| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 4 lipca 2000 r.

w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 110, poz. 1255) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się odznakę:

1) „Zasłużony Policjant",

2) „Absolwent Szkoły",

3) „Instruktor Wyszkolenia Policyjnego",

4) „Policyjną Odznakę Sprawności Fizycznej",

5) zwycięzcy konkursu lub turnieju wiedzy i sprawności zawodowej.

§ 2.
1. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 1, jest wyróżnieniem i może być nadana policjantowi w uznaniu jego szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

2. Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota.

3. Odznaka może być nadana również pośmiertnie.

4. Przy nadawaniu odznaki zachowuje się kolejność w stopniach.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odznakę można nadać z pominięciem kolejności stopni.

6. Odznaka tego samego stopnia może być nadana tej samej osobie jeden raz.

7. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych z własnej inicjatywy albo na wniosek Komendanta Głównego Policji.

8. Odznakę nadaje się z okazji Święta Policji lub Narodowego Święta Niepodległości.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odznakę można nadać w innym niż określony w ust. 8 terminie.

§ 3.
1. Wniosek o nadanie odznaki, o której mowa w § 1 pkt 1, powinien zawierać dane osobowe policjanta oraz szczegółowy opis zasług i osiągnięć służbowych uzasadniających nadanie odznaki. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wniosek o nadanie odznaki powinien być zgłoszony drogą służbową nie później niż na dwa miesiące przed planowanym przez wnioskodawcę terminem wręczenia.

3. Terminu określonego w ust. 2 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3.

§ 4.
1. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 1, ma kształt koła o średnicy 37 mm. Na awersje odznaki na obrzeżu znajduje się wieniec dębowy. W środku wieńca umieszczona jest ośmioramienna gwiazda policyjna z granatową wstęgą z białym napisem „POLICJA". Na gwieździe umieszczony jest wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Awers i rewers, w zależności od stopnia odznaki, są złocone, srebrzone lub patynowane na brązowo. Na rewersie umieszczony jest tłoczony napis „ZASŁUŻONY POLICJANT".

2. Odznaka jest zawieszona na wstążce długości 70 mm i szerokości 40 mm z symetrycznymi względem podłużnej osi pionowymi paskami koloru białego i czerwonego, każdy szerokości 6 mm. Przez środek wstążki przebiega granatowy pasek szerokości 16 mm.

3. Wzór odznaki wraz ze wstążką i baretką określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Odznakę, o której mowa w § 1 pkt 2, nadaje się absolwentowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz szkoleń podoficerskich i aspiranckich realizowanych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz szkołach policyjnych, zwanych dalej „szkołami Policji".

2. Odznakę nadaje rozkazem komendant szkoły Policji.

§ 6.
1. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 2, ma kształt wypukłej tarczy, lekko rozszerzonej w środku, o wymiarach: szerokość u góry 30 mm, w najszerszym miejscu 38 mm i wysokość 42 mm. Tło odznaki jest granatowe. Na obrzeżu tarczy w odległości 1 mm od siebie znajdują się dwa paski koloru srebrnego szerokości odpowiednio 1 mm i 1,5 mm. Na tarczy umieszczona jest ośmioramienna gwiazda policyjna koloru srebrnego o średnicy 20 mm z wyodrębnionym kołem o średnicy 12 mm. W kole znajduje się symbol lub symbole rodzajów służb Policji zgodne ze specjalistycznym charakterem realizowanych szkoleń, a w odniesieniu do Wyższej Szkoły Policji – ustanowione w odrębnych przepisach godło szkoły. W przypadku umieszczenia jednego symbolu ma on wysokość 8 mm. U góry w obrysie gwiazdy znajduje się napis z nazwą szkoły, a u dołu na rozwiniętej wstędze – nazwa miejscowości, w której szkoła Policji ma siedzibę.

2. Wzór odznaki określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Odznakę, o której mowa w § 1 pkt 3, nadaje się absolwentowi szkoleń realizowanych w szkołach Policji w ramach doskonalenia zawodowego, kończących się nadaniem uprawnień instruktorskich w specjalności:

1) wyszkolenie strzeleckie,

2) posługiwanie się pałką typu „TONFA",

3) taktyki i techniki interwencji,

4) doskonalenie techniki jazdy.

2. Odznaka, z zastrzeżeniem ust. 3, jest jednostopniowa.

3. Odznaka instruktora wyszkolenia policyjnego w specjalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest dwustopniowa i nadaje się ją osobie, która uzyskała uprawnienia instruktorskie pierwszego lub drugiego stopnia.

4. Odznakę nadaje rozkazem komendant szkoły Policji.

§ 8.
1. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 3, ma kształt wypukłego koła o średnicy 38 mm. Na obrzeżu odznaki znajduje się obramowany granatowymi paskami pierścień szerokości 3 mm z liśćmi dębu. Pole wewnątrz pierścienia jest podzielone poziomo na dwie równe części: białą u góry, czerwoną u dołu. Na środku znajduje się granatowa tarcza o wysokości 22 mm kształtem przypominająca odznakę absolwenta szkoły. U góry w obrysie tarczy znajduje się napis „INSTRUKTOR WYSZKOLENIA", u dołu napis „POLICYJNEGO". Na tarczy znajduje się symbol określający specjalność policyjną instruktora. Pierścień z liśćmi dębu ma barwę srebrną, a w przypadku odznaki nadanej osobie, która uzyskała uprawnienia instruktorskie drugiego stopnia – złotą.

2. Wzór odznaki wraz z symbolami policyjnych specjalności instruktorów określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 9.
1. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 4, jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota.

2. Odznakę określonego stopnia nadaje się policjantowi wyróżniającemu się sprawnością fizyczną w zależności od wyników uzyskanych podczas prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w ramach szkoleń doskonalenia zawodowego.

3. Przy nadawaniu odznaki może być pominięta kolejność w stopniach.

4. Odznakę nadaje rozkazem: Komendant Główny Policji, komendant wojewódzki Policji, Komendant Stołeczny Policji lub komendant szkoły Policji, odpowiednio do podległości służbowej policjanta.

§ 10.
1. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 4, ma kształt owalu o wymiarach: szerokość 15 mm, wysokość 27 mm. W górnej części w prostokącie o wymiarach 10 mm x 7 mm na tle czerwonym znajduje się sylwetka dyskobola. W dolnej części znajduje się ośmioramienna gwiazda policyjna o średnicy 7 mm z granatową, rozwiniętą wstęgą. W środku, na tle granatowym umieszczony jest napis w dwóch wierszach po dwie litery w każdym: w górnym wierszu „PO", w dolnym – „SF". Całość odznaki otoczona jest wieńcem dębowym. Wieniec oraz litery mają, w zależności od stopnia odznaki, barwę złotą, srebrną lub brązową.

2. Wzór odznaki określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 11.
1. Odznakę, o której mowa w § 1 pkt 5, nadaje się zwycięzcy lub zwycięskiej drużynie ogólnokrajowego konkursu lub turnieju wiedzy i sprawności zawodowej, jeżeli regulamin konkursu lub turnieju przewiduje jej nadanie.

2. Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota.

3. Odznakę nadaje się odpowiednio zdobywcom trzeciego, drugiego i pierwszego miejsca w konkursie lub turnieju.

4. Odznaka może być nadana również zwycięskim drużynom, jeżeli w konkursie lub turnieju prowadzona jest klasyfikacja drużynowa.

5. Odznakę nadaje rozkazem Komendant Główny Policji.

§ 12.
1. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 5, ma kształt owalu o wymiarach: wysokość 65 mm, szerokość 45 mm. Na obrzeżu odznaki znajduje się wieniec laurowy. Pole wewnątrz wieńca ma kolor czarny. W środku odznaki znajduje się miecz, z którego wychodzą ukośne promienie dotykające wewnątrz wieńca laurowego. Na mieczu umieszczony jest wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej o wysokości 22 mm. Pod orłem znajduje się rozwinięta wstęga koloru granatowego z napisem określającym tytuł zwycięzcy lub zwycięskiej drużyny w konkursie lub turnieju. Na mieczu pod wstęgą, na czerwonym polu w kształcie lekko wklęsłego ośmiokąta o największej przekątnej 14 mm wyodrębnione jest pole o średnicy 5 mm. W polu umieszczony jest emblemat wyróżniający rodzaj służby. Na głowni miecza tłoczony jest rok, w którym przeprowadzony został konkurs lub turniej. Wieniec laurowy, miecz oraz promienie są pokryte, w zależności od stopnia odznaki, brązem, srebrem lub złotem.

2. Wzór odznaki określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 13.
1. Uroczystego wręczenia odznak, o których mowa w § 1 pkt 1–5, dokonują osoby uprawnione do ich nadawania lub, w ich imieniu, osoby przez nie upoważnione.

2. Osoby wyróżnione odznakami, o których mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, otrzymują legitymacje stwierdzające ich nadanie.

3. Wzory legitymacji określają załączniki nr 7–9 do rozporządzenia.

§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki


 

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 4 lipca 2000 r. (poz. 804)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika


 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika


 

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika


 

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika


 

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika


 

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

infoRgrafika


 

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

infoRgrafika


 

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »