| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. poz. 804, z 2007 r. poz. 584, z 2014 r. poz. 1281, z 2015 r. poz. 947 oraz z 2018 r. poz. 248) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) „Odznaka Honorowa Służby Kontrterrorystycznej”.”;

2) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Odznakę nadaje rozkazem Komendant Główny Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, komendant wojewódzki Policji, Komendant Stołeczny Policji lub komendant szkoły Policji, odpowiednio do podległości służbowej policjanta.”;

3) w § 12c:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odznakę, o której mowa w § 1 pkt 8, nadaje się policjantowi służby kontrterrorystycznej, który ukończył doskonalenie zawodowe w zakresie spadochronowym na określonym poziomie, prowadzone w jednostce organizacyjnej Policji.”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) brązową – po uzyskaniu tytułu „Skoczka Spadochronowego Policji”,”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Odznakę nadaje rozkazem Komendant Główny Policji na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Policji odpowiedzialnej za prowadzenie doskonalenia zawodowego w zakresie spadochronowym.”;

4) po § 12c dodaje się § 12d–12f w brzmieniu:

„§ 12d. 1. Odznakę, o której mowa w § 1 pkt 9, nadaje się policjantowi w uznaniu jego szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, za inicjowanie i organizowanie działań związanych ze zwalczaniem terroryzmu lub za wspieranie działań Policji w tym zakresie.

2. Odznaka może być nadana również pośmiertnie.

3. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji.

4. Odznakę nadaje się z okazji Święta Policji lub Narodowego Święta Niepodległości.

§ 12e. 1. Wniosek o nadanie odznaki, o której mowa w § 1 pkt 9, powinien zawierać dane osobowe policjanta oraz szczegółowy opis zasług i osiągnięć służbowych uzasadniających nadanie odznaki. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1a do rozporządzenia.

2. Wniosek o nadanie odznaki powinien być zgłoszony drogą służbową nie później niż na dwa miesiące przed planowanym przez wnioskodawcę terminem wręczenia.

§ 12f. 1. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 9, ma kształt gwiazdy policyjnej z ośmiu pęków promieni, o wymiarach mieszczących się w kole o średnicy 44 mm, metalowej, srebrzonej i platynowej. Pośrodku na stylizowanej kokardzie emaliowanej biało i czerwono, okolonej wieńcem z liści wawrzynu w kolorze antycznego złota, nałożony złocony monogram z liter „KT” o czarnym obrysie. Na odwrotnej stronie mocowanie ze śrubki i nakrętki.

2. Wzór odznaki określa załącznik nr 6d do rozporządzenia.”;

5) w § 13 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Policjanci odznaczeni odznakami, o których mowa w § 1 pkt 1, 3, 4 i 6–9, otrzymują legitymacje stwierdzające ich nadanie. Legitymacje podpisują osoby uprawnione do nadawania odznak.

3. Wzory legitymacji określają załączniki nr 7–13 do rozporządzenia.”;

6) po załączniku nr 1 dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

7) po załączniku nr 6c dodaje się załącznik nr 6d w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

8) po załączniku nr 12 dodaje się załącznik nr 13 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 5 kwietnia 2019 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. P. Szefernaker


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI „ODZNAKA HONOROWA SŁUŻBY KONTRTERRORYSTYCZNEJ”]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 5 kwietnia 2019 r. (poz. 647)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI „ODZNAKA HONOROWA SŁUŻBY KONTRTERRORYSTYCZNEJ”

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR ODZNAKI „ODZNAKA HONOROWA SŁUŻBY KONTRTERRORYSTYCZNEJ”]

Załącznik nr 2

WZÓR ODZNAKI „ODZNAKA HONOROWA SŁUŻBY KONTRTERRORYSTYCZNEJ”

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI „ODZNAKA HONOROWA SŁUŻBY KONTRTERRORYSTYCZNEJ”]

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI „ODZNAKA HONOROWA SŁUŻBY KONTRTERRORYSTYCZNEJ”

infoRgrafika

Uwagi:

1. Legitymację o wymiarach 140 mm x 95 mm wykonuje się z papieru w kolorze białym o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2.

2. Strony 1, 2 i 3 drukuje się według załączonego wzoru, napisy w kolorze czarnym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych Zdanowicz i Wspólnicy Sp.K.

Profesjonalista w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »