkodliwości.

2. Szczegółowe zasady ustalania stopni uciążliwości, szkodliwości dla zdrowia lub prac niebezpiecznych, a także przyznawania dodatku za pracę wykonywaną w warunkach, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 9.
1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa.

2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli, z mocy odrębnych przepisów, podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.

4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.

5. Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

6. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

7. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

8. W razie ustania stosunku pracy, w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

9. Jeżeli w dniu 19 lutego 1997 r. albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów nie podlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą.

10. Pracownikowi, który w dniu 19 lutego 1997 r. albo w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 9, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

11. Przepisy ust. 9 i 10 mają odpowiednio zastosowanie, w razie gdy pracownik w dniu, w którym udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

12. Pracownikowi zatrudnionemu w komunalnym zakładzie budżetowym w dniu 19 lutego 1997 r. lub w pozostałej jednostce w dniu 1 stycznia 1999 r. , który przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej w związku z wliczeniem okresów wymienionych w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (Monitor Polski Nr 44, poz. 358), okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach przy ustalaniu prawa do kolejnych nagród.

13. Pracownik, który podjął zatrudnienie w komunalnym zakładzie budżetowym po dniu 19 lutego 1997 r. lub w pozostałej jednostce po dniu 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2–11, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres.

§ 10.
W ramach środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
§ 11.
1. W ramach środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy, z przeznaczeniem na premie dla pracowników.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz zasady przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 12.
1. Do pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych stosuje się jedną z następujących form wynagradzania:

1) czasową,

2) czasowo-premiową,

3) akordową.

2. Pracownicy wynagradzani według formy czasowej otrzymują wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania i faktycznego czasu pracy.

3. Pracownicy wynagradzani według formy czasowo-premiowej otrzymują wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania i faktycznego czasu pracy, powiększone o premię przyznaną według zasad określonych w zakładowym regulaminie premiowania.

4. Pracownicy wynagradzani według formy akordowej (akord indywidualny, zryczałtowany) otrzymują wynagrodzenie ustalone na podstawie norm pracy określonych w obowiązującym trybie oraz stawek płac wynikających z kategorii zaszeregowania roboty.

5. Pracownicy wynagradzani według formy, o której mowa w ust. 4, mogą otrzymywać premię, zgodnie z zasadami określonymi w zakładowym regulaminie premiowania.

§ 13.
Godzinową stawkę:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 pkt 2 – ustala się dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 14.
1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, jednak nie niższe od wynagrodzenia ustalonego na podstawie art. 137 § 2 Kodeksu pracy.

2. Pracownikowi zatrudnionemu w zmianowym systemie pracy za każdą godzinę pracy na II zmianie może być przyznany dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

§ 15.
1. Kierowcy samochodu osobowego może być przyznane, za jego zgodą, wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące poszczególne składniki wynagrodzenia (w szczególności wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej), uwzględniające liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie jednego miesiąca – w wypadku gdy faktyczny czas pracy tego kierowcy w poszczególnych miesiącach nie ulega wahaniom i odpowiada liczbie godzin przyjętej do obliczenia wynagrodzenia.

2. Kierowcy, z wyjątkiem kierowcy samochodu osobowego, za powierzone mu dodatkowe czynności, nie wchodzące w zakres jego normalnych obowiązków, przysługuje dodatek w wysokości nie przekraczającej 60% najniższego wynagrodzenia.

3. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 2, za wykonywanie poszczególnych czynności ustala pracodawca, uwzględniając rodzaj czynności i ich uciążliwość.

§ 16.
Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie posiadają wymaganego wykształcenia, mogą być przeszeregowani tylko w ramach zajmowanego stanowiska.
§ 17.
Przepisy rozporządzenia nie wyłączają możliwości zawierania dla pracowników układów zbiorowych pracy lub wydawania przez pracodawcę regulaminów wynagradzania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Kodeksu pracy.
§ 18.
[2] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 19 lutego 1997 r.
Załącznik 1. [TABELA PUNKTOWYCH ROZPIĘTOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ZASZEREGOWANIA]

Załączniki do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1997 r. (poz. 482)


Załącznik nr 1

TABELA PUNKTOWYCH ROZPIĘTOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ZASZEREGOWANIA

Kategoria
zaszeregowania

Liczba punktów

I

najniższe

 

wynagrodzenie – 20

II

21 – 35

III

36 – 50

IV

51 – 65

V

66 – 80

VI

81 – 95

VII

96 – 110

VIII

111 –125

IX

126 – 140

X

141 – 160

XI

161 –180

XII

181 – 200

XIII

201 – 220

XIV

221 –240

XV

241 – 260

XVI

261 – 280

XVII

281 – 300

XVIII

301 – 320

XIX

321 – 340

XX

341 – 365

XXI

365 – 390

XXII

391 – 420

 

Załącznik 2. [TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia

1

do 35

2

do 50

3

do 65

4

do 80

5

do 95

6

do 110

7

do 125

8

do 150

9

do 175

10

do 200

 

Załącznik 3. [TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW]

Załącznik nr 3

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW*)

I. Jednostki obsługi inwestycyjnej

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

XVIII–XX

10

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora

XVII–XIX

9

wyższe

6

3

Główny księgowy

XVII–XIX

9

wyższe

5

4

Główny specjalista

XIV–XVII

6

wyższe

5

5

Kierownik pracowni lub zespołu

XIV–XVI

5

wyższe

6

6

Kierownik działu, wydziału

XII–XIV

5

wyższe

5

radca prawny

XIV–XVII

6

według odrębnych przepisów

7

Starszy specjalista

XII–XV

wyższe

5

starszy projektant

XII–XIV

8

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

XIV–XV

62)

wyższe

5

9

Inspektor nadzoru inwestorskiego3)

XII–XV

52)

wyższe

4

10

Specjalista3)

XI–XIV

wyższe

4

11

Projektant3)

XI–XIV

wyższe

3

 

*) zakwalifikowania stanowisk do grupy stanowisk pomocniczych i obsługi, spośród stanowisk wymienionych w kolumnach 2, dokonuje pracodawca,

II. Zespoły usług projektowych

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik zespołu

XVI–XVII

5

wyższe

6

2

Główny księgowy

XV–XVI

4

wyższe

4

3

Główny specjalista

XIV–XVII

3

wyższe

4

4

Radca prawny

XIV–XVII

3

według odrębnych przepisów

5

Starszy inspektor fachowego poradnictwa

XIV–XV

wyższe

5

6

Inspektor fachowego poradnictwa

X–XIV

wyższe

4

7

Starszy specjalista

X–XIV

wyższe

3

8

Specjalista3)

IX–XII

wyższe

2

9

Starszy inspektor do spraw wycen3)

X–XII

wyższe

2

10

Inspektor do spraw wycen

IX–XI

średnie

4

 

III. Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, biura zamiany mieszkań, zespoły szkód górniczych

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor (kierownik) wielobranżowego zakładu

XVII–XXI

10

wyższe

7

Dyrektor (kierownik) zakładu

XVII–XIX

2

Zastępca dyrektora (kierownika) wielobranżowego zakładu

XVI–XX

9

wyższe

6

Zastępca dyrektora (kierownika) zakładu

XVI–XVIII

3

Główny księgowy w wielobranżowym zakładzie

XVI–XX

9

wyższe

5

główny księgowy

XVI–XVIII

4

Kierownik administracji domów mieszkalnych główny specjalista

XIV–XVII

6

wyższe

5

5

Kierownik pracowni lub zespołu

XIV–XVI

6

wyższe

6

6

Zastępca głównego księgowego, kierownik: działu, wydziału

XV–XVI

5

wyższe

5

7

Radca prawny

XIV–XVII

6

według odrębnych przepisów

8

Starszy specjalista

XIII–XV

wyższe

5

starszy projektant

XII–XIV

9

Starszy dyspozytor

XIII–XV

3

wyższe

5

10

Inspektor nadzoru inwestorskiego3)

XII–XIV

42)

wyższe

4

11

Specjalista3)
geodeta
geolog

XII–XIV

wyższe

4

12

Rewident zakładowy

XII–XIV

wyższe

4

13

Projektant3)

XI–XIII

wyższe

3

14

Kierownik: zespołu magazynów, laboratorium

XI–XII

3

średnie

3

15

Administrator budynków mieszkalnych, administrator targowiska

X–XI

2

zasadnicze zawodowe

16

Górnik kopalni odkrywkowej, górnik obróbki kamienia

VI–XI

według odrębnych przepisów

Mechanik napraw urządzeń i sprzętu górniczego-dyspozytor, elektromonter instalacji i sprzętu górniczego

V–XI

17

Konserwator instalacji elektrycznej

V–XI

zasadnicze zawodowe

18

Maszynista sprzętu wiertniczego i sprzętu do dokonywania wyrębów

VI–X

według odrębnych przepisów

maszynista ciężkiego sprzętu górniczego

V–X

operator maszyn do obróbki skrawaniem

VI–IX

operator urządzeń przeróbki kamienia

IV–X

monter instalacji metalowych i żelbetowych

V–X

monter instalacji rurociągów

V–IX

19

Murarz tynkarz

VI–XI

zasadnicze zawodowe

20

Konserwator budynków

V–X

zasadnicze zawodowe

21

Dozorca

III–V

zasadnicze zawodowe

22

Ekspedytor

V–VII

zasadnicze zawodowe

2

laborant kruszyw

ogrodnik terenów zielonych

VI–VII

23

Pomocnik maszynisty lub operatora, powielaczowy

V–IX

podstawowe

24

Administrator cmentarza

VIII–X

podstawowe

25

Dozorca cmentarza

III–IV

podstawowe

26

Grabarz

III–IV

podstawowe

 

IV. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

XVII–XXI

10

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora

XVI–XX

9

wyższe

6

3

Główny księgowy

XVI–XX

9

wyższe

5

4

Główny specjalista

XV–XVII

6

wyższe

5

5

Kierownik: rejonowego oddziału, biura lub filii

XV–XVII

5

wyższe

5

Kierownik: działu, pracowni, zespołu

XIV–XVI

3

3

6

Starszy specjalista

XIII–XV

wyższe

5

7

Specjalista

XII–XIV

wyższe

3

8

Starszy:
geodeta4)
kartograf4)
topograf4)

XIII–XV

3

wyższe

4

średnie

8

9

Klasyfikator, informatyk

XII–XIV

wyższe

3

średnie

6

10

Geodeta4)
Kartograf4)
Topograf4)

XII–XIV

wyższe

3

średnie

5

11

Poligraf specjalista, fototechnik specjalista

IX–XI

zasadnicze zawodowe

2

12

Pomiarowy

VII–VIII

podstawowe

 

V. Zakłady oczyszczania

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

XVII–XXI

10

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora

XVI–XX

9

wyższe

6

3

Główny księgowy, główny inżynier

XVI–XX

9

wyższe

5

4

Kierownik zakładu

XVI–XIX

8

wyższe

5

5

Zastępca kierownika zakładu, kierownik oddziału, główny specjalista

XV–XVIII

6

wyższe

5

6

Kierownik: pracowni, zespołu

XV–XVIII

6

wyższe

5

7

Kierownik: działu, wydziału

XV–XVIII

5

wyższe

5

8

Radca prawny

XV–XVIII

6

według odrębnych przepisów

9

Starszy dyspozytor

XIV–XVI

wyższe

2

10

Starszy specjalista, starszy laborant, starszy technolog

XIII–XV

wyższe

5

11

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

XIII–XV

52)

wyższe

5

12

Dyspozytor

XIII–XV

średnie

2

13

Kontroler eksploatacji3)

XIII–XV

wyższe

5

14

Starszy projektant

XII–XIV

wyższe

5

15

Inspektor nadzoru inwestorskiego3)

XIII–XIV

42)

wyższe

4

16

Specjalista3), laborant

XII–XIV

wyższe

4

17

Projektant3)

XI–XIII

wyższe

2

18

Blacharz samochodowy

V–XI

zasadnicze zawodowe

19

Elektromonter urządzeń aparatury elektronicznej

VI–XI

zasadnicze lub podstawowe

20

Elektromonter napraw pojazdów samochodowych

V–XI

zasadnicze lub podstawowe

21

Ładowacz

V–IX

zasadnicze lub podstawowe

22

Malarz budowlany

IV–X

zasadnicze lub podstawowe

23

Malarz lakiernik samochodowy

IV–XI

 

zasadnicze lub podstawowe

24

Maszynista operator

VII–XI

zasadnicze lub podstawowe

25

Mechanik napraw pojazdów samochodowych

III–XI

zasadnicze lub podstawowe

26

Monter mechanik silników spalinowych

V–XI

zasadnicze lub podstawowe

27

Monter urządzeń i instalacji wodnokanalizacyjnych, gazowych i c.o.

IV–XI

zasadnicze lub podstawowe

28

Pomocnik maszynisty

IV–VII

zasadnicze lub podstawowe

29

Robotnik magazynowy

III–IX

zasadnicze lub podstawowe

30

Robotnik: kompostowni, wysypiskowy, zlewni

V–VIII

zasadnicze lub podstawowe

31

Szlifierz, ślusarz

VI–X

zasadnicze lub podstawowe

32

Szaleciarka–kontrolerka

V–IX

zasadnicze lub podstawowe

33

Szaleciarka

IV–VIII

zasadnicze lub podstawowe

34

Tapicer

V–VIII

zasadnicze lub podstawowe

35

Mechanik obsługi urządzeń kompostowni

VI–X

zasadnicze zawodowe

36

Wagowy, zamiatacz

V–VIII

podstawowe

37

Elektryk konserwator urządzeń kompostowych

V–X

zasadnicze zawodowe + uprawnienia nadane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich

38

Elektryk automatyk urządzeń kompostowni

V–XI

zasadnicze zawodowe

 

VI. Zakłady wodociągów i kanalizacji

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

XVII–XXI

10

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora

XVI–XX

9

wyższe

6

3

Główny księgowy

XVI–XX

9

wyższe

5

4

Główny specjalista

XV–XVIII

6

wyższe

5

5

Kierownik pracowni lub zespołu

XV–XVIII

6

wyższe

6

6

Kierownik: działu, wydziału

XV–XVIII

5

wyższe

5

7

Radca prawny

XV–XVIII

6

według odrębnych przepisów

8

Starszy specjalista

XIII–XV

wyższe

5

starszy projektant

XII–XIV

 

 

9

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

XIII–XV

52)

wyższe

5

10

Inspektor nadzoru inwestorskiego3)

XII–XIV

42)

wyższe

4

11

Zastępca kierownika działu lub wydziału

X–XIV

2

średnie

2

12

Projektant3)

XI–XIII

wyższe

4

13

Specjalista3)

XII–XIV

wyższe

4

14

Inżynier utrzymania ruchu

XIII–XV

wyższe

5

15

Starszy laborant

X–XII

średnie

4

mechanik wodomierzy

VI–XI

zasadnicze zawodowe

laborant

VI–X

16

Monter konserwator sieci wodnokanalizacyjnej (sanitarnej)

VI–XI

zasadnicze zawodowe

17

Pomocnik montera konserwatora sieci wodnokanalizacyjnej, kopacz

V–IX

podstawowe

18

Maszynista oczyszczalni ścieków, maszynista przepompowni ścieków

VI–XI

podstawowe

 

19

Dyżurny pogotowia wodnokanalizacyjnego

VI–VIII

zasadnicze zawodowe

20

Elektromonter instalacji i urządzeń energetycznych

V–XI

zasadnicze zawodowe lub obligatoryjne przeszkolenie i uprawnienia

1

21

Automatyk

VIII–XI

średnie zawodowe

22

Monter anten i urządzeń radiotelefonicznych

VIII–XI

średnie zawodowe

23

Monter urządzeń telefonicznych

VII–X

zasadnicze zawodowe

24

Odczytywacz wodomierzy – inkasent

VII–X

podstawowe

25

Monter instalacji i urządzeń wodomierzy

VI–XI

zasadnicze zawodowe

26

Elektromonter pojazdów samochodowych

VI–XI

średnie zawodowe

27

Mechanik napraw pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy

VI–XI

zasadnicze zawodowe

28

Malarz lakiernik samochodowy

IV–XI

zasadnicze zawodowe

29

Operator urządzeń budowlanych i sprzętu specjalistycznego

VIII–XI

zasadnicze zawodowe

2

30

Konserwator urządzeń dźwigowych

VI–XI

zasadnicze zawodowe

2

31

Monter instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalarz

VI–XI

zasadnicze zawodowe

32

Pomocnik montera instalacji i urządzeń wodociągowych

V–IX

podstawowe

33

Maszynista stacji pomp

VI–XI

zasadnicze zawodowe

34

Aparaturowy uzdatniania wody oraz przepompowni

VI–XI

zasadnicze zawodowe

35

Aparaturowy uzdatniania wody oraz przepompowni – dyspozytor

X–XII

zasadnicze zawodowe

2

 

VII. Zakłady energetyki cieplnej

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

XVII–XXI

10

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora

XVI–XX

9

wyższe

6

3

Główny księgowy

XVI–XX

9

wyższe

5

4

Główny specjalista

XV–XVIII

6

wyższe

5

5

Radca prawny

XV–XVIII

6

według odrębnych przepisów

6

Kierownik działu, wydziału

XV–XVIII

5

wyższe

5

7

Kierownik pogotowia technicznego

XV–XVIII

5

wyższe

6

8

Kierownik ciepłowni

XV–XVIII

5

wyższe

6

9

Kierownik bazy

XIV–XVIII

5

wyższe

6

10

Starszy dyspozytor mocy

XIV–XVIII

5

wyższe

6

11

Starszy dyspozytor pogotowia technicznego

XIV–XVII

5

wyższe

5

12

Kierownik kotłowni

XIII–XVI

4

wyższe

4

13

Kierownik przepompowni

XIII–XVI

4

wyższe

4

14

Starszy specjalista

XIII–XV

wyższe

5

15

Dyspozytor mocy3)

XIII–XV

wyższe

4

kierownik laboratorium3)

16

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

XIII–XV

52)

wyższe

6

17

Inspektor nadzoru inwestorskiego

XII–XIV

42)

wyższe

4

specjalista

18

Weryfikator dokumentacji technicznej3)

VIII–XI

wyższe

4

19

Kierownik sekcji bhp3)

VIII–XI

wyższe

4

20

Kierownik warsztatu

IX–XII

3

średnie

4

21

Zastępca kierownika: działu, wydziału (komórki równorzędnej)

X–XIV

2

średnie

2

22

Zastępca kierownika warsztatu lub magazynu

VIII–XI

2

średnie

3

23

Aparaturowy stacji uzdatniania wody

X–XII

zasadnicze zawodowe

2

24

Automatyk

X–XII

zasadnicze zawodowe

25

Elektromonter, palacz, monter aparatury kontrolno-pomiarowej

VI–XI

zasadnicze zawodowe

26

Murarz kotłowy

V–X

zasadnicze zawodowe

27

Pomocnik palacza, maszynista gospodarki wodnej

V–IX

zasadnicze zawodowe

28

Maszynista kotłów

XII–XII

średnie zawodowe

Spawacz z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego, spawacz-monter

zasadnicze zawodowe

29

Operator sprzętu, suwnicowy

VI–X

zasadnicze zawodowe

laborant

zasadnicze zawodowe

odczytywacz parametrów technicznych

IV–VII

zasadnicze zawodowe

30

Zbrojarz

V–VIII

zasadnicze zawodowe

31

Pomocnik odczytywacza parametrów technicznych

III–IV

zasadnicze zawodowe

 

VIII. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach wspólnych dla zakładów wymienionych w częściach I–VII

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Starszy mistrz

XI–XIV

3

średnie zawodowe + tytuł mistrza

5

Kierownik dyspozytorni

średnie

2

Mistrz

X–XIII

2

średnie zawodowe + tytuł mistrza

3

3

Leśniczy

IX–XIII

2

średnie zawodowe

3

4

Majster budowy

X–XIII

2

zasadnicze zawodowe

1

5

Starszy inspektor, starszy statystyk

X–XII

średnie

5

6

Inspektor, starszy księgowy

IX–XI

średnie

4

7

Rzemieślnik specjalista

IX–XI

zasadnicze zawodowe

2

8

Drwal

VI–XI

podstawowe

9

Księgowy

IX–X

średnie

10

Kierownik magazynu

IX–X

2

średnie

3

11

Konserwator maszyn i urządzeń

VII–X

zasadnicze zawodowe

12

Kosztorysant

VII–X

średnie

3

13

Starszy rzemieślnik

VIII–X

zasadnicze zawodowe

1

14

Gajowy

VI–X

zasadnicze zawodowe

15

Starszy referent, starszy magazynier, planista, statysta

VII–IX

średnie

1

16

Kierownik: kancelarii, archiwum, powielarni

VIII–IX

2

średnie

1

17

Kasjer, kontystka

VIII–IX

średnie

1

18

Sekretarka, intendent, starsza maszynistka

VIII–IX

średnie

19

Rzemieślnik

VII–IX

zasadnicze zawodowe

20

Spawacz elektryczno-gazowy

V–XI

zasadnicze zawodowe

21

Maszynistka, kreślarz, magazynier

VII–VIII

średnie

22

Zwrotniczy, ustawiacz pociągów

VII–VIII

zasadnicze zawodowe

23

Operator urządzeń powielających

VI–VIII

podstawowe

24

Referent

VI–VII

średnie

25

Telefonistka, teletypistka

V–VI

podstawowe

26

Pomoc: techniczna, laboratoryjna

III–V

zasadnicze zawodowe

27

Laborant

IV–V

zasadnicze zawodowe

28

Pomoc biurowa

III–IV

zasadnicze

29

Palacz c.o., kotłowy

V–VIII

podstawowe

30

Robotnik gospodarczy, pomocnik palacza

IV–VII

podstawowe

31

Dozorca, portier

IV–V

podstawowe

32

Sprzątaczka

III–IV

podstawowe

33

Goniec

II–IV

podstawowe

34

Kierowca autobusu

VIII–XI

według odrębnych przepisów

35

Kierowca samochodu ciężarowego: – do 3,5 tony

V–IX

według odrębnych przepisów

– powyżej 3,5 tony do 13 ton

VII–X

– powyżej 13 ton

VIII–XI

36

Kierowca ciągnika

V–IX

według odrębnych przepisów

37

Kierowca samochodu osobowego

V–VIII

według odrębnych przepisów

38

Kierowca transportu wewnętrznego

IV–VII

według odrębnych przepisów

39

Maszynista lokomotywy, kopacz, ładowacz

V–IX

zasadnicze zawodowe

40

Motorniczy tramwaju

VIII–XI

według odrębnych przepisów

41

Wydawca paliw, sprzedawca biletów

VI–VII

zasadnicze lub podstawowe

 

42

Pilot zajezdniowy

IV–VI

wyszkolenie kursowe

43

Robotnik: magazynowy, zajezdniowy, manewrowy – przetokowy

VI–VIII

wyszkolenie kursowe

44

Telemonter, mechanik maszyn precyzyjnych

VI–VIII

zasadnicze zawodowe

2

45

Maszynista operator

VII–IX

zasadnicze zawodowe

2

46

Dyspozytor, kontroler ruchu

VIII–X

zasadnicze

3

47

Kontroler biletowy

VII–VIII

średnie

2

48

Mechanik napraw pojazdów samochodowych

VI–XI

zasadnicze zawodowe

49

Mechanik napraw pojazdów trakcji elektrycznej, monter nawierzchni kolejowej

VI–XI

zasadnicze zawodowe

50

Elektryk

V–X

zasadnicze zawodowe

51

Tokarz

VII–XI

zasadnicze zawodowe

52

Ślusarz

VI–XI

zasadnicze lub podstawowe

53

Murarz, stolarz

IV–XI

zasadnicze lub podstawowe

54

Kowal, wulkanizator

VI–XI

zasadnicze lub podstawowe

55

Betoniarz, brukarz, blacharz, dekarz, zdun, zbrojarz

V–X

zasadnicze lub podstawowe

 

IX. Zakłady komunikacyjne

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

XVI–XX

10

wyższe odpowiedniej specjalności

8 w tym 4 na stanowisku kierowniczym

2

Zastępca dyrektora, główny księgowy

XV–XIX

9

wyższe odpowiedniej specjalności

8 w tym 4 na stanowisku kierowniczym

3

Dyrektor (zastępca) zakładu, oddziału

XIII–XVIII

8

wyższe odpowiedniej specjalności

4 w tym 2 na stanowisku kierowniczym

4

Główny specjalista

XII–XVII

7

wyższe

6

radca prawny

według odrębnych przepisów

5

Kierownik: działu, wydziału, zespołu

X–XVI

6

wyższe

4

średnie odpowiedniej specjalności

8

6

Kierownik centralnego magazynu

IX–XV

6

wyższe

4

średnie odpowiedniej specjalności

8

7

Kierownik: magazynu, warsztatu, zastępca kierownika centralnego magazynu

VIII–XIII

4

wyższe

3

średnie zawodowe

5

8

Starszy specjalista

X–XIII

wyższe

5

9

Specjalista

IX–XII

wyższe

4

10

Kierownik: kancelarii, archiwum, powielarni

VII–X

2

wyższe

2

średnie zawodowe

4

11

Samodzielny referent

VII–XI

wyższe

2

średnie zawodowe

6

12

Starszy mistrz

IX–XII

5

wyższe

3

średnie zawodowe + tytuł mistrza

4

13

Mistrz

VII–XI

2

wyższe

2

średnie zawodowe i tytuł mistrza

3

14

Starszy księgowy, kasjer

VII–XI

średnie

2

15

Starszy magazynier, dyspozytor, kontroler ruchu

VII–XI

średnie zawodowe

3

16

Magazynier

VI–IX

średnie

1

17

Starszy referent, księgowy

VI–IX

średnie

1

18

Starsza maszynistka

VI–VIII

średnie

2

19

Maszynistka

V–VII

umiejętność wykonywania zawodu

20

Telefonistka, teletypistka

IV–VI

umiejętność wykonywania zawodu

21

Kontroler biletowy

VI–VIII

średnie

2

22

Motorniczy tramwaju, kierowca autobusu

IX–XI

według odrębnych przepisów

Kierowca samochodu:

 

– ciężarowego

VIII–X

– dostawczego

VII–IX

– osobowego

VI–VIII

23

Wydawca paliw, sprzedawca biletów

VI–VII

zasadnicze zawodowe lub podstawowe i zaświadczenie kwalifikacyjne

24

Pilot zajezdniowy

IV–VI

wyszkolenie kursowe

25

Robotnik magazynowy, zajezdniowy

V–VI

wyszkolenie kursowe

26

Telemonter, mechanik maszyn precyzyjnych

VI–VIII

zasadnicze zawodowe i uprawnienia kwalifikacyjne

2

27

Maszynista operator

VII–IX

zasadnicze zawodowe i uprawnienia kwalifikacyjne

2

28

Starszy rzemieślnik (mechanik, radiomechanik, elektromechanik, monter, ślusarz, spawacz, elektryk, konserwator, elektromonter, stolarz, ślusarz, malarz, murarz, tapicer itp.)

VI–XI

średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe i uprawnienia kwalifikacyjne

3

29

Rzemieślnik (mechanik, radiomechanik, elektromechanik, monter, ślusarz, spawacz, elektryk, konserwator, elektromonter, stolarz, ślusarz, malarz, murarz, tapicer itp.)

V–IX

średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe i umiejętność wykonywania prac złożonych lub tytuł robotnika wykwalifikowanego

2

30

Robotnik do prac ciężkich, powielaczowy

IV–V

podstawowe i umiejętność wykonania prac

2

31

Pomocnik maszynisty lub operatora, palacz c.o.

III–VI

wyszkolenie kursowe

1

32

Robotnik gospodarczy

II–IV

podstawowe

1

33

Portier, dozorca, sprzątaczka

II–IV

podstawowe

34

Robotnik

I–III

 

X. Metro Warszawskie

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

XXI

10

wyższe

8

2

Zastępca dyrektora, główny księgowy

XIX–XX

9

wyższe

6

3

Główny inżynier, szef służby, zastępca głównego księgowego

XVI–XVIII

8

wyższe

6

4

Kierownik działu, komendant Służby Ochrony Metra

XV–XVII

6

wyższe

3

średnie

5

5

Radca prawny

XV–XVII

6

według odrębnych przepisów

6

Główny specjalista

XV–XVII

6

wyższe

5

7

Zastępca kierownika działu, kierownik sekcji, warsztatów, magazynów, zastępca komendanta Służby Ochrony Metra

XIV–XVI

5

wyższe

3

średnie

5

8

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego3)

XIV–XVI

62)

wyższe

5

starszy inspektor3)

9

Inspektor nadzoru inwestorskiego3)

XII–XV

42)

wyższe

3

10

Dyspozytor ruchu

XII–XV

wyższe

3

średnie

4

11

Dyspozytor, inspektor

XII–XIV

wyższe

3

średnie

4

12

Starszy specjalista

XII–XIV

wyższe

3

13

Specjalista

XI–XIII

wyższe

2

średnie

3

14

Dyżurny ruchu i stacji

XI–XIII

średnie

15

Referent

VIII–X

średnie

16

Pomoc administracyjna

V–VIII

średnie

17

Mistrz

XII–XIII

2

średnie techniczne + tytuł mistrza

3

18

Maszynista – instruktor

XII–XIII

średnie techniczne

3

19

Starszy maszynista, maszynista taboru pasażerskiego

XI–XIII

średnie techniczne luz zasadnicze zawodowe

1

20

Maszynista pojazdów specjalnych

IX–XI

zasadnicze zawodowe

1

21

Elektryk taboru pasażerskiego, elektronik taboru pasażerskiego, mechanik taboru pasażerskiego

VIII–XIII

średnie techniczne lub zasadnicze zawodowe

3

22

Elektromechanik, elektromonter

VII–XII

średnie techniczne lub zasadnicze zawodowe

3

23

Monter

VII–XII

średnie techniczne lub zasadnicze zawodowe

3

24

Operator sprzętu

VI–XI

zasadnicze zawodowe

3

25

Spawacz

IX–XII

zasadnicze zawodowe

3

26

Mechanik

VII–XII

zasadnicze zawodowe

3

27

Kierowca autobusu

VIII–XI

według odrębnych przepisów

28

Kierowca samochodu ciężarowego:

– do 3,5 tony

V–IX

według odrębnych przepisów

– powyżej 3,5 tony do 13 ton

VII–X

– powyżej 13 ton

VIII–XI

29

Kierowca ciągnika

V–IX

według odrębnych przepisów

30

Kierowca samochodu osobowego

V–VIII

według odrębnych przepisów

31

Dowódca warty

V–VII

3

zasadnicze lub podstawowe + kurs kwalifikacyjny na dowódcę warty

32

Dowódca zastępu służby ratowniczej

V–VIII

średnie + kurs podoficerski strażaków

1

33

Starszy wartownik

IV–VII

podstawowe + kurs przygotowawczy

34

Starszy ratownik

IV–VII

zasadnicze zawodowe + kurs podoficerski strażaków

 

35

Wartownik

IV–VI

podstawowe + kurs przygotowawczy

36

Robotnik wysokokwalifikowany

VII–XI

zasadnicze zawodowe

3

37

Robotnik wykwalifikowany

V–X

zasadnicze zawodowe

1

38

Robotnik niewykwalifikowany

II–VII

podstawowe

39

Portier

IV–V

podstawowe

40

Sprzątaczka

I–V

podstawowe

 

XI. Ośrodki sportu i rekreacji

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

XV–XIX

8

wyższe

6

2

Zastępca dyrektora

XV–XVII

7

wyższe

6

3

Główny księgowy

XV–XVII

7

wyższe

5

4

Kierownik oddziału3)

Kierownik stajni – trener3)

XIII–XVII

6

wyższe

5

5

Główny księgowy oddziału3)

XII–XV

5

wyższe

5

6

Zastępca kierownika oddziału3)

XII–XIV

4

wyższe

5

7

Menedżer sportu3)

XV–XVII

6

wyższe

2 w jednostkach kultury fizycznej i sportu

8

Główny specjalista

XV–XVI

wyższe

6

radca prawny

według odrębnych przepisów

9

Specjalista3)

XIII–XIV

wyższe

5

10

Kierownik działu3)

XII–XIV

4

wyższe

4

11

Starszy: inspektor, rewident, księgowy

XII–XIII

średnie

5

12

Kierownik sekcji

XI–XIII

2

średnie

5

13

Sanitariusz weterynaryjny

X–XIII

średnie zawodowe

3

14

Inspektor, rewident

IX–XII

średnie

4

15

Dżokej, podkuwacz

VI–XI

podstawowe

16

Starszy referent, księgowy

VII–X

średnie

2

17

Starszy jeździec

IV–IX

podstawowe

18

Kandydat dżokejski

V–IX

podstawowe

praktykant dżokejski

IV–VIII

19

Referent, kontystka

VI–VIII

średnie

20

Pomoc: biurowa, techniczna

IV–VII

średnie

21

Jeździec

II–VI

podstawowe

 

XII. Ośrodki sportowo-szkoleniowe żeglarstwa

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kapitan jachtu o długości
powyżej 21 m 3)

XIV–XVII

6

wyższe

6

2

Kapitan jachtu o długości do 21 m 3)

XIII–XVI

5

wyższe

4

3

Starszy oficer, kierownik maszyn jachtu3)

XIII–XVI

4

wyższe

6

4

Kierownik wyszkolenia żeglarskiego

XIII–XV

6

wyższe

6

5

Oficer jachtu3)

XII–XIV

4

wyższe

2

6

Bosman jachtu

VIII–XII

4

średnie

2

7

Montażysta jachtu, kucharz jachtu, intendent jachtu

IX–XI

zasadnicze zawodowe

2

 

XIII. Służby ratownictwa wodnego

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Instruktor ratownictwa

XIII–XVI

3

średnie

6

2

Starszy ratownik

XII–XV

średnie

4

3

Ratownik

XI–XIV

podstawowe

1

4

Młodszy ratownik

VIII–XI

podstawowe

 

XIV. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach instruktorów sportu, rehabilitacji ruchowej, odnowy biologicznej i rekreacji ruchowej

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

staż pracy5)

1

2

3

4

5

1

Trener – klasa mistrzowska

XIX–XXI

wyższe

2

Trener – klasa I

XVII–XX

wyższe

3

Specjalista rehabilitacji ruchowej i odnowy biologicznej

XIV–XX

wyższe

4

Specjalista rekreacji ruchowej3)

XIV–XX

wyższe

5

Trener – klasa II3)

XIV–XVIII

wyższe

6

Instruktor sportu – klasa I

XIII–XVII

średnie

7

Instruktor rekreacji – klasa I

XIII–XVI

średnie

8

Instruktor rehabilitacji ruchowej i odnowy biologicznej

XII–XV

średnie

9

Instruktor sportu

XII–XV

średnie

10

Instruktor rekreacji ruchowej

XI–XIV

średnie

 

XV. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach wspólnych w zakładach wymienionych w częściach XI–XIII

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik biblioteki

X–XII

2

średnie

4

2

Kierownik kancelarii

VIII–X

2

średnie

3

sekretarka, starsza maszynistka, kasjer, intendent

 

3

Archiwista, bibliotekarz

VII–X

średnie

3

4

Operator urządzeń powielających, laborant

VI–IX

średnie

3

5

Maszynistka, telefonistka (obsługa teleksu)

VI–IX

średnie

1

6

Portier, szatniarz, goniec, dozorca, woźny, sprzątaczka

IV–VII

podstawowe

 

XVI. Pracownicy zatrudnieni w służbach technicznych i usługach w zakładach wymienionych
w częściach XI–XIII

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor – Kierownik zakładu, bazy (usługowo-produkcyjnej i sprzętowej)

XIV–XVIII

6

wyższe

5

2

Kierownik zespołu obiektów3)

XIV–XVII

6

wyższe

5

3

Kierownik budowy

XIV–XVII

6

wyższe

5

4

Główny mechanik, główny energetyk

XIV–XVII

5

wyższe

5

5

Kierownik wielofunkcyjnego obiektu:3) sportowego, turystycznego, wypoczynkowego

XIII–XVI

5

wyższe

4

6

Zastępca kierownika:3) zespołu obiektów, bazy, budowy

XIII–XVI

5

wyższe

4

7

Inspektor nadzoru3)

XII–XVI

wyższe

4

8

Kierownik kempingu

XII–XV

5

średnie

5

9

Kapitan jachtu, oficer jachtu3)

XII–XIV

5

wyższe

4

10

Kierownik ośrodka informacji turystycznej

XII–XV

5

średnie

5

11

Kierownik przystani

XI–XIII

4

średnie

4

12

Kierownik – gospodarz obiektu (sportowego, turystycznego, rekreacyjnego, mieszkalnego)

XI–XIII

średnie

4

13

Inspektor (bhp, ppoż.)

X–XIII

średnie

4

14

Starszy mistrz (mechanik, energetyk, technolog)

X–XIII

3

średnie

5

15

Kierownik: recepcji, wypożyczalni sprzętu, warsztatu

X–XIII

3

średnie

4

16

Informator turystyczny

IX–XIII

średnie

3

17

Kierownik: powielarni, pralni, magazynu, punktu sprzedaży

VIII–XII

3

średnie

3

18

Kuchmistrz – szef kuchni

VIII–XII

3

średnie

4

19

Kierowca operator maszyn specjalnych

IX–XII

zasadnicze zawodowe

4

20

Kierowca autobusu

X–XII

według odrębnych przepisów

21

Starszy recepcjonista

IX–XII

średnie

2

sprzedawca, bufetowy

zasadnicze zawodowe

3

22

Starszy: magazynier, maszynista

IX–XI

zasadnicze zawodowe

1

23

Mistrz – majster

IX–XII

zasadnicze zawodowe + tytuł mistrza

4

24

Kierowca samochodu ciężarowego

IX–XI

według odrębnych przepisów

25

Konserwator maszyn i urządzeń

VII–XI

zasadnicze zawodowe

2

26

Starszy rzemieślnik specjalista, rzemieślnik budowlany

VIII–XI

zasadnicze zawodowe

2

27

Starszy:

VII–XI

średnie

3

– masztalerz

– bosman

28

Monter mechanik, elektronik

VII–XI

średnie

1

29

Recepcjonista, kelner

VIII–X

średnie

1

kierowca samochodu osobowego

według odrębnych przepisów

30

Maszynista, kierowca – operator ciągników i maszyn, rzemieślnik w zawodzie: ślusarza, mechanika, hydraulika, stolarza, spawacza, kucharza i in., żaglomistrz, sztukmistrz, bosman, masztalerz

VII–X

zasadnicze zawodowe

2

31

Magazynier

VI–X

zasadnicze

32

Pracownik zaplecza sportowego: koniuszy, stajenny, sprzętowy, przystaniowy, konserwator urządzeń sportowych, pracownik obsługi basenu kąpielowego, lodowiska, stadionu, przystani i in., palacz c.o.

VI–IX

zasadnicze zawodowe

2

33

Robotnik przy pracy ciężkiej, ładowacz

V–IX

podstawowe

34

Praczka, szwaczka, prasowaczka, starsza pokojowa

VI–VIII

podstawowe

35

Pokojowa, łazienny, kąpielowy, robotnik gospodarczy, placowy, pomocnik palacza c.o., pomoc kuchenna i in.

IV–VII

podstawowe

 

XVII. Zarząd Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

XIX– XX

10

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora, główny księgowy

XVIII–XIX

9

wyższe

6

3

Dyrektora biura

XVII–XVIII

8

wyższe

6

4

Główny specjalista

XV–XVII

7

wyższe

5

radca prawny

według odrębnych przepisów

5

Naczelnik wydziału, zastępca głównego księgowego

XIII–XV

7

wyższe

5

6

Kierownik grupy robót

XII–XV

6

wyższe

4

7

Starszy inspektor nadzoru

XII–XV

wyższe

4

8

Zastępca naczelnika wydziału

XII–XIV

6

wyższe

4

specjalista

9

Starszy mistrz

XII–XIV

5

średnie zawodowe + tytuł mistrza

5

10

Główny operator urządzeń technicznych

XI–XIV

wyższe

3

11

Kierownik strefy

XI–XIII

5

średnie

5

12

Starszy inspektor

XI–XIII

wyższe

2

średnie

5

13

Inspektor nadzoru

X–XIII

wyższe

4

14

Starszy operator urządzeń technicznych, konserwator urządzeń technicznych

IX–XIII

średnie

3

15

Zastępca kierownika strefy

X–XII

4

średnie

4

mistrz

średnie zawodowe + tytuł mistrza

3

16

Kierownik zespołu magazynów

IX–XII

4

średnie

3

17

Operator urządzeń technicznych, starszy rzemieślnik

VIII–XII

zasadnicze zawodowe

2

18

Inspektor, starszy księgowy

IX–XI

średnie

4

19

Starszy magazynier

VIII–XI

średnie

1

20

Rzemieślnik

VII–XI

zasadnicze zawodowe

21

Magazynier

VII–X

średnie

22

Starsza maszynistka

VIII–IX

średnie

 

23

Dyspozytor dźwigów

VIII–IX

zasadnicze zawodowe

3

24

Starszy referent

VII–IX

średnie

1

księgowy

25

Maszynistka

VI–VIII

średnie

26

Telefonistka, dźwigowy, robotnik gospodarczy

V–VIII

podstawowe

27

Pomocnik rzemieślnika

III–VII

podstawowe

28

Referent

V–VI

średnie

29

Szatniarka, sprzątaczka

II–V

podstawowe

 

XVIII. Izby wytrzeźwień

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

XVIII–XX

9

wyższe

6

2

Zastępca dyrektora, główny księgowy

XVII–XIX

7

wyższe

4

średnie

8

3

Starszy lekarz

XVIII–XIX

wyższe medyczne

5

4

Lekarz

XVII–XVIII

wyższe medyczne

3

XVI–XVII

wyższe medyczne

1

5

Główny specjalista

XV–XVI

wyższe

5

6

Starszy felczer, felczer

XVI

średnie medyczne

7

Kierownik: działu, zmiany

XIV–XV

5

wyższe

4

średnie

8

8

Starszy specjalista

XIV–XV

wyższe

4

9

Starsza pielęgniarka

XIII–XIV

średnie medyczne

5

10

Specjalista

XII–XIII

wyższe

3

11

Pielęgniarka

XII–XIII

średnie medyczne

12

Starszy: księgowy, referent

X–XI

wyższe

2

średnie

5

13

Depozytariusz

X–XI

wyższe

2

średnie

5

14

Księgowy, referent

IX–X

wyższe

średnie

4

15

Opiekun zmiany

IX–X

średnie

podstawowe

4

16

Rzemieślnik, palacz c.o.

IX–X

zasadnicze zawodowe

17

Praczka

VIII–IX

zasadnicze lub podstawowe i umiejętność wykonywania pracy

porządkowy

podstawowe

18

Starszy: dozorca, portier

V–VI

podstawowe i umiejętność wykonywania pracy

19

Dozorca, portier, goniec, sprzątaczka

IV–V

podstawowe

20

Pracownik w okresie nauki zawodu lub przyuczenia do zawodu

I–III

 

XIX. Pracownicy komunalnych zakładów budżetowych działających w zakresie oświaty
(nie będący nauczycielami)

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Zastępca dyrektora, główny księgowy

XV– XVII

6

wyższe

7

radca prawny

według odrębnych przepisów

2

Kierownik obiektów sportowych

XIII–XV

5

wyższe

7

3

Kierownik gospodarczy

XIII–XV

4

wyższe

2

średnie

6

4

Specjalista

XII–XIV

wyższe

2

średnie

5

5

Kierownik stołówki

X–XII

3

średnie

4

dietetyczka, starszy księgowy

6

Starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych

IX–XII

średnie

6

starszy intendent w placówce prowadzącej żywienie

5

Samodzielny referent, starszy magazynier

4

7

Starszy laborant

VIII–XI

średnie

4

starszy referent, starszy intendent, intendent w placówce prowadzącej żywienie

3

kasjer

1

8

Starszy recepcjonista

VIII–X

średnie

4

intendent, magazynier, starsza maszynistka

9

Referent, laborant

VI–X

średnie

księgowy

1

10

Recepcjonista

VII–X

średnie

11

Maszynistka

VII–IX

średnie

 

XX. Pracownicy zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor zespołu:

 

9

wyższe

7

– powyżej 75 placówek

XVIII–XX

– do 75 placówek

XVII–XIX

2

Zastępca dyrektora zespołu:

– powyżej 75 placówek

XVI–XIX

8

wyższe

7

– do 75 placówek

XV–XVIII

3

Główny księgowy zespołu

XV–XVIII

8

wyższe

7

4

Radca prawny

XV–XVIII

8

według odrębnych przepisów

5

Zastępca głównego księgowego

XIV–XVII

6

wyższe

6

6

Starszy specjalista kierujący zespołem pracowników

XIV–XVI

5

wyższe

6

7

Starszy inspektor do spraw technicznych

XIV–XVI

wyższe

6

starszy inspektor do spraw nadzoru budowlanego

52)

8

Starszy specjalista

XIV–XVI

wyższe

6

9

Specjalista

XIII–XV

wyższe

6

10

Samodzielny referent, starszy inspektor, programista

XI–XIII

średnie

6

starszy księgowy

4

11

Operator elektronicznych monitorów ekranowych

IX–XII

średnie

6

12

Inspektor, starszy referent

VIII–XII

średnie

4

13

Starsza maszynistka, kasjer

IX–XI

średnie

4

14

Referent, księgowy, magazynier

VI–XI

średnie

4

15

Maszynistka

VII–X

średnie

4

 

XXI. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach wspólnych dla zakładów wymienionych
w częściach XIX–XX

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Konserwator maszyn (sprzętu), operator sprzętu audiowizualnego lub urządzeń powielających

IX–XIII

średnie zawodowe

4

Starszy ratownik6)

według odrębnych przepisów

2

Starszy rzemieślnik

VII–XII

średnie zawodowe

4

3

Młodszy ratownik6)

VII–XI

według odrębnych przepisów

4

Palacz c.o.

VII–XI

podstawowe i kurs dla palaczy

starszy woźny

podstawowe

starszy strażnik

5

robotnik do pracy ciężkiej

praczka

5

Pomoc nauczyciela, woźny oddziałowy przedszkola, dozorca przedszkola, pomoc kuchenna w przedszkolu

VI–X

podstawowe

6

Starszy portier, woźny, dozorca, robotnik do pracy lekkiej, pomoc kuchenna, strażnik, opiekun nocny

VI–IX

podstawowe

7

Salowa

VI–VIII

podstawowe

8

Szatniarz, portier, sprzątaczka

III–VIII

podstawowe

9

Kierowca autobusu

X–XI

według odrębnych przepisów

10

Kierowca samochodu ciężarowego

IX–X

według odrębnych przepisów

11

Kierowca samochodu osobowego

VII–VIII

według odrębnych przepisów

 

XXII. Zarząd Poznańskiego Szybkiego Tramwaju

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

XVIII–XIX

8

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora, główny księgowy

XVI–XVIII

7

wyższe

7

3

Główny specjalista

XIV–XVII

6

wyższe

7

radca prawny

według odrębnych przepisów

4

Kierownik zespołu, pracowni

X–XVI

5

wyższe

5

5

Kierownik działu

XII–XIV

5

wyższe

5

6

Starszy specjalista, starszy projektant

XIII–XV

wyższe

5

7

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego7)

XIV–XV

62)

wyższe

4

średnie

6

8

Inspektor nadzoru inwestorskiego7)

XII–XIII

52)

wyższe

3

średnie

5

9

Specjalista

IX–XI

średnie

5

10

Robotnik gospodarczy

IV–V

podstawowe

11

Sprzątaczka

III–IV

podstawowe

 

XXIII. Zakład budżetowy „Żegluga Świnoujska”

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

Pracownicy lądowi

1

Dyrektor

XX–XXI

10

wyższe

7

2

Szef eksploatacji

XV–XIX

9

wyższe

6

3

Główny księgowy

XV–XIX

9

wyższe

5

4

Kierownik działu

XII–XVIII

5

wyższe

5

5

Główny specjalista

XV–XVII

6

wyższe

5

 

radca prawny

XV–XVII

według odrębnych przepisów

6

Kierownik sekcji

XI–XV

5

wyższe

5

7

Starszy inspektor

XII–XIV

wyższe

4

8

Inspektor, specjalista

IX–XII

średnie

3

9

Dyspozytor

VIII–XIII

średnie

3

10

Samodzielny referent

IX–XI

średnie

2

11

Referent

V–VIII

średnie

12

Magazynier

V–VIII

średnie

13

Kasjer

VI–IX

średnie

1

14

Sekretarka

V–VIII

średnie

15

Gospodarz hotelu

VI–X

średnie

2

16

Mechanik silników spalinowych, elektromonter

VI–XI

zasadnicze zawodowe

17

Stolarz, tokarz

VI–XI

zasadnicze zawodowe

18

Kierowca samochodu ciężarowego:

 

 

według odrębnych przepisów

– do 3,5 tony

V–IX

– powyżej 3,5 tony do 13 t

VII–X

– powyżej 13 ton

VIII–XI

19

Kierowca samochodu osobowego

V–VIII

według odrębnych przepisów

20

Kierowca transportu wewnętrznego

IV–VII

według odrębnych przepisów

21

Cumownik

II–V

podstawowe

22

Dozorca

I–V

podstawowe

23

Sprzątaczka

I–IV

podstawowe

 

Pracownicy pływający

1

2

3

4

5

6

1

Kapitan statku

X–XVI

4

według

odrębnych

przepisów

2

Mechanik statku

IX–XVI

4

3

Oficer wachtowy

VIII–XIII

4

Oficer mechanik wachtowy

IX–XIV

5

Oficer elektryk

IX–XIV

6

Starszy marynarz

VII–XI

7

Motorzysta

VII–XI

8

Marynarz

III–VII

9

Młodszy motorzysta

II–VII

10

Młodszy marynarz

II–V

 

XXIV. Zarządy dróg miejskich, mostów i ulic

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

XIX–XXII

10

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora, inżynier ruchu, główny księgowy

XVIII–XXI

9

wyższe

7

3

Główny inżynier7), główny mechanik

XVII–XVIII

7

wyższe

6

4

Główny specjalista, kierownik nadzoru inwestorskiego7)

XV–XVII

7

wyższe

5

radca prawny

według odrębnych przepisów

5

Naczelnik wydziału

XIV–XVII

6

wyższe

5

6

Kierownik: zakładu produkcyjnego, bazy sprzętu i transportu

XII–XVII

5

wyższe

3

średnie

5

7

Zastępca naczelnika wydziału

XIII–XVI

5

wyższe

4

8

Kierownik robót7)

XII–XVI

5

wyższe

3

średnie

5

9

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego7)

XIII–XV

52)

wyższe

4

średnie

6

10

Starszy specjalista

XIII–XV

4

wyższe

5

średnie

6

11

Starszy rewident

XIII–XV

wyższe

5

średnie

6

12

Inspektor nadzoru inwestorskiego7)

XI–XIV

42)

wyższe

3

średnie

5

13

Kierownik: działu, magazynu

XI–XV

2

średnie

5

14

Starszy majster, starszy dyspozytor

XI–XV

4

wyższe

3

średnie

5

15

Majster, dyspozytor

X–XIV

3

średnie

3

16

Specjalista, rewident

IX–XIV

średnie

6

17

Starszy referent, księgowy, kasjer

VII–IX

średnie

1

18

Referent

VII–VIII

średnie

19

Pracownik specjalista

X–XII

zasadnicze zawodowe

20

Mistrz w zawodzie

VII–X

zasadnicze zawodowe

21

Pracownik kwalifikowany samodzielny

V–VIII

zasadnicze zawodowe

22

Pracownik kwalifikowany

III–VI

zasadnicze zawodowe

23

Pracownik przyuczony

I–IV

podstawowe

24

Kierowca autobusu

X–XI

według odrębnych przepisów

25

Kierowca samochodu ciężarowego i dostawczego

IX–X

według odrębnych przepisów

26

Kierowca samochodu osobowego

VII–VIII

według odrębnych przepisów

27

Mechanik napraw pojazdów samochodowych, mechanik diagnosta

IX–X

średnie

2

28

Konserwator-mechanik

VII–IX

zasadnicze zawodowe

29

Sekretarka

VIII–IX

średnie

30

Starsza maszynistka

VIII–IX

średnie

2

31

Maszynistka, archiwistka, magazynier, konserwator urządzeń elektrycznych, wodnokanalizacyjnych i c.o.

VII–VIII

średnie

32

Pomoc laboratoryjna

V–VII

podstawowe

33

Robotnik gospodarczy, palacz

V–VII

podstawowe

34

Telefonistka

V–VI

podstawowe

35

Dozorca

III–V

podstawowe

36

Sprzątaczka

III–IV

podstawowe

37

Goniec

II–IV

podstawowe

 

XXV. Biura geodezji i terenów rolnych i terenowe zespoły usług projektowych

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

XVI–XXI

10

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora, główny księgowy

XV–XIX

9

wyższe

7

3

Kierownik: oddziału, biura, zakładu

XV–XIX

9

wyższe

7

4

Kierownik terenowego zespołu usług projektowych

XV–XVIII

6

wyższe

7

5

Zastępca głównego księgowego

XIV–XVIII

8

wyższe

7

6

Szef produkcji

XV–XVII

9

wyższe

7

7

Główny specjalista

XII–XVII

7

wyższe

7

radca prawny

według odrębnych przepisów

8

Główny technolog

XIII–XVI

8

wyższe

7

9

Główny księgowy: biura, oddziału, terenowego zespołu usług projektowych

XIII–XVI

7

wyższe

6

10

Kierownik: działu, pracowni, wydziału, laboratorium

XI–XVI

6

wyższe

6

11

Starszy specjalista, starszy programista, starszy projektant

X–XV

wyższe

5

12

Specjalista, starszy inspektor, starszy rewident, starszy asystent

IX–XIV

wyższe

4

13

Inspektor, rewident, asystent, programista, projektant

VIII–XIII

średnie

2

14

Starszy księgowy, starszy referent

VIII–XII

średnie

3

15

Kierownik magazynu

VIII–XIII

4

średnie

3

16

Starszy magazynier

VII–XI

średnie

3

17

Magazynier

VI–IX

zasadnicze zawodowe

2

18

Starszy laborant

VI–XI

średnie zawodowe

2

19

Laborant

V–X

średnie zawodowe

1

20

Kierownik: kancelarii, archiwum

VIII–IX

2

średnie

3

21

Księgowy, kasjer

VII–IX

średnie

1

22

Referent, sekretarka

IV–VIII

średnie

23

Starsza maszynistka

VI–VIII

średnie

3

24

Recepcjonistka, maszynistka, pomoc laboratoryjna

IV–VII

średnie

25

Telefonistka, teletypistka

IV–VI

podstawowe

26

Kierowca autobusu

X–XI

według odrębnych przepisów

kierowca samochodu ciężarowego

VIII–X

kierowca samochodu dostawczego

VII–IX

kierowca samochodu osobowego

VI–VIII

27

Starszy rzemieślnik (betoniarz, cieśla, elektromechanik, stolarz, murarz, spawacz, tokarz, dekarz, mechanik warsztatowy itp.)

VII–XI

 

średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza

3

28

Konserwator aparatury laboratoryjnej

IX–XI

średnie zawodowe i uprawnienia specjalistyczne

3

29

Operator ciągników i maszyn rolniczych

VII–X

odpowiednie uprawnienia

30

Rolnik hodowca

VII–X

zasadnicze zawodowe

robotnik szklarniowy

VI–X

31

Konserwator urządzeń i instalacji

VI–X

zasadnicze zawodowe i uprawnienia specjalistyczne

2

32

Szef kuchni

VIII–IX

2

średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza

4

kucharz, intendent-zaopatrzeniowiec

IV–VI

zasadnicze zawodowe

1

33

Starszy introligator

VIII–IX

zasadnicze zawodowe

3

introligator

VII–VIII

34

Palacz c.o.

V–IX

podstawowe i odpowiednie wyszkolenie

operator urządzeń powielających

V–VIII

umiejętność wykonywania prac

robotnik budowlany

V–VIII

robotnik gospodarczy, wozak

IV–VII

35

Rzemieślnik (betoniarz, cieśla, elektromechanik, stolarz, murarz, spawacz, tokarz, dekarz, mechanik warsztatowy itp.)

V–IX

zasadnicze zawodowe lub odpowiednie wyszkolenie w zawodzie

36

Robotnik polowy

IV–V

umiejętność wykonywania prac

37

Sprzątaczka laboratoryjna

IV–VI

podstawowe

Portier-szatniarz, dozorca

III–V

sprzątaczka

III–IV

goniec

II–IV

Stanowiska specjalistyczne w biurach geodezji i terenów rolnych

1

Kierownik rejonowego oddziału

XIV–XVI

6

wyższe odpowiedniej specjalności

7

geodeta – specjalista urządzeń

2

Geodeta – specjalista pomiarów szczegółowych, gleboznawca – specjalista klasyfikacji gruntów i kartografii gleb

XIII–XV

wyższe odpowiedniej specjalności

7

starszy geodeta urządzeń terenów rolnych

6

3

Starszy geodeta

XII–XIV

wyższe odpowiedniej specjalności

6

starszy gleboznawca

6

starszy projektant urządzeń terenów rolnych

7

geodeta urządzeń terenów rolnych

średnie

6

4

Geodeta

XI–XIII

średnie zawodowe

5

gleboznawca

wyższe

5

projektant urządzeń terenów rolnych

wyższe

6

poligraf – specjalista reprodukcji

średnie zawodowe

6

5

Asystent projektanta urządzeń terenów rolnych

X–XII

wyższe

2

fototechnik – specjalista

średnie zawodowe

6

starszy poligraf

5

starszy asystent geodety

2

6

Starszy fototechnik

IX–XI

średnie zawodowe

4

poligraf

3

starszy kreślarz

średnie

3

7

Asystent geodety

VIII–X

średnie zawodowe

1

fototechnik

3

kreślarz

średnie

2

8

Starszy pomiarowy

VI–IX

umiejętność wykonywania zawodu

2

młodszy fototechnik

VI–VIII

1

pomiarowy

V–VII

9

Pomoc techniczna geodety

VI–VII

średnie

Stanowiska specjalistyczne w terenowych zespołach usług projektowych

1

Starszy inspektor fachowego poradnictwa

XIV–XVI

wyższe

7

2

Inspektor fachowego poradnictwa

XI–XIII

wyższe

7

 

XXVI. Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

XIX–XXI

10

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora, główny księgowy

XVIII–XX

9

wyższe

6

3

Zastępca głównego księgowego3), kierownik działu (wydziału)3), kierownik cmentarza3)

XV–XVIII

5

wyższe

5

4

Kierownik oddziału3), zastępca kierownika cmentarza3)

XIII–XV

4

wyższe

5

5

Radca prawny

XV–XVIII

5

według odrębnych przepisów

6

Starszy specjalista3)

XIII–XV

wyższe

5

7

Specjalista3)

XII–XIV

wyższe

4

8

Starszy inspektor

IX–XII

średnie

5

9

Inspektor, starszy księgowy

IX–XI

średnie

4

10

Księgowy

IX–X

średnie

11

Starszy referent

VII–IX

średnie

1

12

Konserwator – mechanik

VII–X

zasadnicze zawodowe

13

Kasjer

VIII–IX

średnie

1

14

Sekretarka, starsza maszynistka

VIII–IX

średnie

15

Operator urządzeń kremacyjnych

XII–XIV

średnie

5

16

Referent

VI–VII

średnie

17

Telefonistka

V–VI

podstawowe

18

Robotnik gospodarczy

IV–VII

podstawowe

19

Sprzątaczka

III–IV

podstawowe

20

Kierowca samochodu osobowego

V–VIII

według odrębnych przepisów

1) specjalistyczne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania określonego stanowiska ustalają układy zbiorowe pracy lub regulaminy wynagradzania,

2) dodatek funkcyjny przysługuje tylko za czas wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego,

3) pracownikowi posiadającemu wykształcenie średnie maksymalne wynagrodzenie zasadnicze obniża się o jedną kategorię,

4) zgodnie z odrębnymi przepisami,

5) zasady i tryb zdobywania klas trenerskich regulują odrębne przepisy,

6) kwalifikacje pracowników ocenia się według przepisów obowiązujących w placówkach kultury fizycznej,

7) uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie.

Załącznik 4. [SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALANIA STOPNI UCIĄŻLIWOŚCI, SZKODLIWOŚCI DLA ZDROWIA LUB PRAC NIEBEZPIECZNYCH, A TAKŻE PRZYZNAWANIA DODATKU ZA PRACĘ WYKONYWANĄ W TAKICH WARUNKACH]

Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALANIA STOPNI UCIĄŻLIWOŚCI, SZKODLIWOŚCI DLA ZDROWIA LUB PRAC NIEBEZPIECZNYCH, A TAKŻE PRZYZNAWANIA DODATKU ZA PRACĘ WYKONYWANĄ W TAKICH WARUNKACH

1. Do pierwszego stopnia uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia zalicza się prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na działanie pyłów nie wywołujących zwłóknienia tkanki płucnej,

2) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych nie kumulujących się w organizmie,

3) w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura powyżej 25°C lub poniżej 10°C,

4) w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80%, w błocie lub bezpośrednim kontakcie z wodą,

5) w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone, np. spawanie, hartowanie,

6) w warunkach narażenia na wibrację ogólną,

7) w pomieszczeniach, w których konieczne jest stałe stosowanie sztucznego oświetlenia,

8) przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych,

9) w kontakcie z nieczystościami stałymi i płynnymi,

10) w kontakcie ze zwłokami zmarłych.

2. Do drugiego stopnia uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia zalicza się prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej,

2) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie,

3) w warunkach narażenia na hałas,

4) w obniżonym lub podwyższonym ciśnieniu wynikającym z procesu technologicznego,

5) w warunkach narażenia na działanie miejscowej wibracji, np. używanie ręcznych narzędzi pneumatycznych,

6) w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym co najmniej 2000 kcal dla mężczyzn i 1200 kcal dla kobiet lub wymagające wymuszonej pozycji ciała,

7) w warunkach narażenia na działanie hormonów i antybiotyków, powodujących zaburzenia czynności fizjologicznych organizmu, oraz innych czynników o analogicznym jak te hormony i antybiotyki działaniu, jeżeli zostanie to uznane przez instytut medycyny pracy.

3. Do trzeciego stopnia uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia zalicza się prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,

2) w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300.000 MHz w strefie zagrożenia.

4. Do trzeciego stopnia uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia zalicza się również niebezpieczne prace:

1) na wysokości powyżej 2 m i w wykopach o głębokości poniżej 2 m, uznane za niebezpieczne w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy,

2) związane z wytwarzaniem, stosowaniem, magazynowaniem i transportowaniem gazów i materiałów wybuchowych,

3) wewnątrz zbiorników, aparatów, kanałów, studni itp., których wykonywanie wymaga specjalnego zezwolenia,

4) przy urządzeniach elektroenergetycznych, znajdujących się pod napięciem powyżej 220 V, wykonywane zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie pracy w energetyce,

5) związane z załadunkiem i rozładunkiem paliw płynnych oraz ich transportem,

6) pod ziemią lub pod wodą.

5. Do czwartego stopnia uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia zalicza się prace wykonywane w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych i o działaniu prawdopodobnie rakotwórczym, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej wydanym na podstawie art. 222 § 2 Kodeksu pracy.

6. Prace określone w ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1–3 uważa się za wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uzasadniających przyznanie dodatku, jeżeli w środowisku pracy przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia określone w odrębnych przepisach lub innych obowiązujących normach higienicznosanitarnych.

7. Podstawę przyznania dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia stanowią wyniki badań środowiskowych przeprowadzonych przez jednostkę upoważnioną do tego rodzaju badań.

8. W przypadku jednoczesnego występowania uprawnienia do dodatków z tytułu prac wykonywanych w różnych stopniach uciążliwości, szkodliwości dla zdrowia lub niebezpieczeństwa stosuje się tylko jeden dodatek o najwyższej stawce.

[1] Tytuł w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników komunalnych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 5, poz. 34). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 1999 r. z mocą od 1 stycznia 1999 r.

[2] Rozporządzenie wchodzi w życie 15 lipca 1997 r. z mocą od dnia 19 lutego 1997 r.

Rozporządzenie traci moc 1 sierpnia 2000 r. na podstawie § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 61, poz. 708).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »